Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

2006 yılı dava değerinin Y.D.O'nda artırılması ve sorunlar

Yanıt
Old 06-04-2006, 12:38   #1
terazinin kefesi

 
Önemli 2006 yılı dava değerinin Y.D.O'nda artırılması ve sorunlar

1.1.2006 itibariyle Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargıtayda duruşma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 5236 SK Ek 4.Maddesi uyarınca her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen Yeniden Değerleme Oranlarında artırılması ve uygulamada karşılaştığım bir sorun:1-Yasa önce 1.6.2005 de yürürlüğe girecekti fakat değişiklikle 1.1.2006 da yürürlüğe girmesi şeklinde daha sonra değiştirildi.

Dava değeri 10.000.-YTL olan bir davada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5600 YTL harca esas değerli bir davayı Asliye Ticaret Mh.de açtık karşı taraf 6.100.YTL dava sınırı olduğunu belirtti.İlk itirazı ile dosyanın sulhe gönderilemesini talep etti.Ancak alacağın tamamı çekişmeli olup mahkemenin görevi (dava edilen alacak miktarına göre değil) alacağın tamamına göre belirlenir.(HUMK 4-II,8-I)
1-Davada görev burada alacağım tamamına göre mi dava açılan kısma göre mi belirlenir?
2-1.1.2006 tarihi itibariyle görev sınırı 5.560 mıdır 6.100 müdür?
3-Bununla ilgili hiç bir yargıtay kararı bulamadım.Bulan var mı?
Old 09-04-2006, 11:40   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yasa Koyucu "kullanıcı dostu" değil!

Alıntı:
1-Davada görev burada alacağım tamamına göre mi dava açılan kısma göre mi belirlenir?
Görev, dava olunan şeyin değerine göre belirtilmiş ise, görevli mahkemenin tespitinde, davanın açıldığı gündeki değer esas tutulur. Faiz, icra tazminatı ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz. (HUMK.m.1).
Alacağın bir kısmı dâva olunmuşsa, eğer son kısım ise, mahkemenin vazifesini tâyinde müddeabihin kıymetine bakılır.
Son kısım olmadığı ve alacağın tamamı da çekişmeli olduğu takdirde alacağın tamamı dikkate alınır.
Alacağın tamamı çekişmeli değilse dâva olunan kısma bakılır (HUMK.m.4)
Alıntı:
2-1.1.2006 tarihi itibariyle görev sınırı 5.560 mıdır 6.100 müdür?
Temmuz 2004, 400,00 YTL >>>> 5.000,00 YTL (HUMK.m.8)
Ekim 2004 YDO (Yeniden Değerlendirme Oranı) %11,2
01.01.2005 Görev sınırı 5.560,00
Ekim 2005 YDO %9,8
01.01.2006 Görev sınırı 6,104,88


Alıntı:
3-Bununla ilgili hiç bir yargıtay kararı bulamadım.Bulan var mı?

Karara gerek var mı?

NOT : Yasa Koyucu matematikle de uğraşmamızı istiyor.
Labirentlerin arasında kaybolmadan hak aramak kolay mı
Old 09-04-2006, 11:44   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Ek bilgi

HUMK
MADDE 8 -
(Değişik: 3156 - 26.02.1985) Sulh mahkemesi:
I - İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı (Değişik parasal sınır: 5219 - 14.7.2004 / m.2/A-a) "beşmilyar" lirayı geçmeyen davaları,

EK MADDE 4.- (Ek: 5236 - 26.9.2004 / m.19 - Yürürlük m.22) Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargıtay’da duruşma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz. Bu uygulama nedeniyle mahkemelerce görevsizlik kararı verilemez.
Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemelerince nihai olarak karara bağlanmış davalar ile bölge adliye mahkemesi kararı üzerine yeniden bakılan davalarda ve Yargıtayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz.

5219 S. KANUN

MADDE 2.- A) 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun;
a) 8 inci maddesinin (I) numaralı bendinde yer alan ve ek 3 üncü maddesine göre "dörtyüzmilyon" olarak uygulanması öngörülen parasal sınır "beşmilyar" lira (14.07.2004’den itibaren)

5236 s.K. mükerrer m.298/B

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.
Old 10-04-2006, 12:13   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan DÜzeltme

Sayın "Bir Dost" un uyarısıyla
Alıntı:
" 5 milyarlık sınırın yeniden değerlendirme oranında arttırılmasına ilişkin kanun 2005 yılında yürürlüğe girdiğinden, ... sonuç 5.490 YTL'sıdır"

5236 MADDE 22.- Bu Kanun (Değişik ibare: 5328 - 31.3.2005 / m.g1/b) "1 Haziran 2005" tarihinde yürürlüğe girer.

Temmuz 2004 400,00 YTL >>>> 5.000,00 YTL (HUMK.m.8)
01.01.2005 – 31.12.2005 >>>> 5.000,00 YTL
Ekim 2005 YDO (Yeniden Değerlendirme Oranı) %9,8
01.01.2006 – 31.12.2006 >>>>> 5.490,00 YTL
Bir dost'a Teşekkürler.

Küçük işin derdi daha büyüktür
Old 23-09-2006, 14:39   #5
terazinin kefesi

 
Varsayılan

NİHAYET KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARI GELDİ KATKISI OLAN HERKESE SAYGILAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
E: 2005/15359 K: 2006/1542 T: 22.02.2006
GÖREVLİ MAHKEMENİN SAPTANMASI • PARASAL SINIR • PARASAL
SINIR ARTIŞININ HER TAKVİM YILI BAŞIINDA DEĞİŞECEĞİ KURALI
(BK m. 41; HUMK m. 8)
Özet: 5219 say›l› Yasa ile Sulh Hukuk mahkemelerinin görev s›n›r› befl milyar liraya
ç›kar›lm›fl. 5236 say›l› Yasa ile de parasal s›n›r›n her takvim y›l› bafl›nda yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmas› öngörülmüfltür. Ancak 5236 say›l› Yasa’n›n ek 4. maddesi gere-
¤ince Yasa 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e girdi¤inden yürürlük tarihinden sonraki
ilk takvim y›l› bafl› olan 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacakt›r.(*)

Old 21-12-2006, 12:16   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

2006 yılı için yeniden değerleme oranı %7,8 olarak açıklandı. Buna göre Sulh Hukuk Mahkemesi Görev sınırı 5490x%7,8=428,22YTL. 10YTL'nin altında kalan fazlalık dikkate alınmadığından artış 420,00YTL. Buna göre 5490+420=5910,00YTL Sulh Hukuk Mahkemesinin yeni görev sınırıdır. 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli. HUMK'daki diğer artışa tabi tutarları da yukarıdaki formüle göre hesaplayabilirsiniz. (Senetle İspat sınırı, temyiz sınırı, temyizde duruşma vs.)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
2006 yılı yaz saati sonu 29 ekim'de Av.Armağan Konyalı Site Lokali 11 16-03-2007 19:07
2007 yılı itibariyle Mahkemelerinde dava açma sınırı ıhlara Hukuk Soruları Arşivi 16 16-02-2007 14:27
2006 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Yayınlandı ayanlar07 Hukuk Haberleri 0 29-12-2006 17:46
2006 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden değerleme oranı kağanulaş Hukuk Haberleri 0 10-10-2006 22:09
Nafakanın Artırılması glossator Meslektaşların Soruları 1 23-04-2002 15:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04778194 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.