Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İİK. md. 68 anlamında belge

Yanıt
Old 25-06-2009, 15:38   #1
Av.Yasin

 
Varsayılan İİK. md. 68 anlamında belge

Arkadaşlar belediyenin eski tarihli bir borcuna istinaden yaptığı ilamsızz icr takibi neticesinde müvekkil borçlu itiraz etmiş sonra itirazın kaldırılması yoluna başvurulmuş mahkeme itirazı kaldırmış ama yargıtay İİK md.68 anlamında bir belge sunulamadığından kararı bozmuştur.Bozma sonrasında ise mahkeme yargıtay ilamına uyark davayı reddetti aama 68. maddeye göre de tazminata hükmetmedi gerekçesi ise kararın usulden bozulduğudur.İİK.md 68 anlamında belge sunamamak dolayısıyla bu hususun esasa ilişkin sayılmamaması ne kadar doğrudur?
Old 26-06-2009, 00:20   #2
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av. Yasin,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 28.03.2008 T., 2008/3514 E., 2008/6329 K: "İİK.'nun 4949 Sayılı Yasa ile değişik 68/son fıkrasının ilk cümlesi aynen; “...itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine tazminata mahkum edilir...” yasal düzenlemesini içermektedir. İcra mahkemesince alacaklının, itirazın kaldırılması istemi sadece takip dayanağı belgenin İİK.'nun 68/1. maddesinde belirtilen belge niteliğinde olmadığından bahisle işin esası incelenmeksizin reddedildiğinden alacaklının tazminatla sorumlu tutulması isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Antalya 2. İcra Mahkemesi'nin 03.12.2007 tarih ve 2007/765-1173 sayılı kararının hüküm bölümünün 1 nolu bendinin 3. cümlesinde yer alan icra inkar tazminatı ile ilgili cümlelerin karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK. 366 ve HUMK 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 28.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi."

Saygılarımla...
Old 20-07-2009, 17:30   #3
Av.Yasin

 
Varsayılan

Bu konuya ilişkin benzer yargıtay kararı sunabilecek arkadaşlarım varmı acaba?
Old 20-07-2009, 17:38   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Merhaba;

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/1349
Karar: 2006/5001
Karar Tarihi: 10.03.2006

ÖZET: Yapılan incelemede borçlunun tazminat isteminin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, itirazın kaldırılması isteminin esasa ait sebeplerle reddedilmediği de gözetilerek alacaklının tazminatla sorumlu tutulması isabetsiz ve hükmün bu sebeple bozulması gerekir.

(2004 S. K. m. 68)

Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Yapılan incelemede borçlunun tazminat isteminin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, itirazın kaldırılması isteminin esasa ait sebeplerle reddedilmediği de gözetilerek alacaklının tazminatla sorumlu tutulması isabetsiz ve hükmün bu sebeple bozulması gerekmekle beraber anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından karar düzeltilerek onanmalıdır.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mersin 2. İcra Mahkemesi'nin 11.11.2005 gün ve 2005/638-752 s. kararının hüküm bölümünün 1 numaralı bendinin tazminatla ilgili 2. fıkrasının tümünün karar metninden çıkarılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle İİK.366 ve HUMK. nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına mahal olmadığına, 10.03.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 20-07-2009, 17:39   #5
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Bir tane daha;

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/18731
Karar: 2006/21895
Karar Tarihi: 23.11.2006

ÖZET: İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle reddi halinde icra inkar tazminatına hükmetmek gerekirken kambiyo senedi vasfında bulunmadığı cihetle istemin reddi esasa ilişkin nedenlerle ret kapsamında kalmayacağından mahkemece İİK'nun 68/7. maddesine aykırı olarak alacaklı aleyhine %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 68)

