Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş Kanunu 24. madde gereğince fesihte ihbar Tazminatı istenebilir mi?

Yanıt
Old 19-02-2007, 19:57   #1
Noyan Yiğit

 
Varsayılan İş Kanunu 24. madde gereğince fesihte ihbar Tazminatı istenebilir mi?

müvekkilim 3 aydır maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iş aktini iş yasası 24. maddesi hükmü gereğince haklı nedenle feshetti. Açacağımız dava da ihbar tazminatı da talep edebilir miyiz talebimiz kabul edilir mi ? şimdiden ilgilenenlere teşekkür ederim.
Old 19-02-2007, 20:26   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

İhbar tazminatı talep edemezsiniz. Bakiye ücret alacaklarını, fazla mesai ücretini, kullanılmayan yıllık izin ücretini, bakiye prim, ikramiye, vs. alacaklarını, (sanırım) ihbar öneli müddetince günlük 2 saatten yeni iş arama iznine denk gelen ücreti, şartları varsa; kıdem tazminatı ve kötü niyet tazminatını talep hakkınız vardır.

Saygılarımla.
Old 19-02-2007, 21:16   #3
recepbarlas

 
Varsayılan

Haklı fesih olduğundan alınır bence.İhbar tazminatında öncelikle haksız olup olmadığına bakılır.Genelde emeklilikten dolayı iş akdi feshedildiğinde ihbar tazminatı verilmiyor.Ama fesih haksız olduğundan alınır.
Old 20-02-2007, 09:06   #4
teoman14

 
Varsayılan

Buna benzer bir dava da feshin işçi tarafından gerçekleştirilmiş olması sebebiyle mahkeme ihbar tazminatına hükmetmedi. Zira bu konuda bir çok yargıtay kararı mevcut.
Old 20-02-2007, 10:24   #5
madlock

 
Varsayılan

İhbar tazminatı bildirim şartına uymayan tarafa bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek yükümlülüğü vermektedir. Burada işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Eski iş kanununda bu maddenin başlığı işçinin bildirimsiz fesih hakkıydı. Yeni kanunda ise işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı olarak değiştirilmiştir. Yani işçi feshi ihbar sürelerini beklemek zorunda değildir. Bu halde işveren neye göre ihbar tazminatı ödeyecek. Sanki bunu talep etmek haksız kazanç veya sebepsiz zenginleşme gibi oluyor.
Old 20-02-2007, 10:52   #6
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/23772
Karar : 2004/3084
Tarih : 24.02.2004

ÖZET : İş Sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi halinde ihbar tazminatına hak kazanılması olanağı bulunmamaktadır. Bu durumda kötüniyet tazminatından da söz edilemez. Mahkemece ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatı isteklerinin reddine karar verilmelidir.


(4857 s. İş K. m. 24, 26)

KARAR METNİ :
Davacı, ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatları ile ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. İş Sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi halinde ihbar tazminatına hak kazanılması olanağı bulunmamaktadır. Bu durumda kötüniyet tazminatından da söz edilemez. Mahkemece ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatı isteklerinin reddine karar verilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.2.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 20-02-2007, 10:53   #7
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

Esas : 2004/26398
Karar : 2005/16337
Tarih : 12.05.2005

ÖZET : Fazla mesai ücreti ödenmeyen davacının hizmet aktini haklı nedene dayanarak feshettiği anlaşılmaktadır. Hizmet aktini haklı nedenle de olsa kendisi fesheden davacı ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden bu isteğin reddi yerine kabulü hatalıdır.

(4857 s. İş K. m. 17, 24)

KARAR METNİ :
Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai ile maaş alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Davacı işçi Bölge Çalışma Müdürlüğüne 11.11.2002 ve 9.12.2002 tarihlerinde verdiği dilekçelerde, işveren tarafından iş aktine son verildiğini beyan etmemiş, iş şartlarından yakınmış ve fazla mesai ücretinin ödenmediğini belirterek iki ayrı işten çıkış tarihi yazmıştır.

Davalı işveren 6.11.2002 tarihinde çalışmayacağını bildirerek haklarını istediğine ilişkin tutanak ibraz etmiş, mahkemede dinlenen imzası bulunan tanıklar tutanağı doğrulamışlardır.

Bu durumda fazla mesai ücreti ödenmeyen davacının hizmet aktini haklı nedene dayanarak feshettiği anlaşılmaktadır. Hizmet aktini haklı nedenle de olsa kendisi fesheden davacı ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden bu isteğin reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 20-02-2007, 10:54   #8
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

Esas : 2004/8671
Karar : 2004/24558
Tarih : 01.11.2004

ÖZET : Davalı işverenin işyerinde davacı dışındaki tüm işçilere ücret zammı yaptığı halde davacının ücretine zam yapmadığı, bu hususu davalı ile davacının görüştüğü buna rağmen davalı işverenin davacı ücretine zam yapılmayacağını açıklaması üzerine mesai bitiminde davacının işyerinden ayrıldığı, anahtarı işyerine bıraktığı, bir daha işyerine gelmemek suretiyle iş aktinin davacı tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır. İşveren diğer işçilerin ücretlerine zam yaptığı halde davacı ücretlerine zam yapmamak suretiyle eşit işlem yapma borcuna aykırı davrandığı davacının ısrarına rağmen bu eylemini sürdürdüğü bu nedenle hizmet aktini davacının feshetmekte haklı olduğu sonucuna varıldığından ihbar tazminatının reddedilmesi doğru ise de kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekir.

