Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Mahkemesinin yetkisizlik kararı ve vekalet ücretinin icrası

Yanıt
Old 25-01-2015, 17:48   #1
av. necmi

 
Varsayılan İcra Mahkemesinin yetkisizlik kararı ve vekalet ücretinin icrası

Merhabalar. İcra takibi ile ilgili olarak yapılan yetki itirazı neticesinde İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararında takdir edilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri karar kesinleşmeden icraya konulabilir mi?
Konulabilirliği veya Özellikle konulamaması ile ilgili bilgilerinize ve varsa Yargıtay kararlarına ihtiyacım var. Konu acil, tüm uğraşlarıma rağmen bir sonuca ulaşamadım. Yardım edebilirseniz sevinirim. Tüm meslektaşlara hayırlı işler dilerim.
Old 27-01-2015, 11:33   #2
avukathikmet

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, ilamların icrası kural olarak kesinleşmeye tabi değildir. Yasada kesinleşmeden takibe konulamayacak ilamlar istisna olarak ayrıca sayılmıştır. Bunlar da gayrımenkulün aynına ilişkin ilamlar, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin (boşanma gibi) ilamlar gibi istisnalardır. Bu hususta sitede önceden açılmış bir çok konu var, bulabilirsiniz. Dolayısıyla yetki itirazı üzerine verilen icra mahkemesi kararının icraya konulması için kesinleşme gerekmediğini düşünüyorum.
Old 27-01-2015, 11:36   #4
avukathikmet

 
Varsayılan

Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar

Kesinleşmeden, icraya konulamayan (yani, icraya konulabilmesi için kesinleşmiş olması şart olan) ilamlar (istisnalar) şunlardır:

1) Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar : Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar, kesinleşmedikçe yerine getirilemez (icra edilemez ; HUMK m.443,IV) . Mesela, tapu iptali ve tescil davası, önalım (şuf a) davası davasında verilen ilamlar, kesinleşmeden icra edilemez ; başka misaller :

Taşınmaz üzerindeki bir aynî hak (mesela mülkiyet hakkı) nedeniyle açılan müdahalenin önlenmesi davası hakkında verilen karar, kesinleşmeden icra edilemez .

“Takibin dayanağı ilamın hüküm bölümünde taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yazılı olan (Haşan oğlu Ali zilyettir) şerhinin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir. Bu haliyle ilam taşınmazın aynı ile ilgili bulunmaktadır. O halde kesinleşmeden infazının istenmesi mümkün bulunmamaktadır” .

“İlam evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkulun katkı payına ilişkindir. Dayanak ilamda davacı talebi gayrimenkulun 1/2 payının adına tesciline olmazsa bedeline yöneliktir. İlamda, tapu iptal (ve) tescil isteminin reddedildiği anlaşıldığına göre dayanak ilam gayrimenkulün aynına ilişkindir. Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar da kesinleşmeden infaz olunamaz.

Taşınmazın aynına ilişkin ilamlarda yazılı yargılama giderleri (ve bu arada vekalet ücreti), ilamın teferruatından olduğundan, ilamın yargılama giderlerine ilişkin bölümü de hüküm kesinleşmedikçe icraya konulamaz

“İstihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama giderinin tahsili için kararın kesinleşmesi gerekir ise de redde ilişkin karardaki yargılama giderinin tahsili için bu kararın kesinleşmesine gerek yoktur” .

Buna karşılık, taşınmazın aynına ilişkin olmayan (taşınmaz üzerindeki kişisel -şahsî- haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için, bunların kesinleşmiş olmasına gerek yoktur; yani, bu ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir.

