Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icra takibinde hacizli malın satışı istenmiş ama mal satılamamışsa haciz ne zaman düş

Yanıt
Old 09-08-2007, 11:13   #1
Hasan Coşkun

 
Varsayılan icra takibinde hacizli malın satışı istenmiş ama mal satılamamışsa haciz ne zaman düş

İcra takibinde menkul üzerinde haciz yapılmış,satış istenmiş ve iki ihalede de mal satılamamışsa haciz ne zaman düşer?Haciz tarihinden itibaren bir yıl mı yoksa satışın düştüğü tarihten bir yıl mı yoksa son talep tarihinden itibaren bir yıl mı ?Ya da zamanaşımı süresince o mal üzerinde haciz kalır mı?Benim yorumum İİk 110 göre kanuni müddet içersinde satış istenmez yada istenip de talep geri alınırsa haciz kalkar dendiğine göre satış istenirse o mal üzerindek haciz zamanaşımı süresince kalır.Yargıtay 12.dairesinin 2004/10183-13962 sayılı yakın bir içtihadını buldum ama içtihat çok açık değil.Bu konuda uygulama ve fikri olan ya da elinde içtihat bulunan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
Old 09-08-2007, 16:48   #2
erdal7

 
Varsayılan

Sayın Rasnolnikov,

Bilindiği gibi ,haczedilen taşınır malların ve alacakların ,hacizden itibaren bir sene içinde ve taşınmazların da hacizden itibaren iki sene içinde satılması istenmez yadar SATIŞ İSTEMİ GERİ ALINIP da bu süre içinde YENİLENMEZSE , o mal üzerindeki haciz düşer.

1- İlk olarak İcra İflas Kanununda süresi içerisinde satış isteminde bulunulduğunda ve fakat ihalenin feshi yada malın satılamaması nedenleri ile satışın alacaklının iradesi dışında yapılamadığı hallerde haczin düşeceğine dair bir hüküm yoktur.

2- Benzer sorunlar , İHALENİN FESHİ davalarından dolayı ihalenin fesh edilmesi hhallerinde mevcut hacizlerin akibetlerinin ne olacağı hususunda tartışma yaratmıştır.

12 HD. 23.3.1981 T. E:1054 k: 2830 sayılı ilamında belirtildiği gibi
".. ... süresinde satış istendiği , menkulün satıldığı ,şikayet üzerine ihalenin fesh edildiği , takibin yani satışın talebinin geri alınması diye bir hususun mevcut olmadığı ,maddede ihalenin feshi halinde haczin kalkacağına dair bir hüküm bulunmadığı halde , aksine düşüncelerle ....."

Yine
12 HD. 4.3.1980.T. E: 10650 K: 2001
Satış Yapıldıktan sonra ,ihalenin feshinin satışın geri alınması niteliğinde bulunmadığını.......

Yine
12 HD 27.10.1970 T. E 7972 K 8787
....... alacaklı müteaddit defalar satış talebinde bulunmuş ve bunları geri almıştır. .Fakat her geri alış tarihinden itibaren bir yıl geçmeden tekrar satış talebinde bulunduğuna ve en son istek satışın durdurulmasına matuf olup, geri alınması bahis konusu olmadığına ..... bir senelik süreler geçmeden durdurulan satışın tekrar istendiği anlaşılmakla..... haczin düştüğünün kabulü gerekmiyeceği ......


Yargıtayın örnek olabilecek olaylara yaklaşım şeklinden


a) satış geri alınırsa İlk haciz tarihinden itibaren süresi içerisinde satış istemek gerekeceği

b) Satış geri alınmaz ise satış durdurulursa her seferinde her geri alış tarihinden itibaren yeniden süre başlayacağını

c) Her iki halin dışında olan ve alacaklının haricinde ihalenin feshi yada satışın yapılamaması halinde ise
haczin düşmeyeceği sonucu çıkmaktadır.

Fakat uygulamada bunu icra müdürlüklerine anlatmak zor olacaktır.

