Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

şirket kaşesi

Yanıt
Old 04-05-2007, 14:52   #1
av.a.pinar

 
Varsayılan şirket kaşesi

Sayın meslektaşlarım;
Müvekkilim şirket kaşesi ile şirkette yetkili olmayan yani hem temsil yetkisi hem de imza yetkisi olmayan şirket çalışanınca kaşenin üzerine imza atılmak suretiyle ve hatta bu imzanın dışında keşide tarihinin altına da çift imza atılarak bedeli nakden olan senet verilmiş.(Ancak çift imza atanın isim bilgisi yok)Alacaklı görünen taraf senedi icraya koymuş.Takibe itiraz edeceğim.Bu hususlarda tavsiyeniz nedir hatta Yargıtay kararınız mevcut mudur?
Bilgide yanlışlığa düşmek ve yanlış bir işlem yapmak istemiyorum.
Yardımlarınız bekliyorum.
Old 04-05-2007, 15:02   #2
Viyola

 
Varsayılan

Merhaba,
Daha önce benzer bir konu tartışılmıştı.O forumdan alıntıladığım karar aşağıda.
Saygılar
K. 1997/14373
T. 23.12.1997
• BONO ( Yetkisiz Temsilci Tarafından İmzalanan-Şahsi Sorumluluk )
• YETKİ OLMAKSIZIN İMZA ( Bono-Yetkisiz Temsilcinin Şahsi Sorumluluğu )
• ŞİRKET TEMSİLCİSİ OLMAYAN KİŞİNİN TEMSİLCİ SIFATIYLA BONOYU İMZALAMASI ( Şahsi Sorumluluk )
• ŞAHSEN SORUMLULUK ( Temsile Yetkisi Olmadığı Halde Bonoyu Temsilci Sıfatıyla İmzalayan Kişi )
2004/m.168/4
6762/m.690
ÖZET : İncelenen itiraz dilekçesinde İİK. 168/4. maddesinde yazılı olan açıkça bir imza inkarı mevcut değildir. TTK. 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 590. maddesi gereğince temsile selahiyetli olmadığı halde bir şahsın temsilci sıfatıyla bonoyu imzalaması halinde adı geçen, o bonodan dolayı şahsen sorumlu olur. Bu durumda borçlunun şirketin temsilcisi olmaması nedeniyle şahsen sorumlu olduğunun kabulü zorunludur

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının onanmasını mutazammın, 18.9.1997 tarih 8412/8836 sayılı daire ilamının müddedi içinde tashihen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 8.12.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İcra takibinin dayanağı 5.2.1996 vade tarihli 715.428.000.-lira bedelli bonodur. Takip, lehdar Leman O. tarafından borçlu gösterilen Hasan T. hakkında yapılmaktadır. Senedin ( T..... İnş. Mlz. Tic.Ltd.Şti. ) adına keşide edildiği görülmektedir. Borçlu Hasan T. itirazında yukarıdaki olguyu ileri sürmüş, kendisinin şahsen borçlu olmadığını bildirmiştir. Ancak, dosya içerisine ibraz edilen 24.2.1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve eki imza sirkülerinde şirket, bononun tanzim tarihi itibariyle Galip T'in temsil ve ilzama yetkili olduğu tesbit edilmiştir. İncelenen itiraz dilekçesinde İİK. 168/4. maddesinde yazılı olan ( açıkca bir imza inkarı ) da mevcut değildir. TTK. 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 590. maddesi gereğince temsile selahiyetli olmadığı halde bir şahsın temsilci sıfatıyla bonoyu imzalaması halinde, adı geçen, o bonodan dolayı şahsen sorumlu olur. Bu durumda Hasan T'in şirketin temsilcisi olmaması nedeniyle şahsen sorumlu olduğunun kabulü zorunludur. İtirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Merci Kararının yukarıdaki gerekçeyle bozulması yerine onandığı anlaşılmakla, karar düzeltme isteminin kabulü uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.9.1997 tarih ve 1997/8412-8836 sayılı onama kararının kaldırılmasına, Ordu İcra Tetkik Merci Hakimliğinin 9.6.1997 tarih ve 1997/71-106 sayılı kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 23.12.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi
Old 04-05-2007, 15:33   #3
av.a.pinar

