Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belirli Süreli İş Sözleşmesi - ihbar

Yanıt
Old 13-06-2008, 14:39   #1
alperyldrm

 
Varsayılan Belirli Süreli İş Sözleşmesi - ihbar

Kural olarak İş Kanununda ihbarla ilgili hususlar belirsiz süreli iş sözleşmelerinde uygulanmaktadır.
Benim sormak istediğim, belirli süreli sözleşmede ( 1 senelik ) sözleşmenin bitiminden önce işverenin iş sözleşmesini yenilemeyeceği yönünde bir ihbar yapmak zorunda olup olmadığı ile ilgili
Normal olarak 1 sene dolduktan sonra taraflar arasındaki ilişkide sona ermiş oluyor.Ancak işveren bu 1 sene doluncaya kadar,son güne kadar işçiye sözleşmeyi yenileyip yenilemeyeceği konusunda bir bildirim yapmıyor hatta şifahen yenileyeceği yönünde söylemlerde bulunuyor. İşçide buna inanarak başka yerlere gidip iş aramıyor.Daha sonra sözleşmenin bittiği son gün işveren işçiye senle sözleşme yenilemiyoruz diyor.Doğal olarak işçi erkende bildirimde bulunulsaydı başka iş yerinde iş bulma ihtimali olduğu için gecikmeden dolayı iş bulamıyor.
Old 13-06-2008, 15:06   #2
Adli Tip

 
Varsayılan

İş Sözleşmelerinde sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin bildirim sürelerine ilişkin hüküm olur genelde. Şayet böyle bir hüküm yoksa, Borçlar Kanununun aşağıdaki hükümlerinin yol gösterici olması gerektiğini düşünmekteyim:


Alıntı:
D) HİTAMI

I - MÜDDETİN MÜRURU

MADDE 338 - Hizmet akdi, muayyen bir müddet için yapılmış yahut böyle bir müddet işin maksut olan gayesinden anlaşılmakta bulunmuş ise, hilâfı mukavele edilmiş olmadıkça feshi ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruriyle, akit nihayet bulur.

II - SÜKUT İLE TECDİT

MADDE 339 - Muayyen bir müddet için yapılan hizmet akdi bu müddetin mürurundan sonra her iki tarafın sükutu ile temdit edildiği takdirde, akit aynı müddet ve fakat nihayet bir sene için tecdit edilmiş sayılır.

Akdin feshi ihbar vukuuna mütevakkıf iken iki taraftan hiç biri ihbar etmemiş ise, akit, tecdit edilmiş sayılır.

III - FESHİN İHBARI VE KANUNİ MÜDDETLER

1 - UMUMİYET İTİBARİYLE

MADDE 340 - Hizmet akdinde, bir müddet tâyin edilmez ve böyle bir müddet işin maksut olan gayesinden de anlaşılmazsa, her iki tarafça feshi ihbar olunabilir.

Böyle ne akit ne de kanun ile diğer bir müddet tesbit edilmemiş olduğu takdirde, amele hakkında ihbardan sonra girecek hafta nihayet için, idarehane memur ve müstahdemleri hakkında ihbardan sonra girecek ikinci hafta ve diğer hizmet akitlerinde ihbardan sonra girecek keza ikinci hafta nihayet için akit fesholunabilir.

İş sahipleri ve işçiler için muhtelif ihbar müddetleri, mukavele edilmesi caiz değildir
Old 13-06-2008, 15:09   #3
Adli Tip

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,

Ayrıca feshin belirli süreli yapılmasının objektif bir nedeni yoksa, bu durumda belirsiz süreli sözleşme kabul edilmektedir. Bu hususu da değerlendirmenizi tavsiye edebilirim.

Saygılarımla,
Old 13-06-2008, 15:17   #4
alperyldrm

 
Varsayılan

sanırım belirli iş sözleşmesinin belirsiz iş sözleşmesi oılarak kabul edilebilmesi için. Sözkonusu o işin uzmanlık gerektirici bir iş olması ve işin mahiyetide sürenin bitimiyle ortadan kalkması gerekir.Benim olayımda sözkonusu kişiler dersanede öğretmen.Uzmanlık gerektirici bir meslek ve dersanenin vermiş olduğu hizmet senelik olduğu için sanki burada belirli iş sözleşmesi belirsiz iş sözlemesi olarak kabul edilemez
Old 13-06-2008, 15:28   #5
Adli Tip

