Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İtirazın kaldırılması

Yanıt
Old 21-02-2024, 20:32   #1
Avserdar

 
Varsayılan İtirazın kaldırılması

Merhaba Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Müvekkilim adına örnek 13 ödeme emrinden 30 gün sonra itirazın kaldırılması ve tahliye davası açtık müvekkil mülk sahibidir.Karşı taraf(kiracı) imzaya itiraz etmedi kira ilişkisine itiraz etmedi elden ödendiğini iddia ediyor ve tanık deliline başvuruyorlar İtirazın kaldırılmasi davasında tanık deliline başvurulamadığını biliyorum.tamamen bunun üzerine bir savunma yaptılar tanık dinlenme ihtimali varmıdır.
Old 22-02-2024, 09:37   #2
Av.OHD

 
Varsayılan

İtirazın kaldırılması davasında ancak banka dekontu, mahkeme kararı veya resmi yazılar delil olarak kullanılabilir. Elden ödeme yapıldığına ilişkin iddia tanık ile dinlenilemez, senetle ispat sınırının altında da olsa dinlenemez.
Old 22-02-2024, 19:55   #3
Avserdar

 
Varsayılan

Teşkkür ederim cevabınız için bir sorum daha olacak menfi tespit davasında elden ödeme yapıldığının iddiası tanıkla ispat edilebilirmi.Kabul edilen kira kontratına karşı tanık dinletilebilirmi ve
Senetle ispat sınırının altındaysa
Old 23-02-2024, 08:38   #4
Av.OHD

 
Varsayılan

Menfi tespit davası genel mahkemelerde genel hükümlere göre görülmesi nedeniyle senetle ispat sınırının altındaki meblağ için tanık dinlenilir, meblağın senetle ispat sınırının üstünde olması halinde tanık dinlenilebilmesi için delil başlangıcı kabul edilebilecek bir belge bulunmalıdır.
Old 23-02-2024, 18:10   #5
Avserdar

 
Varsayılan

Senete karşı senetle ispat zorunluluğu sadece kira ilişkisinin veya kira sözleşmesinin hükümünün ve kuvetini ortan kaldırmaya yönelik bir iddia olduğundamı geçerli.Aşağıdaki bir görüş ve yargıtay kararı sunulmuş ama bu karar kira ilişkisinn kanıtlanması açısından verilen karar fakat bizde farklı olarak kira ilişkisi kabul edilip ödemenin elden yapıldığı iddası mevcut

https://www.turkhukuksitesi.com/show...spit+tan %FDk
Old 23-02-2024, 21:37   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

"İcra hukukundaki menfi tespit davası gerek maddi hukuk ve gerek usul hukuku bakımından genel hükümlere tabi bir davadır.Bu nedenle menfi tespit davasında yargılama usulü ,HMK hükümlerine tabidir."(B.KURU,İstinaf Sistemine Göre İcra ve İflas Hukuku,2016 sh:192)

Sorudaki olayda; ortada yazılı kira sözleşmesi varsa, HMK.m.201 'e göre ;yıllık kira miktarı tanıkla ispat yasağındaki miktar altında olsa dahi elden ödeme iddiası tanıkla ispat edilemez.Buna karşın ortada yazılı kira sözleşmesi mevcut değil ise HMK. m. 200 uygulanır. Yıllk kira miktarının tanıkla ispat yasağındaki miktarın altında olması halinde elden ödemenin tanıkla ispatı imkanı vardır.
Old 24-02-2024, 00:35   #7
Avserdar

 
Varsayılan

Cevabınız için çok teşekkür ederim son olarak itirazın kaldırılması davası devam ederken borclunun acmis oldugu tedbir talepli menfi tespit davası tahliyeyi ve takibi durdurabilirmi dava sonuna kadar.
Old 24-02-2024, 08:50   #8
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

1. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında mahkeme ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar veremez. Ancak,takip konusu borcun tamamınınn icra veznesine yatırılması halinde, borçlu alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesine karar verebilir.(İİK.m.72/3) Ancak bu halde borçlu 30 günlük süre içinde kira borcunu ödemediğinden , paranın yatırılması itirazın kaldırılması davasında tahliyeye engel olamaz.

2. Borçlu kiracının ilâmsız tahliye takibinden sonra menfi tespit davası açması, icra mahkemesinin alacaklı kiraya verenin tahliye talebini incelemesine ve tahliye kararı vermesine engel değildir. Bu menfi tespit davası tahliye talebinin incelenmesinde bekletici mesele dahi yapılamaz. Ancak İcra Mahkemesinin itirazın kaldırılması kararı vermesi halinde (aşamasında); menfi tespit davasına bakan mahkeme borçlu kiracının talebi üzerine teminat karşılığında tahliye kararının icrasının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verebilir.

3.İcra Mahkeme menfi tespit davası sonuçlanıncaya kadar kararını vermez ve menfi tespit davası borçlu kiracı lehine hükme bağlanır ise ilamsız tahliye takibi kendiliğnden derhal durur.

Değindiğimiz bu kurallar aşağıdaki HGK kararında da doğrulanmaktadır.

YARGITAY HGK 21.12.2021 T. 2017/1918 E. 2021/ 1707 K.

