Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

borç ödemeden aciz belgesi

Yanıt
Old 03-03-2007, 13:36   #1
üye14072

 
Varsayılan borç ödemeden aciz belgesi

bu belgeyi almamın fayda ve zararları için bir iki cümle bbilgi bekliyorum.

saygılar

av. m. emin öztürk

kocaeli
Old 03-03-2007, 15:10   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Tasarrufun iptali davası açılması için öncelikle bu belgenin alınması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam.
Saygılarımla...
Old 03-03-2007, 15:45   #3
cesur_yürek

 
Varsayılan

Aciz vesikasının gerek takip hukuku bakımından gerek maddi hukuk bakımından sağladığı yararlar vardır.Mesela: Alacaklı sonradan takip yapmak isterse ve itiraz durumunda aciz vesikası kullanılarak icra mahkemesinden itirazın kaldırılması istenebilir.Ya da bu belgeyi kullanarak hacze iştirak edebilir vs ..
Old 04-03-2007, 01:24   #4
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
İİK.Madde 331 - (Değişik madde: 31/05/2005 - 5358 S.K./1. md.)(*)

Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

...


Uygulamada bu maddeye hakettiği işlerliği kazandırmak, icra takip işlemlerinde kötüniyetli borçlular aleyhine, alacaklılara ve icra dairelerindeki infaz edilemeyen dosyalar yığınına, ivme kazandıracak diye düşünüyorum.

Saygılarımla...
Old 04-03-2007, 11:15   #5
A.Turan

 
Varsayılan

Aciz belgesi almak dava şartıdır. Lakin aciz vesikası her zaman alınabilir. Hatta yargıtay aşamasında bile alınır.
Old 04-03-2007, 13:07   #6
üye14072

 
Varsayılan

yüce meslektaşlara teşekkürler,

müvekkilimin batakta 40 bin YTL bir alacağı kaldı,

müvekkil bir şirket,
muhhasabaciye sordum vergi de gider gösteririm aciz belgesi istemem dedi,

bu belgeyi almak için yenileme harcı ve sair bir sürü masraf yapmak istemiyorum.

aksi fikri ve tavsiyesi olan?

saygılar
av. m. emin öztürk
kocaeli
Old 04-03-2007, 13:25   #7
gencerx07

 
Varsayılan

aciz vesikası almak için tapu trafiğe yazı yazmak şart mı? yoksa eve haciz yapılıp eşya olmaması yeterlimi?
Old 04-03-2007, 13:26   #8
A.Turan

 
Varsayılan

BK 18e göre muvazaa sebebi ile iptal davası da açabilirsiniz.
Old 04-03-2007, 16:40   #9
Av.ZekiÖZSOY

 
Varsayılan

Aciz Vesikası nı genelde kurumlar takipten doğan miktarı zarara atmak için kullanıyor. Aciz vesikası almak için fiilen borçlunun adresinde hacze kabil malı olmaması ve bulunduğu adresteki tapu ve trafikten ret kararı alınması gerekli. Bazı İcra Dairleri 89-1 gönderilmiş olmasını arıyor..
Old 04-03-2007, 20:26   #10
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
bu belgeyi almamın fayda ve zararları için bir iki cümle bbilgi bekliyorum.

saygılar

av. m. emin öztürk

kocaeli

Sn. Emin Öztürk;
Sorunuza cevap veririken geniş açıklama yapmaya çalışacağım.
Bilindiği gibi, “aciz vesikası” İcra ve İflas Kanunumuzda iflas yoluyla takipte İİK. 251’de ve haciz yoluyla takipte İİK. 105 ve 143’de düzenlenmiştir.
Konumuzla doğrudan doğruya ilgili olan İİK. 105/II’de geçici aciz vesikası ve İİK. 105/I’de ve İİK. 143’de de kesin aciz vesikası ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Geçici aciz vesikasının tek yararı,alacaklının tasarrufun iptali davası açabilmesine imkan sağlamasıdır.