 
Varsayılan

5580 Nolu Özel Öğretim Kurumları Kanuna göre, sözleşme belirli sürelidir.


T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/7467

K. 2005/2747

T. 1.2.2005

• İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı-Fazla Çalışma-Hafta-Bayram Tatili-Genel Tatil Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )

• İHBAR TAZMİNATI ( İşveren ve İşçi Arasında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Bulunduğundan İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )

• ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ( Dersanede Öğretmen Olarak Çalışan İşçinin Sözleşmesinin Birden Fazla Sayıda Yenilenmesi Halinde Dahi Belirsiz Süreli Hale Dönüşmesinin Mümkün Olmaması )

• BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Süreli Hizmet Sözleşmesi ile Çalışan İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )

• SÜRELİ SÖZLEŞMENİN BİRDEN FAZLA YENİLENMESİ ( Süresiz Hale Dönüşeceği Genel Kural Olmakla Birlikte Özel Yasa Gereği Dersanede Çalışan Öğretmen Hakkında Bu Kuralın Uygulanamaması )

• ÜCRET HESAPLAMASI ( Taraflar Arasında Tartışmalı Olan Ücret Miktarı Belirlemesinde Davalı Tarafından Sunulan ve Davacının İmzasını Taşıyan Ücret Bordrolarının Dikkate Alınması )

• FAZLA ÇALIŞMA VE İZİN ÜCRETİ ( Davalının Yıl İçinde İşyerinin Elli Gün Kapalı Olduğu Yönündeki İddiası Araştırılmadan Tüm Süreye Göre İzin ve Fazla Çalışma Ücretine Hükmolunamaması )

4857/m.11,17,32,41,47

625/m.32


ÖZET : Davacının davalıya ait dershanede öğretmen olarak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki sözleşmeler 625 sayılı yasa uyarınca birer yıllık süre ile yapıldığından, birden fazla sayıda yenilenmesi halinde dahi sözleşmenin belirsiz süreli hale dönüşmesi mümkün değildir. Böyle olunca davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanması söz konusu olmaz.
Davacının imzasını taşıyan ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan sözleşmede yazılı olan ücretle çalıştığının kabulü gerekmekle birlikte, davalı işveren sunmuş olduğu bordroda ücreti 270.000.000 TL net olarak bildirdiğinden hesaplamanın bu ücret üzerinden yapılması gerekir.
Davalıya ait dershanenin her yıl 1 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında kapalı olduğu davalı tarafından ileri sürülmüştür. Mahkemece bu yönde araştırma yapılmaksızın tüm süreye göre belirlenen fazla çalışma ücreti ile izin ücretine hükmedilmesi de doğru değildir.
DAVA : Taraflar arasındaki, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 1.2.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat Ayşe Bakar ile karşı taraf adına Avukat Cenk Doster geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacının davalıya ait dershanede öğretmen olarak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki sözleşmeler 625 sayılı yasa uyarınca birer yıllık süre ile yapıldığından, birden fazla sayıda yenilenmesi halinde dahi sözleşmenin belirsiz süreli hale dönüşmesi mümkün değildir. Böyle olunca davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanması söz konusu olmaz. Mahkemece anılan isteğin reddine karar verilmelidir.
3- Davacı işçinin aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalıdır. Davacı işçi, son aylık ücretinin 500.000.000 TL net olduğunu ileri sürmüş oysa taraflar arasında imzalanan son sözleşmede ücreti 100.000.000 TL brüt olarak gösterilmiştir. Davacının imzasını taşıyan ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan sözleşmede yazılı olan ücretle çalıştığının kabulü gerekmekle birlikte, davalı işveren sunmuş olduğu bordroda ücreti 270.000.000 TL net olarak bildirdiğinden hesaplamanın bu ücret üzerinden yapılması gerekir.
4- Davalıya ait dershanenin her yıl 1 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında kapalı olduğu davalı tarafından ileri sürülmüştür. Mahkemece bu yönde araştırma yapılmaksızın tüm süreye göre belirlenen fazla çalışma ücreti ile izin ücretine hükmedilmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 400.00 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
belirli süreli iş sözleşmesi-öğretmen avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 5 04-05-2009 12:42
belirli süreli hukuki danışmanlık sözleşmesi günseligonca Meslektaşların Soruları 3 02-04-2008 14:18
Belirli süreli-Belirsiz süreli iş sözleşmesi avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 7 28-02-2008 14:12
Belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilmek için...? shaına Meslektaşların Soruları 3 17-04-2007 15:50
Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Feshi av.knel Meslektaşların Soruları 3 08-03-2007 10:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10419703 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.