Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

3. Yargı Paketi - Şimdi Ne Olacak?

Yanıt
Old 04-07-2012, 14:07   #31
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Bundan sonra biraz kara mizah ilave edersek şöyle diyaloglar da yaşanabilir:

- Davacı Vekili: Madde, 14875 sayılı yasa ile değişmiştir, falanca şekilde karar verilsin.

- Davalı Vekili: Aaa olur mu, o değişiklik de 16458 sayılı yasa ile değiştirilmiştir, şu şekilde karar verilsin.

- Hakim: İkinize de sıfır her iki değişiklik yasası da 19988 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmış. Devamına ben de vakıf değilim...

G.D:
1. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, son yasal durumun 04.07.2012 tarihi itibariyle ne olup olmadığının, bundan sonra, ..... yasasında yapılması düşünülen değişikliklere dair tasarı ve tekliflerin ve takviminin mahkememize bildirilmesinin istenmesine,
2. Bu nedenle duruşmanın çoook uzak bir tarihe ötelenmesine karar verildi.04/07/2012
Sizler bilmezsiniz de Suat Abi hatırlar; eskiden Mer'i Kanunlar Küliyatı vardı da her ay sayfa sayfa yeni yasalar ya da değişen maddeleri gelirdi.

10 yaşında staj yapan ben, babamın ofisinde gelen yeni sayfaları eskileri ile değiştirmekle mükelleftim.

"Baba, sen bu kanunların hepsini biliyor musun?" diye sorduğumda ilk dersimi almıştım. "Hukukçu, Medeni Kanun'un 1. maddesi ile karşılaşsa bile "bir dakka" der ve kanunu açıp bakar. Hepisini bilmiyorum, ama bilsem de açar bakarım..."
Old 04-07-2012, 14:26   #32
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN

Sizler bilmezsiniz de Suat Abi hatırlar; eskiden Mer'i Kanunlar Küliyatı vardı da her ay sayfa sayfa yeni yasalar ya da değişen maddeleri gelirdi.

10 yaşında staj yapan ben, babamın ofisinde gelen yeni sayfaları eskileri ile değiştirmekle mükelleftim.


Bende halen var.

Ben öğrenci iken(M.Ö önce fi tarihinde) bir yaz tatilinde iş hukuku ve iş güvenliği ile ilgili değişen yapraklı külliyat satan bir firmada çalışmıştım. Abone avukatların ofisine gidip, değişen mevzuatı tek tek yerleştirirdim.

İş hukukuna yatkınlığım oradan geliyor, sanırım.
Old 04-07-2012, 15:58   #33
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan Hacizler Kalktı da Haberimiz mi Yok?

Bugünlerde konuştuğum borçluların bir kısmı gayet kendinden emin ve vakur bir ses tonuyla "yasa çıktı, hacizler kalktı avukat bey, haberin yokmu" nidasıyla beni durumdan (ısrarla) haberdar etmeye çalışıyorlar!

Meslektaşlarıma sormak istiyorum, hacizler/muhafazalar (çoktaaan) kalktı da bizim haberimiz mi yok?

Bu günlerde gündemde olan ve görüşülen 3. yargı paketi (hacizleri de içerir şekilde) yasalaştı mı?
Old 04-07-2012, 16:00   #34
üye7160

 
Varsayılan

Hacizler kalkmadı tabiki..borçlular işine geldiği gibi yorumluyor.sağolsun medyamızda herkesten büyük hukukçu olduğu için farklı lanse ediyorlar.

yeni 3.yargı paketi ile;

ev hacizlerinde ailenin hayatının idamesi için gerekli eşyalar alınamayacak,ancak tv,uydu,pc, ziynet eşyası,para hatta kanaatimce buzdolabı ve fırın dışında diğer tüm ev eşyası(zaruri ihtiyaç) olmadığından alınabilecek.
Old 04-07-2012, 16:16   #35
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
ev hacizlerinde ailenin hayatının idamesi için gerekli eşyalar alınamayacak,ancak tv,uydu,pc, ziynet eşyası,para hatta kanaatimce buzdolabı ve fırın dışında diğer tüm ev eşyası(zaruri ihtiyaç) olmadığından alınabilecek.

