Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesin süreden sonra bildirilen tanıklar ıslah ile dinlenebilir mi?

Yanıt
Old 23-05-2013, 21:49   #1
AV.AMBER

 
Soru Kesin süreden sonra bildirilen tanıklar ıslah ile dinlenebilir mi?

Sayın meslektaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir konu hakkındaki değerli fikirlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.Bu gün duruşması olan bir dosyamda davalı tarafa tanık listesini vermesi için iki haftalık kesin süre verildi.Davalı taraf tanık listesini kesin süreden sonra verdi ve muvafakatimiz olmadığı için(tanıklar duruşmada da hazır edilmemişti) davalı tarafın tanık dinletme talebinin reddine karar verildi.Ancak daha sonra davalı vekili ıslah dilekçesi verdi...ilgili tarihli dilekçemde bildirmiş olduğum tanıkların dinlenilmesi talebimi ıslah ediyorum.. şeklinde.Mahkemece ıslah dilekçesinin kabulüne karar ve tanıkların dinlenilmesine karar verildi.Bu şekilde kesin süreye rağmen bildirilmeyen tanıkların dinlenilmesi mümkün müdür. Şimdiden teşekkürler..
Old 23-05-2013, 23:37   #2
üye42775

 
Varsayılan

Islah ile böyle bir işlemin yapılması mümkün değildir. Bilgi olarak kesin süre ihtaratlı olarak verilmemişse kesin süre sonuç doğurmaz. Yargıtay'ın kararı da bu yönde olacaktır temyiz incelemesinde bence. Karar da örneğin; mahkemece ihtaratsız kesin süreye riayet edilmemesi sebebi ile tanıklarının dinlenilmesini reddedilmiş ve davalı vekili tarafından tanıklarının dinlenilmesi için ıslah dilekçesi verilip mahkemece davalı tarafın tanıkları dinlenilmiş ise de söz konusu işlem ıslah ile geçerli hale gelemez. Ancak mahkemece ihtaratsız kesin süre verildiğinden davalı tarafın tanık dinletme hakkı da devam ettiğinden yerel mahkemenin sonuç olarak doğru gerekçe olarak yanlış kararının onanmasına...
Old 24-05-2013, 08:08   #3
şahin aksu

 
Varsayılan

Kesin sürenin amacı davayı sürümcemede bırakmamaktır. Yukarıdaki meslektaşımın beyanları doğrudur. İhtarat yapıldı şeklinde kesin süre veriliyorsa artık dinletemez. Ancak buna rağmen verilen kesin sürede işlem yapılmasa da, işlem kesin süreden sonra yapıldığında kesin süre içinde yapılmış gibi davayı uzatmadı ise artık kesin sürenin hükmü kalmaz
Old 27-04-2017, 17:11   #4
avccyilmaz

 
Varsayılan

Merhabalar,aynı olay benim de başıma geldi ve bu olayda ıslaha dayanmak isteyen taraf biziz.mahkemenin sonucu hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba?
Old 24-07-2017, 16:54   #5
AV.AMBER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avccyilmaz
Merhabalar,aynı olay benim de başıma geldi ve bu olayda ıslaha dayanmak isteyen taraf biziz.mahkemenin sonucu hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba?
Merhabalar sayın meslektaşım, Mahkeme tanıkları dinlemişti ancak dosyanın asıl vekili ben değildim, o zamanlar çalıştığım ofisten ayrıldım. Kanun yoluna başvurulup başvurulmadığı ve sonucu hakkında bir bilgim yok. İyi çalışmalar..
Old 24-07-2017, 16:59   #6
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Süresi içerisinde tanık listesi vermese de duruşmada tanıkları hazır eder ise yine kesin süre engeline takılınmamaktadır.
Old 24-07-2017, 18:13   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

HMK MADDE 243- (1) Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir.(Av.Nevin Canruh'un yazdığı ve şahin aksu'nun değindiği gibi)

FAKAT;bu hüküm genel kurala aykırı istisnai bir hükümdür,Her işlemde uygulanamaz.

HMK MADDE 140(5) Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir.

HMK MADDE 94- (3) Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar.

Kesin süre içinde tanık listesi vermeyen taraf tanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılır ve tanık listesi vermek hakkı ortadan kalkar.Bu nedenle ıslah yolu ile de olsa kaçırdığı hakkı canlandıramaz,bu konuda ıslah dilekçesi veremez.(üye42775'nin belirttiği gibi) Diye düşünüyorum.
Old 24-07-2017, 19:09   #8
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

ıslahla delil bildirilebilir...

