Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hamile yazılı çek ve ciro

Yanıt
Old 18-05-2007, 15:20   #1
Av.Tevfik TATAR

 
Varsayılan Hamile yazılı çek ve ciro

Öncelikle bütün meslektaşlarıma selam ve saygılarımı sunar konu ile ilgili yorumda bulunacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim.Elimde hamile yazılı çek var, yetkili hamil (L) bu çeki arkasına yazarak (A) ciro edip teslim ediyor, (A) çekin arkasına yazarak çeki (B) ye ciro ediyor.Söz konusu çek ciranta (B) tarafından bankaya ibraz ediliyor ve karşılıksız olduğunu yazdırıyor.Daha sonra bu (B) tarafından diğer ciranta olan (A) ya arkasına yazmadan sadece fiilen devir ile çeki veriyor.Şu anda çeki elinde bulunduran eski ciranta (A)dır.1)(A) bu çeki icraya koyabilir mi? 2)Kimleri icraya verebilir? cirantaları da verebilir mi? 3)Çekin bankaya (B) tarafından ibraz edilmesinden sonra zilyetlikle çeki alan (A) yetkili hamil olur mu?
4) Bildiğim kadarıyla hamile yazılı çeklerde ciro ile değil fiilen teslimle hak geçirilir ve hamile yazılı çeklerde yapılan cirolarda yapılmamış sayılır.Ve çeke fiilen zilyet olan yetkili hamil olur ve keşideciyi icraya verebilir.Bu konuda değerli meslektaşlarımın yorumunu bekliyorum.
Old 18-05-2007, 16:20   #2
avmurat

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım.Hiç bir sorun yok.Siz şu anda yetkili hamilsiniz.Sizden önceki cirantalar ve keşideci hakkında takip yapabilirsiniz.Keşideci hakkında ceza davası da açabilirsiniz.Saygılarımla.
Old 18-05-2007, 17:09   #3
Av.Tevfik TATAR

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım yorumun için çok teşekkür ederim.Fakat bir husus da tereddütüm var o da çeki şu anda elinde bulunduran (A) değil ciranta (B) tarafından bankaya ibraz edilmiş ve karşılıksız olduğu kaydı düşülmüştür.Yani çek (B) tarafından bankaya ibraz edildikten sonra (A) ya zilyetlikle devrediliyor.
Old 18-05-2007, 17:46   #4
barışkurşun

 
Varsayılan

Hocam sizin sorduğun konuyu ben araştırmış idim. Şu an zamanım kısa olduğu elimdek içtihadlara şu an için bakamıyorum. Ancak; çekin bankaya ibrazından sonra çekin tedavül görmesini engelleyen bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Çünkü 6 ay boyunca da çek hükmünü devam ettirir. Sadece ve sadece hatırladığım kadarı ile vadeden sonra ki ciroya ilişkin, alacağın temliki ( Şahsi defileri sürebilme hakkı ) uygulanmasının ibrazdan sonra ki cirolarda uygulanması ile karşılaşabilirsiniz.
Old 18-05-2007, 18:21   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Bence de hiç bir sorun yok. Konuyla ilgili iki adet karar aktarıyorum.

