Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Uygulanacak infaz rejimi

Yanıt
Old 25-09-2019, 17:09   #1
guney1988

 
Varsayılan Uygulanacak infaz rejimi

Merhabalar
Müvekkil suç tarihi 2000 olan bir suçtan 20 yıl hapis cezası almış ve yaklaşık 6 yıldır cezaevindedir. Sevk maddeleri 188/3-4-5 olup, yerel mahkeme kararda temel ceza 11 yıl olarak belirlemiş, 188/4 sebebiyle yarı oranında arttırmış 16 yıl 6 ay ve 188/5 sebebiyle yine yarı oranında arttırmış 16y6a+(16y6a/2)= 24 yıl 9 ay olarak hesaplamış ve en son indirimlerle 20 yıl hapis cezasına hükmetmiştir.


TCK md.188/5 "Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza YARI ORANINDA, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza BİR KATartırılır. "


Maddeden benim anladığım hüküm örgütten değil iştirakten kurulmuştur. Nitekim Müvekkil TCK m. 220'den hiç yargılanmamış ve ceza almamıştır. İnfaz savcılığı ise yerel mahkemeden infazın hangi yasaya göre yapılacağına dair görüş istemiş ve mahkeme 647 sayılı yasaya göre yapılacağını belirtmiş, müddetname de infaz süresini 8 yıl olarak yani 2/5 oranına göre (ki bu örgütsüz suçlara uygulanan infaz oranı) hesaplamıştır.


Buna göre 2013 yılında cezasını çekmeye başlayan Müvekkilin 2021 şartlı salıverilme tarihidir, Müvekkilin 2016 yılında açık infaz kurumuna ayrılabilmesi ve nihayet 2019 yılında da denetimli serbestlikten yararlanabilmesi gerekir. Ancak Müvekkil 2013 ten bu yana f tipi kapalı infaz kurumunda tutuluyor ve Kurumdan, infaz savcılığından açık kuruma ayrılma dahil bütün taleplerimiz Müvekkilin 188/5 dolayısıyla ÖRGÜTTEN mahkumiyetinin olduğu ve şartlı salıverilme tarihinden 1 sene önce açık kuruma ayrılabileceği gerekçesiyle reddedilmektedir.


En vahimi ise başka bir adliyedeki infaz memurları ile durumu konuştuğumda aldığım cevaptı, Aynen şöyle "valla Avukat Bey infaz savcısının uygulamasına göre değişiyor bizim de iki tane böyle dosyamız vardı X şehrindeki savcı denetimli serbestlik verdi, Y şehrinde ki infaz yanlış hesaplanmış deyip örgüte göre hesaplattırınca sanığın cezası da arttı bence siz hiç karıştırmayın o işi "


Değerli meslektaşlarım sizden hem hukuki değerlendirmede hem de çözüm önerisinde bulunmanızı istiyorum .
Şimdiden teşekkürler..
Old 26-09-2019, 07:51   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım,

OLAY ve HUKUK / SUÇ ve CEZA / CEZA ve İNFAZ

OLAY'da

Suç tarihi: 00.00.2000 (765 yürürlükte iken…)
Umumun Sihhatine, Yenecek Ve İçilecek Şeylere Mütaallik Cürümler (765 s.TCK.m.403)

Sevk maddeleri 5237 s.TCK.m.188/3-4-5
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (5237 s.TCK.m.188)

*

Zaman Bakımından Uygulama

5237 s.TCK.MADDE 7 -

(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan Kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren Kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve Kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan Kanun ile sonradan yürürlüğe giren Kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan Kanun uygulanır ve infaz olunur.

(Değişik 3. fıkra: 5377 - 29.6.2005 / m.2) (3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

*
Dava tarihi:?
Hüküm tarihi:?
Kesinleşme:?


Mola... Saygılar.
Old 26-09-2019, 10:51   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan infaz -Zaman Bakımından Uygulama

Alıntı:
guney1988
Alıntı:
...İnfaz savcılığı ise yerel mahkemeden infazın hangi yasaya göre yapılacağına dair görüş istemiş ve mahkeme 647 sayılı yasaya göre yapılacağını belirtmiş,..

“Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır”
(5237 s.TCK. m.7-3)

CGK.E.2017/1-181, K.2019/443, T.21.5.2019
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...4%B1+derhal#fm

Mola...
Old 27-09-2019, 14:17   #5
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Meslektaşım anlatımlarınızdan yola çıkarak hesaplamalarınızda hiçbir hata göremiyorum. Müvekkilinizin 2 yıl denetimli serbestlikten faydalanması gerekir.

Burada yapılacak iş; denetimli serbestlikten faydalanması ve tahliyesi için yazılı talepte bulunup; durumu infaz hakimliğine taşımak. Esas kararı infaz hakimliği verecektir.
Old 27-09-2019, 14:20   #6
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

İnfaz Hakimliği Kanunu
KANUN NO: 4675
Kabul Tarihi: 16.05.2001
RGT: 23.05.2001
RG NO: 24410

İnfaz hâkimliklerinin görevleri

MADDE 4. – İnfaz hâkimliklerinin görevleri şunlardır :

1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tâbi tutulmaları, açık cezaevlerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Kanunlarda başka bir yargı merciine bırakılan konulara ilişkin hükümler saklıdır.

