Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hamiline Yazılı Çek - İbraz Cirosu - Çizilmiş Ciro

Yanıt
Old 30-01-2008, 21:39   #1
Av. Salim

 
Varsayılan Hamiline Yazılı Çek - İbraz Cirosu - Çizilmiş Ciro

Değerli meslektaşlarım,

Hamiline yazılı bir çekte çekin arkasında tek ciro var. O da bankaya ibraz edenin cirosu. (Bankaya ibraz cirosu) Çeki bankaya ibraz eden bu cirosunu daha sonra karalamış. Dolayısıyla çekin arkasında şu anda geçerli hiçbir ciro ve ibraz imzası kalmamış.

Şimdi bu çeki bankaya ibraz edip de daha sonra cirosunu karalayan kişi kişi çeki icraya koyup çek keşidecisine karşı takip yapmış. Çizilmiş ciro yok hükmünde olduğuna göre bu kişi yetkili hamil sayılmamak gerekmez mi? Cirosunu çizdiğine göre geçersiz hale getirmemiş midir? Dolayısıyla yetkili hamil olmaktan çıkmış olduğu iddiasıyla takibi iptal ettirebilir miyiz?

Teşekkürler
Old 31-01-2008, 11:31   #2
Av.Murat Bölükbaş

 
Varsayılan

Bence çekteki hak ciro ve teslim yolu ile geçtiğinden dolayı ve cironun çizilmiş olmasından ötürü ortada yetkili bir hamil olmadığından dolayı bu çek ile yapılan takip geçersizdir.Şikayet yolunu denemenizi öneririm saygılarımla..
Old 31-01-2008, 12:25   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Hamiline yazılı bir çek bankaya hamil tarafından ibraz edilmiş. Bu hususun tespiti için ibraz cirosu şart değildir. İhtiyari bir ciro çeşidi olduğundan varlığı ya da yokluğunun herhangi bir fark yaratmaması gerekir. İbrazın ispatının aşağıdaki şekilde yapılması yeterlidir.

I - Hamilin müracaat hakları:
Madde 720 - Vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödenmeden imtina keyfiyeti:
1. Resmi bir vesika ile (Protesto);
2. Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla;
3. Bir takas odasının, çek vaktinde teslim edildiği halde ödenmediğini tesbit eden tarihli bir beyanı ile; sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat haklarını kullanabilir.
Old 31-01-2008, 13:41   #4
Av. Melik Şengül

 
Varsayılan

Bence çizilmiş dahi olsa bankaya verdiği çekin arkasında cirosu olduğu gerekçesiyle hamil olduğunu ve cirosu olduğu ileri sürebilir.
Old 31-01-2008, 14:06   #5
nephilis

 
Karar

Çekin zaten son hamili olduğundan dolayı çekte cirosunun olmasına gerek yoktur.Zaten olması makul değildir, çünkü zaten kişi çeki ciro etmişse, çekin halen kendisinde ne işi vardır ?! Kambiyo senetleri uygulamada neredeyse istisnasız beyaz ciro şeklinde ciro edilmektedir, yani senet üzerinde sadece senedi ciro edenin imzası bulunmaktadır. Dolayısıyla senedin beyaz ciroyla devri halinde her hamil hak sahibi sayılır, yani yetkili hamildir.(TTK596/II/3)
Uygulamada birçok meslektaşımız kambiyo senetlerini icra takibine koyarken müvekkillerine ciro ettirerek takibe koymaktadırlar, bu uygulama dayanaksız olduğu kadar, hayatın olağan akışına da uygun değildir. Yukarıda da belirttiğim gibi kişi senedi ciro ile devretmişse senedin halen kendisinde ne işi vardır ?!
Özetle, senedi beyaz ciroyla devralan hamil yetkili hamildir ve Sayın DOĞANEL'in de belirttiği gibi TTK 720'de belirtilen yollardan biriyle müracaat haklarını kullanabilirler..
Old 31-01-2008, 14:12   #6
Av. Salim

