Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çekte Yetkİlİ İcra Daİresİ

Yanıt
Old 24-10-2011, 19:00   #31
mylassos

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım;

Sorularınıza karşılık görüşlerim;

1- Buna yanıtım olumsuz olacaktır. HMK 10 eski HUMK 10'un kapsamını daraltmıştır. Önceden sözleşmenin yapıldığı yer ve ifa edileceği yerdeki Mahkemeler yetkili iken yeni düzenlemede sadece ifa yeri Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Eskş düzenlemede bulunan "sözleşmenin yapıldığı yer"lere çeklerde keşide yerinin de dahil olduğu kanısıyla çeklerde keşide yeri Mahkemeleri icra anlamında yetkili kabul ediliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle kanımca keşide yeri Mahkemeleri artık icra bakımından yetkili değillerdir. Sizin sorunuz bakımından yeni düzenlemede "ifa yeri" çeklerde ödeme yeri olacak o da muhatap bankanın/çek hesabının bulunduğu yer olacaktır.

2- Muhatap banka "1"de verdiğim cevapta değindiğim üzere çek hesabının bulunduğu banka şubesi ve onun bulunduğu yerdir. Çekin ibraz yeri Mahkemesi ancak karşılıksız çek suçu bakımından yetkilidir.

3- BK 73. maddesi kambiyo senetleri, haliyle çekler için kabul edilmemektedir. Kambiyo senetlerine bağlı alacakların aranılacak borçlardan olduğu TTK'da düzenlenmiştir.
Sonuç olarak çekle ilgili takipte bulunacaksanız ya borçlunun ikametgahında ya da çek hesabının bulunduğu banka şubesinin olduğu yerde işleminizi yapabilirsiniz. Alacaklının kendi ikametgahında takip açmasına halihazırda yasal imkan yoktur.
Old 26-10-2011, 12:41   #32
Av.DM

 
Varsayılan

Merhaba, artik ceklerin keside yerinde ihtiyati haciz karari alinip icra takibi acilamiyor mu?
Alıntı:
Yazan mylassos
Merhaba meslektaşım;

Sorularınıza karşılık görüşlerim;

1- Buna yanıtım olumsuz olacaktır. HMK 10 eski HUMK 10'un kapsamını daraltmıştır. Önceden sözleşmenin yapıldığı yer ve ifa edileceği yerdeki Mahkemeler yetkili iken yeni düzenlemede sadece ifa yeri Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Eskş düzenlemede bulunan "sözleşmenin yapıldığı yer"lere çeklerde keşide yerinin de dahil olduğu kanısıyla çeklerde keşide yeri Mahkemeleri icra anlamında yetkili kabul ediliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle kanımca keşide yeri Mahkemeleri artık icra bakımından yetkili değillerdir. Sizin sorunuz bakımından yeni düzenlemede "ifa yeri" çeklerde ödeme yeri olacak o da muhatap bankanın/çek hesabının bulunduğu yer olacaktır.

2- Muhatap banka "1"de verdiğim cevapta değindiğim üzere çek hesabının bulunduğu banka şubesi ve onun bulunduğu yerdir. Çekin ibraz yeri Mahkemesi ancak karşılıksız çek suçu bakımından yetkilidir.

3- BK 73. maddesi kambiyo senetleri, haliyle çekler için kabul edilmemektedir. Kambiyo senetlerine bağlı alacakların aranılacak borçlardan olduğu TTK'da düzenlenmiştir.
Sonuç olarak çekle ilgili takipte bulunacaksanız ya borçlunun ikametgahında ya da çek hesabının bulunduğu banka şubesinin olduğu yerde işleminizi yapabilirsiniz. Alacaklının kendi ikametgahında takip açmasına halihazırda yasal imkan yoktur.
Old 26-10-2011, 17:23   #33
mylassos

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.DM
Merhaba, artik ceklerin keside yerinde ihtiyati haciz karari alinip icra takibi acilamiyor mu?

