Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vekalet ücreti asilin borcundan dolayı mahsup edilebilirmi

Yanıt
Old 19-10-2007, 15:18   #1
Brusk

 
Varsayılan vekalet ücreti asilin borcundan dolayı mahsup edilebilirmi

Değerli arkadaşlar vekalet ücretimiz asilin borcundan dolayı mahsup edilebilirmi? Örneğin A şirketine karşı mehmet isimli kişini vekili olarak dava takip ettik ve sonuçta bu kişi lehine vekalet ücretine hükmedildi ve bizde vekalet ücretimizin tahsili için icra takibi yaptık buna rağmen A şirketi müvekkilimiz Mehmetin kendilerine olan borcundan dolayı bizim takibe koyduğumuz vekalet ücretimize dair alacağımızı mahsup etmek üzere müracaat etmişlerdir. Bu mümkünmüdür? ve buna ilişkin yargıtay kararı elinde olan arkadaşların bunu bizimle paylaşmasını rica edeceğim. Saygılar
Old 19-10-2007, 15:27   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Yargıtay kararına gerek var mı? Çünkü konu Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinde (son fıkra) açıkça düzenlenmiş.
Old 19-10-2007, 15:29   #3
avbekirkan

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/1722
Karar: 2005/5145
Karar Tarihi: 11.03.2005

ÖZET: Avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Dava sonunda kararla tarifeye dayalı olarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

(1136 S. K. m. 164) (1086 S. K. m. 423, 424)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: HUMK'nun 423/6. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak yargılamanın taraftan arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm, vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. ( HGK. 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Karar )

Aynı maddenin son cümlesinde "bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda, İlamda DSİ lehine hükmedilen avukatlık ücretinin, onun borcundan dolayı takas edilmesi yasanın anılan hükmüne aykırı olup, istemin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/609
Karar: 2005/3717
Karar Tarihi: 25.02.2005
ÖZET : Avukatlık Kanununun 164/son maddesine göre, dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti vekile aittir. Bu ücret iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez.


(1136 S. K. m. 164/son)
Dava: Yukar
ıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Avukatlık Kanununun 164/son maddesine göre, dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti vekile aittir. Bu ücret iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez. ( HGK.nun 07.04.2004 gün, 2004/12-213 E.-2004/215K. )
Takasa yönelik isteminde reddi yerine kabulü yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2004/12-213
Karar: 2004/215
Karar Tarihi: 07.04.2004
ÖZET: Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmünün vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarını düzenlemek amacıyla öngörülmüş bulunmasına, ne var ki; aynı maddenin "bu ücretin, iş sahibinin borcu nedeniyle takas mahsup edilemeyeceğinin" belirtilmiş olması karşısında belirtilen gerekçe ile usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.
(1086 S. K. m. 423, 424) (1136 S. K. m. 164)
Taraflar aras
ındaki "şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Isparta İcra Tetkik Mercii'nce şikayetin reddine dair verilen 19.02.2003 gün ve 2003/41 E, 43 K. sayılı kararın incelenmesi şikayet eden vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 12.05.2003 gün ve 2003/7784-10723 sayılı ilamıyla;
(... Takas mahsup talebinde bulunan G. A.Ş. adına Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 2002/7748-14381 sayılı ve 19.12.2002 tarihli ilam ile 275.000.000.-TL avukatlık ücreti takdirine karar verilmiş olup, borçlunun sözü edilen avukatlık ücretinden dolayı takas ve mahsup talebi yerindedir. Bu duruma rağmen mercice takas mahsup talebinin reddine karar verilmesi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Şikayet eden vekili

Hukuk Genel Kurulu Kararı
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 423/6. maddesinde vekalet ücretinin yargılama giderleri arasında sayılmış olup, aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olacak hükmolunan vekalet ücretinin, ancak iki taraf arasında geçerli olacağının belirtilmesine ve takip dayanağı ilamda da bu yönde hüküm kurulduğunun anlaşılmasına, 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmünün vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarını düzenlemek amacıyla öngörülmüş bulunmasına, ne var ki; aynı maddenin "bu ücretin, iş sahibinin borcu nedeniyle takas mahsup edilemeyeceğinin" belirtilmiş olması karşısında belirtilen gerekçe ile usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Sonuç: Şikayet eden vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı (2.200.000.-) Lira bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.04.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


**************************************

YARDIMCI OLABİLDİYSEK NE MUTLU İYİ ÇALIŞMALAR DİLEĞİYLE

Old 19-10-2007, 15:31   #4
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Avukatlık Kanunu 164/son