Dava: Mahkeme kararının onanmasını mutazammın 23.06.2006 tarih, 10732/13688 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklının genel haciz yoluyla başlattığı takibe karşı borçlunun yasal süresi içerisinde İcra Dairesine yaptığı itirazın kaldırılması alacaklı tarafça istenmiştir. Mahkemece dayanak belgenin İİK'nun 68. maddesindeki belgelerden sayılamayacağı (çek muhatap bankaya ibraz edilmemiştir) belirtilerek itirazın kaldırılması istemi İİK'nun 68. maddesi nedeniyle reddedilmiştir. Ancak itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle reddi halinde icra inkar tazminatına hükmetmek gerekirken kambiyo senedi vasfında bulunmadığı cihetle istemin reddi esasa ilişkin nedenlerle ret kapsamında kalmayacağından mahkemece İİK'nun 68/7. maddesine aykırı olarak alacaklı aleyhine % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşıldığından alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 2006/10732 E. 13688 K. ve 23.06.2006 tarihli onama kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan bu hatanın giderilmesi yeniden duruşma yapılmasını gerektirmediğinden mahkeme kararının düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile 2006/194-414 sayılı ve 17.04.2006 tarihli kararın hüküm bölümünün 2. bendinde yer alan icra inkar tazminatı ile ilgili ibarelerin silinerek karar metninden çıkarılmasına, mahkeme kararının düzeltilmiş bu şekliyle İİK. 366 ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 23.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 20-07-2009, 17:42   #6
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Aynı metne sahip olduğu için yalnızca künyesini yazıyorum:

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/1350
Karar: 2006/5002
Karar Tarihi: 10.03.2006

---

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/7648
Karar: 2006/9878
Karar Tarihi: 10.10.2006

---

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/11083
Karar: 2005/14553
Karar Tarihi: 05.07.2005

İcap ederse metinlerini de gönderebilirim.

İyi çalışmalar...
Old 12-10-2012, 23:44   #7
fulyaoktem

 
Soru

Sevgili Arkadaşlar;

Aşağıdaki belge İİK 68' de bahsedilen resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgelerden midir?

(2001 buhranından sonra pek çok belediye tarafından su alacaklarının işlemiş faizleri affedilerek büyük oranda tahsilat yapılması sağlamıştı. Bu uygulamadan beş altı yıl sonra söz konusu belediyelere aşağıdakine benzer belgeler gönderildi ve kamu zararı oluştuğundan bahisle affedilen faiz bedeli, kararı alan meclis üyelerine borç olarak yüklendi. Bu uygulamanın kamu zararı doğurmadığı bilakis kamu yararına yapılmış bir uygulama olduğunu belirtir mahkeme kararları var; Ceza Mahkemelerinden Sayıştay'a kadar...)

Alacaklı vekili aşağıdaki belgeye dayanarak takip başlatmış. İlk gönderilen ödeme emrini takibe dayanak belgenin ödeme emri ekinde gönderilmemesi sebebiyle şikayet yoluyla iptal ettirmiştik. İki sene sonra tekrar ödeme emri gönderildi (başka bir dosyadan!). İtiraz ile takibi durdurduk. Belgenin niteliğini tespit etmem zamanaşımı açısından önemli. Yıllardır çalışmadığımdan pratik bilginizi rica etmek üzere yazdım.
Ayırdığınız vakit için şimdiden teşekkür ederim.


Old 13-10-2012, 13:10   #8
üye7160

 
Varsayılan

Söz konusu belge bir özelge anladığım kadarı ile,ve kanaatimce özelge(muktezalar) uzman görüşü bildiren yazışma niteliğinde bir belge olduğundan İİK 68.de sayılan belgelerden değildir.

Zira 68.maddede :

"Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz." denilmektedir.

söz konusu muktezanın, yani kurum içi yazışma neticesinde, görüş bildiren bir belgenin alacağın tahsiline dayanak yapılması söz konusu olduğundan, şahsi fikrim ,muktezaların 68.deki belgelerden sayılamayağı...
Old 13-10-2012, 13:48   #9
üye7160

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 1996/8780
Karar: 1996/9467
Karar Tarihi: 03.07.1996

ÖZET: Alacak bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip isteği sırasında İcra Dairesine tevdii zorunludur. Ayrıca, alacaklı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün İİK.nun 68. maddesinde yazılı niteliği taşımadığı gibi, Bağ-Kur Kanununun 54. maddesinde belirtilen ve genel haciz yolu ile takibe olanak sağlayan bir belge niteliği de bulunmayan bir yazıya dayalı itirazın kaldırılması isteminin reddi gerekir.