Saygılarımı sunarım. AV.ERDAL DÜLGAR.
Old 10-08-2007, 08:02   #3
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

sayın erdal ayrıntılı yanıtınız için çok teşekkürler.Anlamadığım birşey hemen hemen hiç icra işi yapmamama rağmen bu olay benim başıma geliyor ama bu konuda Yargıtay ın içtihadı hemen hemen hiç yok.
Old 10-08-2007, 08:53   #4
SPARTACUS

 
Varsayılan

İkinci artırma:

İİK Madde 116 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)(*)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./29. md.)(***)(****) İkinci artırma, ilk artırmayı izleyen beşinci gün yapılır. Beşinci günün resmi tatil gününe rastlaması halinde ikinci artırma resmi tatili izleyen ilk iş günü yapılır. Bu halde de 114 üncü madde hükmü uygulanır.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/14 md.)(**) İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.

Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.

-- Dikkat edilirse son fıkrada satış talebi düşer denmekte.Şöyle bir yorum yapılabilir belki ;
-- Satış talebi düştüyse İİK md 106 daki 1 yıllık süre işlemeye devam eder çünkü 116 maddenin son fıkrasında yanlızca satış düşer dememekte, açıkça satış talebi düşer demekte.O halde satış talebi düştüğüne göre talep hiç yapılmamış olacak.ŞÜPHESİZ bu adaletli bir yorum değil fakat belirsizliğe karşı yasanın lafzına uygun bir yorum kanaatimce
Old 10-08-2007, 14:32   #5
erdal7

 
Varsayılan

Sayın arkadaşlar,

İİK 116 maddedenin son fıkrasında (ve o halle sınırlı olmak üzere ) satış talebi düşer deniliyor. Hacizlerin akibeti hususunda bir yorum getirmiyor.

Sayın Spartacusa katılamıyorum, Alacaklı tarafından satışın talep edildiği ve bu talebin haczin düşmesine çok az süre kalmış olduğu durumlarda veya erken talep açmış olmakla şu veya bu sebeple satış işlemlerinin şikayet vb nedenlerle çok uzun zaman aldığı hallerde arttırmaya çıkartılan mal satılamaz ise satış talebinin hiç yapılmamış gibi farzedersek geçen zaman dikkate alındığında alacaklının elinde olmayan nedenlerle hacizler de kendiliğinden düşer.
Örnek 01.01.2006 tarihinde fiilen haczedilen bir menkulün satış talebi 01.12.2006 tarihinde talep edilmiş olsun.
Menkulün niteliğine göre icra Müdürlüğü ilan yapılmasını öngörmüş olsun ve satış gününü de ilan sürelerine göre ve mevcut iş durumuna göre 01-02-2007 - 05-02-2007 ilk ve ikinci satış günlerini vermiş olsun . Bir an için bu satış İİK 116 maddedeki şartları karşılamadığından satılamamış olsun .
Eğer siz satış talebi hiç yapılmamış derseniz. Hacizler evleviyetle ve alacaklının iradesi dışında düşmüş olur ki böyle bir yorum kabul edilemez ve hak kayıplarına yol açar.Zira satış talebi icra iflas hukukunda alacaklının icra yı bir üst aşamaya çıkartabileceği son taleptir. Satıştan sonra alacaklının yapabileceği bir icra takip işlemi kalmamıştır.

İİKanunuda benzer imkansız durumlarda Yargıtay Alacaklıyı koruyan kararlar vermiştir. Örnek olarak ,
dayanak belgenin çek olduğu takiplerde 6 aylık zamanaşımı süresi vardır. Alacaklı tarfın satış talebinden sonra ihalenin feshi davası açıldığı hallerde ve Yargıtay aşaması nedeni ile 6 aylık sürelerin geçtiği veya aştığı hallerde ilgili takip zamanaşımından dolayı iptal edilmemektedir. Bu çozüm tarzı çok mantıklıdır. Zira Alacaklı tarafın satış talebinden ve satıştan sonra icra müdürlüğünde yapabileceği ve icrayı bir üst aşamaya çıkartabileceği bir icra takip işlemi kalmamıştır. Hatta alacaklı istese bile mevcut dava dolayısı ile bir talep açamıyacaktır. Zamanaşımını kesebilecek bir hareket yapamıyacak olan ve bu halde fiili imkansızlığı bulunan alacaklıya da sen zamanaşımını kesecek bir işlem yapmadın ve dayanak belge zamanaşımına uğradı demek hukuki değildir.