Merhaba üstadım;

Hatırlattığınız iyi oldu. Her ne kadar soru sahibinin yanıtlarında bir değişiklik yaratmayacaksa da siz söyleyince hatamı farkettim. HMK ile sözleşmenin yapıldığı yer mahkemelerinin yetkisi kaldırılmış ise de İİK yetki konusunda HMK'ya atıf yanında 50/1 son cümle ile açıkça "sözleşmenin yapıldığı yer" icra dairelerinin yetkili olduğuna hükmetmiştir. Sonuç itibariyle çeklerde keşide yeri icra daireleri İİK uyarınca yine yetkili durumdadır. İhtiyati haciz bakımından mahkemeler de yetkilidir. Umarım bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemişimdir.
Old 28-01-2012, 14:25   #34
temesh

 
Varsayılan

Öncelikle tüm meslektaşlara iyi çalışmalar.
6100 Sayılı HMK sonrası karşılıksız çekte yetkili icra dairesinde bir değişiklik var mı?Karşılıksızdır kaşesi vuran bankanın bulunduğu yer olan alacaklının ikametgahında takip yapmanın hiçbir yolu yok mu Cevaplarınız için çok teşekkür ederim...
Old 28-01-2012, 15:05   #35
Av.DM

 
Varsayılan

  1. Borçlunun yerleşim yerinde ki icra dairesi
  2. muhattap bankanın bulundugu icra dairesi
  3. çekin keşide yeri icra dairesiı
Savcılık ise : Alacaklının ikametgahı ya da karsılıksız damgası vurulan bankanın bulundugu yer diye biliyorum
Alıntı:
Yazan temesh
Öncelikle tüm meslektaşlara iyi çalışmalar.
6100 Sayılı HMK sonrası karşılıksız çekte yetkili icra dairesinde bir değişiklik var mı?Karşılıksızdır kaşesi vuran bankanın bulunduğu yer olan alacaklının ikametgahında takip yapmanın hiçbir yolu yok mu Cevaplarınız için çok teşekkür ederim...
Old 12-07-2012, 12:21   #36
Av.İbrahim Hakkı KOÇ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarımın bilgsine sunulur...

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2007/11-977
K. 2007/935
T. 5.12.2007

• İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Kararına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararın Temyiz Edilebileceği - Ancak Yargıtay'ın Temyiz Üzerine Verdiği Kararın Kesin Olduğu )

• TEMYİZ ( İhtiyati Haciz Kararına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararın Temyiz Edilebileceği - Ancak Yargıtay'ın Temyiz Üzerine Verdiği Kararın Kesin Olduğu )

• KESİN KARARLAR ( İhtiyati Haciz Kararına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararın Temyiz Edilebileceği - Ancak Yargıtay'ın Temyiz Üzerine Verdiği Kararın Kesin Olduğu )
2004/m. 265

ÖZET : İhtiyati haciz kararına karşı yapılan itiraz üzerine verilen karar, temyiz edilebilir. Ancak, Yargıtay'ın temyiz üzerine verdiği karar kesindir.
DAVA : Taraflar arasındaki "ihtiyati hacze itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ( Bursa Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi )'nce "ihtiyati haciz kararının yetkisizlik nedeniyle kaldırılmasına" dair verilen 11.12.2006 gün ve 2006/1610-1610 D.İş sayılı kararın incelenmesi karşı taraf/ihtiyati haciz isteyen/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi'nin 22.02.2007 gün ve 2007/1588-3228 sayılı ilamı ile;

( ... İhtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, beş adet çeke dayalı toplam 49.000,00 TL alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosyadaki belgelere göre, alacağın ödenmediği, borçlunun temerrüde düştüğü ve alacağı rehinle temin edilmemiş olduğu gerekçesiyle, borca yetecek miktar için ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

Karşı taraf borçlu vekili, yetkisiz mahkemece ihtiyati haciz kararı verildiğini savunarak, itiraz etmiştir.
Mahkemece, yetkili olunmadığı gerekçesiyle, itirazın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece, yetkisiz olduğu gerekçesiyle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de; somut olayda, karşılıksız kalmış çeklere dayalı, temel ilişkiden soyut olarak ihtiyati haciz isteminde bulunulmuş olmasına ve BK'nın 73. maddesi hükmü uyarınca borcun salt para borcu niteliğinin bulunmasına göre, alacaklının ikametgah mahkemesinin, bu uyuşmazlığa bakmaya yetkisinin bulunduğunun kabulü gerekir.