(4857 s. İş K. m. 5, 24)

KARAR METNİ :
Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ile hafta tatili ücretinin, karşı davacı ise ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosya içeriğinden davalı işverenin işyerinde davacı dışındaki tüm işçilere ücret zammı yaptığı halde davacının ücretine zam yapmadığı, bu hususu davalı ile davacının görüştüğü buna rağmen davalı işverenin davacı ücretine zam yapılmayacağını açıklaması üzerine mesai bitiminde davacının işyerinden ayrıldığı, anahtarı işyerine bıraktığı, bir daha işyerine gelmemek suretiyle iş aktinin davacı tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır. İşveren diğer işçilerin ücretlerine zam yaptığı halde davacı ücretlerine zam yapmamak suretiyle eşit işlem yapma borcuna aykırı davrandığı davacının ısrarına rağmen bu eylemini sürdürdüğü bu nedenle hizmet aktini davacının feshetmekte haklı olduğu sonucuna varıldığından ihbar tazminatının reddedilmesi doğru ise de kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.11.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 20-02-2007, 10:55   #9
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

Esas : 2005/17563
Karar : 2006/404
Tarih : 18.01.2006

ÖZET : Mahkemece aktin işveren tarafından haklı neden olmadan ücretsiz izne çıkartılmak suretiyle feshedildiği kabul edilerek davacının ihbar tazminatı isteği de hüküm altına alınmış ise de işverence Yönetim Kurulu kararı ile davacının sadece alacakların tahsilini takip için görevlendirilmesi ve diğer işlerin yerine getirilmesi için pazarlama sorumlusunun şirket müdürlüğüne vekalet etmesi belirtilmiştir. İşverenin ücretsiz izne çıkarma isteğine davacı karşı çıkmış bunun üzerine işveren davacının işe devam etmesini istemiş ancak ücretsiz izin teklifinden önceki teklif ettiği görevde çalışmasını talep etmiştir. Davacı iş şartlarında ki bu ağırlaşmayı kabul etmediğini bildirerek, işe gelmemiştir. Davacının bu fiili eyleminin 4857 sayılı Yasa´nın 24/II maddesi gereği işçinin haklı feshi olarak kabulü gerekir. Böyle olunca kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması isteği yerinde ise de ihbar tazminatı isteğinin kabulü hatalıdır.

(4857 s. İş K. m. 24) (1475 s. İş K. m. 13, 14)

KARAR METNİ :
Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARLARI

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Mahkemece aktin işveren tarafından haklı neden olmadan ücretsiz izne çıkartılmak suretiyle feshedildiği kabul edilerek davacının ihbar tazminatı isteğide hüküm altına alınmış ise de işverence 21.8.2003 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile davacının sadece alacakların tahsilini takip için görevlendirilmesi ve diğer işlerin yerine getirilmesi için pazarlama sorumlusunun şirket müdürlüğüne vekalet etmesi belirtilmiştir. İşverenin ücretsiz izne çıkarma isteğine davacı karşı çıkmış bunun üzerine işveren davacının işe devam etmesini istemiş ancak ücretsiz izin teklifinden önceki teklif ettiği görevde çalışmasını talep etmiştir. Davacı iş şartlarında ki bu ağırlaşmayı kabul etmediğini bildirerek, işe gelmemiştir. Davacının bu fiili eyleminin 4857 sayılı Yasa´nın 24/II maddesi gereği işçinin haklı feshi olarak kabulü gerekir. Böyle olunca kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması isteği yerinde ise de ihbar tazminatı isteğinin kabulü hatalıdır. İhbar tazminatı isteği reddedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 20-02-2007, 10:56   #10
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

Esas : 2005/26748
Karar : 2005/39367
Tarih : 13.12.2005

ÖZET : Davacının muhasebe elemanı olarak çalışırken genel müdür sekreteri olarak görevlendirildiği ve bu değişikliği kabul etmeyen davacı işçinin işyerini terk ettiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. İş koşullarında değişikliği kabul etmeyen davacının işyerinden ayrılması, 4857 sayılı İş Kanununun 24/2 f maddesi uyarınca sözleşmesinin haklı olarak feshi niteliğindedir. Davacı işçi haklı olarak iş sözleşmesini feshettiğinden kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerinde ise de, ihbar tazminatına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmelidir.