Kira bedelinin tespiti davası, taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığından, kira bedelinin tespitine ilişkin mahkeme kararma dayanarak, bu kararın kesinleşmesini beklemeden, genel haciz yolu ile takip (İİK m.58 vd) veya ilamsız tahliye takibi (İİK m.269 vd) yapılabilmelidir. Fakat, Yargıtay, karşı görüştedir ; yani, mahkeme kararı ile tespit edilen kira farkı alacağının ifa zamanının gelmiş sayılması için, kararın kesinleşmiş olması gerektiği görüşündedir. Yargıtay'ın bu görüşünün kanuna aykırı olduğu kanısındayız . Fakat, içtihadı birleştirme kararları mahkemeleri bağlayıcı nitelikte olduğundan, sözü geçen 12.11.1979 günlü İBK yürürlükte kaldığı (değiştirilmediği) sürece, kira bedelinin tespiti kararlan kesinleşmedikçe, bu kararlara dayanarak ilamsız icra (ve tahliye) takibi yapılamaz.

2) Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar : Aile ve kişiler hukukuna (MK m.8-494) ilişkin hükümler (ilamlar) kesinleşmeden icra edilemez.

“HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince, ‘... aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler katiyet kesbetmedikçe icra olunamaz’. Anılan maddede belirtilen hükümler, Medenî Kanunun ‘Kişiler Hukuku’ ve ‘Aile Hukuku’ kitaplarında yer alan konulara ilişkin tüm hükümler olmayıp, kişinin doğrudan şahsı ya da ailevî yapısı ile ilgili hukuki durumunda değişiklik yaratan ilamlar ile bu ilamların fer’î (eki) niteliğindeki hükümlerdir (örneğin ad, soyad, yaş tashihi, velayetin nez’i, babalık davası, nesep tashihi, boşanma ve bunun fer’î niteliğindeki hükümler gibi...) .

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar (m.25, m.25/a) da, kesinleşmedikçe icra edilemez .

Yargıtay, HUMK m.443,IV’deki “şahsın (kişiler) hukuku” deyimini, geniş yorumlamakta ve tüzel kişiler ile ilgili ilamlann da, kesinleşmeden icra olunamayacağına karar vermektedir .

“Fikrî ve sınaî haklar (hukuk) mahkemesinin ürün benzerliği yoluyla tescili tasarımına haksız müdahalenin önlenmesine yönelik olarak oluşan hüküm, HUMK’nun 443/4 maddesi kapsamında şahsın hukukuna ilişkin tescilli hakka tecavüz niteliğinde olduğundan, bu nitelikteki ilamlar kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gibi, eklentisi olan yargılama giderleri ve vekalet ücreti de, kesinleşmeden takibe konulamayacağı” .

Kesinleşen boşanma hükmünün icraya konulmasına gerek yoktur. Çünkü, boşanma hükmü bir inşaî hükümdür ve inşaî hükümlerde hukuki durumdaki değişiklik inşaî hükmün kesinleşmesi ile meydana gelir; bu nedenle, eşler boşanma hükmünün kesinleştiği tarihte boşanmış olurlar. Bunun için, boşanma hükmünün nüfus siciline geçirilmiş olması gerekli değildir.

Aile ve kişiler hukukuna ilişkin hükümlerdeki yargılama giderleri ve tazminat (ve bunun faizi), ilamın teferruatından (eklentisinden) olduğundan, ilamın yargılama giderlerine ve tazminata ilişkin bölümü de hüküm kesinleşmedikçe icraya konulamaz ; misal:

“Boşanma ile birlikte verilen maddi ve manevi tazminatın tahsili için takibe konu olan ilamın boşanmaya ilişkin bölümünün kesinleşmesi gerekir. İlamın bu bölümü kesinleşmeden eklentileri niteliğinde olan tazminat ve faizleri istenilemez (HUMK m.443/4)” .

Fakat, nafaka hükümlerinin icrasını isteyebilmek için, bunların kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. Yani, nafaka verilmesine ilişkin bir hükmün temyiz edilmesi, hükmün (ilamın) icrasını durdurmayacağı gibi, Yargıtay (teminat karşılığında bile) nafaka ilamının icrasının durdurulmasına karar veremez (HUMK m.443,III ; İİK m.36,IV); misaller :

“HUMK’nun 443. maddesi hükmü gereğince (boşanma ilamındaki) nafaka ile ilgili bölüm için ilamın kesinleşmesini beklemeden karar tarihinden itibaren faiz isteği ile beraber alacaklının takibe koymasında bir isabetsizlik yoktur” .