Bu itibarla, itiraz eden borçlunun, yalnızca mahkemenin yetkisiz olmasına dayalı olarak, ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş olmasına göre, bu itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle itirazın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış ve bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir ... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İstek, çeke dayalı ihtiyati haciz kararına itiraza ilişkindir.
Alacaklı vekili, Balıkesir'de ikamet eden borçlu hakkında muhatabı Balıkesir F o.bank Şubesi, keşide yeri Balıkesir, keşidecisi itiraz eden borçlu olan, çeklerin muhatap bankaya ibrazında karşılıksız oldukları anlaşıldığından ihtiyati haciz talebinde bulunmuş; mahkemece, talebin kabulü ile ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

Aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen/borçlu vekili, yasal süre içerisinde verdiği dilekçe ile; kambiyo ilişkisine dayalı olarak ihtiyati haciz talebinde bulunulduğundan, bu talebe esas teşkil eden çeklerin muhatap bankasının F ... bank Balıkesir Şubesi, keşide yerinin Balıkesir olduğu gibi borçlunun ikametgahının da Balıkesir olduğunu, alacaklının bu çeke dayalı olarak icra takibini sırf Bursa İcra Dairelerinde yapabilmek için ihtiyati haciz kararını vermekte yetkisiz olan alacaklının kendi ikametgah mahkemesi olan Bursa İkinci Ticaret Mahkemesi'ne müracaat ettiğini ifadeyle ihtiyati haciz kararına yetkisizlik itirazında bulunmuştur.

Bu şekliyle, isteğin yasal dayanağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 4949 sayılı Kanunla değişik 265. maddesidir.

Mahkemece, bu itiraz üzerine yapılan duruşma sonunda verilen 11.12.2006 tarihli ek kararla itirazın süresinde yapılıp, Balıkesir mahkemeleri ihtiyati haciz kararı vermekte yetkili olduğundan, yetki itirazının kabulü ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, dosyanın talep halinde Balıkesir Asliye Hukuk ( Ticaret ) Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

İhtiyati haciz talep eden ( alacaklı ) vekili tarafından temyizi üzerine Özel Dairece; borçlu itirazının reddine karar verilmesi gerekirken kabulünün doğru olmadığı, gerekçesi ile karar bozulmuş; itiraz eden borçlu vekilinin karar düzeltme istemi de "Daire kararının kesin olduğu" gerekçesiyle reddedilmiştir.

Mahkemece önceki kararda direnilmiş; direnme kararını ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekili temyiz etmiştir.
İşin esasının incelenmesine geçilmeden önce, yerel mahkemenin, borçlu vekilinin itirazının kabulü ile yetkisizlik nedeniyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına ilişkin kararını bozan Özel Daire kararının kesin olup olmadığı, dolayısıyla da bu karara karşı direnme olanağı bulunup bulunmadığı hususu ön sorun olarak ele alınmıştır.

Ön sorunun sağlıklı bir biçimde çözümlenmesi için konuya ilişkin yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vardır.
İhtiyati hacze ilişkin yasal düzenleme 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 257 ila 268. maddelerinde yer almaktadır.
Eldeki uyuşmazlık, ihtiyati haciz kararına itiraz ve buna ilişkin hükmün temyizine ilişkin olmakla, bu hususu düzenleyen hüküm 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 265. maddesidir.

Bu maddenin "İhtiyati Haciz Kararına İtiraz" şeklindeki başlığı ve içeriği, 30.07.2003 tarih ve 25184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanun'un 63. maddesiyle değiştirilmiş; böylece,
"İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz" başlığını alan 265. maddede aynen:

"Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

( Ek 2. fıkra: 4949-17.07.2003/m. 63 ) Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.
Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

( Ek son fıkra: 4949-17.07.2003/m. 63 ) İtiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. Temyiz, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz."
Hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, bu maddede ihtiyati haciz isteminin kabulü halinde borçlunun ve üçüncü kişilerin bu karara itiraz edebilecekleri; itiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yolunun açık bulunduğu, Yargıtay'ın temyiz üzerine verdiği kararın ise kesin olacağı hükme bağlanmıştır.
Şu durumda, mahkemece verilen ihtiyati haciz isteminin kabulüne ilişkin karara borçlunun itirazı üzerine verilen itirazın kabulü yönündeki mahkeme kararına karşı, alacaklı tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine Özel Dairece hüküm altına alınan bozma kararı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 4949 sayılı Kanun'la değişik 265. maddesi gereğince kesindir. Kesin nitelikteki bu bozma kararına karşı yerel mahkemece, direnme kararı verilmesi usulen olanaklı değildir.

