Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Boşanma ilamı tazminatlar yönünden ne zaman kesinleşir

Yanıt
Old 04-04-2007, 13:15   #1
Av.fatboz

 
Varsayılan Boşanma ilamı tazminatlar yönünden ne zaman kesinleşir

Merhabalar,
Boşanma davamda Mahkeme müvekkilim lehine 20.000 YTL maddi ve manevi tazminata karar verdi. Karar davacı vekilince temyiz edildi ve Yargıtay 18.12.2006 tarihinde tazminat bakımından kararı onadı ancak "faizin hangi tarihten itibaren işleyeceği konusunda talebimiz olmasına karşın bu konuda mahkemece olumlu yada olumsuz bir karar verilmemesi yönünden" yani usulden bozdu. Davacı tazminatlarla ilgili Yargıtay kararı hakkında tebliğden 15 gün içinde karar düzeltme yoluna gitmedi dolayısıyla tazminatlar yönünden karar kesinleşti ve kanımca icraya konma aşamasına geldi. Ancak karara kesinleşme şerhi düşülmesi için Mahkemeye başvurada bulunduğumda bu şerhi alamadım. Şimdi sayın meslektaşlara sorum: tazminatlar bakımından karar kesinlemiş midir icraya konabilir mi?
ilginize şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım ...
Old 04-04-2007, 13:34   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Tazminatları icraya koymanız için zaten kesinleşme şartı aranmaz.

Saygılarımla...
Old 04-04-2007, 13:37   #3
Av.fatboz

 
Varsayılan

Sayın Demirel
İcra dairesi kesinleşme şerhi olmadan takibimi kabul etmedi... ilginiz eteşekkürler
Old 04-04-2007, 14:02   #4
Av.fatboz

 
Varsayılan

Sayın Demirel
Humk 443 aile ve şahsın hukukuna ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icraya konulamaz diyor ancak araştırmaya devam ediyorum ...
Old 04-04-2007, 14:06   #5
dilekgulsen

 
Varsayılan

Bir mahkeme ilamını icraya koymak için kural olarak hükmün kesinleşmesi şart değildir. Fakat istisnai olarak bazı ilamlar kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Bu istisnalarda HUMK. 443' te sayılmıştır. Bu maddeyi inceleyince göreceğiniz üzere Aile ve kişiler hukukuna ilişkin hükümler ( mesela boşanma davası sonucu verilen hükümler ) kesinleşmedikçe icra edilemez.( HUMK. 443 / 4 )Bunun istisnasıda nafaka hükümleridir. Yani nafakaya ilişkin hükümlerin icraya konulabilmesi için kesinleşmeyi beklemenize gerek yoktur. Maddi Tazminata ilişikin sorunuza gelince bu hüküm dolayısıyla kesinleşme şerhi olmadan icra dairesinin takibinizi başlatmaması kanuna uygundur.
Saygılarımla...
Old 04-04-2007, 14:07   #6
dilekgulsen

 
Varsayılan

mesajımı yazdıktan sonra gördüm ki zaten ilgili maddeyi bulmuşsunuz ilgili yargıtay kararları bulmaya çalışın derim faydası olacaktır
saygılarımla...
Old 04-04-2007, 14:19   #7
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın fatboz,

Yanıtlarken emindim, ancak emin olmama neden olan kendi örnek dosyamdaki maddi tazminat hükmü, boşanmadan ayrı verilmişti. (Boşanma daha önce başka dosya numarasıyla verilmiş ve kesinleşmişti.)

Her ne kadar HUMK.m.443'e atıf yapmışsanız, anılan hüküm de 2004 tarihindeki değişiklikle 2005 yılında yürürlükten kaldırılmış ise de, paralel bir hüküm getirilmiş olmalı. Ben de araştırayım.

Saygılarımla...
Old 04-04-2007, 14:51   #8
Av.fatboz

 
Varsayılan

Sayın Demirel ve Gülşen
konuyla ilgili yargıtay kararı buldum ayrıca diğer bir nokta da yargıtay karaına göre faizin boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanacağı...
saygılarımla.
Old 04-04-2007, 14:55   #9
dilekgulsen

 
Varsayılan

sayın şehper hanım haklısınız HUMK. 443 26. 9. 2004 tarih ve 5236 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmış. bende sizin mesajınızdan sonra araştırdım. ama yerine paralel bir hüküm getirilmiş mi bilmiyorum bende bakacağım..
saygılarımla...
Old 04-04-2007, 15:11   #10
AV.MUSTAFA ÇEVİK

 
Varsayılan

Sayın Fatboz,
Humk 443/4 ve 443/5 bence gayet açık,kesinleşmesi şart ve karara kesinleşme şerhi verilmesi gerekir.
Old 04-04-2007, 15:54   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Temyizin icraya etkisi

MADDE 433.- (Yeniden Düzenleme: 5236 - 26.9.2004 / m.16 - Yürürlük m.22) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

Kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala ve bununla ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.