 
Varsayılan

Sayın Viyola
Teşekkür ederim ancak bu karar bana yetmedi.
Burada sadece muhatap yani borçlu şirket var ve üzerinde kimin imzaladığına dair bir isim yok.Aynı şekilde ödeme emrinde de sadece borçlu olarak şirket gösterilmektedir.
Old 04-05-2007, 16:30   #4
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Şirketin temsil ve ilzamı, ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir. Ticaret sicili kayıtları, imza sirküleri vb. belgelerle senetteki imzanın şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce imzalanmadığı iddiası ile imza inkarında bulunun.
Old 04-05-2007, 17:43   #5
Av.Turan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım, icra hakimliğinde imzaya itiraz edin. kazanırsınız.
Old 04-05-2007, 17:58   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.a.pinar
Sayın meslektaşlarım;
Müvekkilim şirket kaşesi ile şirkette yetkili olmayan yani hem temsil yetkisi hem de imza yetkisi olmayan şirket çalışanınca kaşenin üzerine imza atılmak suretiyle ve hatta bu imzanın dışında keşide tarihinin altına da çift imza atılarak bedeli nakden olan senet verilmiş.(Ancak çift imza atanın isim bilgisi yok)Alacaklı görünen taraf senedi icraya koymuş.Takibe itiraz edeceğim.Bu hususlarda tavsiyeniz nedir hatta Yargıtay kararınız mevcut mudur?
Bilgide yanlışlığa düşmek ve yanlış bir işlem yapmak istemiyorum.
Yardımlarınız bekliyorum.

Sayın av.a.pınar,

Cevaplar gelmiş ama(Sanırım soruyu bir tek ben anlamamışım)benim için aşağıdaki konuları netleştirir misiniz?
1- Soruda sözü geçen şirket senedi tanzim edendir. Siz ise lehdar veya cirantasınız (Alacaklı görünen taraf dediğinize göre).Doğru mu anlamışım.

2- Takibe itiraz edeceğim diyorsunuz. Cevaplar ise, imzaya itiraz edebileceğiniz yönünde...Sonraki mesajınızda ise,
Alıntı:
Burada sadece muhatap yani borçlu şirket var ve üzerinde kimin imzaladığına dair bir isim yok.Aynı şekilde ödeme emrinde de sadece borçlu olarak şirket gösterilmektedir.
dediğinize göre, imzaya itiraz edeceğiniz anlaşılmaktadır.Sorum şu: Siz senette borçlu görünen şirketin imzasının, yetkili şahıs tarafından atılmadığı yönünde bir itirazda mı bulunacaksınız?

Saygılarımla
Old 04-05-2007, 22:27   #7
Ahmet Turan

 
Varsayılan

Hem imzaya hem borca itiraz edin. Temsil ve ilzama yetkisi olmayanın imzası ile şirket borçalandırılamaz.
Old 06-05-2007, 01:37   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.a.pinar
Sayın meslektaşlarım;
Müvekkilim şirket kaşesi ile şirkette yetkili olmayan yani hem temsil yetkisi hem de imza yetkisi olmayan şirket çalışanınca kaşenin üzerine imza atılmak suretiyle ve hatta bu imzanın dışında keşide tarihinin altına da çift imza atılarak bedeli nakden olan senet verilmiş.(Ancak çift imza atanın isim bilgisi yok)Alacaklı görünen taraf senedi icraya koymuş.Takibe itiraz edeceğim.Bu hususlarda tavsiyeniz nedir hatta Yargıtay kararınız mevcut mudur?
Bilgide yanlışlığa düşmek ve yanlış bir işlem yapmak istemiyorum.
Yardımlarınız bekliyorum.

Senedin müvekkiliniz şirket yetkililerince düzenlenmediğini, senedin kim tarafından imza edildiğini bilmediğinizi, dolayısıyla icazetinizin de olmadığını, şirket yetkililerince imza edilmemiş olan senet dolayısıyla borçlu bulunmadığınızı belirterek, borca ve açıkça imzaya itirazla, beş günlük süre içerisinde takibin iptalini dava edebilirsiniz.

Takibin iptalini sağlamasına sağlayabilirsiniz, ancak işin bir de cezai boyutunu düşünmeli.

Burada alacaklı yan tarafından, şirket kaşenizin kullanılması (kaşeyi de inkar etmiyorsanız tabii) gerekçe gösterilerek, bilinçli olarak, evrakta sahtecilik yaptığınız iddiasıyla suç duyurusunda bulunulabilir. Eğer hukuki ihtilaftır denilerek takipsizlik kararı verilmez ise, müvekkiliniz şirket bünyesinde çalışanların tatbike medar imza örnekleri alınabilir. (Herkes şüpheli)

İmzanın şirket bünyesinde çalışanlardan birine ait olduğu tespit edilirse bence mesele yok, icazetinizin olmadığını beyan edersiniz ve tespit edilen kişi şahsen borçlu olur. Ancak, eğer tespit edilemezse... Bu durumda ne olur, doğrusu bundan sonrasıyla ilgili olarak hiç emin olmamakla birlikte, şirket yetkililerinin sorumluluğu gündeme gelebilir mi, diye düşünüyorum, zira kaşe gerçek, imzanın aidiyeti belirsiz, sıkıntılı bir durum...