Alıntıladığım bölümde bir karışıklık ve yanlışlık var gibi..
Old 04-07-2012, 16:20   #36
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Alıntıladığım bölümde bir karışıklık ve yanlışlık var gibi..

yanlışlık yok Sayın Dolgun,buzdolabı ve fırın hayatın idamesi için şart,ancak çamaşır makinesi,bulaşık makinesi tv gibi eşyalar zaruri ihtiyaç değil yani haczi mümkün.yasada açıkça yazmamış tabi ancak,aile için zaruri ihtiyaç olan eşya alınamaz demiş..

ben anlaşılır olması açısından 3.yargı paketini ekleyeyim..
Old 04-07-2012, 16:21   #37
feyzaday

 
Varsayılan

bence TV de zaruri eşya kapsamına alınmalı. Meslekte bir elin beş parmağıdır gittiğim hacizler ve bunlardan birinde muhafaza yapmadığım halde, çizgi film izleyen 9 yaşlarındaki kız çocuğunun haciz yaptığımızı, onlar istemese de TV lerini götürebilme gücümüzün olduğu anladığını anladığım o bakışlarını unutamam. Şayet bir liste yapılırsa zorunlu ev eşyalarına bu nedenle TV de eklensin derim.
Old 04-07-2012, 16:24   #38
üye7160

 
Varsayılan

-İCRA DAİRELERİ-

Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunacak.
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunacak.

-ELEKTRONİK İŞLEMLER-

İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılacak, her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenecek, kaydedilecek ve saklanacak.
Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmünde olacak. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haiz olacak. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda bitecek.

-PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI-

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her turlu nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından
uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılacak. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilecek.
İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza edecek.

-YABANCI DEVLET ALEYHİNE İLAMSIZ TAKİP YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK-

Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası
andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilecek.
Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamayacak.

-HACZOLUNAN PARALAR, POLİCELER-

Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza edecek.
Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınacak. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilecek.

-YABANCI DEVLET BAŞKANI, HÜKÜMET ÜYELERİNİ TAŞIYAN ULAŞIM ARAÇLARI YEDİEMİNE BIRAKILAMAYACAK-

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçları, bu kişiler Türkiye'de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamayacak ve yediemine bırakılamayacak.

-HACZOLUNAMAYACAK ŞEYLER-

Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya haczolunmayacak. Ayrıca, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya sus eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, borçlunun haline münasip evi, öğrenci bursları haczolunmayacak. Ancak "borçlunun haline münasip evi"nde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılacak.

-HACZEDİLEN ŞEY, BORÇLUNUN ELİNDE OLMAYIP DA ÜZERİNDE MÜLKİYET VEYA DİĞER BİR AYNİ HAK İDDİA EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDE BULUNURSA-

Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmayacak. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması icin alacaklıya yedi gün sure verecek. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılacak. Alacaklı tarafından suresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamayacak.

-ALACAKLI, HACZOLUNAN MAL TAŞINIR İSE HACİZDEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE SATILMASINI İSTEYEBİLECEK-

Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilecek.
Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından
verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkacak. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilecek. Haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olacak.
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilecek ve işlem ilgili icra dairesine bildirilecek.

-SATIŞ İLANI ELEKTRONİK ORTAMDA DA YAPILACAK-

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak.Elektronik
ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlayacak, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecek.