Saygılarımla

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/6968
K. 2002/8143
T. 18.4.2002
• CİRANTALAR ATLANARAK BAŞVURULAN MÜRACAAT BORÇLUSU ( Devraldığı Senet Nedeniyle Yetkili Hamil Niteliği )
• CİRO GÖRMÜŞ ÇEKTE CİRANTA ATLANARAK BAŞVURULAN MÜRACAAT BORÇLUSUNUN BEDELİ ÖDEYEREK ÇEKİ DEVRALMASI ( Yetkili Hamil Niteliği )
• YETKİLİ HAMİL NİTELİĞİ ( Ciranta Atlanarak Başvurulan ve Bedeli Ödeyerek Senedi Devralan Müracaat Borçlusu )
• TAKİP HAKKI ( Cirantalar Atlanarak Başvurulan Müracaat Borçlusunun Devraldığı Senet İçin Yetkili Hamil Sayılması )
6762/m.598, 602, 702, 705
ÖZET : Vadesi veya ibraz günü henüz gelmemiş, ciro olanağı olan senetlerde cirantalar atlanmış ise bu kişi yetkili hamil sayılmaz. Ancak tedavül sona erip ibraz edilen ve muhtelif cirolar görmüş senetlerde ciro silsilesi içerisinde imzası olan ve senet elinde bulunan müracaat borçlusu yetkili hamil olduğundan takip hakkı mevcuttur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 7.7.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğini isbat külfeti hakkındaki T.T.K.'nun 598 ve 702.maddelerinde "... senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılacağı ..." öngörülmüştür. Anılan maddeler tedavülü sona ermiş senetler hakkında uygulanmaz. Tedavülden sonraki ciroların alacağın temliki hükümlerini doğuracağı aynı yasanın 602 ve 705. maddelerinde ayrıca düzenlenmiştir. Tedavül sona erip ibraz edilen ve muhtelif cirolar görmüş senetlerde cirantalar atlanmak suretiyle müracaat borçlularına başvurularak senet bedelinin tahsili ile ona iadesi mümkündür. Bu halde, senet üzerinde ayrıca yeniden geriye dönüş ciro imzasının bulunması gerekmez. Ciro silsilesi içerisinde imzası olan ve senet elinde bulunan müracaat borçlusu yetkili hamil olduğundan takip hakkı mevcuttur. Ancak, vadesi veya ibraz günü henüz gelmemiş başka deyişle ciro olanağı olan senetlerde cirantalar atlanmış ise bu taktirde bu kişi yetkili hamil sayılamaz.

Açıklanan durum karşısında 20.2.2001 keşide tarihli çek yasal süresinde ibraz edildiğine ve takip alacaklısı Kamber E. yetkili hamil olduğuna göre anılan çek hakkında itirazın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Alıntı:
E. 1997/6650
K. 1997/7130
T. 17.6.1997
• HAMİLE YAZILI ÇEK ( Ciro Sıralamasına Bakılmaz )
• YETKİLİ HAMİL ( Hamile Düzenlenmiş Çeklerde Çeki Elinde Bulunduran Kişi )
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Hamile Düzenlenmiş Çek )
6762/m.703
2004/m.170a
ÖZET : Hamile düzenlenmiş çeklerde ciro sıralamasına bakılmaz. Geriye ciro aranmaz. Çeki elinde bulunduran kişi yetkili hamildir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 29.5.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Takip konusu çekler hamiline düzenlenmiş olup, yasal süresi içinde de muhatap bankaya ibraz olunmuştur. TTK. 703. maddesince "hamile yazılı bir çek üzerinde yapılan bir ciro cirantayı müracaat hakkına dair hükümler gereğince mesul kılarsa da senedin mahiyetini değiştirerek onu emre yazılı çek haline getirmez" hükmü yer almıştır. Hamile düzenlenmiş çeklerde ciro sıralamasına bakılmaz. Geriye ciro aranmaz. Çeki elinde bulunduran kişi yetkili hamildir. Borçlunun diğer itirazları incelenip sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde istemin kabulü isabetsiz olduğu gibi kabul şekline göre de İİK. 170/a maddesinde % 40 tazminat öngörülmediği halde, alacaklı aleyhine % 40 tazminat verilmesi de isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.6.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kararlar Kazancı'dan alınmıştır.
Old 18-05-2007, 22:02   #6
Av.Nebi

 
Varsayılan

Ben çekin hamile yazılı olamıyacağını hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum
Old 19-05-2007, 10:19   #7
nephilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nebi
Ben çekin hamile yazılı olamıyacağını hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorumSayın Av.Nebi, Çekler de diğer kambiyo senetleri gibi kanunen emre yazılı senetlerdir, fakat poliçe ve bonodan farkları hamiline de düzenlenme imkanı olmasıdır ve uygulamada da en çok hamiline yazılmış çekler görülmektedir.
Old 21-02-2011, 11:51   #8
düzzgün