Dava sonunda,kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.Bu ücret,iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez,haczedilemez.
Old 19-10-2007, 15:31   #5
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/2743
K. 2004/9897
T. 11.10.2004
• AVUKATLIK ÜCRETİ ( Vekil Edenin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemeyeceği Gibi Hacze de Konu Olamayacağı )
• HACZEDİLMEZLİK ( Mahkemece Takdir Edilen Avukatlık Ücretinin Vekil Edenin Borcu Nedeniyle )
• VEKİL EDENİN BORCU ( Nedeniyle Avukatlık Ücretinin Takas ve Mahsup Edilemeyeceği Gibi Hacze de Konu Olamayacağı )
1136/m. 164
2004/m. 72, 82
ÖZET : Mahkemece takdir edilen avukatlık ücreti avukata ait olmakla beraber genel yargılama giderlerindendir, fakat vekil edenin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez. Bunun gibi hacze de konu olamaz. Yerel mahkemece bu yön gözetilmeksizin anılan doğrultudaki isteğin reddedilmiş olması bozma nedenidir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, davacı Ö. A.Ş.'nin borç nedeniyle lehine takdir olunan vekalet ücreti alacağının üzerine başka bir icra dosyasındaki alacak nedeniyle konulan haczin kaldırılması, borçlu olunmadığının tespiti, davalının yarattığı muarazanın meni ve % 40 kötüniyet tazminatı talebine ilişkindir.

Davalı vekili, kararda, vekalet ücretinin davacı şirkete verilmesi şeklinde olduğunu, aksini savunan davacıya karşı husumet itirazında bulunduklarını ve davacı şirketten alacaklı oldukları için haciz koydurduklarını ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece takdir edilen avukatlık ücreti avukata ait olmakla beraber genel yargılama giderlerindendir, fakat vekil edenin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez. Bunun gibi hacze de konu olamaz. Yerel mahkemece bu yön gözetilmeksizin anılan doğrultudaki isteğin reddedilmiş olması bozma nedenidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 11.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 11-07-2013, 13:09   #6
Av. Fırat BİLBAY

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım; konuyla ilgili yaptığım araştırma süresince "ilam" vekalet ücretinin takas ve mahsup edilemeyeceğine dair Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesini tekrar eden binlerce yazı ve yorumla karşılaşmış bulunmaktayım. Buna mukabil, ilamsız takiplerde avukat lehine takdir olunacak icra vekalet ücretinin takas ve mahsuba konu edilip edilemeyeceğine dair bir tane bile görüş veya karar bulamadım. Madde metninde: "dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti" lafzı ile takasa konu edilemeyecek ücretin ilam vekalet ücreti olduğunun açıkça belirtilmesi karşısında, mefhum-u muhaliften yola çıkarak icra vekalet ücretinin takas edilebileceği sonucuna mı ulaşmalıyız?

Konu hakkındaki görüşlerinizi merakla bekliyorum. Saygılarımla..
Old 12-07-2013, 06:28   #7
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan phrat
Değerli meslektaşlarım; konuyla ilgili yaptığım araştırma süresince "ilam" vekalet ücretinin takas ve mahsup edilemeyeceğine dair Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesini tekrar eden binlerce yazı ve yorumla karşılaşmış bulunmaktayım. Buna mukabil, ilamsız takiplerde avukat lehine takdir olunacak icra vekalet ücretinin takas ve mahsuba konu edilip edilemeyeceğine dair bir tane bile görüş veya karar bulamadım. Madde metninde: "dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti" lafzı ile takasa konu edilemeyecek ücretin ilam vekalet ücreti olduğunun açıkça belirtilmesi karşısında, mefhum-u muhaliften yola çıkarak icra vekalet ücretinin takas edilebileceği sonucuna mı ulaşmalıyız?

Konu hakkındaki görüşlerinizi merakla bekliyorum. Saygılarımla..

Avukatlık Kanunu 164/son kıyas yoluyla icra takiplerinde de uygulanır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 00:43
Kiracı kiralayana fatura karşılığı iş yapıp bunu kira borcundan mahsup edebilir mi? elvankakici Meslektaşların Soruları 17 03-05-2010 16:57
A. Ş. Ortağının Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Çıkış Yasağının İptali/ Görev dilekgulsen Meslektaşların Soruları 12 29-10-2007 17:50
Asilin Davadan Feragati - Ücret Sözleşmesi - Vekalet Ücreti AV.SONER GÜMÜŞKAYA Meslektaşların Soruları 8 07-10-2007 17:25
Vekalet Ücreti - icra vekalet ücretini asilin tahsil etmesi cemoka23 Meslektaşların Soruları 14 19-05-2007 08:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03941989 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.