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/11858
Karar No:2016/9302
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ
Taraflar arasında görülen davada .... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 21/07/2015 tarih ve 2014/288-2015/630 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkilinin banyo aksesuarları üzerine tasarımları olduğunu, müvekkiline ait tescilsiz tasarımların davalı şirket tarafından ... Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda sergilendiğinin ve satışının yapıldığının .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/323 D.İş. sayılı dosyası ile tespit edildiğini, davalı şirketin üretip satışını yaptığı ürünlerin müvekkiline ait ürünler ile iltibas yaratacak derecede aynı ve benzer olduğunu, bu durumun haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek haksız rekabetin tespitini, men'i ve sonuçların ortadan kaldırılmasını, ürünlerin toplanmasını, el konulmasını, imhasını, haksız tecavüzün önlenmesini ve giderilmesini ve şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminat ile 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davacının da müvekkili gibi dava konusu ürünleri...'den ithalat ettiğini, bu ürünlere ait tasarımların yurtdışında yapıldığını ve Türkiye'ye özgü tasarımlar olmadığını, ithal olunan ürünlerin hiç birisinin tasarımının davacıya ait olmadığını, bu ürünlerin harcı alem ürünler olduğunu, ayrıca yenilik ve ayırt edicilik vasfının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu ürünlerin tasarımı açısından davacının haklı olduğunu gösterilebilecek teknik resim, onaylı üretim resmi, kalıp resmi, kalıp ve benzeri aşamalara ait deliller sunulmadığı, ayrıca davacının dava konusu tescilsiz tasarımları uzun yıllar önce piyasaya sunarak tanınmış hale getirdiğini ve bu tasarımlara sağladığını iddia ettiği emek ve piyasanın varlığının da ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir

1- Dava, haksız rekabetin tespiti, men’i ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, 20.07.2015 tarihli dilekçesi ile yeni delil sunmak için ıslah talebinde bulunmuştur. Mahkemece, yeni delil sunmanın ıslaha konu olamayacağından bahisle ıslah talebi reddedilerek, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, 6100 sayılı HMK’nın 176. ve 177/1. maddelerinde, davanın her iki tarafının da, yargılama usulüyle ilgili bir işlemini bir defaya mahsus olmak üzere kısmen veya tamamen ıslah edebileceği ve ıslahın tahkikata tabi olan davalarda tahkikatın bitimine kadar yapılabileceği belirtilmiştir. Taraflarca delil listesinin sunulması işlemi de yargılama usulüyle ilgili bir işlem olup, ıslah ile değiştirilmesi mümkündür.

Diğer bir söyleyişle ıslah, iyiniyetli tarafın, davayı açtıktan veya kendisine karşı bir dava açıldıktan sonra öğrendiği olgularla ilgili yanlışlıkları düzeltmesine, eksiklikleri tamamlamasına, bu çerçevede yeni deliller sunabilmesine olanak sağlayan bir kurumdur. (YİBK, 04.02.1948 gün ve E:1944/10, K:1948/3) Bu durumda, mahkemece, ıslah talebi kabul edilerek sunulan deliller değerlendirildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek bulunmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 05/12/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org
Old 24-07-2017, 20:41   #9
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Av.Hatun Olguner'in yayımladığı karar "yeni deliller sunularak verilen delil listesinin ıslah yoluyla değiştirilmesi" olayıdır.Oysa cevaplandırdığımız konu "kesin süre içinde verilmeyen tanık listesinin ıslah yoluyla verilip verilemeyeceği" konusudur. Bana göre aynı şey değildir.Olayımızda "kesin süre unsuru önem göstermektedir.

Forumdaki soru çerçevesinde verdiğim cevap PEKCANITEZ Medeni usul Hukuku ,2017, sh: 1516'daki bilgilerle uyumludur.
Old 24-07-2017, 21:01   #10
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Ben eklediğim karardan ıslahla yeni delil ve bu arada tanık listesi verilebileceğini anlıyorum...Aslında Av Amberin sorusuna konu davanın akıbeti bilinse iyi olurdu... Yine de eklediğim karar ıslahla tanık listesi verme imkanı tanıyor bence...
Old 25-07-2017, 09:40   #11
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Yalnız süresinde cevap dilekçesi vermeyen ve delil bildirmeyen davalı ıslah yoluyla yeni delil bildiremez.
Old 11-01-2021, 14:07   #12
furugferruhzad

