Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Karşılıksız Çeke Adli Para Cezası

Yanıt
Old 09-08-2016, 14:19   #1
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan Karşılıksız Çeke Adli Para Cezası

5941 sayılı Yasa'da yapılan değişiklik
sonucu Karşılıksız çeklere Adli Para
Cezasını öngören düzenleme Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
girdi...


5941 sayılı Yasa'da yapılan değişiklik sonucu Karşılıksız çeklere Adli Para Cezasını öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi...

Kaynak : Facebook Paylaşımı
Old 09-08-2016, 15:37   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

MADDE 61 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını,” ibaresi “Risk Merkezi ile adli sicil kayıtlarını ve” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “yaptığı, temsilcisi veya imza” ibaresi “yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“Muhatap banka; gerçek veya tüzel kişi adına açılması talep olunan çek hesaplarında bunların, sermaye şirketlerinde ayrıca yönetim organında görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunmadığı hususunu kontrol ederek, yasağın bulunmadığına ilişkin sorgulama sonucunu muhafaza eder. Bankalar çek hesabı açtıkları kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap açılış tarihi itibarıyla tüzel kişi tarafından bildirilen işlem yetkililerini 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder.”
“e) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası,
f) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,”
MADDE 62 – 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte” ibaresi “icra mahkemesine şikâyette” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”
MADDE 63 – 5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin madde başlığı “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” şeklinde, birinci, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu” ibaresi “ve cezai sorumluluk” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.”
“(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Birinci fıkra uyarınca hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.”
“(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilir. Hakkında çek hesabı açma yasağı kararı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Risk Merkezi tarafından belirlenir.”
“(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan yargılama neticesinde mahkeme tarafından beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine karar verilmesi hâlinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin kararların kesinleşmesi üzerine, bu kararlar, MERSİS ile Risk Merkezine sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.”
“(10) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.”
“(11) Birinci fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir.”
MADDE 64 – 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Etkin pişmanlık ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması
MADDE 6 – (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında,
a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
b) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,
karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.
(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara itiraz edebilir. Bu itiraz bakımından İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.”
MADDE 65 – 5941 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, bu Kanun gereğince silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.”
Old 11-08-2016, 16:53   #3
Gökhan Hanikoğlu

 
Varsayılan

Merhabalar,

Kanunun 62. maddesinin yürürlük tarihi 31.12.2017 iken 63,64 ve 65. maddeleri Kanunun yayınlandığı 09.08.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş durumda...

62. maddeye ilişkin yürürlük tarihi "İcra Mahkemesine Şikayette" kısmına yönelik değişikliği etkilemek sureti ile 09.08.2016'dan 31.12.2017 tarihine kadar yazılacak çekler hakkında şikayette bulunamama durumunu ortaya çıkarır mı?
Old 12-08-2016, 08:02   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

63. maddenin 1. fıkrasının son cümlesinde "Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.” 62'deki hüküm çelişkiyi gideriyor.
Old 12-08-2016, 11:25   #5
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Yine sorunlu bir kanun metni!
Maddede "Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur", deniliyor.

Peki şirket müdürünün vekaletname verdiği kişi ileri tarihli çek keşide etti ve şirket banka hesabında para bulunmadı. “karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi"den kastedilen kim olacak?
Old 08-10-2016, 16:15   #6
av.k.d

 
Varsayılan

09.08.2016 tarihinden önce verilen ve karşılıksız sayılan çekler ile ilgili şikayet yapılabilir mi? ayrıca 31.12.2017 tarihi konusunu da pek anlayamadım şikayetlerimizi bu tarihe kadar yapmayalım mı yoksa yapıp bekleyelim mi karar veremedim
Old 25-10-2016, 12:36   #7
Av.Berk Bahadır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
63. maddenin 1. fıkrasının son cümlesinde "Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.” 62'deki hüküm çelişkiyi gideriyor.

Denildiği gibi İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğu bir Çek Ceza davasını kanunda yazılı şekilde İcra Ceza Mahkemesine açtım, fakat İstanbul 11. İcra Mahkemesi kalemine gittiğimde şifai olarak çek aslını dosyaya sunma talebimi yine şifa olarak reddeden kalem müdürü ve kalemdeki memurlar Hakimlerin toplanıp kendilerinin bir karar verdiklerini 2017 tarihinde kanunun yürürlüğe gireceğini, gelen tüm Çek Ceza davalarını görev yönünden reddediceklerini söylemiş bulunmaktadır. Aynı durumu yaşayan meslektaşlarımda vardır sanırım.
Old 26-11-2016, 08:38   #8
fthcetin

 
Varsayılan Karşılık Çek şikayeti İCRA CEZA MAHKEMESİNE YAPILMALIDIR

Sayın Meslektaşlarım , Karşılıksız çek şikayet başvurularında maalesef kanunun hatalı yazılmasından mütevellit uygulamada birçok sorun oluştur. İcra ceza mahekemeleri 31.12.2017 tarihine kadar biz yetikili değiliz diyor, Savcılıklar icra ceza mahkemeleri yetkili diyor. Kanunu maalesef Hakimler ciddi bir şekilde incelemedikleri için ve bir hakimin verdiği kararı diğerleri kopyala yapıştırdıkalrı için ve maalesef bir kısım hakimlerin işi sonlardırmak amacı ile İcra Ceza Mahkemeleri yetkili değildir şekilde red kararı veriyorlar. İşin aslı kanaatimce aşağıdaki şekildedir.