Saygılarımla...
Old 06-05-2007, 01:41   #9
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın av.a.pinar,

Mesajınızı yeniden okudum da; "temsil ve imza yetkisi olmayan şirket çalışanınca imza edilerek verilmiş" demektesiniz, öyleyse senette isim olmasa da şirket olarak müvekkiliniz hangi şirket çalışanınca imza edildiğini bilmekte. Bu durumda yukarıdaki mesajımın ikinci bölüm sonundaki endişe de ortadan kalkıyor.

Saygılarımla...
Old 06-05-2007, 17:58   #10
nephilis

 
Mesaj

Burada bahsettiğiniz şirket çalışanı, hem şirket kaşesi üzerine - şirketi temsil ve ilzama yetkisi olmadığı halde - imza atmak suretiyle yetkisiz temsilci sıfatıyla TTK. 690 göndermesiyle aynı kanunun 590. mad. gereğince, hemde senedin ön yüzüne çift imza atmış olduğundan bundan kaynaklı olarak şahsi malvarlığıyla sorumlu olur kanaatindeyim (Tanzim eden dışında senedin ön yüzüne atılmış her imza aval hükmündedir.) , bu gerekçelerle süresinde icra mahkemesine başvuruda bulunmanız gerektiği kanaatindeyim..
Old 07-05-2007, 11:18   #11
av.a.pinar

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım;
Öncelikle cevaplarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Burada ben hem takibe hem de imzaya itirazda bulunmak istiyorum.Hem de istiyorum ki şirket çalışanına da daha sonra bir borç doğmasın.Kaşeyi inkar etmeyeceğim.Kaşe şirketin kendi kaşesi taklit sözkonusu değil.Davada karşı taraf şirkette çalışan x şahsı bunu imzaladı derse -takipta borçlu sadece şirketi göstermesine rağmen-sizce de bu dava açısından bir sorun çıkar mı?
Old 07-05-2007, 21:55   #12
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

ilk basta yapmanız gereken sey borclu takipte sırket gozuktugu ıcın şirket adına borca ve imzaya itiraz olacaktır..
şirket calısanına daha sonra borc dogmasını engellemek mümkün degıldır eninde sonunda imzayı kendisinin atttıgı tespıt edılırse sahsi sorumlulugu dogacaktır...
iyi calısmalr...
Old 13-04-2011, 17:38   #13
Av. Mehmet Emin KÜÇÜK

 
Varsayılan Şİrketİ BaĞlamaz

İmzanın kimin tarafından atıldığı belli ise, imzayı atan kişi Ağır Ceza da resmi evrakta sahtecilik suçuyla yargılanır ve yaklaşık 2 yıl ceza alır.
Senet üzerindeki imza şirkete ait değilse, şirketi bağlayan bir sorumluluk oluşmaz ve takip şirket yönünden iptal edilir yada borçlu olmadığı tespit edilir.
Old 13-04-2011, 18:14   #14
Av. Mehmet Emin KÜÇÜK

 
Varsayılan Şİrketİ BaĞlamaz

İmzanın kimin tarafından atıldığı belli ise, imzayı atan kişi Ağır Ceza da resmi evrakta sahtecilik suçuyla yargılanır ve yaklaşık 2 yıl ceza alır.
Senet üzerindeki imza şirkete ait değilse, şirketi bağlayan bir sorumluluk oluşmaz ve takip şirket yönünden iptal edilir yada borçlu olmadığı tespit edilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şirket Avukatı şirket adına müşterilere açıklamada bulunabilir mi? denis Meslektaşların Soruları 3 05-03-2007 12:28
Limited şirket ortakları ayrıldıktan sonra şirket borçlarından sorumlu tutulablir mi? senemü Meslektaşların Soruları 1 22-12-2006 01:45
Şirket Bonusu Sevkii Hukuk Soruları Arşivi 6 08-03-2003 12:02
Şirket Borcu ömer Hukuk Soruları Arşivi 3 02-03-2002 00:10
Şirket Birleşmeleri Serra Sarıoğlu Hukuk Soruları Arşivi 2 14-02-2002 02:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11819792 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.