Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kira sözleşmesinde muacceliyet kaydı

Yanıt
Old 21-06-2007, 15:56   #1
emelakd

 
Varsayılan kira sözleşmesinde muacceliyet kaydı

belediye sınırları içerisinde bulunan bir ev kiralanıyor. kira sözleşmesine kiranın senetle(bono) ödeneceği de ekleniyor. bu sözleşmede ayrıca özel hüküm olarak ödenmeyen bir kira olması durumunda diğer aylara ait muaccel olmamamış kira bedelleri için ayzılan bonoların da muaccel olacağı yazılı. bu kira sözleşmei üzerine bu ayın kirası ödenmediği takdirde BKdaki ihtar için beklemek zorunda olduğumuz 30 günü yine beklemek zorunda mıyız? Bu özel muacceliyet kaydı 30 günü beklemeden tahliye talep etme olanağı verir mi? Kiralayan sözleşmeyi feshetmek için 30 günü beklemek zorunda mıdır? Teşekkür ediyorum*...
Old 21-06-2007, 18:45   #2
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

sorunuzu tam net anlayamasamda anladıgım kadarı ile.... örnek 51 ile daha kısa ve kesin bir yol ile tahliye kararı alabılırsınız...icra takıbı ıle Sulh Mahkemesınde acacagınız davadan daha kısa surecek hacız hakkınız dogacak muaccel hale gelen kıra bedellerınıde ısteyebıleceksınız....tabı 30 gun ıcınde odemezler ıse...ıyı calsımalar....
Old 21-06-2007, 19:03   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Sayın Eroral'ın sözlerine şunları ekleyebiliriz ;
Sözleşmede özel hüküm olarak muacceliyet şartının bulunması BK.nun 260. maddesindeki 30 günlük ihtar zorunluluğunu kaldırmaz. Şu imkanı sağlar, diğer ayların kira parası da muaccel olacağından , diğer aylar için ayrıca ihtar gerekmez , kiracı sadece işlemiş olan kira parasını değil , diğer aylara ait kira parasını da peşinen ödemek zorunda kalır. Bir aylık kira parasını 30 gün içinde ödemesi kendisini tahliyeden kurtarmaz.
Saygılarımla.

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 1991/3160

K. 1991/3535

T. 13.3.1991

• TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Halinde İhtarname Tebliğine Rağmen Borcun Ödenmemesi )

• TEMERRÜT NEDENİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE ( Kira Parasının Ödenmesinde Temerrüt Halinde )

• MUACCELİYET ŞARTININ GEÇERLİLİĞİ ( Kira Sözleşmesinde Yer Alan )

• KİRA AKDİNİN FESHİ ( Temerrüt Halinde Gönderilen İhtarnameye Rağmen Borcun Ödenmemesi )

818/m.101/2,260

ÖZET : Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde aylık kira parasının işlemeden, peşin ödeneceğine işaret edildikten sonra özel 4. maddesinde, "aylık kiranın zamanında ödenmemesi halinde aynı dönemin diğer aylık kira paralarının muaccel hale geleceği" kabul edilmiştir. Sözleşme ile kabul edilen bu muacceliyet şartı geçerlidir. Bu muacceliyet şartında herhangi bir ihtar öngörülmemiştir. Öbür taraftan, doğrudan doğruya aktin feshi ve tahliye sonucu doğuran ve özel bir temerrüt halini düzenleyen aynı Kanunun 260. maddesinde de muaccel kira paraları için bu maddede öngörülen içerikli ihtarname gönderilip bu ihtarname ile verilen en az otuz günlük süre içinde ödeme gerçekleşmemesi halinde davacı, aktin feshini ve tahliye isteyebilir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, Dairemizin 14.1.1990 gün ve 16471-20 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti.Bu kararın tashihen tetkiki davacı tarafından süresi içinde istemiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, temerrüt nedeniyle tahliye davası olup mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Karar, süresinde davacı tarafça temyiz edilmiştir. Davacı, kira sözleşmesinin özel 4. maddesindeki muacceliyet şartına dayanarak davalıya, BK.nun 260. maddesi anlamında ihtarname gönderip borçluyu bu maddeye göre mütemerrid duruma düşürdüğü iddiası ile taşınmazın tahliyesini istemiştir.
Davalı; 1990 yılı Ağustos ayı kira parasının ihtarname keşidesinden bir gün sonra 16.2.1990'da ödediğini, temerrüt halinin söz konusu olmadığını savunmuş, davanın reddini istemiştir.
Taraflar arasındaki 1.6.1989 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde; aylık kira parasının işlemeden, peşin ödeneceğine işaret edildikten sonra özel 4.maddesinde, "aylık kiranın, zamanında ödenmemesi halinde aynı dönemin diğer aylık kira paralarının muaccel hale geleceği kabul edilmiştir. Sözleşme ile kabul edilen bu muacceliyet şartı geçerlidir. Bu muacceliyet şartında herhangi bir ihtar öngörülmemiştir. Esasen BK.nun 101/2. maddesindeki genel ilkeye göre miktarı ve vadesi belli olduğundan kira alacakları ihtarsız vadesinde ödenmemesi ile borçlu genel anlamda mütemerrid duruma düşer. Davalının her ay peşin uygulamalara göre ayın 3'üne kadar ödenmesi gereken Ağustos ayı kira parasını ödememiş olması sözleşmedeki özel muacceliyet şartına göre aynı döneme ait diğer aylara ait kira paraları da muaccel olmuş sayılır. Öbür taraftan, doğrudan doğruya aktin feshi ve tahliye sorunu doğuran ve özel bir temerrüd halini düzenleyen aynı Kanunun 260. maddesinde de muaccel kira paraları için bu maddede öngörülen içerikli ihtarname gönderilip bu ihtarname ile verilen en az 30 günlük süre içerisinde ödeme gerçekleşmemesi halinde davacı aktin feshini ve tahliye isteyebilir. Olayımızda da, 1990 Ağustos ayından sonraki diğer ay kira paraları içinde bu olgu gerçekleştiği halde tahliye yerine davanın red edilmesi yukarıda açıklanan gerekçelere aykırı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ilk HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün ( BOZULMASINA ), istek halin de peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.3.1991 tarihin de oybirliğiyle karar verildi. (KAZANCI)
Old 21-06-2007, 19:06   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın emelakd