 
Varsayılan

merhaba arkadaşlar. yeni çek kannuyla ilgili benim de bir sorum olacak. değişiklikten sonra çek defteri alan müvekkil hamiline çek yazmış. suç olduğunu bilmiyor. banka tarafından kendisine hiç bir uayrı yapılmamış. bankanın verdiği çeklerde matbu hamiline ibaresi de yok. müvekkile dava açılmış. nasıl bir savunma yapılabilir. fikrinizi alabilirsem iyi olur. teşkkr ederim.
Old 24-03-2011, 17:29   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan düzzgün
merhaba arkadaşlar. yeni çek kannuyla ilgili benim de bir sorum olacak. değişiklikten sonra çek defteri alan müvekkil hamiline çek yazmış. suç olduğunu bilmiyor. banka tarafından kendisine hiç bir uayrı yapılmamış. bankanın verdiği çeklerde matbu hamiline ibaresi de yok. müvekkile dava açılmış. nasıl bir savunma yapılabilir. fikrinizi alabilirsem iyi olur. teşkkr ederim.

Müvekkilinize ne davası açıldı?
Old 25-03-2011, 00:29   #10
Av.Ömer Faruk

 
Varsayılan

Tacir çekleri hamiline yazılamıyor artık o nedenle dava açılmıştır.Savunmada söylenecek fazla bir şey yok aslında benim gördüğüm, aynı konulu davalarda sürekli ceza veriliyor.
Old 25-03-2011, 12:26   #11
düzzgün

 
Varsayılan

sayın ergin. müvekkile hamiline çek düzenlemekten dolayı ceza davası açıldı.
sayın faruk. müvekkilim tacir değil ama.
Old 25-03-2011, 12:27   #12
düzzgün

 
Varsayılan

banka müvekkile tacir olmadığı halde tacir çeki vermiş de olabilir.
Old 25-03-2011, 12:44   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan düzzgün
sayın ergin. müvekkile hamiline çek düzenlemekten dolayı ceza davası açıldı.
sayın faruk. müvekkilim tacir değil ama.

Aşağıdaki maddeler işinize yarayabilir.

Alıntı:
Diğer ceza hükümleri

MADDE 7- (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri veren banka görevlisi hakkında elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.


Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.

(2) Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.

Anlaşıldığı kadarıyla banka 01.07.2010 tarihine kadar müvekkilinizden eski çek defterini istemediği gibi, yeniden eski çek defteri vermiştir. İkinci çek defterini bankadan aldığınız tarih bellidir. Savunma bunun üzerinden yapılırsa, bir şeyler olabilir. Forumu okuyanlar için şu notu da yazayım: "kanunu bilmemenin mazeret olmadığını" biliyorum.
Old 25-03-2011, 12:50   #14
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan düzzgün
banka müvekkile tacir olmadığı halde tacir çeki vermiş de olabilir.

Müvekkiliniz tacir değilse ve/veya çeki bir tacirin ticari bir işi için düzenlememişse, (7/(1) uyarınca) ceza verilmemesi gerekir diye düşünüyorum.

Yeni kanuna göre çek türleri:

LACİVERT ÇEK : Tacir Çeki
KIRMIZI ÇEK : Hamiline Düzenlenen Tacir Çeki
YEŞİL ÇEK : Tacir olmayan Gerçek kişi Çeki
KAHVERENGİ ÇEK : Hamiline düzenlenen tacir olmayan kişi Çeki

Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır. (Çek Kanunu 2/6)

Kanuna göre bir tacirin, ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sizin olayınızda böyle bir durum olmadığını, yazılarınızdan anlıyorum.
Old 27-03-2011, 22:30   #15
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın düzzgün,

Alıntı:
Yazan düzzgün
merhaba arkadaşlar. yeni çek kannuyla ilgili benim de bir sorum olacak. değişiklikten sonra çek defteri alan müvekkil hamiline çek yazmış. suç olduğunu bilmiyor. banka tarafından kendisine hiç bir uayrı yapılmamış. bankanın verdiği çeklerde matbu hamiline ibaresi de yok. müvekkile dava açılmış. nasıl bir savunma yapılabilir. fikrinizi alabilirsem iyi olur. teşkkr ederim.