 
Varsayılan

Çizilmiş ciro yok hükmündedir. Hamiline çekte de hak sahipliğinin çekin arkasından anlaşılması gerekir. Yargıtay çekin arkasında hiç bir imzası olmayan kişinin yetkili hamil olduğunu kabul etmemiş görünüyor, aşağıdaki kararlarda. Ekliyorum.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/22195
K. 2005/25373
T. 19.12.2005
• BEYAZ CİRO ( Cirosu Kabil Bir Çeki Elinde Bulunduran Kimse Son Ciro Beyaz Ciro Olsa Bile Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Taktirde Selahiyetli Hamil Sayıldığı )
• ÇİZİLMİŞ CİROLAR ( Yazılmamış Hükmünde Olduğu - Bir Beyaz Ciroyu Diğer Bir Ciro Takip Ederse Bu Son Ciroyu İmzalayan Kimse Çeki Beyaz Ciro İle İktisap Etmiş Sayıldığı )
• TAKİBİN İPTALİ ( Çekteki Hak Teslim ve Ciro İle Geçeceği Cihetle İcra Mahkemesince İtiraz Kabul Edilerek Kabulü Gereği )
6762/m.702,703
2004/m.170/a-2
ÖZET : Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse bu son ciroyu imzalayan kimse çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. Somut olayda takip alacaklısı, çek arkasındaki ciro silsilesinde yer almamaktadır. Çek hamilinin bankaya çeki ibrazından sonra takip yapana yapılmış geçerli bir cirosu da yoktur. İbrazdan sonra doğrudan bu kişiye cirosu kendisini yetkili hamil durumuna getirmez. Çekteki hak teslim ve ciro ile geçeceği cihetle, icra mahkemesince itiraz kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : T.T.K.'nun 703.maddesine göre, hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan bir ciro cirantayı, müracaat hakkına dair hükümler gereğince sorumlu kılarsa da, senedin mahiyetini değiştirerek onu emre yazılı bir çek haline getirmez. Ayrıca Hukuk Genel Kurulu'nun 24.4.1996 tarih 1996/12-136 E., 1996/288 karar sayılı ilamında da vurgulandığı üzere hamiline yazılı çeklerde takip alacaklısının ciro silsilesi içerisinde yer almaması halinde ve bankaya ibra için ciro edenin de son hamil ( Zincirci Ltd.Şti. ) olduğunun belirlenmesi durumunda takip alacaklısının yetkili hamil olabilmesi için ibrazdan sonra adı geçene ( temlik hükmünde de olsa ) bir cironun varlığı zorunludur. Aksi taktirde takip alacaklısı yetkili hamil olmaz.
Ayrıca, T.T.K.'nun 702.maddesinde "Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse bu son ciroyu imzalayan kimse çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır." düzenlemesi getirilmiştir. Somut olayda takip alacaklısı, 0013259 no'lu çek arkasındaki ciro silsilesinde yer almamaktadır. Çek hamilinin bankaya çeki ibrazından sonra takip yapan Ökkeş Yıldırım'a yapılmış geçerli bir cirosu da yoktur. İbrazdan sonra doğrudan Ökkeş Yıldırım'ın cirosu kendisini yetkili hamil durumuna getirmez. Çekteki hak teslim ve ciro ile geçeceği cihetle, icra mahkemesince itiraz kabul edilerek İ.İ.K.'nun 170/a-2. maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken 0013259 no'lu çek yönünden de itirazın reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx


T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1996/12-136
K. 1996/288
T. 24.4.1996
• ÇEK HAMİLİ ( İbraz işleminden sonra )
• YETKİLİ HAMİL
• CİRO ( Çekin bankaya ibrazından sonra )
• ALACAĞIN TEMLİKİ
• HAMİLE YAZILI ÇEK ( Yetkili hamil )
6762/m.705,702,703
ÖZET : Hamile yazılı çekin bankaya ibrazından sonra, alacaklının çekde hak sahihi olabilmesi için TTK.nun 705. maddesi uyarınca adına alacağın temliki sonucunu doğuran, bir cironun bulunması şarttır.
DAVA ve KARAR : Taraflar arasındaki "şikayet ve itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ereğli Konya İcra Tetkik Merciince şikayete dayanan davanın kabulüne dair verilen 20.12.1994 gün ve 1994/105-131 sayılı kararın incelenmesi davalı alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine;
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin2.5.1995 gün ve 1995/6078-6785 sayılı ilâmı:
( ... Çek hamiline düzenlenmiştir. T.T.K.nun 703. maddesine göre hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan bir ciro cirantayı, müracaat hakkına dair hükümler gereğince mesul kılarsa da, senedin mahiyetini değiştirerek onu emre yazılı bir çek haline getirmez. Bu durumda takip yapan lehine senette bir ciro olmasa dahi çeki elinde bulunduran alacaklı yetkili hamil sayılır. Merciin alacaklının yetkili hamil olmadığından bahisle takibin iptaline karar vermesi isabetsizdir Sair itirazlar incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadakı kağıtlar okunduktan sonra gereğı görüşüldü:
İcra takibinin dayanağı, hamiline keşide edilen 238.000.000 liralık çektir. Çek arkasının incelenmesinde, takip alacaklısı Mehmet Yılmaz'ın ciro silsilesi içerisinde yer almadığı görülmektedir. Çekin Berben Ekspres Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından bankaya ibraz edildiği, dosyada mevcut 7.12.1994 tarihli banka cevabı yazısından anlaşılmaktadır. Takip dayanağı çekin ibrazdan sonra alacaklının eline geçtiği ise, alacaklı vekilinin 15.11.1994 tarihli duruşmada alınan beyanı ile de sabittir.
Bu durumda çek, hamiline düzenlendiği için, icra tetkik mercii hakimliğinin, cirosu kabil çeklerle ilgili T.T.K.nun 702. maddesine dayalı, ciro silsilesinin düzenli olmasına yönelen gerekçesi yerinde olmadığı gibi ibrazdan sonra, takip alacaklısına geçtiğinden, alacalı T.T.K.nun 703. maddesinden de istifade edemez. Zira, hamile yazılı bir çekin, bankaya ibrazından sonra, ciro edilmeksizin başkasına elden devri olanaksızdır. İbraz işleminden sonra, alacaklının çekte hak sahibi olabilmesi için, T.T.K.nun 705 nci maddesi uyarınca adına alacağın temliki sonucunu doğuran bir cironun bulunması şarttır.
Hal böyie olunca takip alacaklısı Mehmet Yılmaz yetkili hamil değildir. 0 itibarla, direnme kararı açıklanan değişik gerekçe ile onanmalıdır.
SONUÇ : Davalı-alacaklı-vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ( ONANMASINA ) 17.4.1996 gününde yapılan ilk görüşmede çoğunluk sağlanamadığı için, yapılan ikınci görüşmede oybirliği ile karar verildi.
yarx


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1991/9631
K. 1992/3274
T. 18.3.1992
• KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP ( Yetkili Hamil Olmayanın Çeki Takibi )
• YETKİLİ HAMİL ( Çeke Dayanarak Takip Yapabilmesi )
• CİRO ZİNCİRİ ( Hakkı Anlaşılmayan Kişinin Takip Yapamaması )
6762/m.702
2004/m.170
ÖZET : Çeke dayanarak takip yapanın, ciro zincirine göre yetkili hamil olması gerekir
DAVA:Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 19.8.1991 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR:Alacaklı S.D. tarafından borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile icra takibine geçilmiş ve borçluya 163 örnek ödeme emri tebliği üzerine borçlu bulunulmadığından bahisle takibe itiraz edilmiştir. TTK`nun 702. maddesi gereğince çeki elinde bulunduran kimse son ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılır. Takip dayanağı hamiline yazılı çek hamilin beyaz cirosu ile O.E. isimli kişiye intikal etmiş ve onun tarafından muhatap bankaya ibraz edilmiştir. Böyle olunca takip alacaklısı S.D.`ye çekin intikalini sağlayacak usulüne uygun bir ciro bulunmadığından adı geçen yetkili hamil değildir. İİK`nun 170a maddesi gereğince re`sen nazara alınacak bu eksiklik nedeni ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden merci kararının İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.3.1992 gününde, oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 31-01-2008, 14:25   #7
Av. Salim

 
Varsayılan

Sayın nephilis,

Bono için söylediğiniz şey tamamen doğrudur. Ama çek için acaba doğru mudur? Çünkü çekte çek bankaya ibraz edilirken banka çeki son hamile ciro ettirmektedir ki buna ibraz cirosu deniyor. Aşağıda ibraz cirosu kavramına değinilen bir Yargıtay kararı ekliyorum. Bu kararda son hamil ibraz cirosunu karalamış ve kendinden önceki bir cirantaya vermiş elden. Ama ciro etmemiş. Yargıtay bu şekilde çeki alan cirantayı yetkisiz hamil kabul etmiş ve takibin iptaline karar vermiş. Buradan bankaya ibraz cirosunu yani kendi cirosunu karalayan son hamilin çeki ibrazdan sonra tekrar ciro ederek alacağın temliki hükümlerine göre devredebileceği kabul edildiğine göre, bankaya çeki ibraz eden son hamilin imzasını çizse bile yetkili hamil olduğu kabul edilmiş oluyor sonucu çıkarılabilir. Ama kanuna göre çizilen ciro yok hükmünde olduğuna göre hala yetkili hamil olması çelişkili değil mi?