Kesin acizvesikası ise iki şekilde sözkonusu olur:Birinci olarak icra takibi sonunda borçlunun haczedilen tüm malları satılıp bedeli alacaklılara paylaştırıldıktan sonra, alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara kesin aciz vesikası verilir (İİK. 143/I). İkinci olarak, haciz sırasında borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunamazsa, bu durumu tesbit eden haciz tutanağı da 143. madde anlamında kesin aciz belgesi yerine geçer (İİK. 105/I).

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi; borçlu hakkında düzenlenen haciz tutanağında “borçlunun haczi kabil hiçbir malının bulunmadığı” icra memuru tarafından belirtilirse, bu durumu belgeleyen haciz tutanağı kesin aciz belgesi sayılacak ve borçlu hakkında o takipte faizlerin işlemesi duracaktır.Haciz tutanağının bu sonucu doğurabilmesi yani kesin aciz vesikası sayılabilmesi için “borçlunun haczi kabil hiçbir malının bulunmadığı” hususunun haciz tutanağında belirtilmesi zorunludur. “Borçlunun, borcunun çok azını (kısmen) karşılayacak bir kısım mallarının bulunduğu”nun haciz tutanağında belirtilmesi halinde düzenlenen “haciz tutanağı kesin aciz vesikası sonuçlarını doğurmaz ve yukarıda değindiğimiz geçici aciz vesikası sayılır ve faizlerin işlemesini durdurmaz.
İİK. 143’deki şartlar oluşmasına -yani; borçlunun hacizli mallarının satılıp alacaklılara ödenmesine ve geriye alacağını tamamen alamamış alacaklılar kalmasına- rağmen, icra memurunun k e n d i l i ğ i n d e n aciz vesikası düzenleyip ilgililere vermemesi -“bir hakkın yerine getirilmemesi” (İİK. 16/II) sayıldığından- hem alacaklının ve hem de borçlunun icra mahkemesine “süresiz şikayetine” neden olur kanaatimce.

Pratik bir iki bilgi daha eklemek gerekir ise;
Borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler.

Kalem kalem değerlendirmek gerekir ise;
Aciz vesikasının takip hukuku bakımından şu fonksiyonları vardır ve şu sonuçları doğurur:
-Takip hukuku yönünden bir borç ikrarı niteliği taşır.
- Hacze iştirak imkanı verir.
- Tasarrufun İptali davasının koşulunu teşkil eder. (Muvazaa nedeni ile açılan tasarrufun iptali davasında aciz vesikası düzenlenmiş olması şartı yoktur.)
- Takip sonuçsuz kalıpta aciz belgesi edinen alacaklı, ayrıca ve tekrar ödeme emri çıkarma zorunluluğu olmadan takibe devam edebilir. Ancak bunun “Aciz Belgesi” edinme tarihinden itibaren 1 yıl içinde olması gerekir. (İİY md. 143/3)
- Zamanaşımını belli ölçülerde durdurur.
Borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.)-Kesin aciz vesikada yazan tutar açısından faiz işletilemez. (Geçici aciz vesikasının düzenlenmiş olması faiz uygulanmasına engel olmaz.)-Borçlu açısından yararı

Vergi Hukuku açısından vesikanın faydası;
VUK nun 322. maddesi değersiz alacaklardan bahseder. “Yargı kararına veya kanıtlayıcı bir belgeye göre tahsiline olanak kalmayan alacaklar değersiz alacak sayılır.” Değersiz alacaklar rakamsal değerleri üzerinden “zarar” yazılarak yok edilirler. İşletme hesabına göre defter tutanlar ise değersiz alacakları “gider” yazarak yok edebilirler. İşte aciz vesikası VUK anlamında değersiz alacak olduğunu kanıtlayan bir belgedir . Bu nedenle aciz vesikası, üzerinde yazan tutar açısından ya “zarar” ya da “gider” gösterilerek fayda sağlar.