“Tedbir niteliğinde hükmedilen nafakanın da takibe konu edilmesinde buna ilişkin hükmün kesinleşmesi aranmaz’’ .

Fakat, Yargıtay yoksulluk ve iştirak nafakası için karşı görüştedir :

“Boşanma ilamı ekinde verilen yoksulluk nafakası, maddî ve manevi tazminatın icra takibine konu edilebilmesi, boşanma ilamının kesinleşmesine bağlıdır” .

“HUMK’nun 443/4 maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Aynca, boşanma kararının eklentisi olan (yoksulluk) ve (iştirak) nafakası da aynı kurala tabi olup, kararm kesinleşmesinden sonra infazı istenebilir” .

“Yoksulluk nafakası, boşanmadan sonraki dönem için hüküm altına alınan nafaka türü olduğundan, boşanma kararı kesinleşmeden icraya konulamayacağı gibi, anılan nafakanın kaldırılmasına dair mahkeme kararı da aynı şekilde kesinleşmeden infaz edilemez” .

Buna karşılık, karı kocanın boşanmasına ilişkin ilamda nafakanın kesilmesine karar verilirse, boşanma hükmü kesinleşmedikçe icra olunamayacağından, nafakanın kesilmesi hakkındaki kısım da ilam kesinleşmedikçe icra olunamaz. Yani, boşanma ilamı kesinleşinceye kadar nafaka kesilemez (ödenmeye devam edilir) .

“Takibin dayanağı ilam, Medenî Kanunun 227 ve devamı maddelerine dayalı katkı payı alacağına ilişkin olup, bu nevi ilamlar konu olarak anılan kanunun “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsı ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’î niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle de katkı payı alacağına ilişkin ilamların, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür” .

Boşanma kararında hükmedilen “ziynet eşyası bedeli, boşanma kararının ferisi olmayıp, boşanma davasından bağımsız bir dava olduğundan kesinleşmeden takibe konulabilir”

3) Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin kararlar, kesinleşmedikçe icra edilemez.

4) Yabancı mahkeme ilamlarının (ve yabancı hakem kararlarının) tenfızi hakkındaki kararlar temyiz edilirse, icra durdurulur (temyiz, yerine getirmeyi durdurur; MÖHUK m.57/2) .

5) Sayıştay ilamları, kesinleştikten sonra İİK'na göre infaz olunur (3.12.2010 tarih ve 6085 nolu Sayıştay K.m.53) .

6) Menfî tespit davasını kazanan ve lehine tazminata hükmedilen alacaklı veya borçlu, menfî tespit ilamı kesinleşmedikçe, tazminat (ve yargılama giderleri) için ilamlı icra takibi yapamaz (m.72,IV,c.2 ; 72,V,c.2) .

Menfî tespit davasının geri alma davasına dönüşmesi halinde (m.72,VI) de, ilam kesinleşmeden icra takibi yapılamaz .

7) İİK’nun 89. maddesine göre açtığı menfî tespit davasını kaybetmiş olan üçüncü kişi (banka), zimmetinde sayılan ve mahkûm edildiği tazminatı, ancak menfî tespit davasının reddine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine ödemek zorundadır .

III) Tekrar belirteyim ki, kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlardaki yargılama giderleri ve tazminat (ve bunun faizi), ilamın teferruatından (eklentisinden) olduğundan, ilamın yargılama giderlerine ve tazminata ilişkin bölümü de hüküm kesinleşmeden icraya konulamaz .

IV - Kesinleşmeden icraya konulamayacak bir ilam, kesinleşmeden icraya konulursa, borçlu buna karşı icra mahkemesinde (süresiz) şikayet yoluna başvurabilir. Bu şikayet üzerine, icra mahkemesi, ilamlı takibin iptaline karar verir .

