Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

prefabrik konteyner için imar durumu nedir?

Yanıt
Old 10-11-2008, 22:34   #1
yavuzselimaydın

 
Varsayılan prefabrik konteyner için imar durumu nedir?

herkese selamlar;
müstakil bir arsanın üzerine konteyner yerleştirerek ,o konteyneri depo vs olarak kullanmak istiyoruz.biz bu konteynerlere elektrik vs. bağlatmak istiyoruz.ancak belediyeye başvurduğumuzda yasak olduğunu söylüyorlar fakat çevrede ki arsaların tamamına yakınında bu yolla bir kullanım sözkonusu.bununla ilgili belediyeler yada imar kanununda bir düzenleme bulamadım.belediyeye başvururken elimizde somut bir dayanak olması gerekiyor.bilgisi olanlar varsa yardımcı olursanız sevinirim.
Old 11-11-2008, 13:27   #2
AV.HANİFE

 
Varsayılan

öncelikle İmar kanunu Madde 33 deki muvakkat inşaatlara ilişkin hükümleri incelemenizi ,eğer cevabı bulamaz iseniz tabiki çevredeki emsalleri göstererek ,belediyeye yazılı başvurunuzu reddecek işleme karşı iptal davası açmanızı tavsiye ederim.Kolay gelsin.
Old 11-11-2008, 16:28   #3
yavuzselimaydın

 
Varsayılan

Hanife Hanım
Öncelikle ilginize teşekkür ederim.
tavsiyeniz üzerine baktığımda 3194 Sayılı kanunun 33. maddesi hükmü gereğince deniyor ki;" İmar planlarında bulunup da müracaat gününde beş yıllık imar programına dahil olmayan yerlerde plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18. madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmeyen veya 13. maddede belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla imar planı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce belediye encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet için muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlik müddeti tapu kaydına şerh verildiği günden başlar."

buna göre ;bizim üzerine konteyner yerleştirmek istediğimiz arsanın imar durumu yapılaşmaya müsait ancak bizim bu konteyneri tercih nedenimiz daha az maliyetli olması ve geçici süreyle bizi idare edebilecek olması.
bu durumda da yukarıda ki maddeye istinaden talepte bulunulabilir mi acaba?
Old 11-11-2008, 16:50   #4
AV.HANİFE

 
Varsayılan

yasa maddesi o diye hatırlamakla beraber şunu biliyorum.Eğer sizin bahsettiğiniz konteyner temel kazılması ve yerleşik olmayacak nitelikte her an oradan alınıp başka bir eyer taşınabilecek nitelikte ise zaten ruhsata gerek .Tabi konteynır ile kasdettiğiniz şey betonarme bir bina ile aynı nitelikte ise evet ruhsat lazım.Ama dediğimiz gibi her an taşınıp kaldırılabilecek nitelikte ise ruhsat lazım değil.İsterseniz bir de bu yönüyle değerlendirin durumunuzu.Olmadı galiba çözüm yolu dava açmak.kolay gelsin.
Old 11-11-2008, 16:55   #5
yavuzselimaydın

 
Varsayılan

konteynerden kasteddiğim
gemilerde yük taşımak amacıyla kullanılan konteynerler.
bunları müstakil bir arsa üzerine,dilediğinde taşınılabilecek şekilde yerleştirebiliyorsunuz.
burdaki mesele belediyenin elektrik vs. bağlaması.ruhsat talep edilmiyor ancak su ve elektrik de bağlamıyorlar..
Old 11-11-2008, 17:25   #6
AV.HANİFE

 
Varsayılan

Bence belediye hangi gerekçe ile sizin talebinizi reddecek onu merak ediyorum.Öyle ya ruhsat gerekmeyen bir yere niye su bağlamasın ki??Elektriği zaten başka bir kurum bağlıyor.Bence başvurun Beeldiye hangi maddeye göre talebinizi reddedecek onu bir görün.Tabi bizde öğrenelim. Öyle ya artık Belediye taebinizi reddederken bir yasa maddesine dayanmak zorunda.
Old 23-07-2010, 20:39   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HANİFE
Tabi bizde öğrenelim. Öyle ya artık Belediye talebinizi reddederken bir yasa maddesine dayanmak zorunda.
Okumaktan sıkılmazsanız ilgili yasa maddeleri aşağıda sunulmuştur:
Bir yapıya elektrik su bağlanması için o yapının bina kullanma izni almış olması gerekir. Konteyner, müteharrik olsa da, İmar Kanunu'nun yapı tanımına uymaktadır. Ve eğer içinde oturulacaksa İmar Kanunu'nun bina tanımına uymaktadır. Elektrik-su tesisatı projeleri olmaksızın ve İmar Yönetmeliği'ndeki koşullar denetlenmeksizin konteyner içinde oturulamaz. Bu denetleme ise ancak yapı ruhsatı almakla ve daha sonra yapı kullanma izni almakla olur.

