Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kiralayanın ölmesi durumunda kira sözleşmesinin akıbeti ne olur

Yanıt
Old 25-01-2012, 14:14   #1
Av.DM

 
Varsayılan Kiralayanın ölmesi durumunda kira sözleşmesinin akıbeti ne olur

Merhaba
Kiralayanın ölmesi durumunda kira sözleşmesinin akıbeti ne olur? Mirasçıların hakları nelerdir? Tşk ederim şimdiden.
Old 25-01-2012, 14:17   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Kiralayanın tüm haklarına mirasçılar sahiptir. Yalnız kiralayanın mirasçılarına işlem yapılacaksa, 3 aylık mirası reddetme sürelerinin beklenmesi gerekmektedir.
Old 25-01-2012, 14:29   #3
Av.DM

 
Varsayılan

Kira sözleşmesini yenilemeye gerek var mı? Yeni malik gibi 1 ay içinde ihtar çekip 6 sonra tahliye davası açma hakları var mı ? Tahliye davası açarken beraber mi hareket etmeliler ?
Old 25-01-2012, 21:56   #4
Av. Gökhan Tazegül

 
Varsayılan

Kiralayanın ölümü ile birlikte kiraya konu taşınmazda elbirliği mülkiyeti sözkonusu olur. Bu sebeple mirasçılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı olduğu için mirasçılar, kiralayanın sahip olduğu tüm haklara sahip olmakla birlikte bu hakları ancak birlikte kullanabilirler.
Old 26-01-2012, 09:21   #5
Av. Görkem Gökçen

 
Varsayılan

Kiraya konu taşınmazı bütün mirasçılar elbirliği şekilde maliki olurlar yani birlikte hareket etmek zorundadırlar. Bu gibi durumlarda mümkün olan en kısa sürede paylı mülkiyete geçmek en doğrusu olur ki ilerde doğabilecek tartışmaların önüne geçilsin. kanaatimce sözleşmeyi yenilemeye gerek yok devam edebilirler.
Old 26-01-2012, 20:35   #6
Av.DM

 
Varsayılan

Kiralayan öldüğü için kiracı kira bedelini nereye havale yapacak
Old 26-01-2012, 20:49   #7
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.DM
Kiralayan öldüğü için kiracı kira bedelini nereye havale yapacak

Sulh Hukuk Mahkemesinden kira bedellerinin ödenmesi için ödeme yerinin belirlenmesi için dava açmanız gerekmektedir.
Old 26-01-2012, 20:52   #8
aunustu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.DM
Kira sözleşmesini yenilemeye gerek var mı? Yeni malik gibi 1 ay içinde ihtar çekip 6 sonra tahliye davası açma hakları var mı ? Tahliye davası açarken beraber mi hareket etmeliler ?

Öncelikle kira sözleşmesini yenilemeye gerek yok. Mirasçılar aynı şartlarda kira sözleşmesine halef olurlar. Mirasçılar mirasbırakanın halefi olduğundan yeni malik sayılmazlar. bu sebeple mirasçıların bir ay içinde ihtar çekme hakları yoktur. İştirak halinde malik olduklarından zorunlu dava arkadaşıdırlar.
Old 26-01-2012, 20:56   #10
tiryakim

