Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

adli yargı hakimlik sınavı 03 Kasım 2007'de....

Yanıt
Old 09-07-2007, 12:26   #1
Av.Demet

 
Varsayılan adli yargı hakimlik sınavı 03 Kasım 2007'de....

ADALET BAKANLIĞI’ NDAN
1- Bakanlığımızca yazılı ve mülakat sınavları ile 9-5. dereceli kadrolara 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacaktır.
2- Başvurular 20 Ağustos 2007 Pazartesi günü başlayacak, 14 Eylül 2007 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
3- Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Kasım 2007 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 09.30 da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecektir.
4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilecek yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır. Sınava giren adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanlan ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanı 0.20, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0.80 ile çarpılarak toplanacak ve her aday için Ağırlıklı Puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar aşağıdaki formül kullanılarak, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavının yazılı kısmı (HSS) puanlarına dönüştürülecektir.Bu dönüştürmede en yüksek ağırlıklı puanı alan adayın HSS puanı 100 olmaktadır.
3O[(2(AP-X)-S]
HSS Puanı= 70+
[2(B-X)]-S
HSS Puanı: Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavı yazılı kısmı puanı AP: Adayın ağırlıklı puanı
X: Ağırlıklı puanların ortalaması
S: Ağırlıklı puanların standart sapması
HSS puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre ilan edilen kadronun (500) % 50 fazlası olan 750 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 750. aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır. Hesaplamaya göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Belgesinde "Mülakata katılmaya hak kazandınız.", 70 puanın üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Belgesinde "Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç belgelerinde ise "Kazanamadınız, ibaresi yer alacaktır.
5-Başvuruda bulunacakların 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun değişik 8. maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) 31.01.2007 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1977 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşım (doğum tarihi 31.01.1972 ve daha sonra doğanlar) bitirmemiş olmak,
c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip basan belgesi almış bulunmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapıyor veya yapmış, yahut ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak,
f)Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kinci bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fulden dolayı soruşturmaveya kovuşturma altında olmamak,
h)Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
6- Sınava girmek isteyenler:
a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğünden, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları ile bölge idare mahkemesi başkanlıklarından veya Adalet Bakanlığı web sayfasından (www.adalet.gov.tr) temin edecekleri matbu başvurma formu (gerçeğe uygun olarak doldurulacaktır.),
b) Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ve varsa doktora yaptığını gösteren diplomasının suretleri, diplomalara düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örneklen ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma suretleri ile birlikte Türkiye'deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belgenin aslı, _.
c) Nüfus müdürlüğünden veya noterden onanmış nüfus cüzdanı sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu
d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,
e) ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6032070-5001 numaralı hesabına sınav ücreti olan 50 YTL yatırıldığını gösteren banka dekontu. 14 Eylül 2007 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat getirmeleri veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına yada bölge idare mahkemesi başkanlıklarına vermeleri gerekmektedir. Eksik evrakı olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Cumhuriyet başsavcılıkları veya bölge idare mahkemesi başkanlıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Adayların doğrudan posta yoluyla yaptığı başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran veya başvurulan geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Başvurma formu ve ekleri müracaat süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların ayrıntılı listesi ÖSYM'ye verilecektir. Başvurma formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartlan taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve bunlar ÖSYM'ye verilecek sınava girecekler listesinde dahil edilmeyecektir.
Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSYM'ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.
09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin değişik 12. maddesi gereğince adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavından adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Güncel Sosyoekonomik konularla ilgili seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü Hukuku ile ilgili seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kursum kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.
Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır.
Yazılı sınav sonuçlan ile mülakat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak, Bakanlık binasında ve Bakanlığımız internet sitesinde ilan olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM'ye yapmaları gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde ve her halükarda mülakat tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı yada bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.
a) Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ve varsa doktora yaptığını gösteren diplomasının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi aslı veya noterden onanmış örneği, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların, diploma asıl ları veya noterden onanmış örnekleri ile birlikte Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,
b) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek için özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.
Askerlik yaptığına, halen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,
Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,

2 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,
Mal bildirim belgesi,
Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
Cumhuriyet başsavcılığından veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak hükümlülükleri bulunup bulunmadığına dair iki adet belge,
Not: Başvuru Formu el yazısıyla, diğer bütün belgeler bilgisayarla doldurulacaktır.
Old 20-07-2007, 10:04   #2
zzzeyneppp

 
Varsayılan :)

3 Kasım 2007'de yapılacak Adli Hakimlik ve Savcılık Sınavı için hazılanan tüm arkadaşlarıma şimdiden başarılr diliyorum,iyi çalışmalar.
Old 21-07-2007, 20:52   #3
Emin Cihan UYSAL

 
Varsayılan

4.sınıfı zamanında bitiren ve ilk kez bu sınava girecek arkadaşlar açısından,hazırlanma süresi biraz yetersiz gibi görünüyor. Ama ben, yine de tüm adli hakim ve savcı adayı arkadaşlarıma zihin açıklığı ve başarılar dilerim..
Saygılar..
Old 22-07-2007, 09:39   #4
zeynep2172

 
Varsayılan

sayın av.demet e teşekkürlerimi sunarım bizleri haberdar ettiğiniz için.ben de bu konuyu merak ediyordum ve mesajınız sayesinde merak ettiklerimden fazlasını buldum. sınava girecek arkadaşlara başarılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adli Yargı Hakimlik Sınavı elif04 Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 48 12-01-2013 14:42
Adli Hakimlik Sınavı/İdari Hakimlik Mülakatı Ertelendi!! Av. Bülent Sabri Akpunar Hukuk Haberleri 12 03-03-2007 11:47
Adli Hakimlik Sınavı Av.MuratOzan Hukuk Haberleri 0 24-08-2006 21:09
Adli Hakimlik Sınavı İlanı Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 23-01-2005 11:13
Adli Yargı Hakimlik Sınavı Müracaatındaki Kafa Karışıklığı! sbudak Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 1 29-12-2003 20:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03441811 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.