(4857 s. İş K. m. 24) (4447 s. İSK. m. 48) (1475 s. İş K. m. 13, 14)

KARAR METNİ :
Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma ücreti, ücret, işsizlik sigortası ve ikramiye alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13.12.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi. Karşı taraf adına Avukat Serdar Taşyuvarlayan geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının muhasebe elemanı olarak çalışırken genel müdür sekreteri olarak görevlendirildiği ve bu değişikliği kabul etmeyen davacı işçinin 30.4.2004 tarihinde işyerini terk ettiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. İş koşullarında değişikliği kabul etmeyen davacının işyerinden ayrılması, 4857 sayılı İş Kanununun 24/2 f maddesi uyarınca sözleşmesinin haklı olarak feshi niteliğindedir. Davacı işçi haklı olarak iş sözleşmesini feshettiğinden kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerinde ise de, ihbar tazminatına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmelidir.

3- Davacı işçi iş sözleşmesinin haklı olarak feshetmesinin ardından 4447 sayılı yasanın 48 maddesi uyarınca bir aylık süresi içinde Türkiye İş Kurumuna başvurduğunu kanıtlayabilmiş değildir. Bu nedenle işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları oluşmadığı gibi, davalı işverenin bu ödenekten sorumlu tutulması da doğru değildir. Anılan isteğin reddine karar verilmelidir.

4- Davacının aylık ücretinin 550.000.000 TL brüt olduğu dosya içinde bulunan davacının imzasını taşıyan ücret bordrolarıyla sabittir. Davacı işçi, bu yönde işverenin imzasını taşıyan belge sunamamıştır. Davacı tanıklarının da bu konuda kesin bir anlatımları olmamıştır. Böyle olunca bilirkişi raporunun birinci seçeneğine göre karar verilmesi gerekirken 2. seçeneğin kabulü hatalı olmuştur.

5- İşyerinde ikramiye uygulamasının varlığı da kanıtlanabilmiş değildir. Davacı muhasebe sorumlusu olduğu halde ikramiye ile ilgili yazılı bir delil sunamamıştır. Davacı tanıklarının soyut nitelikteki beyanlarına göre sonuca gidilmesi doğru olmaz. İkramiye isteğinin reddi gerekirken kabulü cihetine gidilmesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 20-02-2007, 10:58   #11
Av. Arzu Erkol Dursun

 
Varsayılan

kararlarda görüldüğü üzere,
ihbar tazminatı talebinin reddi gerektiğini yargıtay kabul etmektedir.yeni tarihli kararları özellikle şeçtim.
Old 20-02-2007, 11:29   #12
tosunkartal

 
Varsayılan Hayır

Anlattığınız olayda ihbar tazminatı almanız mümkün değil. İhbar tazminatını iş akdini fesheden kazanamaz. İhbar tazminatının amacına da uygun düşmez zaten. İhbar sürelerinin konuluş amacı diğer tarafın mağduriyetini önlemektir. Ama haklı fesih varsa diğer tüm haklarınızı alabilirsiniz.

Saygılar.
Old 20-02-2007, 12:29   #13
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Bilgilerini esirgemiyen tüm değerli meslektaşlarıma,özellikle yeni yargıtay içtihatları ile tereddütlerimi ortadan kaldıran sayın Eternity size teşekkür ediyorum.Zira ihbar tazminatına hükmedilmesi gerektiği şeklinde de yargıtay içtihatları olduğundan tereddüt etmiştim.Saygılarımla
Old 20-02-2007, 13:09   #15
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Aynı hukuksal gerekçe ile iş aktini feshettiğimiz ve işçilik haklarına ilişkin açmış olduğum davalar mevcut.İhbar tazminatı ile kötüniyet tazminatı hariç tüm işçilik alacakları için ( kıdem,fazla mesai,dini milli bayramlar ,hafta sonu,resmi tatil günleri çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, sosyal haklar vs.) aktin fesih tarihinden itibaren işletilecek faiz talebi ile ( kıdem tazminatına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı,diğer alacaklara yasal faiz oranı üzerinden ) fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutarak açabileceğiniz davanızda başarılar dilerim.
Old 20-02-2007, 13:38   #17
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Rica ederim meslektaşım,
mutlaka bildiğiniz ayrıntılardır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İşe başlamayan işçinin ihbar ve kıdem tazminatı Av.Onur Tunga Hukuk Sohbetleri 2 13-05-2008 10:42
kiracının zapta karşı tekeffülde davayı ihbar borcu ilhan13 Hukuk Soruları Arşivi 3 24-02-2007 13:08
Kolluk kuvvetlerince insan hakları ihlallerine maruz kalanların ihbar ve şikayetleri Y£LİZ İnsan Hakları Hukuku Çalışma Grubu 0 30-12-2006 14:50
İcra ihbar kâğıdını getiren postacıyı dövdü Seyda Hukuk Haberleri 4 20-12-2006 12:33
Aile mahkemelerinin ihbar yükümlülüğü ÖzlemTİ Meslektaşların Soruları 5 30-11-2006 15:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04875994 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.