O halde, kesin nitelikteki Özel Daire kararına uyulması gerekirken açık yasa hükmü gözardı edilerek önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Bu nedenle, ön sorunun kabulü ile kesin nitelikteki bozmaya uyularak karar verilmek üzere, direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Karşı taraf/ihtiyati haciz isteyen/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik nedenlerden dolayı HUMK'nın 429. maddesi gereğince BOZULMASINA , istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 05.12.2007 gününde, oybirliği ile karar verildi.
Old 15-10-2019, 16:08   #38
Mozkul

 
Varsayılan

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/12481
Karar No:2016/8797
K. Tarihi:MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ
.

... .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen .../07/2016 tarih ve 2016/946-2016/940 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi karşı taraf (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
İhtiyati hacze itiraz eden vekili, müvekkilinin yerleşim yerinin, çekin keşide yerinin ve muhatap bankanın ...'de olduğunu beyanla yetkisiz mahkemede verilmiş olan ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Karşı taraf vekili, itirazın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, ihtiyati hacze konu olan çekin muhatap bankasının bulunduğu yerin, çekin keşide yerinin ve borçlu şirket merkezinin ... olduğu, aranacak borçlardan olan kambiyo senedinden kaynaklanan alacağa dayalı ihtiyati haciz isteminde yetkili mahkemelerin; akdin ifa yeri olarak kabulü gereken ödeme yeri ve genel yetki kuralı uyarınca borçlunun ikametgahının bulunduğu yerin bağlı olduğu mahkemeler olduğu gerekçesiyle ihtiyati hacze itirazın kabulü ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Kararı, karşı taraf (alacaklı) vekili temyiz etmiştir.
Talep, ihtiyati haciz kararının yetki yönünden kaldırılması istemine ilişkindir. İİK.'nın 258'nci maddesi hükmü uyarınca ihtiyati hacze, aynı Kanun'un 50'nci maddesine göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Bu madde de HMK'nın yetkiye ilişkin hükümlerine atıf yapılmıştır. Kural olarak ihtiyati haciz kararı için yetkili mahkeme HMK'nın yetkiye ilişkin maddelerine göre belirlenmelidir. Mahkemece, yazılı gerekçeler ile yetkiye yönelik borçlu itirazının kabulüne karar verilmiştir. Oysa muhatap bankaya ibraz edilen ancak karşılıksız kalan çeke dayalı borcun, bu şekilde aranması tüketildikten sonra, götürülecek borç niteliğine dönüştüğü gözetilerek, HMK'nın .... maddesi uyarınca ifa yeri olarak BK.'nın 98. madde hükmü nedeniyle, alacaklının ikametgah yeri mahkemesi de yetkili mahkemelerden biridir. Dairemiz'in ....09.2005 tarih ve 8454-8277 sayılı ilamı ile ........2014 tarih ve 15478-17256 sayılı ilamı da bu yöndedir. Bu itibarla, mahkemece alacaklının ikametgah yeri itibariyle, yetkili mahkemeden talepte bulunduğundan ihtiyati hacze itiraz eden borçlunun yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, aksine hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle karşı taraf alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, karşı taraf (alacaklı) yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, .../.../2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Mahkemesince Verilen Tahliye Kararı Kesinleşmeden İcra Edilirmi? hukukcu34 Meslektaşların Soruları 33 22-06-2018 12:29
İcra Programları : İcra partner ile icra pro arasında kararsız kaldım me_as Hukuk ve Bilgisayar Yazılımları 30 04-08-2011 16:40
Hİssesİnİ Devreden Ltd.Ştİ. Temsİle Yetkİlİ OrtaĞin KarŞiliksiz Çekten SorumluluĞu Av.Nursel Meslektaşların Soruları 1 30-06-2007 07:25
TEMYİZ mi? YETKİLİ MAHKEME mi? Av.ZAFER İŞERİ Meslektaşların Soruları 2 26-06-2007 14:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,46833110 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.