Ödenmeyen kira zaten muacceldir. Muacceliyet kaydı ödenmeyen kira için konmaz. Muacceliyet kaydı henüz ödenmesi gerekmeyen kiraların da 'ödenmesi gereken hale' gelmesi için konur.

Halbuki 30 günlük ödeme süresi 'ödenmeyen kira' için geçerlidir. Ve her durumda bu kanuni süre beklenmelidir.

Saygılarımla
Old 22-06-2007, 08:55   #5
emelakd

 
Varsayılan

benim söylemek istediğim şudur. muacceliyet kaydı konarak henüz muaccel olmayan kiraların yani gelecekteki ödemelerin de şimdi yapılması gereki. bu konuda bi pürüz yok. sorun şu ki ihtarname sürecine ve 30 gün beklemeye gerek var mıdır. zaten muacceliyet kaydıyla ödenmemiş bir ay kirası olunca diğerleri de kesinleşmiştir. peki eğer öyleyse kesinleşmiş sayıp ihtar çekilmeksizin kiralananın tahliyesi yapılamaz mı
Old 22-06-2007, 08:57   #6
emelakd

 
Varsayılan

şu yargıtay kararında benim söylediğim gibi yapılacağını görüyoruz. peki başka neye dayanarak tahliye edebilirim?? çok teşekkür ediyorum
T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/755
K. 2006/3332
T. 3.4.2006
• KİRACININ TEMERRÜTÜ ( Sözleşmede Muacceliyet Koşulunun Bulunması Halinde Muacceliyetin Gerçekleşmesi İçin Ayrıca İhtara Gerek Olmadığından Temerrüdün Gerçekleştiği )
• KİRANIN MUACCEL OLMASI ( Sözleşmenin Özel Şartlar Bölümünde Bir Ayın Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Kira Süresinin Sonuna Kadar Olan Kira Bedelinin Tamamı Muaccel Olur Şartı Yer Aldığından İhtara Gerek Olmadığı )
• KİRANIN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE ( ( Sözleşmede Muacceliyet Koşulunun Bulunması Halinde Muacceliyetin Gerçekleşmesi İçin Ayrıca İhtara Gerek Olmadığından Temerrüdün Gerçekleştiği - Kabulü Gereği )
• MUACCELİYET KOŞULU ( Sözleşmede Bulunması Halinde Muacceliyetin Gerçekleşmesi İçin Ayrıca İhtara Gerek Olmadığından Temerrüdün Gerçekleştiği )
6570/m.7
ÖZET : Dava, davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli başlatılan icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle tahliye istemidir. Sözleşmede aylık kira bedeli belirtilmiş peşin olarak her ayın onuncu gününe kadar ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca özel şartlar bölümünde bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde kira süresinin sonuna kadar olan kira bedelinin tamamı muaccel olur şartı yer almaktadır. Sözleşmede muacceliyet koşulunun bulunması halinde muacceliyetin gerçekleşmesi için ayrıca ihtara gerek olmadığından temerrüt gerçekleşmiştir.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar borçlu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine itiraz edilmeyerek takibin kesinleşmesi üzerine, davalı alacaklı icra mahkemesine başvurarak tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece muacceliyet koşulunun gerçekleşebilmesi için ihtar keşide edilmediğinden bahisle istemin reddine karar verilmesi üzerine karar davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Takibe dayanak yapılan ve karara esas alınan 01.05.2004 başlangıç ve üç yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira 90.000.000.-TL olarak kararlaştırılmış, peşin olarak her ayın onuncu gününe kadar ödenmesi belirlenmiştir. Ayrıca özel şartlar bölümün 4. maddesinde, bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde kira süresinin sonuna kadar olan kira bedelinin tamamı muaccel olur şartı yer almaktadır. Bu koşul geçerli olup tarafları bağlar.