Kararın kesinleştiği ilamın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve mahkeme başkanı veya hakimi tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir. (*)

Yeni maddeyi yukarıya alıntıladım.

Alıntı:
sorum: tazminatlar bakımından karar kesinlemiş midir icraya konabilir mi?

Karar kesinleşmemiştir.

Saygılarımla
Old 04-04-2007, 15:54   #12
recepbarlas

 
Varsayılan

Kesinleşme şerhi olmadan icraya konulmaz.İcra müdürü resen dikkate almalıdır. Yoksa şikayetle takibin iptaline neden olur..
Old 04-04-2007, 16:02   #13
hidayet

 
Varsayılan

5236 sayılı yasa;
GEÇİCİ MADDE 2.- Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."
5235 sayılı yasa;
GEÇİCİ MADDE 2.- Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 25 inci maddede öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar. Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Resmi Gazetede ilan edilir.

Değerli üyeler yukarıdaki açıklama çerçevesinde halen HUMK.427-454.maddelerinin uygulnmasına devam edilmektedir.Saygılar...
Old 04-04-2007, 16:10   #14
pallanco

 
Varsayılan Kesinleşmeden kasıt !

Maddi tazminatın icra takibine konulması için aranan kesinleşme, kararın tazminatla ilgili kısmının değil, boşanma kısmının kesinleşmesidir. Kararın boşanmaya ilişkin bölümü kesinleşmişse, diğer kısımları kesinleşmese bile takip konusu yapılabilir.
Old 04-04-2007, 16:14   #15
hidayet

 
Varsayılan

Eklemek istiyorum ki,benim anladığım kadarıyla 5236 sayılı kanunun geçici 2.maddesine göre temyiz ile ilgili husularda Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar HUMK'nun temyize ilişkin ve 5236 sayılı kanundan önceki hali uygulanacaktır.Böylelikle olayda karar kesinleşmemiştir.
Old 04-04-2007, 18:01   #16
dilekgulsen

 
Varsayılan

5236 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılan HUMK. 443. maddesi' nin yerine yapılan yeni düzenlemedede aile hukukuna ilişkin kararların kesinleşmeden icraya konulamayacağı hükmü yer alıyor. Maddi - manevi tazminat taleplerinin de boşanmanın fer' i niteliğinde talepler olduğu göz önüne alınacak olursa boşanma kararının kesinleşmeden maddi tazminat kararının icraya koyulamayacağı noktasında pallancoya ve sayın suat beye katılıyorum. Kanaatimce de boşanma hükmü kesinleşmeden tazminat hükmü icraya konulamaz.Olayda da faiz yönünden de olsa henüz kesinleşmemiş bir boşanma kararı olduğuna göre bu karar icraya konulamaz düşüncesindeyim
Saygılarımla...
Old 04-04-2007, 21:12   #17
Av.fatboz

 
Varsayılan

Sayın Dilekgulsen,
Aslında olayımızda karar boşanma bakımından 1.06.2005 tarihinde kesinleşmişti. Tazminatlar bakımından da, daha sonra ki bir tarih olan 18.12.2006 tarihli Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilmemesi ile kesinleşti. Yani kesşinleşmesini beklediğimiz usulle ilgili olan bir karar kaldı, dolayısıyla hem boşanma hemde tazminatlar yönünden karar kesinleşti. Ancak usulle ilgili olan ve en son verilen karar henüz kesinleşmedi.
Tazminatların icraya konması için boşanmayla ilgili usuli kararlarınında kesinleşmesi şartmıdır...
teşekkürler ...
Old 04-04-2007, 21:27   #18
av.fundasin

 
Varsayılan

umarım faydası olur

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ


Esas No.
2003/10249
Karar No.
2003/10583
Tarihi
22.12.2003


İLGİLİ MEVZUAT
1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444


KAVRAMLAR
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN MAHKEME KARARININ BOZMA DIŞINDA BIRAKILIP KESİNLEŞMEMESİ


ÖZET
MAHKEMENİN UYULMASINA KARAR VERDİĞİ BOZMA İLAMINDA, HÜKMOLUNAN MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN ONANMASINA VEYA TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMEDİĞİNDEN, MANEVİ TAZMİNAT HÜKMÜ KESİNLEŞMEMİŞ OLUP, MAHKEMECE, BOZMADAN SONRA BU KONUDA YENİDEN HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN, KESİNLEŞTİĞİNDEN BAHİSLE HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.


Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1-* Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre tarafların maddi tazminata ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Mahkemenin uyulmasına karar verdiği bozma ilamında, hükmolunan manevi tazminata ilişkin olarak tarafların temyiz taleplerinin reddine veya hükmün onanmasına karar verilmediği gibi açıkça maddi tazminat hesabına yönelik olarak bozma kararı verilmesine karşın tarafların diğer temyiz itirazların incelenmediği belirtilmiştir. Başka bir anlatımla manevi tazminata ilişkin hüküm kesinleşmemiştir.

Mahkemenin manevi tazminata ilişkin olarak yeniden hüküm kurması gerekirken önceki hükmün bu yönüyle kesinleştiği gerekçesi ile hüküm kurulmasına yer olmadığına karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-04-2007, 13:13   #19
dilekgulsen

 
Varsayılan

biraz kafa yorunca sizin söyledikleriniz de makul geliyor sayın fatboz.. Yani ortada bir boşanma hükmü, bir maddi tazminat hükmü, birde faizin hesaplanmaya başlayacağı ile ilgili bir hüküm var. Boşanma tamam. maddi tazminatta tamam ama tek sorun faizin ne zamandan itibaren hesaplanacağı.. bunda bir önceki yazdığım cevaptan dönerek esas olan boşanma kararının kesinleşmesi olduğuna göre ve bunda ortada bir şüphe bulunmadığına göre tazinat için takip yapılabilir gibi geliyor şimdide... aslında her düşünmemde farklı sonuca ulaşıyorum. Benimde kafama çok takıldı.. Sayın fatboz neticeden haberdar ederseniz memnun olurum. ayrıca konuyla ilgili net bilgisi olanlardanda yorumlar bekliyoruz.
Saygılarımla...
Old 05-04-2007, 15:34   #20
Av.fatboz

 
Varsayılan

sayın dilek gülşen;
konuyla ilgili uygulamada karşıma çıkan şudur: boşanma ve tazminatlar açısından kesinleşme olmasına karşın Mahkeme kararına kesinleşme şerhi alamadım. Dolayısıyla icraya koyabilmek için, faiz konusunda verilen son kararın, kesinleşmesini beklemek durumundayım ...
Old 05-04-2007, 15:40   #21
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/3892
Karar : 2003/5990
Tarih : 24.04.2003

ÖZET : Boşanmanın eki niteliğindeki tazminat talepleri boşanma hükmünün kesinleşmesi ile muacceliyet kazanacağından, faizin tazminatın kesinleşmesi gününden başlatılması doğru değildir.

(4721 sayılı MK. m. 174) (818 sayılı BK. m. 72, 103) (3095 sayılı Faiz K. m. 2)

KARAR METNİ :
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm tazminat , faiz ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacının faiz başlangıcı ile ilgili temyizine gelince; boşanmanın eki niteliğindeki maddi tazminatın boşanma hükmünün kesinleşmesi ile istenebilir (muaccel) hale geleceği nazara alınmadan hüküm altına alınan iki milyar TL. maddi tazminat için karar kesinleştiği tarihten itibaren faize hükmedilmesi doğru değildir. Ancak bu yanlışlık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın bu bölümünün düzeltilerek onanması yönüne gidilmiştir.

SONUÇ: Temyize konu kararın hüküm fıkrasının üçüncü paragrafındaki “karar kesinleştiği ” sözlerinin hükümden çıkarılmasına, bunun yerine “ boşanma hükmünün kesinleştiği ” sözlerinin yazılmasına, kararın bu bölümün düzeltilmiş şekli ile, temyize konu sair bölümlerinin ise 1. bentteki sebeplerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 24.04.2003

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2002/17178
Karar : 2002/18298
Tarih : 24.09.2002


KARAR METNİ :
YARGITAY İLAMI

Yukarıda gün ve numarası yazılı merci kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip dayanağı ilamda, faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde, karar gününden itibaren faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise; ilamda yer alan eklentilerde (boşanma ilamındaki tazminat istemi) ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hak geleceğinden faiz, kesinleşme gününden takip gününe kadar hesaplanmalı ve itiraz bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmelidir. HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince; boşanma ilamında yer alan tazminatın tahsil edilebilmesi için hükmün kesinleşmesi zorunlu olup, somut olayda da yukarıdaki kuralın uygulanması icap eder.