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/7376
K. 2007/9861
T. 14.5.2007
• ŞİKAYET ( Cirantanın Yetkili Hamil Olmaması Nedeniyle Takibin İptali İstemi )
• YETKİLİ HAMİL ( Bankaya İbraz Edildikten Sonra İbraz Cirosunun Çizildikten Sonra Kambiyo Evrakını Geriye Doğru Kendisinden Önce Gelen Cirantaya Ancak Ciro Yaparak Vermesinin Gerekmesi )
2004/m.170/a
ÖZET : Bankaya ibraz ettikten sonra ibraz cirosunu çizdiğini bu kambiyo evrakını geriye doğru kendisinden önce gelen cirantaya ancak ciro yaparak vermesi gerekirken ciro yapmadan doğrudan ona teslim etmiş olması nedeniyle bu evrakı elinde bulunduran cirantanın yetkili hamil sayılamayacağı iddiası ile takibin iptalini istemişlerdir. Açıklanan bu başvuru İİK. 170/a maddesi kapsamında olup şikayet niteliğindedir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş; olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK.nun 438. ve İİK.nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;
2- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,
Her iki borçlunun İcra Mahkemesine başvuruları; takibe konu edilen çekteki borçlu Ayhan Demir tarafından alacaklı Mehmet Yeterler'e yapılan cironun çizilmiş bulunduğunu, Mehmet Yeterler'in de bu çeki Osman Çelik'e ciro ettiğini Osman'ın da bunu bankaya ibraz ettikten sonra ibraz cirosunu çizdiğini bu kambiyo evrakını geriye doğru kendisinden önce gelen cirantaya ancak ciro yaparak vermesi gerekirken ciro yapmadan doğrudan ona teslim etmiş olması nedeniyle bu evrakı elinde bulunduran cirantanın yetkili hamil sayılamayacağı iddiası ile takibin iptalini istemişlerdir. Açıklanan bu başvuru İİK. 170/a maddesi kapsamında olup şikayet niteliğindedir. Mahkemece şikayeti kabul edilen Ayhan Demir lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenlerle bozulması gerekir ise de yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İzmir 8. İcra Mahkemesinin 5.12.2006 tarih ve 2006/443 E. 2006/923 K. sayılı kararının hüküm bölümünün ( 1 ) numaralı bendinde takibin iptalinden sonra gelen kelimelerden `ve asıl alacak üzerinden ®40 tazminatın davalıdan alınarak, davacı Ayhan Demir'e verilmesine` ilişkin ibarenin karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilen bu şekli ile İİK. 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yerolmadığına, 14.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 31-01-2008, 14:35   #8
nephilis

 
Varsayılan

Sayın Av. Salim,
Buraya alıntılamış olduğunuz kararlarda, çekin bankaya ibrazından sonra çekin başka bir kişinin eline geçmesi ve takibi de bu kişilerin yapmış olması durumu sözkonusudur. Dikkat ettiyseniz yukarıda yazılı kararların hiçbirinde çeki bankaya ibraz eden kişiyle, icra takibini yapan kişi aynı değil.
Benim üstteki iletimde bahsetmiş olduğum husus çeki bankaya ibraz eden kişilerin yapmış olduğu takiplere yöneliktir. Yoksa yukarıdaki kararlara bende katılıyorum.Zaten yukarıdaki kararlarda geçen sizinde koyu renkle işaretlemiş olduğunuz "Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılır." cümlesi yukarıdaki düşüncemi desteklemektedir.
Kaldıki sizin sormuş olduğunuz olayda çeki bankaya ibraz eden kişiyle, icra takibini yapan kişi aynı.
Old 31-01-2008, 15:05   #9
avmhy