Mahekemelerin red gerekçesi karşılıksız çek şikayetimizi öncelikle Cumhuriyet Savcılığına yapmamız gerektiği 6728 sayılı yasanın 62. Maddesi 1 ve 2 fıkralarının 31.12.2017 ' ye kadar Cumhuriyet Savcılığına yapılması gerektiği nedeni reddine karar vermektedir.

1- 6728 S.Y. 62. MADDESİ ÇEK FOTOKOPİSİ İLE İLGİLİDİR. MADDENİN ŞİKAYET BAŞVURUSU İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTURKANUN MADDESİ AÇIKTIR. GEREKÇEYE KONU 6728 S.Y. 62. MADDESİNİN BELİRTTİĞİ 5941 SAYILI YASANIN 3. MADDESİNİN 6. FIKRASI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR.

"(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, icra mahkemesine şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. (1) (2)"

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE KANUN MADDESİ ÇEK FOTOKOPİSİ İLE İLGİLİDİR. MADDENİN ŞİKAYET BAŞVURUSU İLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR. Yani bu durumda çek fotokopisini kullanma 31/12/2017 de yürürlük kazanacaktır. Çek fotokopisinin kullanılmasınıın yürürlük tarihinin ötelenmesi akla uygun gelmemekle birlikte kanun koyucu hataen sadece 6728 s.y. 62. maddesi 2. fıkrasının yürürlük tarihini ötelemek istemişken maddenin tamamını ötelemiştir.

Yani 62. madde;

MADDE 62 – 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte” ibaresi “icra mahkemesine şikâyette” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

görüldüğü üzere kanun koyucu 62. madde 2. fıkradaki KAREKODLU ÇEK UYGULAMASININ YÜRÜRLÜĞÜNÜ 31/12/2017 ye atmak istemiştir. 1. Fıkra hataen ötelenmiş olsada zaten 1. fıkra şikayet başvurusu ile ilgili değildir.

2- BAŞVURU USULÜ 6728 S.Y. 63. MADDESİ İLE 5941 S.Y.5. MADDESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR.

...Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347. , 349. 350.,351.,352. ve 353. Maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer yada hesap sahibinin yahut şikayetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Görüldüğü gibi başvuru usulü 63. maddede düzenlenmiştir. Yürülük tarihi sonraya atılan madde 62. dir. 63. maddenin yürülüğü kanun yayımı tarihindedir. Aksi yorum kanun koyucu yerine geçerek kanun yapmak anlamına gelmektedir. 6278 S.Y. 63. madde usulü de İcra ve İflas Kanununun 347. , 349. 350.,351.,352. ve 353. maddelerine atıf yapmıştır.

İcra İflas Kanunu Madde 349/1
"Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava beyanını alan icra mahkemesi duruşma için hem en bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbolunur."

Maddeden anlaşılacağı üzere 63. maddenin belirttiği usul İcra Mahkemesine başvuru yapılmasıdır.

Av.Fatih ÇETİN
Old 09-12-2016, 13:00   #9
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

KARŞILIKSIZ ÇEKLERE İCRA CEZA MAHKEMESİ GÖREVLİ]---T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ -Esas No 2016/92- Karar No 2016/99; "kanun maddesinin önceki fıkraları da dikkate alındığında çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasıyla ilgili olup, karşılıksız olduğu tespit edilen çekle ilgili icra mahkemesine şikayette bulunulması üzerine, suç ve şikayet tarihlerinde yürürlükte bulunan 6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı 5. maddesi uyarınca yargılama yapılarak davanın sonuçlandırılması gerekirken, şikayet tarihi itibariyle icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle, evrak üzerinden şikayet dilekçesinin reddine karar verilerek CMK’nın 223 ve 230. maddelerine aykırı davranılması,Hukuka aykırı, şikayetçi vekilinin istinaf istemi bıı nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5271 sayılı CMK 280/1-b vc 289. maddeleri uyarınca BOZULMASINA; Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 22/11/2016 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi."
Old 14-02-2017, 14:46   #10
Av.Berk Bahadır

 
Varsayılan

İstanbul 11. İcra Mahkemesi 2017 4. ayına duruşma günü verdi, görevli olduğunuda böylelikle kabul etmiş oldu meslektaşlarım, bilgilerinize.
Old 07-03-2017, 16:51   #11
mutlak butlan