5941 S.K. m.2/6: "Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır."

uyarınca hamiline çek için ayrı bir çek hesabı açılması gerekmektedir. Bu şekilde bir çek hesabı açılmasına (veya açılması istemine) rağmen mi müvekkilinize yasaya uygun şekilde matbu "hamiline" ibaresi olan çek verilmemiştir? Şayet bankanın uyarmadığından kastınız bu şekilde bir husussa bunu ileri sürebileceğiniz kanaatindeyim. Özel hesap açılmasına dair düzenlemenin amacı bankanın bu hususta bildirim yükümü olduğuna dair düzenlemedir ve gerekçesi vergiseldir:

5941 S.K. m.4/1: "Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir. Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir."

maddesine uyulmamışsa bu da bankanın sorumluluğundadır.

Yukarıdaki hususlar söz konusu değilse:

5941 S.K. m.7/9: "Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

maddesinde manevi unsur kasttır (5237 S.K. m.21). Kanuni düzenlemede kamusal menfaat-vergiye dair koruma saikiyle maddenin vaz'edildiğini gözönünde bulundurup bununla ilgili bir savunmada bulunmanızı öneririm.

Saygılar...
Old 28-03-2011, 11:19   #16
Av.F.Büyükkeçeci

 
Varsayılan cevap

Alıntı:
Yazan Av.Tevfik TATAR
Öncelikle bütün meslektaşlarıma selam ve saygılarımı sunar konu ile ilgili yorumda bulunacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim.Elimde hamile yazılı çek var, yetkili hamil (L) bu çeki arkasına yazarak (A) ciro edip teslim ediyor, (A) çekin arkasına yazarak çeki (B) ye ciro ediyor.Söz konusu çek ciranta (B) tarafından bankaya ibraz ediliyor ve karşılıksız olduğunu yazdırıyor.Daha sonra bu (B) tarafından diğer ciranta olan (A) ya arkasına yazmadan sadece fiilen devir ile çeki veriyor.Şu anda çeki elinde bulunduran eski ciranta (A)dır.1)(A) bu çeki icraya koyabilir mi? 2)Kimleri icraya verebilir? cirantaları da verebilir mi? 3)Çekin bankaya (B) tarafından ibraz edilmesinden sonra zilyetlikle çeki alan (A) yetkili hamil olur mu?
4) Bildiğim kadarıyla hamile yazılı çeklerde ciro ile değil fiilen teslimle hak geçirilir ve hamile yazılı çeklerde yapılan cirolarda yapılmamış sayılır.Ve çeke fiilen zilyet olan yetkili hamil olur ve keşideciyi icraya verebilir.Bu konuda değerli meslektaşlarımın yorumunu bekliyorum.

Çekin hamili olduğunuz şüphesiz.Sizden önceki ciranta ve çek keşidecisine karşı yasal takip yollarına başvurabilirsiniz.Ancak çek kanunundaki son düzenlemelerden dolayı Cumhuriyet Savcılığı'na yapılacak şikayetlerde bir muamma var.
Şu anda Kayseri'de çek şikayetlerinde şikayetçinin çeke karşılıksızdır işlemi yapan şahıs olması gerektiği yolunda bir düşünce ile diğer cirantaların şikayeti takipsizlikle sonuçlanıyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Zamanaşımına Uğramış Hamiline Yazılı Çekte Yazılı Delil Başlangıcı Sorunu ad-hoc Meslektaşların Soruları 4 19-08-2008 15:27
Ciro edilmiş ve karşılıksızdır kaydını içeren Hamiline Yazılı Çekle İcra Takibi av.sgenc Meslektaşların Soruları 10 02-03-2007 12:33
ciro zinciri senemp Hukuk Soruları Arşivi 2 06-01-2007 23:31
çek,ciro silsilesi Av.mdogan Meslektaşların Soruları 6 17-12-2006 02:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04947710 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.