 
Varsayılan

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5279
K. 2005/8465
T. 19.4.2005
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Çizilmiş Cirolar Yazılmamış Hükmünde Olsa da Çek Arkasındaki Kişiye Ait Ciro İmzasının Çizilmiş Olması Dayanak Çek Nedeni İle Salahiyetli Hamilin Keşideciyi Takip Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
• KEŞİDECİYİ TAKİP HAKKI ( Çek Arkasındaki Kişiye Ait Ciro İmzasının Çizilmiş Olması Dayanak Çek Nedeni İle Salahiyetli Hamilin Keşideciyi Takip Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
• ÇİZİLMİŞ CİROLAR ( Yazılmamış Hükmünde Olsa da Çek Arkasındaki Kişiye Ait Ciro İmzasının Çizilmiş Olması Dayanak Çek Nedeni İle Salahiyetli Hamilin Keşideciyi Takip Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
6762/m.692,702
ÖZET : Takip dayanağı belgenin TTK' nun 692. maddesinde öngörülen koşulları taşıdığı, kambiyo senedi vasfında olduğu ve çeki birbirine bağlı cirolarla eline geçiren alacaklının TTK'nun 702. maddesi hükmüne uygun biçimde selahiyetli hamil konumunda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, TTK' nun 702. maddesinin 2. cümlesinde ( çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. ) denildiği için çek arkasındaki Bülent Koçak'a ait ciro imzasının çizilmiş olması dayanak çek nedeni ile selayetli hamilin keşideciyi takip hakkını ortadan kaldırmaz.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı Hakan Şimşek vekili tarafından borçlu Bahtiyar Kaya hakkında 7.500.000.000 TL. asıl alacağın tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve adı geçene örnek 163 numaralı ödeme emri gönderilmiştir.

Takip dayanağı belgenin TTK' nun 692. maddesinde öngörülen koşulları taşıdığı, kambiyo senedi vasfında olduğu ve çeki birbirine bağlı cirolarla eline geçiren alacaklının TTK'nun 702. maddesi hükmüne uygun biçimde selahiyetli hamil konumunda bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, TTK' nun 702. maddesinin 2. cümlesinde ( çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. ) denildiği için çek arkasındaki Bülent Koçak'a ait ciro imzasının çizilmiş olması dayanak çek nedeni ile selayetli hamilin keşideciyi takip hakkını ortadan kaldırmaz. Sadece Bülent Koçak'ın bu çek nedeni ile sorumlu tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bundan başka, İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.10.2004 tarihli ve 2004/676-979 sayılı çek iptali ile ilgili kararı hasımsız olarak alınmış olup, kararın tarafı olmayan takip alacaklısını bağlamaz. Bu durumda, alacaklı yönünden yargılamayı gerektiren bir husus bulunmadığı gözetilerek borçlunun sair itirazları incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 19.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 31-01-2008, 16:26   #10
nephilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Salim
Sayın nephilis,

Bono için söylediğiniz şey tamamen doğrudur. Ama çek için acaba doğru mudur? Çünkü çekte çek bankaya ibraz edilirken banka çeki son hamile ciro ettirmektedir ki buna ibraz cirosu deniyor. Aşağıda ibraz cirosu kavramına değinilen bir Yargıtay kararı ekliyorum. Bu kararda son hamil ibraz cirosunu karalamış ve kendinden önceki bir cirantaya vermiş elden. Ama ciro etmemiş. Yargıtay bu şekilde çeki alan cirantayı yetkisiz hamil kabul etmiş ve takibin iptaline karar vermiş. Buradan bankaya ibraz cirosunu yani kendi cirosunu karalayan son hamilin çeki ibrazdan sonra tekrar ciro ederek alacağın temliki hükümlerine göre devredebileceği kabul edildiğine göre, bankaya çeki ibraz eden son hamilin imzasını çizse bile yetkili hamil olduğu kabul edilmiş oluyor sonucu çıkarılabilir. Ama kanuna göre çizilen ciro yok hükmünde olduğuna göre hala yetkili hamil olması çelişkili değil mi?

Zaten asıl yanlışlık bankanın çeki kendisine ödenmek üzere ibraz eden hamile, çeki ciro ettirmesinden kaynaklanıyor. Yani bunu neden yaptığı meçhul ve makul bir dayanağı da yok. Hamil, çekte mündemiç hakkını bankaya veya başka birine temlik etmiyor ki.. Hamil sadece bankaya ödenmesi için çeki TTK 720 uyarınca ibraz ediyor. Bunu, hamile sanki hakkını bankaya devrediyormuş gibi ciro ettirmenin ne mantığı var ben anlamakta zorlanıyorum. Hülasa tüm bu yanlışlık ve çelişkiler zinciri, bankanın çeki ödenmek üzere kendisine ibraz eden hamile ciro ettirmesinden kaynaklanıyor.
Old 31-01-2008, 23:52   #11
Av. Salim