Ancak, icra emrini düzenleyen memur, sonradan borçlunun başvurusu üzerine kendi işlemini ortadan kaldırmaz. Borçlu, İİK.nun 33. maddesi gereğince, süresinde Merci Hakimliğine başvurmadığı için ve niteliği itibariyle faize yönelik başvuru süreye tabi olduğundan, icra emrinde yazılı miktar mevcut hali ile kesinleşmiştir. O halde, alacaklı vekilinin isteminin kabulü yerine reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.9.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2002/21109
Karar : 2002/22730
Tarih : 07.11.2002


KARAR METNİ :
YARGITAY İLAMI

Yukarıda gün ve numarası yazılı merci kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı hakkında bir hüküm bulunmaması halinde, karar gününden itibaren faiz istenebilir.

Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise faizin kesinleşme gününden itibaren hesaplanması gerekir.

Somut olayda, boşanma ve nafakaya ait ilamın kesinleşmesinden sonra hükmedilen maddi ve manevi tazminata ait mahkeme kararı takibe konulmuştur.

Bu halde infazı istenen ilamın kesinleşmesi gerekmediğinden, Mercice faiz başlangıcının yukarda açıklanan ilkeye göre karar gününden itibaren dikkate alınarak hesaplamanın yapılması yerine yazılı biçimde takip tarihinin esas alınması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile merci kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 7.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/15858
Karar : 2003/19864
Tarih : 13.10.2003


KARAR METNİ :
YARGITAY İLAMI

Yukarıda gün ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içerisinde temyizen tetkikinin borçlu vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde, karar gününden itibaren faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ilamda yer alan eklentiler de, ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden, faizin kesinleşme gününden takip gününe kadar hesaplanması ve itirazın bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir. Somut olayda, boşanma ile birlikte verilen maddi tazminata ait karar, 13.1.2003 gününde kesinleştiğine ve boşanmanın eklentisi olduğuna göre bu bölüm için alacaklı, işlemiş faizi kesinleşme gününden itibaren başlatabilir. O halde, hesaplamanın buna göre yapılması ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken infazının istenmesi için kesinleşmesi gerekli olmayan ilamlarla ilgili kurala göre hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-04-2007, 15:49   #22
Av. BNK

 
Varsayılan

Boşanma kesinleştiyse tazminat icraya konabilir. Çünkü o da kesinleşmiş.

Tazminat için kesinleşme şerhi verilmeyişi usul hukukuna aykırı. Tazminatın ana parasına ilişkin karar kesinleşmiştir. Bence konuyu hakimle konuşun ve sadece ana para için kesinleşme şerhi isteyin. Verirse icra takibini yapın. Daha sonra faizin başlama tarihi belirtildiğinde aynı icra dosyası içerisinden faizi de isteyin.
Old 05-04-2007, 16:04   #23
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Küçüköner'in sunmuş olduğu kararlarda boşanma davası kesinleşmiş ayrıca tazminatla ilgili bir hüküm yoktur.

Oysa soruda "faizin başlangıç tarihiyle" ilgili olsa da tazminata ilişkin bozma sözkonusudur. Diyelim ki davacı faizin dava tarihinden itibaren geçerli olmasını talep etmiştir. Ancak anlaşıldığı kadarıyla yerel mahkeme kararında faiz konusuna hiç değinmemiştir. Yargıtay ise olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediğinden bozmuştur. Bu aşamada ilamlı takip yapılacaksa alacaklı vekili faizi nasıl hesaplayacaktır. Bir başka forumda yazdığım gibi, ilamlı takipler ilama aykırı olamayacağı için alacaklı vekilinin kendisinin tayin edeceği bir faiz başlangıcı geçerli olmayacaktır. (Karar tarihinden mi? Dava tarihinden mi?)

O halde çözüm şu olabilir mi? Sadece tazminat miktarları ilamlı takibe konu edilip; faiz hakkındaki talepler saklı tutulur. Aksi takdirde faiz konusunun da kesinleşmesi beklenmelidir.

Saygılarımla
Old 05-04-2007, 16:16   #24
Av.fatboz

 
Varsayılan

Sayın Küçüköner ve Kurdoğlu,
Yargıtay kararları ve fikirleriniz için teşekkür ederim ...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dava Ortaklığı-Davacılar Yönünden yağmur Meslektaşların Soruları 3 16-09-2008 13:16
Vasi atanma kararı ne zaman kesinleşir? Av.Hilmi Sormazoğlu Meslektaşların Soruları 1 22-03-2007 11:06
vatandaşlıktan çıkanlara ulaşılamaması durumunda veraset ilamı munzur0000 Meslektaşların Soruları 1 03-03-2007 10:18
Asıl borçluya tebligat yapılamaz ise aval aleyhindeki takip kesinleşir mi? ibreti Meslektaşların Soruları 1 23-06-2006 12:26
Aihk'ne Başvurular Ve Tazminatlar Av.Armağan Konyalı Hukuk Sohbetleri 5 28-02-2003 00:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06401706 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.