Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tck ya göre 18 yaşını doldurmak nedir

Yanıt
Old 24-05-2007, 13:46   #1
göçebe

 
Varsayılan tck ya göre 18 yaşını doldurmak nedir

TCk m6/1-b uyarınca çocuk: 18 yaşını doldurmamış kimse olarak tanımlanmakta. Buna göre 18 yaş ne zaman dolar yani 18'e girdiği günden bir gün dahi almış olsa doldurma kapsamına girmekte midir yoksa 19 yaşına basıp 19 dan gün almasımı gerekmektedir bu konuda yargıtay danıştay kararı gerekli acil olarak ilginize şimdiden teşekkürler
Old 24-05-2007, 13:50   #2
Ayşe BİLGİÇ TAHTACI

 
Varsayılan

Danıştay kararına gerek var mI? Parmak hesabı yeterli. Doğduğu yılı saymadan bir ileriki Yıldan başlarsınız. Parmağa denk gelen rakamlar o yaşın bitirildiğini göaterir.

19 yaşından gün almayan kişi de 18 yaşını doldurmamış sayılır.
Old 24-05-2007, 14:10   #3
Seyda

 
Varsayılan

Yargıtay
6. Ceza Dairesi
E.2001/576
K.2001/345
T.25.1.2001

HIRSIZLIK
YAŞ MADDELERİ

SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI TAMAMLAMAYAN SANIK (F)’NİN CEZASINDAN YAŞ NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMAMASI İLE 15 YAŞINI TAMAMLAMADIĞI ANLAŞILAN DİĞER SANIKLAR HAKKINDA 2253 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI, YASAYA AYKIRIDIR.

5237/md. 31 (765/md.55)
5237/md. 31, 51 (2253/md.12,38)

Hırsızlık suçundan sanıklar Önder ve Mustafa’nın TCK’nun 491/ilk-son 522/1, 523/1, 647 sayılı Kanunun 4.maddeleri uyarınca 400.000er lira ağır para cezası ile sanıklar Fatih S., Fatih İ., Mesut K. ve Burhan Ö. TCK’nun 491/ilk-son, 65/3, 522/1, 523, 647 sayılı Kanunun 4.maddeleri uyarınca 200.000er lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına ve cezaların ertelenmesine dair T. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 21.2.1995 gün ve E.1994/196 - K.1995/70 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığından verilen 18.12.2000 gün ve 35772 sayılı yazılı emre binaen bu işe ait dava evrakı C.Başsavcılığından 9.1.2001 gün ve Y.E. 185529 sayılı ihbarname ile 15.1.2001 tarihinde daireye gönderilmekle incelendi:

Mezkur ihbarnamede;

1-Sanık Fatih’in 1.1.1979 doğumlu olup, suçun işlendiği 6.4.1994 tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş bulunduğu anlaşılmasına rağmen tayin olunan cezadan TCK’nun 55/3.maddesi uyarınca indirim yapılmamış bulunmasında,

2-Sanıklar Mustafa S. 9.10.1980, Önder’in 11.2.1980, Fatih S.’nin 26.9.1980, Mesut K. 17.8.1980, Burhan Ö. 7.3.1980 doğumlu olup suçun işlendiği 6.4.1994 tarihinde 15 yaşını ikmal etmemiş bulunan sanıklar hakkında tayin olunan cezalarından 2253 sayılı Kanunun 12/2.maddesi uyarınca indirim yapılması ve ceza ertelenmesine de 2253 sayılı Kanunun 38.maddesinin uygulanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle CMUK’nun 343.maddesi uyarınca mezkur kararın bozulması lüzumu ihbar olunmuştur.

Yazılı emre dayanan Yargıtay C.Başsavcılığının ihbar yazısı incelenen dosya münderecatına göre yerinde görüldüğünden kabulü ile hırsızlık suçundan sanıklar Fatih, Fatih, Mesut, Burhan, Mustafa ve Önder haklarında T. Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilip kesinleşen 21.2.1995 tarih ve 1994/196 Esas ve 1995/70 sayılı kararın CMUK’nun 343.maddesi gereğince BOZULMASINA, sanık Fatih İ. hakkında TCY’nın 491/ilk-son, 65/3, 522 ve 523.maddeleri uyarınca hükmolunan 1 ay 10 gün hapis cezası aynı yasanın 55/3.maddesi gereğince 1/3 oranında indirilerek 26 gün hapsine, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı bu cezası 647 sayılı Yasanın 4/1.maddesine göre günü 5000 liradan paraya çevrilerek 130.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanıklar Önder ve Mustafa hakkında TCY’nın 491/ilk-son, 522 ve 523.maddeleri ile tayin olunan 2 ay 20 gün hapis cezası 2253 sayılı Yasanın 12/2.maddesi uyarınca 1/2 oranında indirilerek 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları 647 sayılı Yasanın 4/1.maddesi gereğince günü 5000 liradan paraya çevrilerek 200.000er lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar Fatih, Mesut ve Burhan hakkında TCY’nın 491/ilk-son, 65/3, 522 ve 523.maddeleri uyarınca hükmedilen 1 ay 10 gün hapis cezası 2253 sayılı Yasanın 12/2.maddesi ile 1/2 oranda indirilerek 20 gün hapislerine, hürriyeti bağlayıcı bu cezaları 647 sayılı Yasanın 4/1.maddesi gereğince günü 5000 liradan paraya çevrilerek 100.000er lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar Fatih, Mesut, Burhan, Mustafa ve Önder cezalarının 2253 sayılı Yasanın 38.maddesi uyarınca ertelenmesine, hükümdeki sair hususların saklı tutulmasına, 25.1.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.mevbank.com
Old 24-05-2007, 14:36   #4
av.m.a.g