Belirtilen nedenle ilk cevabımdaki görüşlerimi tekrar ediyorum.
Saygılarımı sunarım. Av.Erdal Dülgar
Old 10-08-2007, 16:46   #6
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

1.Soru konusunda doğrudan doğruya içtihat bulunmaması son derece doğaldır. Zira haczin İİK m.106 ve 110 uyarınca düşüp düşmeyeceğine ilişkin icra mahkemesi kararları kesin olup, temyizi kabil değildir.

2.Benzeri bir hususu aktararak, konuya katkıda bulunmak istiyorum.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04.05.1992 tarih ve 21042 sayılı mütalasında belirtildiği gibi, “bir olayda alacaklının hacizli menkul malın satışına ilişkin vaki talebi üzerine, tespit edilen satış gününde yedieminin malı satış mahalline getirmemesi üzerine, satışın düşürülmesine karar verilmiş, daha sonra alacaklı yeniden satış talebinde bulunmuş ve aynı durum yinelenmiş, bu defa haciz tarihinden itibaren iki yıl sonra tekrar satış talebinde bulunulmuş, bu durumda İİK 106 ıncı maddesinde öngörülen 1 yıllık sürenin satışın düşürülmesine karar verildiği tarihten itibaren hesaplanması mı yoksa, bir yıllık süre geçirildiği için yeniden haciz talebinde bulunulması mı gerektiği hususlarında tereddüte düşüldüğünden bahisle, görüş bildirilmesi istenmesi üzerine” Genel Müdürlük; “somut olayda süresinde satış istendiği, satışın düşmesinin satış talebinin geri alınmasına dayanmadığı, kanun maddesinde satışın düşürülmesi halinde haczin kalkacağına dair bir hüküm bulunmadığı” mütalaasında bulunmuştur.

Sayın Av.Talih Uyar, İcra ve İflas Kanunu Şerhi isimli eserinde ( 6 ıncı cilt, sayfa 9225 ) belirtilen görüşün, bugün için ancak haciz tarihinden itibaren başlamış olan bir yıllık süre içinde, alacaklının tekrar satış istemesi koşulu ile geçerli olduğunu, Yargıtay 12.HD'nin 10.04.1996 t. E.4713 K.4953 sayılı kararına dayalı olarak ileri sürmektedir.

Bu kararda ise özetle, satış talebinin geri alınıp yenilenmesi halinde ikinci ve tam bir sürenin başlamayacağı, ancak kalan süre içinde, 1 ve 2 yıllık süre dolmadan satış istenmesi gerekeceği belirtilmektedir.

Fakat anılan karar, satış talebinin iradi olarak düşeceği, talebin geri alınması haline ilişkindir.

Sorudaki gibi satış talebinin iradi olmayan sebeplere dayalı olarak ve kanundan dolayı düşebileceği hallerde ise ( İİK m.116 ve m.129 ) Genel Müdürlüğün görüşü ve gerekçeleri, olması gereken hukuka ve hakkaniyete daha uygun düşmektedir.

Saygılarımla.
Old 13-08-2007, 11:36   #7
İcra 39

 
Varsayılan

Bence menkul malın her iki satış gününde de talipli çıkmadığından satışın düşmesi zaman aşımını keser ve satışın düştüğü günden itibaren yeniden 1 yıllık süre işlemeye başlar.