-ARTIRMA İLANI, ARTIRMA HAZIRLIKLARI VE İLGİLİLERE İHTAR-

Satış, acık artırma ile yapılacak. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilecek.
Old 04-07-2012, 16:53   #39
Av.Hamdi Özkaya

 
Varsayılan

Bu mevzuat değişikliği bir davada geçen sene benim de başıma geldi

Davacısı olduğum bir davada Cevaba cevap dilekçemde Gıda Mevzuatına ilişkin bir yönetmeliğe dayandım. Davalının bütün savunmalarını çürüttüğümü düşünüyordum. Davalı vekili düplik dilekçesinde benimle adeta alay edercesine dayandığım yönetmeliğin yürürlükten kalktığını yerine yeni bir yönetmelik düzenlendiğini belirtti. Tabii morardım haliyle Oysa benim sunduğum yönetmelik de çok yeni 6 aylık bir yönetmelikti ve yönetmeliği ilgili bakanlığın sitesinden almıştım. Konuyu internette araştırırken bir baktım davalı vekilinin dayandığı yönetmelik de yürürlükten kalkmış yerine yeni bir yönetmelik gelmiş!!!! . Duruşmada bunun farkında olmayan meslektaşım bana müstehzi müstehzi bakarak sunduğum yönetmeliğin değiştiğini hakime keyifle anlatmaya başladı. Ben içimden "dur sen bak son gülen iyi güler dedim" ve söz sırası alınca "sayın hakim meslektaşımın bahsettiği yönetmeliğin de değiştiğini söyleyince hakim "karar verin sayın Avukatlar hangi yönetmelik uygulanacak biz de ona göre inceleyelim" dedi gülerek. Tabii meslektaşımızla dışarıda bu durumdan kahkahaya boğulduk haliyle. Bunların hepsi iki ay içinde olmuştu ve ilgili Bakanlığın sitesine girdiğimde hala benim ilk bulduğum yönetmelik duruyordu.
Hemen Bakanlığın hukuk müşavirliğinden bir meslektaşımı aradım. "Yahu bu ne biçim iştir, 2 ay için de 3 defa yeni yönetmelik mi değişir, üstelik resmi site de hala 2 öncesi yönetmelik duruyor" dedim. Meslektaşım da "valla biz de yetişemiyoruz yaptıklarına, bir gece de hazırlanıyor bu yönetmelikler, bize bile sormuyor bürokratlar, ne yapacağımızı şaşırdık, büyük şirketlerin baskılarından
oluyor bu işler" diye cevap verdi.

Sonra bu üç yönetmeliği de yan yana koydum ve inceledim. Aslında değişiklikler sadece bir kelime çıkartılmış veya eklenmiş veya bir fıkra numarası kaydırılmış, yani çok esaslı değişiklik yok, geri kalanı aynı ama, sadece bir kelime bile değişse adamlar eski yönetmeliği yürülükten kaldırıp, yerine yeni bir yönetmelik hazırlamışlar. Hepsinin özü aynı, yönetmeliği yütülükten kaldırmadan bir maddesinde değişiklik yapacakları yerde işgüzarlık yapıp, yönetmeliği tümden kaldırıp yeni bir yönetmelik yazıyor çok çalışkan bürokratlarımız
Old 04-07-2012, 17:36   #40
avmurat

 
Varsayılan

Bir süredir mevzuatın çok hızlı değişmesinden dolayı bende artık kitaplara güvenememe durumu oluştu.Artık pek kitap alasım, okuyasım gelmiyor ve bunun da iyi bir şey olmadığını biliyorum.
Old 05-07-2012, 08:14   #41
av_yaseminceylan

 
Varsayılan

Kanaatimce fırın zaruri değildir. Borçlunun evinde buzdolabı ve ocağın kalması yeterlidir.
Old 05-07-2012, 08:25   #42
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan Bu ne sür'at

3. yargı paketi Cumhurbaşkanı'na gönderildi, Cumhurbaşkanı inceledi, onayladı, yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderdi, başbakanlık yasayı Resmi Gazete'de yayımladı!

(Ben yazarken yoruldum!)

Hayırlı olsun
Old 05-07-2012, 09:16   #43
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Bugünlerde konuştuğum borçluların bir kısmı gayet kendinden emin ve vakur bir ses tonuyla "yasa çıktı, hacizler kalktı avukat bey, haberin yokmu" nidasıyla beni durumdan (ısrarla) haberdar etmeye çalışıyorlar!

