Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kiralayan açısından tam bir koruma sağlayan yazılı kira kontratı

Yanıt
Old 25-05-2007, 15:00   #1
Müddeiumumi

 
Varsayılan Kiralayan açısından tam bir koruma sağlayan yazılı kira kontratı

Kiralayanı tam olarak koruyabilecek,tabi kiracının da haklarına riayet ederek,hukuki açıdan eksiksiz bir kira akdinde nelere dikkat edilmelidir? Saygılar.
Old 25-05-2007, 18:01   #2
Av. Nurten Kozan

 
Varsayılan

"Bir matbu kira sözleşmesi + usulüne uyan bir tahliye taahhüdü + çok sağlam bir kefil"
Sayın meslekdaşım, matbu sözleşmeler genellikle tüm hususları düzenliyor, onları bir incelerseniz yardımcı olur. Burada: Kira sözleşmesinin başlangıç- bitiş tarihi, kira bedeli, nasıl ödeneceği ve zamanı tereddütsüz olmalı, muacceliyet şartı, yüksek miktarlı belirlenen gecikme faizleri;sözleşmenin : devir yetkileri baştan belirlenmeli, alt kiracının kabul edilip edilmeyeceği, taşınmaza ilişkin giderlerin kiraya dahilmi - hariç mi olacağı vs. gibi durumları düzenlemeniz yeterli olur.Yoksa zaten hukuk haklıyı her zaman tam korur, kötü niyeti himaye etmez......
Başarılar....
Old 25-05-2007, 19:47   #3
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖZEL ŞARTLARI