Düşünüyorsam varım.......
Old 13-11-2007, 16:11   #8
Nurseli Erkul Özer

 
Varsayılan

Ben de aynı dertten muzdaribim. hacizli gayrimenkuller 2 yıllık süre içinde ihale edildi, ancak alıcı ihale bedelini ödemedi ve ihale fesholdu. bu arada haciz tarihinden itibaren 2 yıllık süre geçti. icra müdürü haczin düştüğünü söylüyor ve satış talep etmem halinde reddeceğini söylüyor. bence satış talep edilmesi ile birlikte zamaşımı kesilir ve yeni bir süre işlemeye başlar. ancak bunu icra müdürüne nasıl anlatacağım ?
Old 13-11-2007, 18:11   #9
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

ben bir Yargıtay kararı bulmuştum;yasada sınırlayıcı bir hüküm yoktur;her zaman yenileme ve yeni bir haciz yapmadan satış istenebilir diyor;son derece doğru;kararı tekrar bulursam size numarasını veririm;yarın verebilirim sanırım.
Old 14-11-2007, 08:09   #10
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

Yargıtay 12.HD 2004/10183 e.,2004/13962 k.1/6/2004 t.
Old 14-11-2007, 11:43   #11
Av.SEVİM ATALAY

 
Varsayılan

2.satış gününde de alıcı çıkmamışsa satış düşer ve menkul mallarda 2.satış gününden sonra bir yıl içinde tekrar menkul mal satışını talep edebilirsiniz.Gayrimenkullerde iki yıl içinde yeniden satış talep edilmelidir.Ancak menkul mal yediemin tarafından satış yerine getirilmiş ise 1 yıllık süre 2.satış gününden başlar.Aksi halde 1.satış gününden başlar.
Old 14-11-2007, 16:45   #12
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Sayın Hasan Coşkun'un mesajında sözü edilen Yargıtay kararı aşağıdadır:T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/10183
K. 2004/13962
T. 1.6.2004

• SATIŞ TALEBİ ( Alıcı Çıkmaması Nedeni Düşürülmesi - Alacaklının Her Zaman ve Yenileme Harcı Vermeden Satış Talebinde Bulunabileceği )

• YENİLEME HARCI ( Satış Talebinin Alıcı Çıkmaması Nedeni Düşürülmesi - Alacaklının Her Zaman ve Harç Vermeden Satış Talebinde Bulunabileceği )

• ALICI ÇIKMAMASI NEDENİ İLE SATIŞ TALEBİNİN DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklının Her Zaman ve Yenileme Harcı Vermeden Satış Talebinde Bulunabileceği )

2004/m. 150/e

ÖZET : Örnek 152 ödeme emrinin tebliğ tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde satış istendiğinden takibin düşmesi söz konusu olamaz. Satış talebi üzerine alıcı çıkmaması nedeni ile satışın düşürülmesine karar verildikten sonra alacaklı vekilinin her zaman ve yenileme harcı vermeden satış talebinde bulunması mümkündür.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.'nun 150/e maddesi gereğince taşınmaz rehninin satışının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren iki sene içinde istenmesi gereklidir. İ.İ.K.'nun 150/e-2 maddesi'ne göre ise bu süre içerisinde satışın istenmemesi veya talep geri alınıp da bu süre içinde yenilenmemesi halinde takibin düşeceği hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda örnek 152 ödeme emrinin tebliğ tarihi olan 9.4.2001 tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde ve 1.10.2001 tarihinde satış istendiğinden takibin düşmesi söz konusu olamaz. Satış talebi üzerine alıcı çıkmaması nedeni ile satışın düşürülmesine karar verildikten sonra alacaklı vekilinin her zaman ve yenileme harcı vermeden satış talebinde bulunması mümkündür. İ.İ.K.'nun 78/son maddesinin olayda uygulama yeri yoktur. Şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün yenileme harcı alınmasına ilişkin 5.3.2004 tarihli kararının iptaline karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 01.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 03-12-2014, 11:13   #13
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Sayın Yavuz , alacaklının kendi iradesi ile satıştan vazgeçmesi halinde duran süreden yararlanamayacağına ilişkin Yargıtay kararı aramaktayım. İİK. 129 . açıkça alıcı çıkmaması ve maddedeki şartlar gerçekleşmezse demektedir.İradi olarak satışın düşürülmesi halinde sürenin durmayacağına ilişkin karar , görüş paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.
Old 25-12-2017, 11:33   #14
Av. Yakup AYDIN