 
Varsayılan

Sayın nephilis,

İhtimal muhatap banka çeki kendisine ibraz eden muhatabı tespit ve onun çekten anlaşılabilmesi için bunu yapıyor. Zira bu uygulama her tarafta kabul görmüş bir uygulama, nedensiz olmamalı. Çeki bankaya kimin ibraz ettiğini ve son ve yetkili hamilin kim olduğunu yoksa çekten nasıl anlayabileceğiz. Bu uygulamanın yersiz olduğuna emin misiniz? Yoksa çeki bankaya o şahsın ibraz etmiş olduğunu ve son hamilin o kişi olduğunu çekte adı ve imzası olmazsa nasıl tespit edeceğiz? Bu çek karşılıksız çıktı diyelim, icra dairesi çeki icraya koyan kişinin yetkili hamil olup olmadığını resen kontrol etmek zorunda. Bunu çekten nasıl anlayacak? Malum yetkili hamil çeki bankaya ibraz eden kişidir. Ve çekten de bunun anlaşılması lazımdır. O nedenle burada çeki bono ile aynı değerlendirmek mantıklı gelmiyor bana. Çeki bonodan farklı olarak bankaya ibraz etmek ve ibraz edenin de bu ibrazının bir şekilde tespiti ve bon hamilin çekte görülmesi gerekiyor değil mi.
Old 01-02-2008, 14:27   #12
nephilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Salim
.
..
...Çeki bonodan farklı olarak bankaya ibraz etmek ve ibraz edenin de bu ibrazının bir şekilde tespiti ve son hamilin çekte görülmesi gerekiyor değil mi?

Haklısınız özellikle yukarıda alıntıladığım cümlenize katılıyorum. Ama yukarıda bahsettiğiniz tespit işlemini, bankaya ödenmek üzere ibraz edilen çeki hamile ciro ettirmek şeklinde değilde, farklı bir prosedür çerçevesinde yapmak de lege feranda açısından daha uygun olur kanaatindeyim.
Old 16-04-2008, 23:00   #13
avukat hera

 
Varsayılan

çek hamiline yazılı ise ciro ile devredilemez.hamiline yazılı çekin devri zilyetliğin devri suretiyle gerçekleşir.dolayısıyla çeki elinde bulunduran kişi yetkili hamil sayılır.
Old 17-04-2008, 10:03   #14
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Hamiline yazılı bir çeki elinde bulunduran alacaklının yapacağı takipte kendisinden başka ciro yapanın olmadığı ve çizdiği cironunda kendisine ait olması halinde yetkili hamil olarak takip yapabileceği kanaatindeyim.
Old 16-09-2011, 09:29   #15
omav

 
Varsayılan

BENİM ELİMDE BİR ÇEK VAR.. NAMA YAZILI, ŞÖYLE Kİ;

1-Müvekkilim Z namına K'nin keşide ettiği bir çek var.
2-Z bunu ciro ediyor kendi imzalıyor arkasını (ad osyad imza)
3- Bunun hemen altına C.Ltd.Şti. kaşesini vuruyor ve yetkilisi olarak yine müvekkilim Z imzalıyor (şirket kaşesi ve üstünde imza - imza Z'ye ait)

4- BUnun altında Ş isminde bir şahıs var. (imza ve Ş ismi) Ş de bankaya ibraz edince çek karşılıksız çıkmışDurum şu: 3'te şirket yetkilisi gibi imza layan müvekkilim Z aslında şirketin resmen yetkilsi değil ama şirket sözlü talimat vermiş imzala diyerek.

4'teki Ş isimli şahıs da icra takibi yapmış.

Yetkisiz ama sözlü talimatla imzalanmış bir çeki devralan Ş icra takbi yapabilr mi Keşideci K'ye karşı ?
Yoksa Ş yalnızca şirket yetkilisi gibi kaşenin üzerine imza atan Z'ye mi yönelebilir ?

Özet : Çek, Z'nin namına yazılı, arkada Z önce kendi şahsı adına imzalıyor sonra şirket yetkilisiymiş gibi imzalaıyor. Sonra Şnin imzası var.

Yargıtay kararı bulamadım..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çekte İbraz SÜresİ Hesabi av.myıldız Meslektaşların Soruları 13 30-01-2014 10:01
çekte yetkili hamil ve ciro uye9493 Meslektaşların Soruları 7 15-11-2010 12:54
KeŞİde Tarİhİnden Önce Bankaya İbraz Edİlerek Arkasi Yazilan Çek Ve Şİkayet SÜresİ kenan iskender Meslektaşların Soruları 7 26-11-2008 13:25
Bankaya ibraz süresi kaçırılmış çek için keşideci hatır çeki savunması derse ? avfatihemir Meslektaşların Soruları 3 17-09-2007 12:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04836607 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.