1-)Kiracı,kiralananı,kiraya verenin yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen başkasına kiraya veremez.Alt kiracı alamaz.Sözleşmesini veya kullanım hakkını başkasına devredemez.3.Şahısların istifadesine terkedemez.Kiracı kiralananı büro olarak kullanacak olup kullanım şeklini değiştiremez.
2-)Kiralanan yerin elektrik,sıcak ve soğuk su,doğalgaz ve kullanımdan doğan daire içi bakım ve onarım masrafları ile belediye hizmetleri nedeniyle mevcut ve yeniden konulacak vergi resim ve harçlar kiracıya aittir.
3-)Resmi mercilerce talep edilecek elektrik,doğalgaz ve su saatlerini açma kapama, değiştirme,bakım ve onarım masrafları ile güvence paraları da kiracı tarafından ödenecektir.
4-)Kiralanan yerin ortak giderlerinden olup aidat adı altında her ay apartman yönetimine ödenen ödentiler (yakıt,kapıcı ücreti,aydınlatma,bakım,onarım,tamirat,temizlik,
bahçe bakımı, vs.giderler) kiracıya aittir.Kiracı bu giderler nedeniyle yönetime karşı doğrudan sorumlu olup yasal işlemler kiracıya karşı yapılacak ve kiralayan,yönetim giderlerinden sorumlu tutulmayacaktır.Anılan giderlerin ödenmemesi kira parasının ödenmemesinin hukuki hükümlerine tabi olup kiracının temerrüdünü oluşturacaktır.Kiracı,yönetim giderlerinin ödenmemesinin tahliye nedeni olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
5-)Kiracı,apartman yönetimince alınmış ve alınacak tüm kararlara uymak zorundadır.Aksi durum tahliye nedenidir.
6-)Kiralanan daire,kiracıya boş olarak,tam ve herşey çalışır durumda,boya badanası yeni ve temiz olarak teslim edilmiş olup kiracı,tahliye anında daireyi teslim aldığı şekilde boyalı,temiz,tam ve eksiksiz bir şekilde teslim edecektir.Kiracı,normal kullanım ve yıpranma savunmasında bulunmamayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
7-)Kiracı,kiralayanın yazılı izni olmaksızın mecurda değişiklik ve tadilat yapamaz.Değişiklik veya tadilata kiralayan tarafından yazılı izin verilmiş olsa bile tahliye anında kiralayan mecurun yeni haliyle teslimini kabul edebileceği gibi eski haline getirilerek teslimini de talep edebilir.
8-)Kiracı,kira sözleşmesinin bitiminde akdi yenilemeyecek ise bu durumu sözleşmenin bitim tarihinden … ay önce yazılı olarak bildirmek ve mecuru yeni kiracı adaylarına göstermek zorundadır.
9-)Kiracı,mecuru kanuni ikametgah olarak kabul eder.Her türlü tebligat mecurun adresine yapılacaktır.
10-)Müşterek borçlu ve müteselsil kefilin kefaleti ve borçlu sıfatı,akdin yenilenmesi halinde de aynen devam edecektir.
11-)Kiralanan dairenin aylık net kira bedeli -……….(….. dahil) arası YTl dir.Kira bedelleri her ayın engeç …..ci günü akşamına kadar peşin olarak mal sahibi …………….’nın ….BANK ……. ŞUBESİ’ndeki …………. no.lu hesabına yatırılacaktır.Kira bedellerinden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde dönem sonuna kadarki kira bedelleri muacceliyet kesbedecektir.Müsamaha kazanılmış hak sayılamaz.
Kiracı,kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde kiralayanın sahip olduğu diğer yasal haklara ilaveten aylık %.. gecikme bedeli ödemeyi şimdiden kabul eder.
12-)Kira sözleşmesi . Yıllık olup akdin yenilenmesi halinde yeni kira dönemi için aylık kira bedeli hiçbir ihtara gerek kalmaksızın …………………………………………………………………..oranında arttırılarak ödenecektir.
13-)Sözleşmede yazılı olan aylık kira bedeli net kira bedeli olup kiralayana ödenecek olan aylık net kirayı belirtir.Stopaj,Fon v.s.vergiler(Emlak Vergisi Hariç) sözleşmede yazılı net kiradan mahsup edilmeksizin kiracı tarafından ilgili vergi dairelerine ayrıca ödenecektir.Bu vergi ve fonlarda oluşabilecek artış ve eksilmeler kiralayanı alakadar etmeyecektir.Kiracı,vergi ve fonları ilgili vergi dairelerine ödeyecek ve ödeme makbuzunun birer fotokopilerini düzenli olarak kiralayana teslim edecektir.
14-)Kiracı,kiralanan yerin hasar,elektrik,su,doğalgaz ve sair nedenlerle doğabilecek masraflarına ve kira dışındaki ödentilere karşılık olmak üzere kiralayana ….-(Yalnız……) …………… güvence olarak vermiştir.
Alınan bu güvence parasının tahliye anında aynen iade edilebilmesi için kiracının,mecura ilişkin tüm hesapları kapatmış ve mecuru teslim aldığı şekilde tahliye ve teslim etmiş olma şartına bağlıdır.
15-)Kira sözleşmesinden doğabilecek ihtilafların hallinde yetkili mercii …… Mahkeme ve İcra Daireleri’dir.
16-)Kiralayan ……………. ile kiracı ………………………………………. arasında imzalan işbu kira sözleşmesinin eki olan ve iki sayfada toplam 16 maddeden oluşan işbu KİRA SÖZLEŞMESİ ÖZEL ŞARTLARI kira sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup taşıdığı hükümler taraflarca aynen kabul edilerek imzalanmıştır…/../….
KİRACI KİRALAYAN
……………………………………… ……………………
………………..MÜŞTEREK BORÇLU VE
MÜŞTEREK MÜTESELSİL KEFİL
………..İmzalanan matbu kira sözleşmesine ek olarak kullanılacak özel şartlara ilişkin elimde hazır metin vardı. Eksiklik olabilir.

Saygılar.
Old 25-05-2007, 21:37   #4
nakil

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Müddeiumumi
Kiralayanı tam olarak koruyabilecek,tabi kiracının da haklarına riayet ederek,hukuki açıdan eksiksiz bir kira akdinde nelere dikkat edilmelidir? Saygılar.


umarım işinize yarar..