Meslektaşlarıma sormak istiyorum, hacizler/muhafazalar (çoktaaan) kalktı da bizim haberimiz mi yok?

Bu günlerde gündemde olan ve görüşülen 3. yargı paketi (hacizleri de içerir şekilde) yasalaştı mı?

Sorunuzun yanıtı aşağıdaki linkte...

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6352.html
Old 05-07-2012, 09:19   #44
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan Şu iki maddeye dikkat çekmek istiyorum

Sayın meslektaşlarım,

Yürürlülük tarihleri ve yasa değişikliğinin hangi dönemde açılmış takiplere uygulanacağı, hangisine uygulanmayacağı çok önemli.

Bu nedenle şu iki maddenin altını çizmek çok önemli:Alıntı:


MADDE 106- Bu Kanunun;

a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.


MADDE 38- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
Old 05-07-2012, 11:33   #46
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Bundan sonra biraz kara mizah ilave edersek şöyle diyaloglar da yaşanabilir:

- Davacı Vekili: Madde, 14875 sayılı yasa ile değişmiştir, falanca şekilde karar verilsin.

- Davalı Vekili: Aaa olur mu, o değişiklik de 16458 sayılı yasa ile değiştirilmiştir, şu şekilde karar verilsin.

- Hakim: İkinize de sıfır her iki değişiklik yasası da 19988 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmış. Devamına ben de vakıf değilim...

G.D:
1. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, son yasal durumun 04.07.2012 tarihi itibariyle ne olup olmadığının, bundan sonra, ..... yasasında yapılması düşünülen değişikliklere dair tasarı ve tekliflerin ve takviminin mahkememize bildirilmesinin istenmesine,
2. Bu nedenle duruşmanın çoook uzak bir tarihe ötelenmesine karar verildi.04/07/2012


Bu memlekette espri bile yapılamayacak galiba.

Alıntı:
Yazan Av.Hamdi Özkaya
Bu mevzuat değişikliği bir davada geçen sene benim de başıma geldi

Davacısı olduğum bir davada Cevaba cevap dilekçemde Gıda Mevzuatına ilişkin bir yönetmeliğe dayandım. Davalının bütün savunmalarını çürüttüğümü düşünüyordum. Davalı vekili düplik dilekçesinde benimle adeta alay edercesine dayandığım yönetmeliğin yürürlükten kalktığını yerine yeni bir yönetmelik düzenlendiğini belirtti. Tabii morardım haliyle Oysa benim sunduğum yönetmelik de çok yeni 6 aylık bir yönetmelikti ve yönetmeliği ilgili bakanlığın sitesinden almıştım. Konuyu internette araştırırken bir baktım davalı vekilinin dayandığı yönetmelik de yürürlükten kalkmış yerine yeni bir yönetmelik gelmiş!!!! . Duruşmada bunun farkında olmayan meslektaşım bana müstehzi müstehzi bakarak sunduğum yönetmeliğin değiştiğini hakime keyifle anlatmaya başladı. Ben içimden "dur sen bak son gülen iyi güler dedim" ve söz sırası alınca "sayın hakim meslektaşımın bahsettiği yönetmeliğin de değiştiğini söyleyince hakim "karar verin sayın Avukatlar hangi yönetmelik uygulanacak biz de ona göre inceleyelim" dedi gülerek

Old 05-07-2012, 14:47   #47
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Sorunuzun yanıtı aşağıdaki linkte...

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6352.html

Bu linki dün bir türlü açamadım, sürekli hata veriyordu; bir an için acaba son anda frene bastılar, değişiklik/düzeltme gerekçesiyle yasa çıkmamış yada geri çekilmiş olabilirmi diye düşümüştüm!
Old 05-07-2012, 14:59   #48
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avmurat
Bir süredir mevzuatın çok hızlı değişmesinden dolayı bende artık kitaplara güvenememe durumu oluştu.Artık pek kitap alasım, okuyasım gelmiyor ve bunun da iyi bir şey olmadığını biliyorum.
Okuduklarımız, öğrendiklerimiz sürekli olarak değişiyorsa hatta tam tersi düzenlemeler neticesinde birbiriyle çelişiyorsa, mahkemeler ve yargıtay dahi aynı konuda birbirine zıt kararlar verebiliyorsa (örneğin, HMK 383 kıymetli evrak iptali veya isim düzeltme davalarında görevli mahkemenin kim olduğu gibi) kanun ve hukuk kitapları almak çok mantıklı değil gibi..