(2004 S. K. m. 58, 68) (1479 S. K .m. 54)

Dava: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 19.6.1996 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK.nun 58. maddesi hükmüne göre, alacak belgeye dayanmakta ise belgenin aslını veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında İcra Dairesine tevdii mecburidir. Ayrıca, alacaklının dosyaya sunduğu Bağ-Kur İl Müdürlüğünün 17.5.1995 tarih ve 231 sayılı yazısı, İİK.nun 68. maddesinde yazılı niteliği taşımadığı gibi, Bağ-Kur Kanununun 54. maddesinde belirtilen ve genel haciz yolu ile takibe olanak sağlayan bir belge değildir. Alacağın tahsil edilip
edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirdiği düşünülmeksizin istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 3.7.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 13-10-2012, 13:52   #10
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 1996/8780
Karar: 1996/9467
Karar Tarihi: 03.07.1996

ÖZET: Alacak bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip isteği sırasında İcra Dairesine tevdii zorunludur. Ayrıca, alacaklı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün İİK.nun 68. maddesinde yazılı niteliği taşımadığı gibi, Bağ-Kur Kanununun 54. maddesinde belirtilen ve genel haciz yolu ile takibe olanak sağlayan bir belge niteliği de bulunmayan bir yazıya dayalı itirazın kaldırılması isteminin reddi gerekir.

(2004 S. K. m. 58, 68) (1479 S. K .m. 54)

Dava: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 19.6.1996 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK.nun 58. maddesi hükmüne göre, alacak belgeye dayanmakta ise belgenin aslını veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında İcra Dairesine tevdii mecburidir. Ayrıca, alacaklının dosyaya sunduğu Bağ-Kur İl Müdürlüğünün 17.5.1995 tarih ve 231 sayılı yazısı, İİK.nun 68. maddesinde yazılı niteliği taşımadığı gibi, Bağ-Kur Kanununun 54. maddesinde belirtilen ve genel haciz yolu ile takibe olanak sağlayan bir belge değildir. Alacağın tahsil edilip
edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirdiği düşünülmeksizin istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 3.7.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2000/8462
Karar: 2000/9038
Karar Tarihi: 01.06.2000
ÖZET: Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını mutazammın bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkili dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
(2004 S. K. m. 68, 105, 143, 251) (634 S. K. m. 37)
Dava: Yuka
ırda tahi ve numaraıs yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 15.5.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: İİK.nun 68/1. maddesi gereğince talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını mutazammın bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkili dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Somut olayda, borçlunun imzasını taşıyan ve borç ikrarını içeren bir belge alacaklı tarafından sunulmuş değildir. İİK.nun 68/1. maddesinde yer alan, yetkili makamların düzenledikleri belgelerin ise takip dayanağı yapılıp ilamsız takibe konulabilmesi için, kanunda bu belgelerin İİK.nun 68. maddesinde sayılanlardan olduğuna ilişkin özel hüküm gereklidir. (İİK.143/2, 105/1, 251/1, 634 Sayılı Yasanın 37. maddesi gibi) O halde alacağın tahsil edilip edilemeyeceği yargılamayı geriktirmekle olup, itirazın kaldırılması isteminin reddi yerine kabulü isabetsizdir.
Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 1.6.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 14-10-2012, 21:45   #11
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Fulya Hanım,

Değerli meslektaşım Yıldız Hukuk tarafından paylaşılan kararlar ve ifade edilen görüş doğrultusunda düşünmekteyim ben de..
Paylaştığınız belgenin, İİK.m.68'de ifade edilen ve itirazın kaldırılmasına elveren bir belge niteliğinde sayılamayacağı kanısındayım.

Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdare AJANLARI İYUK 28 anlamında kimlerdir? Av. Eugen Huber Meslektaşların Soruları 6 08-01-2009 20:37
ciro silsilesi kopuk çek, İİK 68 anlamında belgemidir Av.Zuhat Kaya Meslektaşların Soruları 4 14-10-2007 22:42
Devlet hastanesi TCK anlamında "işyeri" sayılır mı? Konut dokunulmazlığını ihlal sabriusta Meslektaşların Soruları 1 22-09-2007 17:15
Kooperatifler Den Belge Almak Moonlight-Shadow Hukuk Soruları Arşivi 1 10-09-2004 07:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05309606 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.