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2003/10073

K. 2004/11328

T. 27.9.2004

• SUÇÜSTÜ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Çocuk Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Davalarda - 15 Yaş Sınırının 18'e Çıkarılması Nedeniyle 18 Yaşını Doldurmayan Sanıklar Hakkında Suçüstü Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANINA GİREN DAVALAR ( 15 Yaş Sınırının 18'e Çıkarılması Nedeniyle 18 Yaşını Doldurmayan Sanıklar Hakkında Suçüstü Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIKLARIN ÇOCUK SAYILMASI ( Haklarında Suçüstü Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• CÜRMÜ MEŞHUT HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Suç Tarihinde Henüz 18 Yaşını Doldurmadığından Çocuk Sayılan ve Yargılamalarında Çocuk Mahkemeleri'nin Görevli Olduğu Sanıklar Hakkında )

2253/m.6,8,26,41

3005/m.1


ÖZET : Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 2253 sayılı kanun hükümlerinde değişik yapılarak "onbeş yaş" ibaresi "onsekiz yaş" olarak değiştirilerek onsekiz yaşını bitirmemiş küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarda da çocuk mahkemeleri görevli kılınmıştır. 15-18 yaşları arasındaki sanıklar hakkında 3005 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması isabetsizdir.
DAVA : 2313 Sayılı Kanuna muhalefetten sanık Z. hakkında yapılan duruşma sonunda; hükümlülüğüne ve müsadereye dair Kilis Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 30.05.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen 26.05.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- 2313 Sayılı Yasanın 3005 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı ancak 3005 Sayılı Kanunun 1. maddesi ( B ) fıkrasına göre yargılama bu yasa hükümlerine göre yürütülmüş ise de, 07.08.2003 gün ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4963 Sayılı Yasanın 8. maddesiyle 2253 Sayılı Yasanın 6. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen "15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır" hükmünde yer alan "15" ibaresi "18" şeklinde değiştirilerek 20.11.1989 tarihinde imzalanan ve 27.01.1995 gün ve 22184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak iç hukuk kuralı haline gelen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin "bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır" yönündeki 1. maddesi hükmüne paralel düzenleme yapıldığı ve hüküm tarihinden sonra 22.05.2004 gün ve 25469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 Sayılı Yasa ile Anayasa'nın 90. maddesine eklenen cümlede "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır" hükmü getirilmiş olup, 2253 Sayılı Yasanın 41. maddesindeki "Bu kanundaki küçük deyimi suçun işlendiği tarihte henüz 15 yaşını bitirmemiş kimseleri kapsar" hükmünü geçersiz hale getirdiği cihetle, açıklanan yasal düzenlemeler uyarınca 15-18 yaş gurubuna dahil olan sanıkların da yargılanmasının 2253 Sayılı Yasa hükümlerine tabi olduğu ve anılan yasanın 26. maddesi gereğince küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında 3005 Sayılı Kanun hükümleri uygulanamaz, amir hükmüne göre sanık hakkında 3005 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacak olması,
2- Hükümden sonra 10.02.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4806 Sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik TCK'nun 30/2. madde fıkrasındaki düzenlemenin sanık lehine uygulanmasının gerekmesi,
SONUÇ : Bozmayı icabettirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 27.09.2004 günü oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 24-05-2007, 14:43   #5
göçebe

 
Varsayılan

ilginiz için teşekkür ederim ancak beni aradığım karar kanunda 18 yaşını doldurmanın 18den gün almak anlamına mı geldiği yoksa 19dan gün almak anlamına mı geldiğine dair bir karar benim olayımda suç tarihinde 18 yaşından 7 ay almış ancak 19dan gün alamış bu nedenle sanık çocuk kapsamına alınmadı bu sebeple bir itirazımız olacak kısaca yaş doldurmakdan ne anlamak gerekir
Old 24-05-2007, 14:49   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan göçebe
ilginiz için teşekkür ederim ancak beni aradığım karar kanunda 18 yaşını doldurmanın 18den gün almak anlamına mı geldiği yoksa 19dan gün almak anlamına mı geldiğine dair bir karar benim olayımda suç tarihinde 18 yaşından 7 ay almış ancak 19dan gün alamış bu nedenle sanık çocuk kapsamına alınmadı bu sebeple bir itirazımız olacak kısaca yaş doldurmakdan ne anlamak gerekir