 
Varsayılan Tevdi Mahalli Tayini Dilekçesi 6100 Sayılı HMK ' ya göre

6100 Sayılı HMK ya göre tevdi mahalli Dilekçe örneğini işinize yarar düşüncesi ile ekliyorum...

... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
İSTEMDE BULUNAN :
TC KİMLİK NUMARASI :
ADRES :
VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
MADDİ İLGİLİ :
ADRES :
KONU : Tevdi mahallinin (ödeme yerinin) belirlenmesi istemimizi
içerir.
AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilimiz, mülkiyeti … ….’ye ait olan ve … … …../….. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince ….. yıldır kiracı olarak oturmakta aylık .... TL. kira ödemektedir. (EK 1)
2-) … ile müvekkilimiz arasında yapılan kira sözleşmesinin özel şartlar başlığını taşıyan bölümünün ... maddesinde “Kiracı kira parasını her ayın …-… günleri arasında elden ev sahibine ödeyecektir” hükmü yer alırken; yine özel şartların ... maddesinde de “Kira bedeli artış oranı enflasyon oranında olacaktır” hükmü yer almaktadır. Müvekkilimizde söz konusu hükme göre hareket etmekte ve kirayı her ayın …-… günleri arasında davalıya evinde teslim etmektedir.
3-) …. …, müvekkilimize … Noterliğince düzenlenen …/…/… tarih ve …/… yevmiye numaralı bir ihtarname (EK 2) çekerek kira bedelini yeni dönem için …TL.’ye çıkardığını ihtaren bildirmiş; müvekkilimiz de yine … Noterliğince düzenlenen …/…/… tarih ve …/… yevmiye numaralı bir ihtarname (EK 3) çekerek “kira bedelinin …TL.’ye çıkarılmasının mümkün olamayacağını zira bu bedelin çok fahiş olduğunu ve ayrıca hükümet tarafından belirlenen kira artış oranından fazla artırımda bulunamayacağını” bildirmiştir.
4-) Müvekkilimiz, kira bedeli olan ….-TL’nin ödenmesi hususunda sözleşmeye uygun bir biçimde düzenli olarak ifayı gerçekleştirmesine karşın … ayına ait kira bedeli …. …. tarafından alınmamış ve posta ile … …’ nin yerleşim yerine ödemeli olarak havale edilen para kabul edilmemiştir. (EK 4) Ayrıca müvekkilimiz takip eden ayın kira bedelini de hükümetin belirlediği artış oranında arttırarak … …’ nin evine götürmüş ama söz konusu kira bedeli de teslim alınmamıştır. Ayrıca bu hususta dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 5) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.
5-) Bütün bu yaşananlara rağmen müvekkilim kira bedelini ödemek ve temerrüde düşmemek için elinden geleni yaptığı çok açıktır. Ancak karşılaşılan temerrüt durumunun ilerleyen aylar içinde söz konusu olacağından; açıklanan nedenlerle kira bedelinin ödenmesi amacıyla ödeme yeri tayini için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 91, 93, 6100 S. K. m. 382-388
HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, … Noterliğince düzenlenen …/…/… tarih ve …/… yevmiye numaralı ihtarname, … Noterliğince düzenlenen …/…/… tarih ve …/… yevmiye numaralı ihtarname, Posta havale kağıdı, Tanık anlatımları
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin kira bedelini yatırabileceği bir ödeme yerinin tespitine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…
EKLER: 1- …/…/… tarihli kira sözleşmesi,
2- … Noterliğince düzenlenen …/…/… tarih ve …/… yevmiye numaralı bir
ihtarname
3 - … Noterliğince düzenlenen …/…/… tarih ve …/… yevmiye numaralı bir
ihtarname
4- Posta havale kağıdı
5- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi,
6- Bir adet onaylı vekaletname örneği.
İstem Sahibi Vekili
Av.DM
Old 26-01-2012, 21:27   #11
Av.DM

 
Varsayılan

Mirasçılar kiralananı satmaya karar verseler;
sözleşme 4 senelik ve sözleşmede şöyle bir madde vardır ' sözleşme müddetinden son iki ay içinde kiracı kiralanan şeyi görmek için gelen taliplere karşı koyamaz '. O zaman bu dönem kiracınınalıcıların gelmesine izin vermemesi akde aykırılık ( kiracının yükümlülükleri )teşkil eder mi ?
Old 26-01-2012, 22:11   #12
tiryakim

 
Varsayılan

Bence sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir.. Çünkü o dediğiniz madde yani ''son iki ay içinde kiracı kiralanan şeyi görmek için gelen taliplere karşı koyamaz '' maddesi sözleşmede olan bir madde olduğu için bu madde gereği alıcıların gelmesine izin verilmemesi bana göre bir akde aykırılık nedenidir.
Old 26-01-2012, 22:17   #13
Av.DM

 
Varsayılan

Kiracının yükümlülüklerinden biri kiralananı uygun zamanda taliplere göstermektir ama bizim olayımızda sözleşme 4 seneliktir, daha bir senesi yeni dolmustur ve 'son iki ay içinde kiracı kiralanan şeyi görmek için gelen taliplere karşı koyamaz ' maddesi vardır. O yüzden kiracının kiralananı göstermemesi akde aykırılık teskil etmez diye dusunmekteyim


Alıntı:
Yazan tiryakim
Bence sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir.. Çünkü o dediğiniz madde yani ''son iki ay içinde kiracı kiralanan şeyi görmek için gelen taliplere karşı koyamaz '' maddesi sözleşmede olan bir madde olduğu için bu madde gereği alıcıların gelmesine izin verilmemesi bana göre bir akde aykırılık nedenidir.
Old 26-01-2012, 22:18   #14
tiryakim

 
Varsayılan

Sözleşme süresi dolmamışsa akde aykırılık teşkil etmez eğer dolmuşsa akde aykırılık teşkil eder.
Old 27-01-2012, 09:49   #15
aunustu

 
Varsayılan sayın DM

Alıntı:
Yazan Av.DM
Kiracının yükümlülüklerinden biri kiralananı uygun zamanda taliplere göstermektir ama bizim olayımızda sözleşme 4 seneliktir, daha bir senesi yeni dolmustur ve 'son iki ay içinde kiracı kiralanan şeyi görmek için gelen taliplere karşı koyamaz ' maddesi vardır. O yüzden kiracının kiralananı göstermemesi akde aykırılık teskil etmez diye dusunmekteyim

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 6570
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun (MÜLGA KANUN NO: 6101/10) (YÜR. TAR.: 01.07.2012)

Kabul Tarihi: 18.05.1955
R.G. Tarihi: 27.05.1955
R.G. No: 9013

Madde 7 - Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan

a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebileceği gibi,

b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında,

c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira akdinin hitamında,

ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadiyle esaslı bir surette tamir, tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde kira akdinin hitamında,

d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse kendisi veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra,

e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,

Tahliye davası açabilirler.

Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.

6570 Sayılı kanuna göre mirasçılar işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliyesi için dava açabilirler. Yalnız bu ihtiyacın gerçek olması ve tahliyeden sonra da devam etmesi gibi şartlar söz konusu yargıtay kararlarında.

Başka bir yöntem mirasçılar kendi arasında anlaşmışlarsa satabilirler. Yeni malik yeni iktisap nedeniyle tahliye davası açabilir.
Old 27-01-2012, 15:25   #16
Av.DM

 
Varsayılan

Kiracının ilgili maddeye istinaden yine de kiralananı gelen taliplere gösterme yükümlülüğü var mı? Her saat her dakika ?
Alıntı:
Yazan aunustu
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 6570
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun (MÜLGA KANUN NO: 6101/10) (YÜR. TAR.: 01.07.2012)

Kabul Tarihi: 18.05.1955
R.G. Tarihi: 27.05.1955
R.G. No: 9013

Madde 7 - Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan

a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebileceği gibi,

b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında,

c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira akdinin hitamında,

ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadiyle esaslı bir surette tamir, tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde kira akdinin hitamında,

d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse kendisi veya eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle iş yeri olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında kiracıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra,

e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,

Tahliye davası açabilirler.

Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.

6570 Sayılı kanuna göre mirasçılar işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliyesi için dava açabilirler. Yalnız bu ihtiyacın gerçek olması ve tahliyeden sonra da devam etmesi gibi şartlar söz konusu yargıtay kararlarında.

Başka bir yöntem mirasçılar kendi arasında anlaşmışlarsa satabilirler. Yeni malik yeni iktisap nedeniyle tahliye davası açabilir.
Old 27-01-2012, 15:40   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.DM
Kiracının ilgili maddeye istinaden yine de kiralananı gelen taliplere gösterme yükümlülüğü var mı? Her saat her dakika ?

İlgili madde diye alıntı yaptığınız 6570 S.K. 7 inci maddesinde bu hususla ilgili ilgi kuramadım.
Old 27-01-2012, 15:42   #18
aunustu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.DM
Kiracının ilgili maddeye istinaden yine de kiralananı gelen taliplere gösterme yükümlülüğü var mı? Her saat her dakika ?

Her saat her dakika değil ama makul saatler içerisinde göstermelidir. Zaten müvekkillerinizin başka birine kiraya vermesi mümkün değil kiracı sözleşme şartlarını yerine getirdiği müddetçe. Ancak müvekkilleriniz satış yapacağı için makul saatler içerisinde gayrimenkulü gezmelerine izin vermek zorunda.
Old 27-01-2012, 15:49   #19
Av.DM

 
Varsayılan

Bende bağlantı kuramadığım için sordum Yeni maliklerin gayrimenkulu satış hakları olduğu için ( sözleşmede sözleşme bitiiminden 2 ay önce gelen taliplere kiracı karşı koyamaz ibaresi olmasına rağmen ) gayrimenkulu diledikleri zaman yeni taliplere gösterebilirler diye bir bağlantı kurmaya çalıştım.

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
İlgili madde diye alıntı yaptığınız 6570 S.K. 7 inci maddesinde bu hususla ilgili ilgi kuramadım.
Old 28-01-2012, 12:54   #20
Av.DM

 
Varsayılan

Kiralayan kiralananın 1/2 hissesine sahipse ve vafet etmışse,( diğer malik kiralayanın eşi ) bu durumda kira sözleşmesinin akibeti ne olur? Yine mirasçılar bağlı mıdır yenı sözleşmeyle?

Alıntı:
Yazan aunustu
Öncelikle kira sözleşmesini yenilemeye gerek yok. Mirasçılar aynı şartlarda kira sözleşmesine halef olurlar. Mirasçılar mirasbırakanın halefi olduğundan yeni malik sayılmazlar. bu sebeple mirasçıların bir ay içinde ihtar çekme hakları yoktur. İştirak halinde malik olduklarından zorunlu dava arkadaşıdırlar.
Old 29-01-2012, 13:09   #21
aunustu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.DM
Kiralayan kiralananın 1/2 hissesine sahipse ve vafet etmışse,( diğer malik kiralayanın eşi ) bu durumda kira sözleşmesinin akibeti ne olur? Yine mirasçılar bağlı mıdır yenı sözleşmeyle?

Kiralayan ölmemiş olsa sözleşmeyle bağlı olacağına göre, mirasçılarda murisin halefi olduklarına göre sözleşme ile bağlıdırlar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kiralayanın ölmesi-Kira bedelinin kime ödeneceği hususu dadaş Meslektaşların Soruları 17 12-11-2012 15:29
Takip Borçlusunun Ölmesi Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 18 24-01-2012 04:34
kiralayanın sözleşmeyi devretmesi Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 5 12-05-2010 13:24
varisin önce ölmesi avsağdıç Meslektaşların Soruları 1 22-05-2007 11:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06297588 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.