Saygılarımla…..
Old 04-03-2007, 20:57   #11
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan isim bulamadım
yüce meslektaşlara teşekkürler,

müvekkilimin batakta 40 bin YTL bir alacağı kaldı,

müvekkil bir şirket,
muhhasabaciye sordum vergi de gider gösteririm aciz belgesi istemem dedi,


aksi fikri ve tavsiyesi olan?

saygılar
av. m. emin öztürk
kocaeli

Sn. Öztürk;
yukarıda açıkladığım üzere batakta kalan alacağın vergide gider gösterilebilmesi için VUK 322 deki değersiz alacaklardan olması ve değersiz lacağında belge ile ispatı gerekir. Dolayısı ile aciz vesikası olmaksızın gider gösterilmesi söz konusu olamaz.

Alıntı:
bu belgeyi almak için yenileme harcı ve sair bir sürü masraf yapmak istemiyorum.
demişsiniz..

Yenileme konusunu etraflı şekilde geçen günlerde tartıştık. Aciz vesikası alabilecek konumda iseniz icra dosyasında evvelce haciz istemişsiniz demektir. Haciz istemenize rağmen haciz uygulanamadığını da varsayıyorum. Ohalde dosyanız İİK 78 e göre düşmemiştir. Yenileme harcı ödemenize gerek olmadan aciz vesikası alabilirsiniz.
Haciz istediniz. Alacağın tamamı için olmasa da bir kısmı için haciz uyguladınız sayalım. Haciz tarihinden itibaren 1(menkuller için ) yıl içinde satış istemedi iseniz İİK 106-110 a göre sadece haciz düşer . Dolayısı ile harç ödemek yine gerekmez. Yani varsayımlar üzerine düşünülünce aciz vesikası almak için yenileme harcı ödemek zorunda kalmayacağınız kanaatindeyim...
Saygılarımla....
Old 28-05-2009, 16:43   #12
cem_karam

 
Varsayılan

Tasarrufun iptali davası kazanıldığında bu husus aynı zamanda İİK 277 vd. maddeleri gereğince icra dosyasının geçici aciz vesikası hükmünde olduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi anlamına gelmektedir.
Şimdi acaba bu durum çek takibi olan icra takibinin zamanaşımını uzatmakta mıdır? Yoksa herhangi bir fonksiyonu yok mudur?
Teşekkürler
Old 06-01-2010, 15:55   #13
akircuval

 
Varsayılan Aciz Vesikası

Herkese selamlar. Benim sizlere sorum şudur; Şuan için elimizde tarım kredi koop. dosyaları mevcut. Bunlardan dolayı bir çoğuna Aciz Vesikası aldık, ancak birkaçında sorun yaşadık. bir dosyada borçlumuz hüküm giymiş ve şuan cezaevinde tebligatı cezaevine yaptık. Adına kayıtlı araç ve taşınmaz malvarlığı çıkmadığı takdirde Aciz vesikası alabilirmiyiz. İkincisi bi dosyamızda ise borçlu adına menkul ve taşınmaz mal varlığı olmayıp sadece adına kayıtlı ve 1978 model traktörü mevcut ancak bunun da 1/2 hissesi borçlumuza ait bu durumda Aciz vesikası alabilirmiyiz. Bu belirttiğimiz hususlardan dolayı Emsal yargıtay kararları varmı. Şimdiden Teşekkürler..
Old 24-05-2010, 09:26   #14
Av.Ebru Caner

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cem_karam
Tasarrufun iptali davası kazanıldığında bu husus aynı zamanda İİK 277 vd. maddeleri gereğince icra dosyasının geçici aciz vesikası hükmünde olduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi anlamına gelmektedir.
Şimdi acaba bu durum çek takibi olan icra takibinin zamanaşımını uzatmakta mıdır? Yoksa herhangi bir fonksiyonu yok mudur?
Teşekkürler
elinizde kesin aciz vesikası varsa zaten icra dosyasında işlem yapmanıza gerek yok dosya düşmez; ancak elinizde geçici aciz vesikası varsa icra dosyanızda işlem yapmanız gerekir aksi halde icra dosyanız düşer, davayı kazansanızda bir anlamı kalmaz.
Old 24-05-2010, 09:58   #15
mehmetseyrek