Sayın göçebe,

Zaten kendi mesajınızda
Alıntı:
18den gün almak anlamına mı geldiği
diyorsunuz. 18 yaşından henüz gün almış birisi aynı zamanda 18 yaşını doldurmuş olabilir mi?

Siz en iyisi müvekkilinizin tam doğum tarihini yazın da net bir cevap verebilelim.

Saygılarımla
Old 24-05-2007, 15:05   #7
göçebe

 
Varsayılan

doğum tarihi: 12.05.1988
olay tarihi :08.12.2006
bu çocuk para cezasına çarptırılıyor ancak taksitte gecikme olması nedeniyle hapis yatıyor infaz kanununa göre 4) Çocuklar hakkında hükmedilen; adlî para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar hapse çevrilemez ancak bizimki şu anda hapse girdi
Old 24-05-2007, 15:14   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan göçebe
doğum tarihi: 12.05.1988
olay tarihi :08.12.2006
bu çocuk para cezasına çarptırılıyor ancak taksitte gecikme olması nedeniyle hapis yatıyor infaz kanununa göre 4) Çocuklar hakkında hükmedilen; adlî para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar hapse çevrilemez ancak bizimki şu anda hapse girdi

Benim parmak hesabıma göre müvekkiliniz olay tarihinde 18 yaşını ikmal etmiş olup fazlasıyla 6 ay; 27 günlükmüş.

Karar doğru...

Saygılarımla
Old 24-05-2007, 15:15   #9
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Göçebe,

Müvekkiliniz olay tarihinde 18 yıl, 6 ay, 26 günlükmüş.

Yani 18'i bitirdiği gibi, 19 dan gün alalı da çok olmuş

Saygılarımla...
Old 24-05-2007, 15:16   #10
Seyda

 
Varsayılan

Gönderdiğim kararın pek fatdalı olmadığını tekrar okuduktan sonra farkettim

12.05.1988---08.12.2006----- Müvekkiliniz 18 yaşını 12.05.2006 tarihi itibariyle maalesef doldurmuş, böylece 19'undan gün almaya da başlamış.İkisi aynı anlama geliyor ve olay tarihinde de çocuk sayılmıyor. Yani ardında 18 koca yıl bırakmış. Karar mı?? Üzgünüm ama henüz bulamadım
Old 24-05-2007, 15:18   #11
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Yukarıdaki mesajla aynı anda yazmışım.

Şimdi, 26 mı, 27 mi ?
Old 24-05-2007, 15:21   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

26 olmalı, kasım 30 çekiyormuş.

Saygılarımla
Old 26-05-2007, 14:05   #15
Admin

 
Varsayılan

Parmak hesabı yapmak istemezseniz size bu hesabı yapacak bir site: (Ama İngilizce!)

http://www.timeanddate.com/date/duration.html


"Enter start date" yazan yere doğumgününü GÜN - AY - YIL olarak girin. (Örneğin 31.01.1989)
"Enter end date" yazan yere bugünün tarihini GÜN - AY - YIL olarak girin:
(Örneğin 26.05.2007)

CALCULATE DURATION düğmesine basın, program size yıl, ay, gün olarak ne kadar süre geçtiğini gösterecek.

Yasal olarak bir kişinin 18 yaşında olması için bu program aracılığıyla göreceğiniz yıla ilişkin sonucun en az "18 years" gözükmesi gerekir.

Örneğin "Or 18 years, 3 months, 26 days excluding the end date" sonucu alıyorsanız kişi 18 yaşındadır (ve reşittir), "Or 17 years, 3 months, 26 days excluding the end date" sonucu alıyorsanız 17 yaşındadır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
18 yaşını doldurmuş kız çocuğuna nafaka av.sally Meslektaşların Soruları 29 25-02-2014 11:51
Namus Nedir? Namussuzluk Nedir? Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 47 15-01-2010 11:02
gayrimenkul haczinde hak talebi tarih sırasına göre mi olur yoksa orana göre mi olur avukat_selcuk_bey Meslektaşların Soruları 4 27-05-2007 17:09
65 yaşını dolduranlara verilen aylık güneşhukuk Meslektaşların Soruları 1 01-04-2007 11:47
Göz Göre Göre Norm Fazlası Yaptılar bilgimbilgin Hukuk Soruları Arşivi 0 17-09-2005 06:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12678194 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.