Bir atasözümüz vardır; insana güvenme ölür, duvara dayanma çürür şeklinde, bu gidişle ve bu süratle gelecek nesiller kanuna inanma, sakın aldanma değişir diye bilecek ve söyleyecekler.
Old 05-07-2012, 15:02   #49
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Bir atasözümüz vardır; insana güvenme ölür, duvara dayanma çürür şeklinde, bu gidişle ve bu süratle gelecek nesiller kanuna inanma, aldanma değişir diye bilecek ve söyleyecekler.

Bir söz de benden.

Kanunu bilmek marifet, bilmemek mazeret değildir.
Old 05-07-2012, 15:10   #50
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avmurat
Bir süredir mevzuatın çok hızlı değişmesinden dolayı bende artık kitaplara güvenememe durumu oluştu.Artık pek kitap alasım, okuyasım gelmiyor ve bunun da iyi bir şey olmadığını biliyorum.

Ben uzun süredir şöyle yapıyordum. Hangi yasa çıkarsa çıksın yürürlük tarihine kadar kitap almıyordum. Hatta, kafam karışmasın diye, yürürlük tarihine kadar yasayı da okumamaya çalışıyordum. Nasılsa yürürlük tarihine kadar çok değişiklik oluyordu. Sanki bazı yasaları yaparken, "kamuoyu çok tepki verirse, değiştiririz" mantığıyla hazırlıyorlardı.

Ama son zamanlarda öyle değişiklikler oldu ki(son gece yapılanlar gibi) yeni kitaplar ne zaman hazırlanıp da raflarda yerini alacak?

Galiba en sağlam olanı, ne davası açarsak açalım(içtihat programı, mevzuat programı)son halini görmeden açmamak lazım.

Davaya cevap dilekçesi vereceksek de son güne kadar beklenmeli, adliyeye gidince de baro odasından internete girip son saniyelerde bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yapılanlar bize eziyet, hakim-savcıya eziyet, vatandaşa eziyet; kısaca hukuka eziyettir. Kapatın hukuk fakültelerini, adliyeleri kardeşim...Arabuluculuk Yasasını da çıkardınız işte...Ne gerek var adliyeye!
Old 05-07-2012, 15:14   #51
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Bir söz de benden.

Kanunu bilmek marifet, bilmemek mazeret değildir.

Üstat, kanunu bilmek "artık" marifet değil mi?

Yasa manyağı olduk!
Old 05-07-2012, 15:21   #52
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Bir ara reklamlar; ultra, mega, süper, hiper vs. böylesi duyulmadı, görülmedi şeklindeydi. Aynı şeyleri sürekli yenisi çıkan kanunlarımız için söylesek abartmış olmayız.

Kanun koyucumuzun reklamı ve sloganı da "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu" dur heralde.
Old 05-07-2012, 15:25   #53
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Bir ara reklamlar; ultra, mega, süper, hiper vs. böylesi duyulmadı, görülmedi şeklindeydi. Aynı şeyleri sürekli yenisi çıkan kanunlarımız için söylesek abartmış olmayız.

Kanun koyucumuzun reklamı ve sloganı da "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu" dur heralde.

Bence "Biz daha karmaşığını yapana kadar, en karmaşığı bu" daha uygun slogan olurdu. Örnek: ÖYM'leri kaldıracağız dediler; onlar kaldı ikizlerini yaptılar. Eee, ne oldu şimdi?
Old 05-07-2012, 15:36   #54
av_yaseminceylan

 
Varsayılan

Sn. Admin'e buradan sesleniyorum:

"Başında huni olan smiley istiyorum." Çünkü bu ara duygularımı ancak bu şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum.
Old 05-07-2012, 15:37   #55
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_yaseminceylan
Sn. Admin'e buradan sesleniyorum:

"Başında huni olan smiley istiyorum." Çünkü bu ara duygularımı ancak bu şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum.

