Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

istihkak

Yanıt
Old 09-03-2007, 09:34   #2
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

İşinize yarayabileceği inancıyla aşağıdaki kararı gönderiyorum
T.C.
Y A R G I T A Y
21.Hukuk Dairesi
Başkanlığı
Esas Karar
2003/6192 2003/7936
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi : Ü İcra Tetkik Mercii Hakimliği
Tarihi : 6.3.2003
No : 839-263
Davacı(3.Kişi) : Mustafa
Davalılar(Alacaklı): 1-A A.Ş.
(Borçlu): 2-Mehmet
Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
K A R A R
Dava konusu haciz, 30.11.2001 tarihinde davacı 3.kişinin birlikte oturduğu eşi Semiha huzurunda yapılmıştır. Hayatın olağan akışı içinde, davacının haczi aynı tarihte öğrendiğinin kabulü gerekir. İİK.'nun 97/9. maddesi uyarınca istihkak davası haczin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde açılmalıdır. Aksi takdirde 3.kişi aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. Buradaki süre hak düşürücü süre niteliğinde olup, kamu düzenini ilgilendirdiğinden merci hakimi davanın süresinde açılıp açılmadığını kendiliğinden gözetmek durumundadır.
Somut olayda dava 7 günlük sürede açılmadığından davanın süre yönünden reddi gerekirken, davanın esası hakkında yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
O halde davalı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 25-03-2007, 17:02   #3
Bülent Güler

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 1993/5359
K. 1994/2746
T. 29.4.1994
• İSTİHKAK ( Malın Haczine Muttali Olan Borçlu veya 3. Şahsın Ittıla Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İstihkak İddiasında Bulunmasının Gerekmesi )
• BORÇLUNUN ZİLYEDLİĞİ ( Malın Borçlunun Sayılması )
• DAVA AÇMA SÜRESİ ( Malın Haczine Muttali Olan Borçlu veya 3. Şahsın Ittıla Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İstihkak İddiasında Bulunmasının Gerekmesi )
2004/m.96
ÖZET : Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Somut uyuşmazlıkta davacı 3. şahıs "Preka Prefabrik Yapı Üniteleri Sanayi ve Ticaret A.Ş." borçlu ise "Kadirbeyoğlu İnşaat A.Ş."dir. Davacı, maliki bulunduğu 01 KU 980 plaka sayılı kamyonun borçlu şirketin borcu nedeniyle haczolunarak satışa çıkartıldığını satış ilanından öğrendiklerini öne sürerek istihkak davası açmıştır. Gerçekten, icra dosyası kapsamından mahcuz kamyonun 16.11.1991 tarihinde haczedilerek 11.1.1992 tarihinde muhafaza altına alındığı, bu arada borçlu şirketin icra takibiyle ilgili değişik işlemler yaptığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, 15.2.1993 tarihli vekaletnameye göre, 3. şahıs şirket ile borçlu şirketin Gün Gürbüz Kadirbeyoğlu adlı kişi tarafından temsil olunduğu, her iki şirketin de aynı şirketler grubuna dahil oldukları izlenmektedir. Bu olgu karşısında, davacı şirketin 16.11.1991 tarihindeki haczi satış ilanı ile öğrendiğinin kabulü olayların ve hayatın olağan akışına uygun düşmez. Dava, haciz tarihinden çok sonra ve İ.İ.K.nun 96. maddesinde sözü edilen 7 günlük hak düşürücü süre dışında 24.2.1993 tarihinde açıldığına göre süre yönünden reddolunmalıdır. Merciice değinilen yönün gözardı edilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan nedenlerle davalı alacaklı yararına BOZULMASINA, istek halinde ödediği temyiz peşin harcının temyiz eden davalı alacaklıya geri verilmesine, 29.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 17-11-2008, 11:37   #4
Executive Director

 
Varsayılan

Bülent Müdürüm,
1; Haciz esnasında alacaklı, borçlu, istihkak iddia eden 3. şahıs hazır. (Tebliğat adresi ve birlikte oturulduğu iddia olunan evde haciz yapılıyor) Alacaklı iddiaya itiraz ediyor. Haciz yapılıyor. Bu durumda dosya daireye dönünce derhal Merciye gönderilecek mi? 3 günlük süre beklenilecek mi?
2; Alacaklı ve borçlu hazır, Borçlunun olduğu iddia olunan işyerinde oğlu huzurunda ve borçlu temin olunarak haciz yapılıyor, borçlu 3. şahıs lehine istihkak iddiasında bulunuyor. 3. şahıs yok. Alacaklı tarafça haciz esnasında itiraz ediliyor, Bu durumda borçlu tarafından lehine istihkak iddiasında bulunulan 3. şahsa tebliğat yapılacak mı? 3 gün beklenilecek mi? Yoksa yine dosya derhal merciiye gönderilecek mi? Aydınlatabilir misiniz? Teşekkürler.
Old 17-11-2008, 22:38   #5
Oktay Örs

 
Varsayılan

1-Haciz esnasında alacaklı ve /veya vekili, borçlunun haciz esnasında haciz mahallinde olması ve ödeme emrininde borçluya bu adreste tebliğ edilmiş olmasından dolayı haciz esnasında hazır bulunan ve istihkak iddia eden 3.şahsın istihkak beyanını kabul etmediğini menkul malların borçluya ait olduğunu iddia ederek bu hususu haciz tutanağına geçirtmiş olması halinde 3 günlük süre verilmesine gerek yoktur. İİK.97.Mad. gereğince karar verilmek üzere dosyanın hemen İcra Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir.
2-Haciz esnasında lehine istihkak iddiasında bulunulan 3.şahıs hazır değilse bu şahsa Örnek 23 nolu İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin belge gönderilip 3 günlük süre verilir. Tebliğ parçası döndükten sonrada dosya İİK.97.Mad. göre karar verilmek üzere İcra Hukuk Mahkemesine gönderilir
Saygılarımla Oktay ÖRS
Old 19-11-2008, 23:32   #6
Executive Director

 
Varsayılan

Syn Okty, Öncelikle teşekkür ediyorum. Ancak birinci aşamaya verdiğiniz cevaba katılıyor, ikinci aşamaya verdiğiniz cevaba katılmıyorum. Şöyle ki; haciz esnasında lehine istihkak iddiasında bulunulan 3. şahsın hazır bulunup bulunmamasının istihkak prosedürü için bir önemi yoktur. Borçlu ve alacaklının hazır bulunması yeterlidir. Borçlu tarafından 3. şahıs lehine istihkak iddiasında bulunulması da (şayet mal borçlu elinde haczedilmişse) dosyanın 97-1 e göre merciye gönderilmesi için yeterlidir Diye düşünüyorum.
Tabii bu hususta üstad meslektaşımız Bülent Bey'in de birşeyler söylemesini isterdim.
Old 31-07-2009, 17:31   #7
limpid

 
Varsayılan

ben de bu konu ile ilgili olarak bir soru sormak istiyorum. noter satışı yapıldıktan 15 gün sonra haciz konulsa trafik kaydına eski malikin borcundan dolayı 99. madde burda uygulanırmı? araç istihkak iddiasında olan 3. şahsın elinde yoksa trafik kaydı olduğu için 99 uygulanmazmı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şikayet-istihkak davası seyitsonmez Meslektaşların Soruları 14 14-03-2012 20:51
hacizde istihkak iddiası preator44 Hukuk Soruları Arşivi 2 11-08-2006 17:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03153110 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.