V - Kesinleşmeden icraya konulamayacak olan ilamların, takip tarihinde kesinleşmiş olması gerekir. Takip tarihinde kesinleşmediği halde icraya konulmuş olan bir ilam, takip sırasında kesinleşse bile, şikayet üzerine, ilamlı takip (takip tarihinde ilamın kesinleşmemiş olduğu nedeniyle) iptal edilir.
Old 27-01-2015, 13:38   #5
av. necmi

 
Varsayılan

Cevabınız için çok teşekkür ederim.İlamların icrasının kural olarak kesinleşmeye tabi olmadığını biliyorum. Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar Humk 443/4 te belirtilmiş. Ancak sizinde belirttiğiniz gibi bunlardan başka kesinleşme şartı olan ilamlarda var. Hakem kararları,menfi tesbit davaları vs. İcra Mahkemesinin yetkisizlik kararı ile ilgili olarak ise;
1- Yetkisizlik kararının tespit kararı mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. (yetki itirazının kabulüne...icra dairesinin yetkisizliğine)Tespit kararları da kesinleşmeden icraya konulamaz diye biliyorum.
2- İcra mahkemesinin yetkisizlik kararının infazı yani yetkili icra dairesine gönderilmesi yetkisizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde talep edilmesi halinde gönderilebiliyor. (Yetki itirazının KABULÜ ile ... icra dairelerinin yetkisizliğine, dosyanın karar kesinleştiğinde HMK’nun 20. maddesi gereğince 2 hafta içinde müracaat halinde icra dosyasının yetkili ... icra müdürlüğüne gönderilmesine,)
Yani yetkisizlik kararının hem tespit mahiyetinde olması, hemde icra dosyasının gönderilmesi için yetkisizlik kararının kesinleşme şartının olması dolayısı ile davanın ferileri olan yargılama gideri ve vek. ücretinin de icraya konulması kesinleşme şartına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenlerle kesinleşmeden icraya konulamayacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz.
Old 27-01-2015, 13:44   #6
üye26959

 
Varsayılan

vekalet ücretinin icrası için kesinleşmeye ihtiyaç yoktur. bugüne kadar vekalet ücretine dair yaptığım hiçbir takipte kesinleşme sorun yaratmadı. tehir-i icra kararı getirilmesi durumu istisna tabi.
Old 27-01-2015, 15:56   #7
av. necmi

 
Varsayılan

Mustafa bey, Kesinleşmenin sorun yaratmaması, borçlu tarafından ileri sürülmemesinden kaynaklanmış gibi yazdığınızdan anladığım kadarı ile.
Old 27-01-2015, 18:27   #8
üye26959

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av. necmi
Mustafa bey, Kesinleşmenin sorun yaratmaması, borçlu tarafından ileri sürülmemesinden kaynaklanmış gibi yazdığınızdan anladığım kadarı ile.

ileri sürülmesinden öte, kararı icraya koyabilirsiniz temyiz edilse dahi. yani kesinleşmemiş olsa dahi. ancak karşı yan tehir-i icra kararı getirirse takibi durdurur. kısacası, takibe koymanız mümkün; takibin devamı borçlunun tutumuna bağlı diyorum
Old 16-05-2019, 11:37   #9
av.buğra

 
İnceleme ilamın esası kesinleşmeden eklentileri infaz olunamaz.

ilamın esası (..yetkisizlik kararı..) kesinleşmeden ilamdaki vekalet ücreti takibe konamaz , memurun işlemini şikayet söz konusu olur ve İİK. 22. maddeye göre vekalet ücretine konu takip dava süresince geri bırakılabilir..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay duruşma vekalet ücretinin icrası av_my Meslektaşların Soruları 1 02-06-2014 17:06
haksız tutuklama nedeniyle tazminatta vekalet ücretinin icrası... av.tuğbabal Meslektaşların Soruları 3 28-09-2013 19:51
vekalet ücretinin tayini ve icrası ayse1728 Meslektaşların Soruları 11 26-07-2013 00:16
Boşanma davasında vekalet ücretinin icrası altınhukuk06 Meslektaşların Soruları 1 30-06-2009 13:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04530692 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.