Herşeyi devletten beklemeyip, bizim gibi satın alınız efendim.
Old 05-07-2012, 15:41   #56
av_yaseminceylan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Suat Ergin
Herşeyi devletten beklemeyip, bizim gibi satın alınız efendim.

Çok şükür, yalnız olmadığımı biliyorum.
Fena bir teselli değil
Old 05-07-2012, 15:44   #57
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Avukata sormuşlar: Bir daha dünyaya gelsen ne olmak istersin?
Avukat cevap vermiş: İmam
Neden?
Mevzuat hiç değişmiyor, hep aynı

Adalet Bakanlığımız dosyaları, hacizli malları koyacak, tutuklu ve hükümlüleri yatıracak yer bulamayınca sorunu sorunu Büyük İskender misali çözdü. Merak etmeyin,yakında yeni paketler de açılır. Ben yine hayra yorayım; belki de gerçek hukuk devleti olabilmemiz için iyice dibe vurmamız gerekiyordur((

Bu arada 89/7 deki bankaların merkezlerine yapılacak birinci haciz ihbarnamesi tebliği ile ilgili değişikliğe neden sevindiğinizi anlayamadım. Son 10 yıldır hiçbir bankadan haciz ihbarnamelerine olumlu cevap almadım. Üstelik borçlunun o bankada parası olduğunu bildiğim halde. Önceleri haciz ihbarnamesi gelince borçluyu çağırıp parayı çektiriyorlardı. Sonraları daha cesaretlenip borçlunun parasını havuz dedikleri hesaba 1 günlüğüne alıp bakiyesi sıfır dediler. Daha sonraları tümden yüzsüzleşerek "bankamızın rehinli kredi alacağı var" dediler. Alacak miktarını sorunca "veremeyiz, ticari sır" dediler. Sonuç olarak ben hiçbir bankadan 1.haciz ihbarnamesi ile para yakalayamadım. Şimdi ne değişecek? Hiç...
Bir arkadaşımız doğru yazmış: Bankalar gerçekten çok etkili. Daha önce de belirttiğim gibi; artık kıymetli evraka itibar kalmayınca tüm esnaf alış verişini esnafkart, kobikart gibi kartlarla yapacak. Herkes bankaların kredi müşterisi olacak. Satışı yapan bankanın POS cihazını kullanacak, mal alan kartını kullanacak. Bütün para bankaların elinden geçecek.Mecburen.
Old 05-07-2012, 15:46   #58
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Böyle devam ederse alacağımız hale dair bir karikatür.


Aşağıdaki resimde, sohbet halinde bir avukat grubu görülmektedir.

Old 05-07-2012, 15:49   #59
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI
Avukata sormuşlar: Bir daha dünyaya gelsen ne olmak istersin?
Avukat cevap vermiş: İmam
Neden?
Mevzuat hiç değişmiyor, hep aynı

Old 05-07-2012, 15:56   #60
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI
Avukata sormuşlar: Bir daha dünyaya gelsen ne olmak istersin?
Avukat cevap vermiş: İmam
Neden?
Mevzuat hiç değişmiyor, hep aynı


Valla ben de öyle bildiğimden girdim mesleğe Üstadım.

Dogmatik hukuk dediler beni kandırdılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
3. Yargı Paketi Açıklandı Site Ziyaretçisi Hukuk Haberleri 0 01-06-2012 15:17
Fakülte bitti,şimdi ne olacak? ben_c Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 32 12-08-2008 03:04
Kredi Kartları Şimdi Ne Olacak? Funda Hukuk Soruları Arşivi 56 21-10-2006 00:07
Şimdi Ne Olacak! Sibel Hukuk Soruları Arşivi 0 13-10-2003 09:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07820511 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.