HUSUSİ ŞARTLAR

Kiracı daireyi mesken olarak kullanacaktır. Başka amaçla kullanamaz
Mecur devredilemez, tamamen veya kısmen bir başkasının istifadesine sunulamaz, mecurda tadilat yapılamaz, amaç dışı kullanılamaz, ortak alınamaz.
Su, yakıt, elektrik, temizlik gibi, taşınmazın genel giderleri ile mecura ait özel giderler kiracıya aittir. Çevre temizlik vergisini kiracı öder. Kiracı bu konudaki abone işlemlerini ilgili kuruluşlara müracaatla adına abone işlemlerini mutlaka yaptıracak, tahliye halinde ilgili yerlerden abone ve borç ilişkilerini kesecektir.
Apartman bakım ve yönetimi için yönetimin tayin ettiği miktarı kiracı öder.
Kiracı, mal sahibinin muvafakatıyla mecurda tadilat yapabilir. Akdin sonunda mal sahibi dilerse mevcut hali ile kabul eder. İstemez ise kiracı mecuru akdin başlangıcındaki haline dönüştürüp bakımlı bir şekilde teslim eder.
Bir aylık kira süresinde ödenmediği takdirde dönemin kalan kiraları muaccel olur ve tahliye sebebidir.
Kiracı mecuru her zaman bakımlı tutmakla yükümlüdür. Dairenin mevcut durumu gerektirdiğinde, boya, badana ve zaruri tamirat kiracı tarafından yapılır. Kiracı bu hususlar için kiradan indirim talep edemez. Kiracı mal sahibinin izni olmadan kiralardan kesinti yapamaz
Kiracı, zaruri veya yararlı tamiratın yapılmasına izin verecektir.
Mecurdaki demirbaş niteliğindeki harcamalar mal sahibine ait olacak, olağan kullanımdan kaynaklanan sair giderleri kiracı karşılayacaktır.
Kira kontratı ----------- yıllıktır. Kontratın sona ermesinden 30 gün önce taraflar birbirlerine yazılı olarak ihtarda bullunmadıkları taktirde kontrat kendiliğinden bir yıl daha uzamış ve yenilenmiş olur.
Yıllık kira artışı --------------------- 'dir. Kiracı, kira dönemlerinin sonlarında kira aktini uzatmak istediği taktirde, heryeni dönem için zam yapmayı kabul etmeye ve kira bedelini ............ kadar
arttırmakla,ödemekle yükümlüdür.

Kontratta gösterilen adresler tebligat adresleridir. Bu adrese gönderilen belgeler tebliğ olunmuş sayılır Kiracı,dönem bitmeden kiralananı tahliye ederse,dönem sonuna kadar kiradan sorumludur.
Kira ve masraflar ödenmemesi nedeniyle icra veya mahkemeye başvurma zorunluluğu doğması halinde alacak miktarı üzerinden aylık %15 faiz ve toplam miktar üzerinden %15 avukatlık ücreti kiracı tarafından ödenir.
Kiracı daire sahibine --------------- (döviz, TL, banka teminat mektubu ) güvence parası vermiştir. Tahliye halinde dairenin kira, elektrik, su, doğalgaz, çöp vergisi, yönetim giderleri sıfırlanıp dairenin hasarsız olarak boş teslimini takiben daire sahibi tarafından kiracıya hemen ödenecektir.
Kiracı, kira bedelini her ayın ilk 5 günü içinde .................. bankası .................. şubesindeki ................. numaralı .................. adına kayıtlı hesaba yatıracaktır. Kira bedeli üzerinden herhangi bir nedenle kesinti yapılamaz. Yalnız bir aya ait kira alındı makbuzu, ondan önceki ayların kira bedellerinin ödenmiş olduğu anlamını taşımayacaktır.
Bu belirlen kira net olup, stopaj ayrıca yatırılacaktır
Kiracının, kira döneminin bitiminde, yetkisiz olmasına rağmen mecuru bir üçüncü şahsa teslim etmesi veya dönemin bitimindeki boşluktan istifade ile işgale uğraması gibi nedenlerden ötürü, üçüncü şahsın müdahalesinin önlenmesi amacı ile aşağıdaki husus kararlaştırılmıştır. Kiracılık süresi sonunda; kiracı, mecuru boş olarak yazılı bir belge karşılığı mal sahibine teslim etmediği sürece, kontrat gereği tüm yükümlülükleri devam eder.