Davacı alacaklı 13.07.2005 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi, Aralık 2004 ila Temmuz 2005 ayları kira bedellerin ödenmemesi sebebiyle, diğer aylar kira paralarının muaccel olduğundan bahisle tahliye talepli icra takibi yapmıştır. Davalı yasal sürede icra takibine itiraz etmediğinden takip kesinleşmiştir. Davalı borçlunun Aralık 2004-Temmuz 2005 aylar kiralarını ödemediği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece muacceliyet koşulunun gerçekleşmesi için önceden ihtar gönderilmesi gerektiği görüşüne yer verilmiş ise de muacceliyet koşulu sözleşme gereğince kiraların kararlaştırılan sürede, usulüne uygun şekilde ödenmediğinden kendiliğinden muaccel hale geleceğinden ihtara gerek bulunmamaktadır. Takip kesinleştiğine ve yasal sürede de ödeme yapılmadığına göre temerrüt gerçekleşmiştir. Mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken istemin reddine karar verilmesi doğru olmadığından, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 03.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 22-06-2007, 15:16   #7
avmehmetdemir

 
Varsayılan

Kra sözleşmesindeki muacceliyet kaydı sadece borcun tayini açısından önem arz eder. Yoksa sözleşmede muaccelyet kaydının olması 30 günlük ödeme süresini ortadan kaldırmaz. Kiracı muacceliyet kaydıyla 1 aylık gecikme ile tüm kiraları birden ödeyeceğni karşı tarafa vaad eder. Bu nedenle muacceliyet kaydı ile 30 günlük ödeme süresi ortadan kaldırılamaz
Old 22-06-2007, 15:37   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Konu dağınık kalmasın diye aşağıdaki örnekte topladım:

Yılbaşında yapılmış 1000 YTL kira ve muacceliyet kaydı bulunan bir kira sözleşmesine göre HAZİRAN AYI kirası ödenmemişse 7,8,9,10,11 ve 12. ayların kirası da muaccel olur.

Haziran ve gelecekteki 6 ayın toplam 7 aylık kira bedeli olan 7.000 YTL üzerinden 30 gün ihtarlı icra takibi yaptığınızda :

1- Kiracı tebliğden itibaren 30 gün içinde hiç ödeme yapmazsa temerrüt nedeniyle tahliye isteyebilirsiniz.
2- Kiracı tebliğden itibaren 30 gün içinde sadece haziran ayını öderse, diğer ayların kiraları nedeniyle temerrüde düşeceğinden temerrüt nedeniyle tahliye isteyebilirsiniz
3- Kiracı tebliğden itibaren 30 gün içinde yedi aylık kira borcunu öderse, temerrüde düşmüş olmayacağından temerrüt nedeniyle tahliye isteyemezsiniz.

Yukarıdaki 2.şıkta gelecekteki aylar için ayrıca ihtar çekilmesi gerekmez. (Bakınız: Sayın Yücel Kocabaş'ın açıklaması ve gönderdiği karar)

Saygılarımla
Old 22-06-2007, 15:39   #9
emelakd

 
Varsayılan

armağan bey gerçekten çok teşekkür ediyorum
Old 05-10-2009, 09:12   #10
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım kira sözleşmesinin başlangıcı 01.07.2008'dir fakat kiraların ne zaman ödeneceği yazılı değildir.Bu durumda kiracı ne zaman temerrüde düşer.SAYGILARIMLA
Old 05-10-2009, 11:28   #11
Av.Serkan DAĞDEVİREN

 
Varsayılan

Kiracı önceki ödemeleri ne zaman yapmış.Belirli periyotlarda ödeme yapmışsa ödeme tarihleri zımmi olarak belirlenmiş kabul edilir..Ancak hiç ödeme yok yada ödemeler farklı tarihlerde yapılmışsa bu durumda o ayın kira bedeli sonraki ayın son günü muaccel hale gelir kanaatindeyim.yargıtay "her ayın başı" ibaresini en geç 5 akşamına kadar kabul ediyor.ancak hiçbir açıklama yok ise bu durumda kiracı lehine düşünüp ayın son günü olarak kabul etmek gerekir kanaatindeyim.Ancak bu konuda yargıtay içtihatı bulunduğunu hatırlar gibiyim.bakmak lazım.
Old 05-10-2009, 11:33   #12
Avsibel

 
Varsayılan

Serkan Bey önceki aylarda yapılan ödemeler farklı farklı tarihlerde.Yargıtay içtihadı göndereblirseniz çok sevinirim ben bulamadım.SAYGILARIMLA
Old 05-10-2009, 14:32   #13
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
kiraların ne zaman ödeneceği yazılı değildir.Bu durumda kiracı ne zaman temerrüde düşer.