"...19. Kiralanan taşınmazların kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız icra yolu ile tahliyesinde (İİK m. 269-269/d), borçlu kiracı borçlu bulunmadığının (veya kiracı olmadığının) tespiti için menfi tespit davası açabilir (İİK m. 269/d, 72). İlamsız tahliye takibinden önce de kiracı hukukî yararı bulunmak şartı ile menfi tespit davası açabilir. Bundan sonra alacaklı kiralayan ilamsız tahliye takibi yaparsa menfi tespit davasına bakan mahkeme, borçlu kiracının talebi üzerine teminat karşılığında ilamsız tahliye takibinin durdurulmasına ihtiyatî tedbir yolu ile kararı verebilir (İİK m. 269/d, 72/2). Fakat ilamsız tahliye takibinden sonra borçlu kiracının menfi tespit davası açmış olması hâlinde menfi tespit davasına bakan mahkeme ihtiyatî tedbir yolu ile ilamsız tahliye takibinin durdurulmasına karar veremez (269/d, 72/2, c. 1) (Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davası, Ankara 2003, s. 220).

20. İlamsız tahliye takibinden sonra borçlu kiracının menfi tespit davası açmış olması hâlinde menfi tespit davasına bakan mahkeme takibin durdurulmasına değil borçlu kiracının talebi üzerine borçlunun (altı, otuz veya altmış günlük) ödeme süresi içinde icra dairesine ödemiş olduğu kira parasının alacaklı kiralayana ödenmemesi hakkında (teminat karşılığında) ihtiyatî tedbir kararı verebilir (İİK m. 269/d, 72/3, c. 2). Ancak bu hâlde borçlu kiracı icra dairesine ödemiş olduğu paranın alacaklı kiralayana ödenmesine muvafakat etmemiş (ve böylece temerrüde düşmüş) olduğundan icra mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verir. Borçlu ödeme emrinde yazılı otuz günlük ödeme süresi içinde icra dairesine ödeme yapmış ise de ihtiyatî tedbir yolu ile alacaklıya ödenmesinin engellenmesi nedeniyle otuz günlük ihtar süresi içinde borç ifa edilmiş sayılamaz.

Borçlu kiracının (ilâmsız tahliye takibinden sonra) menfi tespit davası açması, icra mahkemesinin (m.269/a, 269/b veya 269/c hükmüne göre) alacaklı kiraya verenin tahliye talebini incelemesine ve tahliye kararı vermesine engel değildir. Bu menfi tespit davası tahliye talebinin incelenmesinde bekletici mesele dahi yapılamaz. Ancak menfi tespit davasına bakan mahkeme borçlu kiracının talebi üzerine teminat karşılığında tahliye kararının icrasının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verebilir (İİK m. 72/3, c. 2 kıyasen) (Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013, s. 859; Kuru, İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davası, Ankara 2003, s. 220-221).

22. Menfi tespit davası borçlu kiracı (davacı) lehine hükme bağlanır ise ilamsız tahliye takibi derhal durur (İİK m. 72/5, c. 1). Bundan sonra icra mahkemesi tahliye kararı veremez
."
Old 24-02-2024, 15:27   #9
Avserdar

 
Varsayılan

Mahkeme ihtiyati tedbir talebini degerlendirirken kararı vermek için esas hakkında haklı bir sebep yada gerekçe ararmı yoksa talep edildiği için
direk kararmı veriyormu.
Old 25-02-2024, 08:59   #10
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Bu konuda olması gerekeni söyleyebilirim.

Hakim ihtiyati tedbir talebini dceğerlendirirken esas hakkında haklı bir sebep yada gerekçe arar.

Ancak burada, tedbire karar verebilmek için tam ispata gerek yoktur. Hakimin talapte bulunanın dayandığı delillere göre hakkının varlığını gerçeğe yakın görmesi yeterli olabilir.Diye düşünüyorum.
Old 26-02-2024, 10:03   #11
Avserdar

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim cevaplarınız için İtirazın kaldırılması davası devam ederken duruşma görülmeden önce menfi tespit davası açılırsa tedbir talep edilip tebdir kabul görürse itirazın kaldırılması davasında hakim itirazın kaldırılmasi ve tahliye kararı veremezmi.dava reddedilirmi.
Old 26-02-2024, 14:14   #12
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Yukarıdaki cevaplarımda "İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında mahkemenin ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar veremeyeceği, itirazın kaldırılması davasında icra mahkemesinin menfi tespit davasını bekletici neden dahi yapamayacağı" ifade edilmiş idi.Bu yönden İtirazın kaldırılması davasının görülüp karara bağlanmasının önlenmesi yönünden ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün olmadığı gibi ,icra hukuk mahkemesindeki yargılamaya aynı dereceli bir başka mahkemenin karışması da söz konusu olamaz.İcra hakimi menfi tespit davasından bağımsız olarak yargılamasını yapıp kendi değerlendirmesine göre kararını verir.

Bununla beraber yıne önceki cevaplarımda da belirttiğim gibi, menfi tespit davasına bakan mahkeme borçlu kiracının talebi üzerine teminat karşılığında tahliye kararının icrasının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Benim son olarak diyebileceklerim bunlardan ibaret.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İtirazın İptali mi,İtirazın kaldırılması mı? eşitlik mi Meslektaşların Soruları 3 03-11-2015 10:32
İtirazın Kaldırılması Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 3 23-10-2014 22:13
İtirazın Kaldırılması lawyer53 Meslektaşların Soruları 3 12-03-2014 01:54
İtirazın kaldırılması hk. SHODAN Meslektaşların Soruları 2 21-03-2013 18:39
İtirazın Kaldırılması mı, İtirazın İptali mi? MTL Meslektaşların Soruları 5 19-05-2010 08:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08632302 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.