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım merhaba,

Benim de konuya ilişkin bir sorum olacak, Kanun' da ceza olarak binbeşyüz güne kadar adli para cezası verilir ancak, çek bedeli faizi ve yargılama giderlerinden az olamaz hükmü bulunmaktadır. Peki örneğin yazılan çek bedeli beşyüzbin TL ise, bu durumda takip masraflarıya birlikte altıyüzbin TL olduğunu düşünelim. Bu durumda Altıyüzbin TL karşılığı kadar mı adli para cezasına hükmolunacak? Eğer uygulama bu şekilde olacakca, altıyüzbin TL' nin günlük yüz liradan hapse çevirildiği düşünülecek olur ise, yaklaşık olarak 16,5 yıla tekabül ediyor Görüşlerinizi bekliyorum, saygılar sunarım
Old 07-03-2017, 17:02   #12
mutlak butlan

 
Varsayılan

5275 Sayılı Kanun 106/7' ye göre adli para cezasına ilişkin çevrilen hapis cezaları en fazla üç yıl olabiliyormuş. Bu durumda üç yılı geçemeyecek anladığım kadarıyla... bu hususu gözden kaçırmışım

Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü özür dileriz
Old 13-04-2017, 14:37   #13
Av.Berk Bahadır

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mutlak butlan
Değerli meslektaşlarım merhaba,

Benim de konuya ilişkin bir sorum olacak, Kanun' da ceza olarak binbeşyüz güne kadar adli para cezası verilir ancak, çek bedeli faizi ve yargılama giderlerinden az olamaz hükmü bulunmaktadır. Peki örneğin yazılan çek bedeli beşyüzbin TL ise, bu durumda takip masraflarıya birlikte altıyüzbin TL olduğunu düşünelim. Bu durumda Altıyüzbin TL karşılığı kadar mı adli para cezasına hükmolunacak? Eğer uygulama bu şekilde olacakca, altıyüzbin TL' nin günlük yüz liradan hapse çevirildiği düşünülecek olur ise, yaklaşık olarak 16,5 yıla tekabül ediyor Görüşlerinizi bekliyorum, saygılar sunarım

istanbul 11 icra ceza mahkemesinde bugün girdiğim duruşmada hakim bu hususta verilecek ceza kısmını hesaplamayı kendisi yapamayacağını bu hesaplamayı bilirkişi marifetiyle yapabileceğini bildirmiş olup bu maddede belirtilen ceza gün hesabının neye göre yapılacağını şuan sanırım hakimler bilmiyorlar.
Old 04-08-2017, 11:17   #14
Av.Berk Bahadır

 
Varsayılan

5941 sayılı Kanunun 5.maddesi kapsamında suça konu çekin ibraz tarihinden şikayet tarihine kadar 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama giderleri toplamı da bir arada değerlendirilerek ceza miktarının tespiti bakımından dosyanın Adalet Komisyonu listesinden resen seçilecek bilirkişiye tevdiine karar verildi dosyamızda ve bilirkişiye gönderilmesi için bekleniyor adli tatilde olduğumuz için biraz yavaş işlemler fakat beklemedeyiz.
Old 04-10-2017, 11:07   #15
Av. Öznur Aktürk

 
Varsayılan

Bizim müşteki olduğumuz karşılıksız çek davalarında mahkemeler 1500 gün adli para cezası vermekteler. Bu 1500 günü, günlüğü 20-TL'den paraya çevirerek 30.000-TL adli para cezasına çeviriyorlar. Oysa ki çek tutarları bu rakamdan çok daha fazla. Dolayısıyla karşılıksız çek keşide etmekten 30.000-TL adli para cezasına hükmedilen şahıs, gidip bu 30.000-TL para cezasını ödeyip cezai sorumluluktan kurtulabiliyor. Diğer yandan çek tutarı bunun çok daha üstünde olduğu için alacaklı, bu yasadan öngörülen menfaati sağlayamıyor.
Pratikte dosyalar istinaftan döndüğünde yaşanacağını tahmin ettiğim durum şu: Karşılıksız çek cezası alan şahıs, her bir çek için alacaklının karşısına geçip "Kardeşim 30.000-TL'ye dosyayı kapatıyorsan kapat, yoksa gidip devlete öder cezadan kurtulurum" diyecek. Şayet alacaklının elinde başka bir tahsil imkanı yoksa muhtemel durum hiç iç açıcı değil diye düşünüyorum.
Bu husustaki değerli görüş ve önerilerinizi merakla bekliyorum.
Old 23-11-2017, 12:17   #16
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Çekin keşide tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibraz yasağı 31.12.2017 'den 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşılıksız Çek - İnfaz - para cezası alperyldrm Meslektaşların Soruları 11 19-09-2008 21:42
Karşılıksız çek - adli para cezasının iadesi av.şeyda müjdeci Meslektaşların Soruları 2 30-07-2008 09:56
Karşılıksız Çekten Dolayı Verilen Para Cezası- CMK 231 Av.D.Mehmet ARSLAN Meslektaşların Soruları 3 15-04-2008 12:02
Karşılıksız Çek-Para Cezası- Yargılamanın İadesi av.buğra Meslektaşların Soruları 1 04-04-2008 16:05
Ağır Para Cezası- Adli Para Cezası Kılıç Mest Meslektaşların Soruları 1 14-01-2006 21:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12903190 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.