Buna göre;

1) Eğer sözleşmede aylık peşin ibaresi var ise, kira ödemesi en geç ayın üçü akşamına kadar yapılmalıdır.
Alıntı:
T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi

Esas: 1999/3348
Karar: 1999/3366
Karar Tarihi: 19.04.1999

ÖZET: Temerrüt nedeniyle tahliye davasının açılabilmesi için vadesi geçtiği halde ödenmeyen kira bedelinin bulunması gerekir. Taraflar arasında akdedilen 13.5.1998 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde kira bedelinin aylık peşin ödeneceği yazılıdır. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre bu durumda aylık kira parasının en geç ayın üç'ü akşamına kadar ödenmesi gerekir. Davacı ise Eylül 1998 ayı kira bedelinin ödenmesi için davalıya 3.9.1998 tarihinde ihtar keşide etmiştir. Bu durumda vadesi gelmiş bir kira alacağından da söz edilemez.


(818 S. K. m. 260)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-alacak davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Dava temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve kira alacağı isteğine ilişkindir. Mahkemece kira alacağı atiye terk edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına, temerrüt nedeniyle davalının tahliyesine karar verilmiş, hüküm tahliyeye yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Temerrüt ihtarı 8.9.1998 tarihinde Tebligat Kanunu'nun 21 ve tüzüğün 28. maddesi uyarınca muhatabın adreste bulunmama sebebi gösterilmeden tebliğ edilmiş olduğundan usulsüzdür. Bu durumda usulüne uygun tebliğ edilmeyen ihtarnameye dayanılarak açılan dava sonunda temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine hükmedilmesi hatalı olmuştur.

Kaldı ki sebebine göre de temerrüt nedeniyle tahliye davasının açılabilmesi için vadesi geçtiği halde ödenmeyen kira bedelinin bulunması gerekir. Taraflar arasında akdedilen 13.5.1998 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde kira bedelinin aylık peşin ödeneceği yazılıdır. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre bu durumda aylık kira parasının en geç ayın üç'ü akşamına kadar ödenmesi gerekir. Davacı ise Eylül 1998 ayı kira bedelinin ödenmesi için davalıya 3.9.1998 tarihinde ihtar keşide etmiştir. Bu durumda vadesi gelmiş bir kira alacağından da söz edilemez.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK'nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 19.04.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları


2) Eğer sözleşmede "peşin" ibaresi ya da hiç bir ibare yok ise, ilgili ayın sonuna kadar ödeme yapılabilecektir.
Alıntı:
T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi

Esas: 1991/291
Karar: 1991/738
Karar Tarihi: 24.01.1991

ÖZET: Kira sözleşmesinde; kira parasının her ay ödenmesi dendiğine ve peşin ödemeden bahsedilmediğine göre, BK.nun 257. maddesi hükmü uyarınca ay sonlarında ödeneceğinin kabulü gerekir.

(818 S. K. m. 257) (6570 s. GMKHK. m. 7)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkeme; tahliye talebini reddetmiş, kira alacağının tahsiline karar vermiş, hükmü davacı vekili tahliyeye hasren temyiz etmiştir.

Davacı, davalı ile yapılan kira aktine göre muaccel hale (istenebilir) gelmiş 4 aylık kira parasının temerrüt ihtarına rağmen ödenmediğinden taşınmazın tahliyesini istemiş, davalı ile yapılan kira sözleşmesi ile ihtarname örneğini ibraz etmiştir.

Usulüne uygun yapılan tebligata rağmen davalı yargılamaya iştirak etmemiştir. İbraz edilen 1.10.1983 balangıç tarihli kira sözleşmesine göre her ay ödenmesi gereken kira paralarından dört aylığının ödenmediğinden ve bunun bir ay içerisinde ödenmesi aksi halde tahliye davası açılacağından bahisle 7.5.1990 keşide, 9.5.1990 tebliğ tarihli ihtarname gönderildiği dosya içeriğinden anlaşılmıştır.

İbraz edilen kira sözleşmesinde, kira parasının her ay ödenmesi dendiğine ve peşin ödemeden bahsedilmediğine göre, BK.nun 257. maddesindeki hüküm gereğince ay sonralarında ödeneceğinin kabulü gerekir. Yine ihtarnamede hangi ayların kira parasının ödenmediğinden bahsedilmemekle beraber dört aylık kiranın ödenmediğinden bahsedilmiştir. Bu takdirde ihtarnamenin keşide tarihinden önce muaccel olmuş dört aylık kira parasının istendiği de bellidir. Kira miktarı ve ödeme koşulları da kira aktinde bellidir. Arıca hangi aylara ait olduğunun belirtilmemesi ve bir aylık ödeme süresinin tanınması aylık sürelerin BK.nun 76. maddesine göre müteakip ayın aynı gününde bitmesi sebebiyle en az 30 günden fazla süreyi (BK. 260) içermesi sebebiyle hukuki sonuç doğurmasına engel değildir.