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan şahin aksu
Kesin sürenin amacı davayı sürümcemede bırakmamaktır. Yukarıdaki meslektaşımın beyanları doğrudur. İhtarat yapıldı şeklinde kesin süre veriliyorsa artık dinletemez. Ancak buna rağmen verilen kesin sürede işlem yapılmasa da, işlem kesin süreden sonra yapıldığında kesin süre içinde yapılmış gibi davayı uzatmadı ise artık kesin sürenin hükmü kalmaz

Aynı durumda davalı olarak kesin süre geçtikten sonra tanık listesi verdik.Tanıklar için Mardin'e talimat yazılacak.Daha dosyada toplanmayan karşı tarafın delilleri de var bilirkişi incelemesi yapılacak tanıkları dinlenecek yani her durumda duruşmalar ertelenecek fakat tanıklarımız için talimat yazılacağından talimatla ifadeleri için geç bir duruşma günü verilirse ve bu arada davacının tüm delilleri de toplanmış olursa bizim için celse kaybına neden olunmuştur denebilir mi?Celse kaybından kasıt bu mudur?
Old 11-01-2021, 14:09   #13
furugferruhzad

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Av.Hatun Olguner'in yayımladığı karar "yeni deliller sunularak verilen delil listesinin ıslah yoluyla değiştirilmesi" olayıdır.Oysa cevaplandırdığımız konu "kesin süre içinde verilmeyen tanık listesinin ıslah yoluyla verilip verilemeyeceği" konusudur. Bana göre aynı şey değildir.Olayımızda "kesin süre unsuru önem göstermektedir.

Forumdaki soru çerçevesinde verdiğim cevap PEKCANITEZ Medeni usul Hukuku ,2017, sh: 1516'daki bilgilerle uyumludur.
Aynı sorudaki durumda davalı olarak kesin süre geçtikten sonra tanık listesi verdik.Tanıklar için Mardin'e talimat yazılacak.Daha dosyada toplanmayan karşı tarafın delilleri de var bilirkişi incelemesi yapılacak tanıkları dinlenecek yani her durumda duruşmalar ertelenecek fakat tanıklarımız için talimat yazılacağından talimatla ifadeleri için geç bir duruşma günü verilirse ve bu arada davacının tüm delilleri de toplanmış olursa bizim için celse kaybına neden olunmuştur denebilir mi?Celse kaybından kasıt bu mudur?
Old 11-01-2021, 14:13   #14
Matrix

 
Varsayılan

Eğer, süresinde delil listesi verilmiş ve tanık deliline de dayanılmış ise , ıslah yolu ile tanık listesi verebilmek mümkündür. Şayet süresinde hiç delil listesi verilmemiş ise ıslah ile tanık listesi verilemiyor. Prof . Baki KURU 'ya göre verilebilmelidir. Ancak, Yargıtay maalesef aksi görüştedir. İyi çalışmalar.
Old 15-04-2024, 21:21   #15
AV. AYCAN BÖLÜKBAŞIOĞLU

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan furugferruhzad
Aynı durumda davalı olarak kesin süre geçtikten sonra tanık listesi verdik.Tanıklar için Mardin'e talimat yazılacak.Daha dosyada toplanmayan karşı tarafın delilleri de var bilirkişi incelemesi yapılacak tanıkları dinlenecek yani her durumda duruşmalar ertelenecek fakat tanıklarımız için talimat yazılacağından talimatla ifadeleri için geç bir duruşma günü verilirse ve bu arada davacının tüm delilleri de toplanmış olursa bizim için celse kaybına neden olunmuştur denebilir mi?Celse kaybından kasıt bu mudur?


Merhaba aynı durumu yaşıyorum, sizin dosyanızda talimat yazıp dinlendi mi tanıklar acaba
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kesin süreden sonra yatırılan gider avansı Av. Gnc Meslektaşların Soruları 67 15-10-2018 12:31
kesin süreden sonra davaya cevap vermek egemen48 Meslektaşların Soruları 7 04-08-2012 10:55
Mazeret bildirilen duruşmada yokluğumuzda tanık dinlenebilir mi? Rekoğlu Meslektaşların Soruları 2 22-06-2010 17:34
hakim kesin süreden sarfinazar edebilir mi? Av. Caner Meslektaşların Soruları 3 25-02-2010 11:34
kesin sürenin kaçırılması ve bu süreden sonra tanık listesinin verilmesi Staj.Av.Selçuk Meslektaşların Soruları 13 24-01-2007 14:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06485295 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.