Kira Kontrat süresinin muhtemel uzaması halinde, kefalet süresi 5(beş) yıl, sorumluluk miktarı. (................................................. ....) dır.
Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletinin mevcudiyetini ve devamını beyan ve imzasıyla kabul ve taahhüt etmiştir
İş bu kira mukavelesinden doğan itilaflarda ............ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Mezkur ............... iki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla kiralanmış olduğuna dair bu kontrat 2 nüsha olarak............... tarihinde tanzim ve teati edilmiştirMüşterek ve Müteselsil kefil ( ad,soyad , imza) Kiracı (ad,soyad ,imza) Kiraya veren(ad,soyad,imza)

Not: ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar:

1-Kira kontratının ön yüzünde bulunan "DAİRESİ" ibaresinin karşısına mecurun bulunduğu il yazılmalıdır.
2-Kiracı, kiraya veren ve kefil tüm taraflar kontratı beraberce huzurda imzalamalıdır.
3-Kira kontratına pul yapıştırmaktan kaçınılmaması; ayrıca pulun üzerine kontratın mzalandığı tarih ve imza atılması gerekir.
4-Genelde ilk imzada nakit bir para söz konusu olduğundan, bu miktar kontratın
arka yüzüne tarih atılıp belirtilmesi ve imzalanması gerekir.
5-Daha ilerki zamanlarda her iki tarafında bir tartışmaya maruz kalmamaları için
muhakkak 'demirbaş' kısmını doldurmaları gerekir.
7-Kiracı, kiraya veren ve kefilin devamlı bulundukları açık adresleri , telefonları, vergi ve tc no bilgilerinin muhakkak yazılması gerekmektedir.
Old 26-05-2007, 02:57   #5
Heybe Hukuk