Türk Ceza Kanunu
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
Madde 184 -(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanır.
(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
(6) (Ek fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./21.mad) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

Madde Gerekçesi:
MADDE 184.–Madde metninde imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmak, suç olarak tanımlanmıştır.
Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta veya kalfa değil; inşaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçtan dolayı fail sıfatıyla cezalandırılacaktır.
İkinci fıkrada; yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.
Üçüncü fıkrada ise, yapı ruhsatiyesine dayalı olarak yapılmış olsun veya olmasın, yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.
Dördüncü fıkraya göre, yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç oluşturmaktadır.
Beşinci fıkrada bu madde hükümlerinin uygulanma alanı ile ilgili sınırlama getirilmiştir. Bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanabilecektir. Örneğin organize sanayi bölgeleri, özel imar rejimine tabi bölge niteliği taşımaktadır. Ancak, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından bu sınırlama kabul edilmemiştir. Bu bakımdan, köy sınırları içinde inşa edilen, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından da bu madde hükümleri uygulanabilecektir.


İMAR KANUNU
TANIMLAR:
Madde 5 - Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır.

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.

Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.
YAPI:
Madde 20 - Yapı:
a) Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde,
b) Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile,
İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.
YAPI RUHSATİYESİ:
Madde 21 - Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.
RUHSAT ALMA ŞARTLARI:
Madde 22 - Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.
Belediyeler veya valiliklerce (....) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.
Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYACAKLARI ESASLAR:
Madde 27 - Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir.

YAPI KULLANMA İZNİ:
Madde 30 - Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik (...) bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.
Belediyeler, valilikler (...) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır. (...)
Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz.
KULLANMA İZNİ ALINMAMIŞ YAPILAR:
Madde 31 - İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR:
Madde 32 - Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.
Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.
Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.
Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.
****

Ayrıca ve özellikle ceza hükümlerini içeren İmar Kanunu'nun 42.maddesini inceleyiniz.

Saygılarımla
Old 30-05-2014, 13:00   #8
yavuzselimaydın

 
Varsayılan

Armağan Bey merhaba,

Cevabınızı aslında farklı bir konuda araştırma yaparken henüz farkettim.

Kısa bir soru sormak istiyorum.
İmar kirliliğine neden olma suçundan yapılan yargılamasında müvekkil, dava konusu yapının bina vasfında olmamasından dolayı beraat etti.

Dava konusu kısım, binanın zemin kısmında yer alan, tavan yüksekliği 2.20 cm'in altında olan 20 metre kare büyüklüğünde bir oda.

Yani dava konusu kısım kanunlarda tanımı yapılan "yapı" vasfına uyarken, "bina" vasfına uymamakta.

Biz de, kesinleşmiş olan beraat kararına dayanarak belediyeden her hangi bir ek tadilat projesi çizdirmeden yapı kullanma izni alabilir miyiz?

Benim şahsi kanaatim alamayız,
ama yine de bir umut araştırıyorum.

Saygılarımla.
Old 30-05-2014, 13:29   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yavuzselimaydın
binanın zemin kısmında yer alan, tavan yüksekliği 2.20 cm'in altında olan 20 metre kare büyüklüğünde bir oda.

Yani dava konusu kısım kanunlarda tanımı yapılan "yapı" vasfına uyarken, "bina" vasfına uymamakta.

Biz de, kesinleşmiş olan beraat kararına dayanarak belediyeden her hangi bir ek tadilat projesi çizdirmeden yapı kullanma izni alabilir miyiz?

Benim şahsi kanaatim alamayız,
ama yine de bir umut araştırıyorum.
Ben sizin kanaatinize katılıyorum.

Bir binanın mimari projesi vardır ve ruhsat bu projeye göre verilir. Eğer sonradan mimari proje değiştirilecek olursa tadilat projesi ile yeniden yapı ruhsatı almak gerekir.

İmar Kanunu'nun 32.maddesine göre "ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti ...üzerine, ... yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur."
ve tabii aynı Kanun'un 42.maddesine göre aykırılık idari para cezasıyla cezalandırılır.

Sizin odanızın ceza mahkemesince TCK 184.maddesi kapsamında bina olarak nitelendirilmemesi, İmar Kanunu'nun 32.maddesi kapsamında yapı ruhsatından ayrık tutulmasını sağlamaz. Bu nedenle ilk paragrafta sunduğum yoldan gitmeniz gerekir.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ara Karardan Rücu için süremiz nedir ? Bu sürenin (varsa) dayanağı mevzuat nedir ? pallanco Meslektaşların Soruları 9 24-12-2014 13:03
Taşınmaz satışı ve imar durumu sorunu. av.knel Meslektaşların Soruları 1 25-08-2008 23:00
imar uygulamasıyla eksik verilen arsa için ne yapılabilir? av.umut Meslektaşların Soruları 5 24-07-2008 21:30
Birden fazla kişiyi öldüren sanığın durumu nedir? Hukuka Saygı Meslektaşların Soruları 0 13-06-2008 19:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,28274202 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.