Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

çalışan eşe nafaka

Yanıt
Old 21-09-2007, 08:56   #1
Avukat4

 
Varsayılan çalışan eşe nafaka

Sevgili arkadaslar;

Çalışan eşe tedbir nafakası verilebileceği konusunda bir emsal karar aradım.Ancak bulamadım.Bu hususta yardımcı olursanız sevinirim.

Avukat Özgür Aygün
Old 21-09-2007, 10:04   #2
Av.Nur Hayat BURAN

 
Varsayılan yoksulluk nafakası talebinin reddine dair...Tedbir nafakasına dair birşey bulamadım ancak yoksulluk nafakasına dair aşağıda sunulu Yargıtay kararlarının da size kıyasen yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kolay gelsin...

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/1317

K. 2003/2709

T. 3.3.2003

• EŞİN GELİR GETİREN İŞTE ÇALIŞMASI ( SSK'ya Kayıtlı Olarak-Yoksulluk Nafakası Talebinin Reddi Gereği )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( SSK'ya Kayıtlı Olarak Devamlı Gelir Getiren İşte Çalışan Eş-Talebin Reddi Gereği )

4721/m.166, 175

ÖZET : SSK.ya kayıtlı olarak devamlı surette çalışan eş için yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka ve tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle Medeni Kanununun 134/son maddesi yerine Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddelerinin yazılmasının sonuca etkili olmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalının devamlı gelir getiren bir işte S.S.K.’ya kayıtlı olarak çalıştığı anlaşılmasına göre yoksulluğa düşeceği kabul edilemez, davalının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma dışında kalan ve temyiz edilen diğer bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen gerekçe ile ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatıran geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. kazancı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/636

K. 2003/1969

T. 17.2.2003

• BOŞANMA ( Boşanma ile Kadının Yoksulluğa Düşmemesi - Yoksulluğa Düşmeyen Kadın Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• NAFAKA ( Yoksulluk Nafakası - Boşanma )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Çalışan Eş Boşanma ile Yoksulluğa Düşmeyeceğinden Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

4722/m. 1

743/m. 144

ÖZET : Davacı kadının Noterde çalıştığı ve boşanma ile yoksulluğa düşmeyeceği sabittir. Türk Kanunu Medenisinin 144. maddesi şartları oluşmadığı halde kadın yararına yoksulluk nafakası verilmesi yasaya aykrıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacı kadının Noterde çalıştığı ve boşanma ile yoksulluğa düşmeyeceği sabittir. Türk Kanunu Medenisinin 144. maddesi şartları oluşmadığı halde kadın yararına yoksulluk nafakası verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Temyize konu kararın 2. bentte gösterilen sebeplerle yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 17.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi. kazancı
Old 21-09-2007, 10:30   #3
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Kadının sürekli bir gelirinin bulunması ve bu gelir asgari ücret düzeyinde dahi olsa, nafaka bağlanmasını olumsuz hale getirmektedir.

Son Yargıtay kararları bu yönde...

Saygılarımla.
Old 21-09-2007, 12:19   #4
Viyola

 
Varsayılan

Merhaba,
Çok yeni bir karar değil ama umarım işinize yarar.

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas No: 2002/2-397
Karar No: 2002/339
Tarih: 1.5.2002
  • YOKSULLUK NAFAKASI ( Kadının Asgari Ücretle Çalışıyor Olması Halinde )
  • KADININ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASI ( Yoksulluk Nafakası Takdir Edilmesine Engel Olmaması )
  • BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası-Kadının Asgari Ücretle Çalışıyor Olması )
ÖZET :
Kadının asgari ücretle çalışılmakta bulunulması yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu değildir.

DAVA :
Taraflar arasındaki Boşanma, nafaka davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Menemen Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.4.2000 gün ve 1999/337 E - 2000/207 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 9.10.2000 gün ve 2000/10242-11825 sayılı ilamiyle; ( ...1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin taktirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadının asgari ücretle de olsa bir işte çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu durum yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR :
Dava, Boşanma ve nafaka istemine ilişkindir.
Yerel mahkemenin davacı eş için ayda 40.000.000 TL.tedbir nafakası bağlanmasına ve boşanma kararının kesinleşmesinden sonra bu miktarın yoksulluk nafakası olarak devamına ilişkin kararı, davalı Koca vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda belirtilen gerekçe ile bozulmuştur.
Hemen belirtmek gerekir ki; Hukuk Genel Kurulunun yerleşik kararlarında, asgari ücretle çalışılmakta bulunulması yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu kabul edilmemiştir. ( HGK.7.10.1998 gün 1998/2-656 E, 1998/688 K, 26.12.2001 gün 2001/2-1158 1185 sayılı kararları. )
Diğer taraftan, Özel Dairenin 4.12.2000 gün 2000/12992 12165 sayılı kararında da, 90.000.000 TL. aylıkla çalışan davalının, bu gelirle insanca yaşaması ve geçinmesinin olanaksız olduğu ve belirtilen meblağın davalı kadını yoksulluktan kurtarmayacağı vurgulanmak suretiyle vermiş olduğu bozma kararının Hukuk Genel Kurulunun 26.12.2001 gün 2001/1158-1185 sayılı kararıyla benimsenerek direnme kararının özel dairenin belirttiği nedenlerle, bozulduğu anlaşılmaktadır.
Somut olayda; davalı eşin 70.000.000 TL. civarında olduğu anlaşılan asgari ücretle özel bir işletmede çalışmakta olduğu belirlenmiş olup, yukarıda açıklandığı üzere bu miktarın davalı eşi yoksulluktan kurtarmayacağı ve ona insanca yaşayıp geçinme olanağı sağlamayacağı kuşkusuzdur. O halde Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında ve yukarıda açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı ( 1.720.000 ) lira bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 1.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi
Old 21-09-2007, 12:24   #5
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sonuç; denemeli, kaybetmeyi göze almalı.Kazanırsak mum yakıp seyrine bakmalı