Bu nedenle mahkemenin ihtarnamenin yasal içerikli olmadığı yolundaki gerekçesi isabetli görülmemiş ve tahliyeye karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm HUMK.nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.1.1991 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

Saygılarımla, kolay gelsin.
Old 05-10-2009, 14:53   #14
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Peki sözleşmede "her ayın 10. gününe kadar kira bedeli ödenmelidir" gibi bir ibare varsa ve kiralanan ayın 9 unda tahliye edilmiş anahtar da teslim edilmişse bu durumda o ayın kira bedelinin ödenmemiş olması halinde diğer kira bedelleri de muaccel hale gelir mi?
Old 06-10-2009, 07:56   #15
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın Serkan Dağdeviren ve av.Ufuk değerli bilgileriniz için çok teşekkür eder,başarılarınızın devamını dilerim.SAYGILARIMLA
Old 07-10-2009, 10:02   #16
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım kontratta muacceliyet kaydı var.Yapılan ilk takipte sadece bir aylık kira icraya konu edilmiş.Kiracı yine bir aylık kirayı ödemedi.Bu durumda yapılacak ikinci takipte muacceliyet şartına dayanarak dönemin sonuna kadar işleyecek kiraların istenmesi mümkün müdür.
Old 07-10-2009, 10:30   #17
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avsibel
Sayın meslektaşlarım kontratta muacceliyet kaydı var.Yapılan ilk takipte sadece bir aylık kira icraya konu edilmiş.Kiracı yine bir aylık kirayı ödemedi.Bu durumda yapılacak ikinci takipte muacceliyet şartına dayanarak dönemin sonuna kadar işleyecek kiraların istenmesi mümkün müdür.
İcra takibine konu yaptığınız ayın kirasını, yeni bir takiple tekrar isteyemezsiniz bu durumun mükerrer takip olacağı ve haklı derdestlik itirazı ile karşılaşacağı ortada.

Öte yandan bu aydan sonra yeni bir ay kirası daha işlemiş ve ödenmemişse, bu ikinci ay için yeni bir icra takibi yapmanızda ve bu takip sırasında da muacceliyet şartını bu defa işleme koymanızda elbette bir engel yok.

Eğer henüz ikinci bir ayın kirası işlememişse, bu durumda sadece muacceliyet şartına dair yeni bir takip yapıp (ancak ilk icra konusu kirayı katmadan!) icra emri göndermenizde ben bir sakınca yoktur kanaatindeyim.
Old 07-10-2009, 10:58   #18
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

muacceliyet kaydı olan bir kira sözleşmesinde temerrüt halinde tüm ay kira bedellerini değil de, birkaç aylık o tarihe kadar işlemiş kira bedelini 7 örnekle işleme koyup tahsil edip,daha sonra tekrar temerrüt nedeniyle biriken kira alacağı için bir daha takip yapılması hakkın kötüye kullanımı mıdır?Bu konuda yargıtay kararı var mı?
Old 07-10-2009, 11:16   #19
Avsibel

 
Varsayılan

Ben bu konuda Sayın Adminle aynı fikirdeyim.Fakat ilk takip yapıldı,muacceliyet kaydına dayanılmadı sonra süresi geçen ''bir ay olmadığı'' halde muacceliyet kaydına istinaden ayrı bir takip açmak hakkın köyüye kullanılması olur kanaatindeyim.SAYGILARIMLA
Old 07-10-2009, 11:18   #20
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Aybüke Kağan
muacceliyet kaydı olan bir kira sözleşmesinde temerrüt halinde tüm ay kira bedellerini değil de, birkaç aylık o tarihe kadar işlemiş kira bedelini 7 örnekle işleme koyup tahsil edip,daha sonra tekrar temerrüt nedeniyle biriken kira alacağı için bir daha takip yapılması hakkın kötüye kullanımı mıdır?Bu konuda yargıtay kararı var mı?
Verdiğiniz örnekte ben bir kötüye kullanım göremedim. Neticede bu olayda hem işlemiş kiraların hem de sözleşme sonuna kadar olan kira borcunu talep hakkınız doğmuş. Dolayısıyla talepleriniz de sadece bunları kapsadığı için bence hakkın kötüye kullanımı niteliğinde bir durum yok. Ancak sadece ikinci takip açısından icra masrafları ve icra vekalet ücreti istenmesi art niyet olarak değerlendirilebilir, zira bunları tek takipte yapsaydınız, borçluya bu ek yük binmemiş olacaktı. Fakat kira talebi yönünden böyle bir endişe yaşamamak gerekir diye düşünüyorum
Old 07-10-2009, 11:31   #21
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın Admin'' Eğer henüz ikinci bir ayın kirası işlememişse, bu durumda sadece muacceliyet şartına dair yeni bir takip yapıp (ancak ilk icra konusu kirayı katmadan!) icra emri göndermenizde ben bir sakınca yoktur kanaatindeyim.'' Bu durumdaki sakınca(hakkın kötüye kullanılmasından kasıt) ayrı bir takip yapılarak borçluya ikinci defa masraf ve vekalet ücreti yükletilesidir.Saygılarımı sunar katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
Old 07-10-2009, 11:32   #22
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avsibel
Ben bu konuda Sayın Adminle aynı fikirdeyim.Fakat ilk takip yapıldı,muacceliyet kaydına dayanılmadı sonra süresi geçen ''bir ay olmadığı'' halde muacceliyet kaydına istinaden ayrı bir takip açmak hakkın köyüye kullanılması olur kanaatindeyim.SAYGILARIMLA