 
Varsayılan

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 11294
Karar: 2016 / 13958
Karar Tarihi: 11.05.2016

ÖZET: Alacaklının altı aylık yasal süresi içerisinde satış talebinde bulunduğu ve satış avansını yatırdığı, ikinci ihalede alıcı çıkmaması nedeniyle satış talebinin düşmesinden itibaren 6 aylık satış isteme süresinin yeniden başlayacağı gözetildiğinde, ikinci ihale tarihi olan 23.01.2015 tarihinden itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. O halde mahkemece alacaklının şikayetinin kabulü gerekirken, reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 106, 110, 129, 366)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, alacaklının, katılım olmadığından ihalenin düşürülmesi kararı sonrasında, taşınır malların yeniden satışa çıkarılması talebinin, icra müdürlüğünce taşınırlar üzerindeki haczin düştüğü gerekçesiyle 25.03.2015 tarihinde reddedilmesi üzerine, anılan kararın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

17.01.2014 haciz tarihi itibari ile uygulanması gereken İİK.'nun 106. maddesinde; "Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir" hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun'un 110. maddesinde ise; "Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse, o mal üzerindeki haciz kalkar" düzenlenmesi yer almaktadır.

Satış talebinin, yukarıdaki maddede öngörülen süreler içinde olup olmadığı hususu icra müdürü tarafından re’sen gözetilmeli; satış talebi, bu sürelerden sonra ise, reddedilmelidir. Bu nedenle, satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle haczin kalkmış olmasına rağmen ihale yapılmış ise, yapılan bu ihalenin feshine karar verilmesi gerekir (Baki Kuru, İcra El Kitabı,s.520).

Somut olayda, satışa konu taşınırların fiilen 17.07.2014 tarihinde haczedildiği ve aynı tarihte satışının talep edilerek satış avansının yatırıldığı, menkullerin 05.01.2015 ve 23.01.2015 tarihlerinde yapılan ihalelerinde alıcı çıkmaması sebebiyle satışın düştüğü, alacaklı vekilinin tarihsiz dilekçesi ile mahcuz taşınırların yeniden satışa çıkarılması için satış talimatı yazılması talebi üzerine, icra müdürlüğünün 25.03.2015 tarihli kararıyla, taşınırlar üzerindeki haczin düştüğü gerekçesiyle satış talebinin reddine karar verildiği görülmüştür.

Alacaklının, İİK'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde satış talebinde bulunduğu ve satış avansını yatırdığı, ayrıca İİK.nun 129/son maddesi gereğince, ikinci ihalede alıcı çıkmaması nedeniyle satış talebinin düşmesinden itibaren 6 aylık satış isteme süresinin yeniden başlayacağı gözetildiğinde, ikinci ihale tarihi olan 23.01.2015 tarihinden itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

O halde mahkemece alacaklının şikayetinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

www.sinerjimevzuat.com.tr
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hacizli gayrimenkulun 2 yıl içinde satışı NAZ80 Meslektaşların Soruları 30 06-02-2009 19:32
Bir icra takibinde iki farklı icra emri örneği gönderilebilir mi??? ilksan Meslektaşların Soruları 12 14-08-2008 15:34
Hacizli Araba Satışı - Haciz ile Satışın Aynı Günde Olması - Saat Farkı avmetin Meslektaşların Soruları 6 07-04-2007 22:50
Hacizli araba satışı hakkında bir soru! av.egemen Meslektaşların Soruları 11 20-03-2007 12:02
Müsadere Edilen Malın Satışı ve Kaybedilen Haklar selin ulu Meslektaşların Soruları 3 07-12-2006 19:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05669999 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.