En ihtimalli saygılarımla...
Old 21-09-2007, 18:38   #6
Nuriye Değer

 
Varsayılan

Kadının çalışması nafaka talebinin kesin reddini gerektirmez.Kadın asgari ücretli ,koca ise iyi bir gelire sahip ise bu halde kadına nafaka verilir diye biliyorum.Kadın devlet memuru bile olsa koca zenginse nafaka alabiliyor.
Old 21-09-2007, 19:24   #7
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan Bu kararı ekleme nedenim; muhalefet şerhinin güzelliği

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/14884

K. 2001/1480

T. 30.1.2001

• BOŞANMA ( Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )

• İŞTİRAK NAFAKASI ( Velayet Kendisine Verilmeyen Tarafın Mali Gücü Oranında Çocuğun Geçim Eğitim ve Öğretim Masraflarına Katılmakla Yükümlü Olduğu - Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eşin İştirak Nafakası Vereceği )

• VELAYET ( Velayet Kendisine Verilmeyen Tarafın Mali Gücü Oranında Çocuğun Geçim Eğitim ve Öğretim Masraflarına Katılmakla Yükümlü Olduğu - Asgari Ücret Düzeyinde Sabit ve Düzenli Geliri Olan Eşin İştirak Nafakası Vereceği )

743/m.148


ÖZET : Boşanma halinde, asgari ücret düzeyinde sabit ve düzenli geliri olan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün yoksulluk ve iştirak nafakası yönünün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün taraflar tebligata rağmen gelmediler. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonrayabırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Toplanan delillerden davalının bir tekstil fabrikasında asgari ücretle çalıştığı buradan düzenli olarak 84.000.000 lira gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. Belirtilen gelir düzeyine sahip kadının boşanma sonucu yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. İsteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
2- Medeni Kanunun 148/2. maddesi, velayet kendisine verilmeyen tarafın mali gücü oranında, çocuğun geçim, eğitim ve öğretim masraflarına katılmakla yükümlü olduğunu hükme bağlamıştır. Velayet babaya verildiğine göre, anneden uygun bir iştirak nafakası alması zorunludur. Bu hususun dikkate alınmaması da usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 30.01.2001 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ :
Ülke gerçekleri, paranın satın alma gücü, bir insanın insanca yaşaması 84.000.000 lira gelir ile sağlanamaz. Sayın çoğunluğun, bu gelirin yoksulluğu ortadan kaldıracağına ilişkin görüşüne katılmıyorum. Ne var ki, kocanın geliri de kendisini geçindirmeye yeterli değildir. Yoksulluk nafakası isteğinin bu gerekçe ile reddi yerine 84.000.000 lira kadını yoksulluktan kurtaracağına ilişkin görüşlerine katılmıyorum.
Diğer yönden yoksulluk için olan ve iştirak nafakasına mahkum edilen kadının daha da yoksullaşacağı dikkate alınmadan iştirak nafakası ile yükümlü tutulması şeklinde belirlenen sayın çoğunluğun görüşlerine katılmıyorum.
Old 23-09-2007, 16:27   #8
üye14072

 
Varsayılan

Adam fabrikatör, yıllık geliri 1.000.000 ytl..ona göre hayatı var
Eşini boşuyor, eşinin de babadan kalma 450 lira kira geliri var
Şimdi bu kadın 450 ytl ile hayat sürecek
bunu da hukuk sistemi koruyacak
Benim aklıma yatmıyor
Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bağlı Çalışan Avukatlar Adli Tip Konumuz : Hukukçular 62 14-06-2016 14:50
Serbest çalışan avukatların doğum izni NURHANOKURÖZCAN Kadın Hakları Çalışma Grubu 2 14-03-2007 15:37
Van da çalışan bir avukat arkadaşın yardımı naile Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 1 08-02-2007 13:10
Yurtdışında çalışan işçiye sigorta yapılmaması orthia Meslektaşların Soruları 5 08-09-2006 12:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04519892 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.