Sayın Admin'in görüşüne bir noktada katılmıyorum. "Muacceliyet şartı" kiralayan lehine olan bir şarttır. Bu hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir. Bu nedenle ikinci takibin masraf ve vekalet ücretinin(kaldı ki mecur plaza değilse, çok fark çıkmaz)talep edilmesi hakkın kötüye kullanımı olmayacaktır. Aslında kiracının lehine bir durum da sözkonusudur. 1. ay kirasını ödemediğinde, muacceliyet şartı işletilse idi, 12 . ayın kirası için 11 ay faiz ödeyecekti.
Old 07-10-2009, 11:47   #23
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avsibel
Sayın Admin'' Eğer henüz ikinci bir ayın kirası işlememişse, bu durumda sadece muacceliyet şartına dair yeni bir takip yapıp (ancak ilk icra konusu kirayı katmadan!) icra emri göndermenizde ben bir sakınca yoktur kanaatindeyim.'' Bu durumdaki sakınca(hakkın kötüye kullanılmasından kasıt) ayrı bir takip yapılarak borçluya ikinci defa masraf ve vekalet ücreti yükletilesidir.Saygılarımı sunar katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
Yukarıda ben de aynı konuya dikkat çekmiştim ancak takdir edersiniz ki, icra masrafı ve vekalet ücreti alacaklının takip talebinde istemesi neticesinde doğar, dolayısıyla bunları talep etmeden de bir icra takibi yapmak mümkündür, ki bu durumda borçlunun bir zararı olmadığı görüşündeyim.

Alıntı:
Bu nedenle ikinci takibin masraf ve vekalet ücretinin(kaldı ki mecur plaza değilse, çok fark çıkmaz)talep edilmesi hakkın kötüye kullanımı olmayacaktır.
Bu durumda örneğin 10 aydır kira ödemeyen bir kiracı için 11. ayda her ay için ayrı ayrı olmak üzere 10 adet icra takibi yapmayı nasıl değerlendirirsiniz?

Bir takipte tüm alacağınızı talep edebilecekken bunu yapmamak ve daha alacağın bir kısmını ayrı bir takibe konu yapıp bunun için borçluya ekstra mali külfet çıkarmak bence hakkın kötüye kullanımı olarak değerledirilebilir diye düşünüyorum.
Old 07-10-2009, 12:39   #24
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Bu durumda örneğin 10 aydır kira ödemeyen bir kiracı için 11. ayda her ay için ayrı ayrı olmak üzere 10 adet icra takibi yapmayı nasıl değerlendirirsiniz?

Bir takipte tüm alacağınızı talep edebilecekken bunu yapmamak ve daha alacağın bir kısmını ayrı bir takibe konu yapıp bunun için borçluya ekstra mali külfet çıkarmak bence hakkın kötüye kullanımı olarak değerledirilebilir diye düşünüyorum.

Geçmiş kira aylıklarının her biri için ayrı ayrı takip yapılması durumunda, sizin görüşünüze katılırım. Ama alacaklı-kiralayanı sözleşmede muacceliyet şartı var diye, bu şartı işletmeye zorlayamayız, diye düşünüyorum.
Old 07-10-2009, 20:48   #25
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Bir takipte tüm alacağınızı talep edebilecekken bunu yapmamak ve daha alacağın bir kısmını ayrı bir takibe konu yapıp bunun için borçluya ekstra mali külfet çıkarmak bence hakkın kötüye kullanımı olarak değerledirilebilir diye düşünüyorum.
Mantık:fazlaya ilişkin hakların saklı tutlarak kısmi dava ikame edilmesi ile aynıdır (diye düşünüyorum ).

Alıntı:
Yazan Av. Suat Ergin
1. ay kirasını ödemediğinde, muacceliyet şartı işletilse idi, 12 . ayın kirası için 11 ay faiz ödeyecekti
1. ay kirası ödenmediğinde muacceliyet şartı 1.aydan sonra işlemeye başlayacağından 2.ayın temerrüdü; 1.ayın sonu olmakla 12. ayın kirası 10 aylıktır

Alıntı:
Yazan Av. Suat Ergin
alacaklı-kiralayanı sözleşmede muacceliyet şartı var diye, bu şartı işletmeye zorlayamayız, diye düşünüyorum.