 
Varsayılan

-HUSUSİ ŞARTLAR-


1- Kira bedelleri her ilgili ayın ...... günü içinde kiralayana veya kiralayanın vereceği bir banka hesabına ödenecektir.
2- Kira kontratında belirtilen kira bedeli kiralayana ödenecek net bedeldir. Kiracı, halen yürürlükte olan ve ilerde yürürlüğe girecek her türlü vergi, fon, resim ve harçları (Stopaj,SSDF,KDV,Çöp v.s.gibi)kira bedelinden tenzil etmeksizin kanuni süresi içinde ilgili mercilere öder ve makbuz örneğini kiralayana verir.(Emlak Vergisi hariç)
3- Kira bedellerinin herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde o yıla ait dönem sonuna kadar olan kira bedellerinin tamamı muacceliyet kesbeder ve hiç bir ihtar veya iki haklı ihtara gerek olmaksızın kiralayana, kira bedellerinin tümünü talep etme ve tahliye talep etme hakkı verir.
4- Geciken veya ödenmeyen kira bedellerine aylık %10 gecikme faizi uygulanacaktır. Ödenmeyen veya geciken kira bedelleri için kiralayan ayrıca ihtar çekmesine gerek olmaksızın gecikme faizi uygulamaya yetkilidir. Bu hususu ayrıca kiracı ve kefil peşinen kabul ve taahhüt eder.
5- Kiracının, kira müddeti içinde kullanacağı elektrik, su ve sair bedelleri kendisine aittir. Bunların tesisatı mal sahibi tarafından temin edilmiş olmakla beraber, idare ile kontrat akdi ve feshi, sarfiyat depozitolarının idareye yatırılması, geri alınması kiracıya aittir.
6- Kiracı, kiralananı gerek bina ve gerekse tesisat ve demirbaşlar bakımından tam ve mükemmel bir şekilde teslim almıştır. Tahliye ettiğinde aynı şekilde teslim edecektir. Kiracı kendi kusuru ile meydana gelecek her çeşit hasar ve zararı giderecek ve sözleşmenin sonunda kiralananı teslim aldığı şekilde teslim edecektir.
8- Kira ilişkisi devam ettiği sürece kiralananda ve teferruatında her ne sebeple olursa olsun meydana gelebilecek hasar ve arızalar kiracı tarafından derhal giderilecek ve bu hususlarda mal sahibinden hiçbir nam ve miktarda talep ve rücuda bulunulmayacaktır.
9- Kiracı kendi işyeri ve unvanını belirten her türlü yazılı tabela veya afişleri mal sahibinin belirlediği standartlarda ve gösterdiği yerlere asmaya, monte etmeye mecburdur. Kiracının, mal sahibinin belirlediği yerler ve standartlar haricinde tüm binanın hiçbir yerine ilan, afiş, reklam, pankart gibi yazılı veya ışıklı tabelalar asması yasaktır.
10- Kiracı mal sahibinin yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez, kiralananı 3. şahıslara kiraya veremez, her ne nam altında olursa olsun hiç kimseye işgal ettiremez, ortak alamaz.
11- Kiracı mal sahibinin yazılı izni olmadan kiralananda dekor dışında tadilat v.s. değişiklik ve ilaveler yapamaz. Kiracı yapacağı tadilat için her ne nam altında olursa olsun bedel talep edemez.
12- Taraflar, bu sözleşmeyi akdin sonunda feshetmek istedikleri taktirde, 30 (otuz) gün önce yazılı olarak karşı tarafa ihbarda bulunacaklardır. Bu ihbar yapılmadığı taktirde sözleşme KİRA MİKTARI HARİÇ aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır.
13- Ancak, kiracı kiralananı kira müddetinin hitamından önce tahliye etmek istediği taktirde bu istemini kiralayana 30 (otuz) gün evvelinden ihbar etmekle ve de kiralanan, bir başkasına kiralanana dek geçecek süre için kira bedelini kontrat hükümlerine göre ödemekle yükümlüdür.
14- Sözleşme süresinin sona ermesine rağmen, taraflarca feshi ihbarda bulunulmaması sebebi ile kira süresi 6570 Sayılı Kanun gereğince uzadığı taktirde, uzayan yıllarda kira bedeli; emsale, rayice ve/veya DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksinin aynen yansıtılması suretiyle ancak bir önceki kira yılı kira bedelinin %20’sinden az olmamak üzere yeniden tespit edilecektir. Kira bedeline zammın uygulanması sözleşme hükmü olarak yapılacak olup kiralayanın önceden herhangi bir ihbarda veya ihtarda bulunmasına lüzum olmayacaktır.
15- Taraflar dava ve icra takibatı halinde ......... Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetli olduğunu kabul ederler.
16- Kiralananın adresi kiracının tebligata sarih adresi olarak kabul edilmiştir. Bu adrese yapılacak olan her türlü tebligat, kiralanan kapalı olsa bile geçerlidir. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği taktirde tarafların bu sözleşmede belirtilen adresleri her türlü tebligat için geçerli adres kabul edilecektir. Bu adrese yapılan tebligat tebliğ edilmese bile tebliğ çıkarılan tarafa, tebliğ edilmiş sayılacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler.
17- İşbu kira sözleşmesini feshi, tadili veya hüküm ilavesi sarih ve yazılı şekilde olabilir. Zımni veya teamüli tadil, fesih veya ilave olamayacağı gibi, işbu sözleşmenin bazı hükümlerinin daimi veya arızi olarak ihlaline ses çıkarılmamış olması o hükmün değiştirildiği veya akdin feshedildiği yada ilaveler yapıldığı anlamına gelmez, bu yolda bir rıza ve icazeti göstermez ve kiracıya kazanılmış hak bahşetmez. Bu madde daimi ihtirazi kayıt hükmündedir.
18- Bu sözleşmenin herhangi bir hükmüne riayetsizlik akde muhalefet olarak kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olarak kabul edilmiştir.
19- Kiracı ve kefil iş bu kira sözleşmesindeki tüm hükümleri kabul ederler, kefilin kefilliği kira ilişkisi devam ettiği sürece devam edecektir. Kefil, sorumluluğunu sınırsız ve müteselsil kefil olarak itirazsız kabul ettiğini beyan eder.
20- İşbu 20 (yirmi) maddelik hususi şartlar taraflar arasında akdedilmiş olan kontratın ayrılmaz bir ekini teşkil eder. 09.06.2006MÜTESELSİL KEFİL KİRACI KİRAYA VEREN


Old 29-05-2007, 08:29   #6
Müddeiumumi

 
Varsayılan

Cevap veren bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.Saygılar..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
mesken kira kontratı için damga vergisi/pulu- icra takibi nakil Meslektaşların Soruları 18 01-07-2015 15:37
Yazılı Kira Kontratı Olmadığı Durumlarda Evsahibinin hakları murat akdogan Hukuk Soruları Arşivi 1 30-10-2006 13:52
Kira Kontratı Ve Taahhütname yalçın tanık Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:27
Kademeli Kira Kontratı Erol Kumcu Hukuk Soruları Arşivi 3 27-02-2002 14:58
Kira Kontratı Nurten Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 23:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,13755012 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.