İnfaz hâkimliğine şikâyet ve usulü

MADDE 5. – Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir.

Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. İnfaz hâkimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.

Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, anası, babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanunî temsilcisi veya ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir.

Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve işlem veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

İnfaz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar

MADDE 6. – Şikâyet başvurusu, 5 inci maddede yazılı sürenin geçmesinden sonra veya infaz hâkimliğinin görev ve yetki alanı dışında kalan bir işlem veya faaliyete karşı ya da başvuru hakkı olmayan kimselerce yapılmışsa infaz hâkimi, başvuru dilekçesini esasa girmeden reddeder; şikâyet başvurusu başka bir yargı merciinin görevi içerisinde ise o mercie gönderir.

Şikâyet başvurusu üzerine infaz hâkimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden bir hafta içinde karar verir; ancak, gerek gördüğünde karar vermeden önce şikâyet konusu işlem veya faaliyet hakkında re’sen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir; ayrıca ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili Cumhuriyet savcısının da yazılı görüşünü alır.

İnfaz hâkimi, inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.

İnfaz hâkimi, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre inceleme ve işlemlerini yürütür ve kararını verir.

İnfaz hâkiminin kararlarına karşı şikâyetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir.

İtiraz, infaz hakimliğinin kurulduğu yer ağır ceza mahkemesine, ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde (2) numaralı daireye yapılır. İnfaz hâkimi aynı zamanda bu mahkemenin üyesi olduğu takdirde itirazla ilgili karara katılamaz.
Old 27-09-2019, 16:36   #7
guney1988

 
Varsayılan

Üstad yanıt için teşekkür ederim 2016 yılında zaten acık kuruma sevkinin yapılması için cezaevine taleplerimizi yazan dilekçeyi verdik reddedildi. İnfaz hakimliğine gittik yine reddildi. Ağır ceza ya itiraz ettik yine reddedildi. Gerekçe hep Müvekkilin örgüt cezası olmadığı halde "örgütün varlığı" olarak belirtildi. Adalet Bakanlığına yazdık kanun yararına bozma için o da kabul edilmedi. Cezanın da cezası çektiriliyor bu durumda ve savcıya göre değişen, keyfi uygulamaların kişi özgürlüğü gibi bir konuda bile rahatlıkla yapılabilmesini hayretler içinde takip etmek durumunda kaldım.

Meslektaşım Av. Hulusi Metin güncel infazın uygulanmasın doğru olduğunu söylemiş ancak lehe olan eski kanun olduğundan hesaplama buna göre yapıldı. Karar tarihi 2014 kesinleşme ise 2015.
Old 27-09-2019, 16:57   #8
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Meslektaşım;

İşimiz sonuna kadar denemek.

Bir de tahliye için aynı işlemleri tekrarlayıp; infaz hakimliğine başvursanız. Ayrıca ve üzülerek CİMER'e başvurmayı da deneyebilirsiniz.

Maalesef aklıma başka çözüm gelmiyor
Old 27-09-2019, 18:01   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Zaman bakımından uygulama

Alıntı:
güney1988
Alıntı:
Karar tarihi 2014
kesinleşme ise 2015.

Verdiğiniz tarihlere göre...infazda hangi yasa uygulanacak 647 mi, 5271 mi?

Merhaba sayın güney1988

1)5237 s.TCK
Zaman Bakımından Uygulama
Madde 7

ESKİ:
(3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan Kanun uygulanır.

YENİ:
(Değişik 3. fıkra: 5377 - 29.6.2005 / m.2) (3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.

2)5320 s. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Kapsam
MADDE 2.- (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamaları, Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve bu Kanunun uygulanması için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri belirtir ve yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında ne şekilde uygulama yapılacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin bazı usul hükümlerini kapsar.

Yürürlük

MADDE 19.- (1) Bu Kanunun;
a) "Zamanaşımı" başlıklı 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri (Değişik ibare: 5328 - 31.3.2005 / m.g1/j)
"1 Haziran 2005" tarihinde,
Yürürlüğe girer.


Saygılar
Old 01-10-2019, 21:45   #10
guney1988

 
Varsayılan

Üstad Merhabalar
son cevabınızda kafam karıştı açıkçası tam olarak ne demek istediğinizi sorsam
bu arada tekrar infaz kurumuna taleplerle ilgili dilekçe vermek istedim kabul etmediler avukat hükümlü adına kuruma dilekçe veremezmiş�� ancak kendisi kendi adına verebilirmiş!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Aleyhe Bozma Yasaği-müktesep Hak- Infaz Rejimi Müddetname cunapiedra Meslektaşların Soruları 3 07-09-2019 11:05
Açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve uygulanacak infaz rejimi guney1988 Meslektaşların Soruları 0 19-06-2018 22:09
Açık infaz kurumundan kapalı infaz kurumuna geçiş av.kct Meslektaşların Soruları 0 19-05-2013 19:18
infaz peter Hukuk Soruları Arşivi 1 19-04-2006 23:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05484295 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.