Zaten alacaklı-kiralayan "muacceliyet şartını" işletmeyecekse sorun da yok; takip yapmayacak demektir (diye düşünüyorum )

Saygılarımla...
Old 08-10-2009, 10:00   #26
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades


1. ay kirası ödenmediğinde muacceliyet şartı 1.aydan sonra işlemeye başlayacağından 2.ayın temerrüdü; 1.ayın sonu olmakla 12. ayın kirası 10 aylıktır


Saygılarımla...

Sözleşme başlangıcı 01.01.2009 olsun, kiranın ödenme biçimine ilişkin maddede, ödeme günü her ayın 3 üncü günü yazılı olsun. İlk kira 03.01.2009 tarihinde ödenmediğinde muacceliyet şartı varsa, geriye kalan tüm aylar 04.01.2009 tarihinde muaccel olacaktır. 03.12.2009 tarihinde ödenmesi gereken 12 inci ayın kirası için fazladan 11 aylık faiz ödenmiş olacaktır.

Sizin verdiğiniz örnek 1 inci ayın kirası peşin olarak alınan sözleşmeler için geçerlidir.

Ama madem benim mesajımda yer alan şu bölüme yanıt veriyorsunuz;

Alıntı:
1. ay kirasını ödemediğinde, muacceliyet şartı işletilse idi, 12 . ayın kirası için 11 ay faiz ödeyecekti

cevabınız yanlış olmaktadır.

Alıntı:
Yazan Hades
Zaten alacaklı-kiralayan "muacceliyet şartını" işletmeyecekse sorun da yok; takip yapmayacak demektir (diye düşünüyorum )


Sayın Hades, soru şuydu:

Alıntı:
muacceliyet kaydı olan bir kira sözleşmesinde temerrüt halinde tüm ay kira bedellerini değil de, birkaç aylık o tarihe kadar işlemiş kira bedelini 7 örnekle işleme koyup tahsil edip,daha sonra tekrar temerrüt nedeniyle biriken kira alacağı için bir daha takip yapılması hakkın kötüye kullanımı mıdır?Bu konuda yargıtay kararı var mı?

Soruda muacceliyet şartı olmasına rağmen, bu işletilmeden biriken kiralar için ayrı ayrı takip yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.Örneğin ödenmeyen Ocak-Şubat kirası için Mart ayında icra takibi yapılıp, sadece 2 ylık kira bedeli talep edilirse; yine ödenmeyen Mart- Nisan-Mayıs kirası için Haziran ayında bu 3 aya ilişkin ayrı bir takip yapılabilir mi?

Ben de, yapılabilir demişim. Siz bu cevabımdan "zaten takip yapmayacak" anlamını nasıl çıkardınız?
Old 08-10-2009, 12:53   #27
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Suat Ergin
Sözleşme başlangıcı 01.01.2009 olsun, kiranın ödenme biçimine ilişkin maddede, ödeme günü her ayın 3 üncü günü yazılı olsun. İlk kira 03.01.2009 tarihinde ödenmediğinde muacceliyet şartı varsa, geriye kalan tüm aylar 04.01.2009 tarihinde muaccel olacaktır. 03.12.2009 tarihinde ödenmesi gereken 12 inci ayın kirası için fazladan 11 aylık faiz ödenmiş olacaktır.

İlk ay kira bedelini almadan gayrimenukulünü kiraya veren kiralayan örneği enteresan olmuş

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sizin verdiğiniz örnek 1 inci ayın kirası peşin olarak alınan sözleşmeler için geçerlidir.


Saygılarımla...
Old 08-10-2009, 14:09   #28
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Admin'in görüşüne bir noktada katılmıyorum. "Muacceliyet şartı" kiralayan lehine olan bir şarttır. Bu hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir. Bu nedenle ikinci takibin masraf ve vekalet ücretinin(kaldı ki mecur plaza değilse, çok fark çıkmaz)talep edilmesi hakkın kötüye kullanımı olmayacaktır. Aslında kiracının lehine bir durum da sözkonusudur. 1. ay kirasını ödemediğinde, muacceliyet şartı işletilse idi, 12 . ayın kirası için 11 ay faiz ödeyecekti.

Hakkın kötüye kullanılması kavramının, kira bedelinin yüksek ya da düşük olması ile hiç bir ilgisi yoktur. Plaza veya han fark etmez. Bazen 1 TL veya 10 Kuruş bile hakkın kötüye kullanılması sayılabilir.

Hatırlatmak istedim.

İkinci olarak,

Muacceliyet şartı elbette ki kiralayan lehine kabul edilen bir şarttır. Bu şartın kullanılması da yine muhakkaktır ki kiralayn için bir haktır. Lakin, her hakta olduğu gibi muacceliyet şartına dayanma hakkının da dürüstlük kuralı çerçevesinde kullanılması gerekir.