 
Varsayılan

Kanımca adına kayıtlı bu traktörü (1/2hisseyi) sattırmadan kesin aciz vesikası alamazsınız.
Av.MEHMET SEYREK
Old 02-12-2010, 15:19   #16
av.ahu şeker

 
Varsayılan

icra takibi açıldıktan sonra tebligat yapılamıyorsa ve borçlu da hiçbir yerde bulunamıyorsa aciz vesikası almak mümkün müdür?
Old 06-12-2010, 10:05   #17
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan Çekte zamanaşımını kesen sebepler

Alıntı:
Yazan cem_karam
Tasarrufun iptali davası kazanıldığında bu husus aynı zamanda İİK 277 vd. maddeleri gereğince icra dosyasının geçici aciz vesikası hükmünde olduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi anlamına gelmektedir.
Şimdi acaba bu durum çek takibi olan icra takibinin zamanaşımını uzatmakta mıdır? Yoksa herhangi bir fonksiyonu yok mudur?
Teşekkürler

Sevgili Meslekdaşım;

Çekte zamanaşımını kesen sebepler TTK 662. maddesinde sayılıdır. Bunlar arasında "dava açılması" da sayılmış. Fakat buradaki "dava" dan kasıt Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere takipteki çek hakkında açılmış olan menfi tespit davasıdır. Kaldı ki TTK 663. maddesine göre Müruruzamanı kesen muamele her kim hakkında vâkı olmuşsa ancak ona karşı hüküm ifade eder" Dolayısı ile sizin olayınızdaki tasarrufun iptali davası çekte zamanaşımını kesmez.

Saygılarımla....
Old 06-12-2010, 10:10   #18
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.ahu şeker
icra takibi açıldıktan sonra tebligat yapılamıyorsa ve borçlu da hiçbir yerde bulunamıyorsa aciz vesikası almak mümkün müdür?

Sevgili Ahu Şeker;

Borçluya 35'e göre veya icaba göre ilanen tebligat yapıp takibi kesinleştirdikten sonra tapu trafik vesaire de olumsuz çıkar ise ve siz bilinen son adresinde borçlunun orada olmadığına ilişkin tutanak temin eder iseniz (bazı icra daireleri ticaret odasına yazıp şirketin tasfiyede olup olmadığını sorar veya başkaca şeyler isteyebilir) aciz vesikası alabilirsiniz. Burada borçluyu hiçbir yerde bulamıyor oluşunuz önemli değil. Önemli olan borçlu hakkındaki takibi usulünce kesinleştirip, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra borçlunun haczi kabil malı olmadığını ispatlamaktır.

Saygılarımla...
Old 06-12-2010, 12:54   #19
düzzgün

 
Varsayılan

ben aciz vesikası almıştım.
traktör varsa satış işleminin yapılması ve kalan miktar için aciz vesikası alınması gerekir.
bazı icralar aciz vsikası vermek için çeşitli bankalara yazı yazılmasını cevap gelmesini de bekliyorlar. benimki 1 yıl sürmüştü. işlemlerin hızına göre kısa da sürebilir tabi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
aciz vesikası şartları tamtesebbus34 Meslektaşların Soruları 14 07-02-2015 11:52
Karşılıksız Yararlanma - Konaklama Ücreti Ödemeden Oteli Terk Etmek Av. Çetin Meslektaşların Soruları 3 20-12-2006 08:43
Ödemeden men yasağı borçlunun yazılı beyanı ile yapılabilir mi? avhchngr Meslektaşların Soruları 1 19-10-2006 16:58
Ödemeden Men Talİmati Nedenİyle Bankanin Sorumlu OlduĞu Mİktari Ödememesİ lawyerh Meslektaşların Soruları 1 01-07-2006 22:07
İşverenin Sebebsiz ve Kanuni Alacakları Ödemeden İşten Akdini Fesh Etmesi Belkıs Demirağ Hukuk Soruları Arşivi 6 11-02-2002 02:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05339193 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.