Sayın admin'in, daha önce kullanma imkanı varken kullanmayıp, salt vekalet ücretini ayrı ayrı ve daha fazla almak adına birden fazla sayıda takip yapılmasına matuf "hakkın kötüye kullanılması olabilir" şeklindeki görüşü, isabetsiz değildir. (Düşüncesindeyim)

Hakkın kötüye kullanılması durumunun her olayın oluş şekline göre takdiri hakime aittir. Peşinen olur veya olmaz demek de doğru değildir.
Old 08-10-2009, 14:50   #29
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Sayın admin'in, daha önce kullanma imkanı varken kullanmayıp, salt vekalet ücretini ayrı ayrı ve daha fazla almak adına birden fazla sayıda takip yapılmasına matuf "hakkın kötüye kullanılması olabilir" şeklindeki görüşü, isabetsiz değildir. (Düşüncesindeyim)

Hakkın kötüye kullanılması durumunun her olayın oluş şekline göre takdiri hakime aittir. Peşinen olur veya olmaz demek de doğru değildir.
Sayın Av.Mehmet Saim Dikici'ye katılıyorum:
Peşinen "olur" demek doğru değildir. Ama bu olayda "olmaz" demek doğru olur.
Old 08-10-2009, 15:03   #30
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Hakkın kötüye kullanılması kavramının, kira bedelinin yüksek ya da düşük olması ile hiç bir ilgisi yoktur. Plaza veya han fark etmez. Bazen 1 TL veya 10 Kuruş bile hakkın kötüye kullanılması sayılabilir.

Hatırlatmak istedim.

İkinci olarak,

Muacceliyet şartı elbette ki kiralayan lehine kabul edilen bir şarttır. Bu şartın kullanılması da yine muhakkaktır ki kiralayn için bir haktır. Lakin, her hakta olduğu gibi muacceliyet şartına dayanma hakkının da dürüstlük kuralı çerçevesinde kullanılması gerekir.


.

Galiba ben anlatamıyorum. 1 kira aylığını dahi ödeyemeyen kiracıya, muacceliyet şartını işleme koyarak (en az 2 ay; belki de 48 ay)bakiye kira alacağını talep etmek mi...Yoksa, bu şarta rağmen kiracıyı ödemeye teşvik etmek(kriz veya vicdan nedeniyle vs.)amacıyla gecikmiş kira aylığı/aylıklarını koymak mı, "hakkın kötüye kullanılması olabilir" veya hakkaniyete veya dürüstlük kuralına aykırıdır. Ya da kiracı lehinedir.

Alıntı:
Sayın admin'in, daha önce kullanma imkanı varken kullanmayıp, salt vekalet ücretini ayrı ayrı ve daha fazla almak adına birden fazla sayıda takip yapılmasına matuf "hakkın kötüye kullanılması olabilir" şeklindeki görüşü, isabetsiz değildir. (Düşüncesindeyim)

Soru sahibi, "kiracı 11 aydır kira parası ödememektedir. Ben her ayı ayrı ayrı takibe konu edebilir miyim" demiyor ki... Aşağıdaki cevabımı tekrar ediyorum.

Alıntı:
Yazan Ben
Soruda muacceliyet şartı olmasına rağmen, bu işletilmeden biriken kiralar için ayrı ayrı takip yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.Örneğin ödenmeyen Ocak-Şubat kirası için Mart ayında icra takibi yapılıp, sadece 2 ylık kira bedeli talep edilirse; yine ödenmeyen Mart- Nisan-Mayıs kirası için Haziran ayında bu 3 aya ilişkin ayrı bir takip yapılabilir mi?

Sayın Admin örneği değiştirip şöyle yapınca,
Alıntı:
Yazan Admin
Bu durumda örneğin 10 aydır kira ödemeyen bir kiracı için 11. ayda her ay için ayrı ayrı olmak üzere 10 adet icra takibi yapmayı nasıl değerlendirirsiniz?
Biz de bu örnek için demişiz ki,

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Geçmiş kira aylıklarının her biri için ayrı ayrı takip yapılması durumunda, sizin görüşünüze katılırım. Ama alacaklı-kiralayanı sözleşmede muacceliyet şartı var diye, bu şartı işletmeye zorlayamayız, diye düşünüyorum.

Son olarak;

Alıntı:
Hakkın kötüye kullanılması durumunun her olayın oluş şekline göre takdiri hakime aittir. Peşinen olur veya olmaz demek de doğru değildir
demişsiniz. Yazıyı yayına sokarken Sayın Konyalı'nın cevabını gördüm. Gayet kısa ve net anlatmış. Aynen katılıyorum. Çünkü soru çok net ve kısa...

Umarım bu foruma başka enerji ve mesai harcamak zorunda kalmam.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kira alacağı, tehir-i icra, teminat, muacceliyet Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 14 18-04-2012 11:46
kira sözleşmesinde erken tahliyede cezai şart ismet savaş Meslektaşların Soruları 16 06-09-2010 09:18
kira kontratındaki muacceliyet şartı.... Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 10 18-04-2007 01:00
Kira Sözleşmesinde bir Madde Hakkında Av.Cihan Nuri Hukuk Soruları Arşivi 2 19-02-2007 00:20
Kira Sözleşmesinde Teminat Mektubu Ezgi TUGAY Meslektaşların Soruları 3 19-09-2006 20:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08525705 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.