Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Lisans Eğitimi Hukuk Lisans Eğitimi ile ilgili sohbetler ve konular

Hakimlik ve savcılık için adli tıp dersini almış olmak şart mı?

Yanıt
Old 15-02-2012, 22:32   #1
Aslı Aydın

 
Varsayılan Hakimlik ve savcılık için adli tıp dersini almış olmak şart mı?

Merhaba,

Bugün bir arkadaşımdan duyduğum kadarıyla; hakim veya savcı olabilmek için lisans düzeyinde iken Adli Tıp dersinin alınması zorunluymuş ve aksi taktirde hakim veya savcı olunamıyormuş. Bu bilginin doğruluğu nedir acaba? Bana biraz garip geldi açıkçası. Çünkü benim okuduğum fakültede önceden var olan adli tıp dersi kapatıldı ve bu nedenle şu anda bu durumun birçok öğrencinin aleyhine bir durum teşkil etmesi söz konusu olmakta.
Old 17-02-2012, 18:26   #2
hukukkızı

 
Varsayılan

Sınav şartları arasında böyle bir durum aranmıyor,en azından kimse bana sormadı bu dersi alıp almadığımı.

Acaba mülakat esnasında mı etkili oluyordur?
Old 19-02-2012, 00:25   #3
berduss_57

 
Varsayılan

zaten fakültelerde zorunlu olarak okutulmuyo mu ki bu ders
Old 19-02-2012, 00:27   #4
berduss_57

 
Varsayılan

adli tıp dersi zaten fakültelerde zorunlu olarak veriliyor bildiğim kadarıyla ki sınav şartları arasında da hukuk fakültesi mezunu olmak şartı onu kapsıyor olsa gerek.
Old 20-02-2012, 14:08   #5
Aslı Aydın

 
Varsayılan

Bizim fakültemizde hiçbir zaman zorunlu olmadı bu ders ve 2-3 yıl kadar önce de fakülte müfredatından seçmeli olarak da kaldırıldı. Şu anda bu ders gündemde değil sanırım.
Old 21-02-2012, 16:47   #6
hukukkızı

 
Varsayılan

Geçen sene İÜHF'de seçmeli ders olarak verilmişti.Gerçi seçmeyenler yok denecek kadar azdı.
Old 29-03-2012, 00:17   #7
AV. AHMET ERTAŞ

 
Varsayılan

Arkadaşlar aşağıya Adalet Bakanlığının son sınav için vermiş olduğu hakimlik sınavı için gereken şartları ekliyorum. Dikkat edecek olursanız hukuk fakültesi mezunu olmanız yeterli, adli tıp dersini almanıza gerek yok.Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
İ L Â N

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

.

1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 500

adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

2-Başvurular elektronik ortamda 6 ncı maddede belirtilen usul çerçevesinde ve

yerlerde 24 Ekim 2011 Pazartesi günü başlayacak, 18 Kasım 2011 Cuma günü mesai

saati bitiminde sona erecektir.

3-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2011 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav

saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir.

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda

gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM’de optik

okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız

doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan

herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı taktirde, bu soru, ilgili

testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel

Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden

ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür

Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi

Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel

Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere

ilân edilen kadronun (500) iki katı fazlası olan 1500 aday mülâkata katılmaya hak

kazanacaktır. 1500 üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da mülâkata çağrılacaktır.

Ancak, 70 ve üzeri puan alanların sayısı 1500’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan

adaylar mülâkata çağrılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç

Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız.”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana

giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak

kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise

“Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

5-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca

adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 25.12.1976 ve daha

sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de

Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı

belgesi almış bulunmak,

d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel

olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı

şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları

bulunmamak,

g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve

haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,

Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya

taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir

fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış

olmak.

6- Sınava başvurular elektronik ortamda alınacağından, adayların başvuru

tarihleri arasında sınav başvuru ücreti olan 50 TL’yi ÖSYM adına Akbank, T.Halk

Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın

tüm şubeleri ve Akbank, T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası,

Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla

öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatırılmamış olması halinde

sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar:

a)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından

(www.pgm.adalet.gov.tr.) temin edecekleri başvuru formu (bu form eksiksiz bir şekilde

doldurulacaktır),

b) Hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomanın

düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir

hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk

fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair

verilecek belge,

c) Nüfus cüzdanı sureti ile birlikte başvuracaklardır.

Başvurular Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube

Müdürlüğüne, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat

yapılacaktır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta

yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından

düzenlenecek Sınava Giriş Belgesinde kullanılacağından, adayın fiziksel olarak tanınmasını

sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form

adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi

yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun

aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt

formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte

birimde kalacaktır.

Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve

durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil

edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları

geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların

mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7-Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 19 Aralık

2011 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.

Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Adaylar şifrelerini, başvuru merkezlerine

(Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM

Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet

sayfasında bulunmaktadır. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez,

bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Sınava Giriş Belgesini ibraz

edemeyenler sınava alınmayacaktır.

8-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel

Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki

soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Yapılacak olan yazılı yarışma sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi

ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve

Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan

seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk

Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama

Usulü, İdarî Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

9-Adaylar sınava, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri

Sınava Giriş Belgesi, özel kimlik belgesi (Yalnız nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik

belgesi olarak kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası

bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) ile gelecektir. Sınav için gerekli olan iki

adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker ÖSYM tarafından her bir aday için

soru kitapçığı ile birlikte temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler

sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav

Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır.

10-Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak, sınav sonuçları ile

mülakat günü ve yeri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında

(www.pgm.adalet.gov.tr) ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını,

sınav sonuçlarının internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde

ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu

duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları

inceleyerek, sonuçlarını adaylara 10 gün içinde bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan

itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler

yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır.

11-Hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle (doğum

tarihi 25.12.1976 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ,yazılı sınavdan

muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda

alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formuyla birlikte hukuk fakültesi mezunu olduğunu ve

hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretini ve ilanın 12 inci maddesine göre

mülâkata katılmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeleri başvuru tarihleri olan 24 Ekim

2011-18 Kasım 2011 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim

Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet

başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

12-Mülakata katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının Bakanlığımız

Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulmasından itibaren en geç 15 gün

içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube

Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı

aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir:

a) İlanın 6 ncı maddesinin (b) bendinde sayılan belgelerin asılları veya noterden

onanmış örnekleri,

b)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel

olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı

şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları

bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu

raporu,

c)Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına

yada ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

d)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına

dair dilekçe şeklinde bildirim,

e) İki adet 6x9 ebadında adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde

çektirilmiş fotoğraf,

f) Mal bildirim belgesi,

g)Sınav sonucuna ilişkin internet çıktısı,

h)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan iki adet

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

ı)Adalet Bakanlığına verilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığından veya Adlî Sicil ve

İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adlî sicil kaydı,

i) Başarılı olması halinde atanmak istediği staj merkezine ilişkin dilekçe şeklinde

bildirim.

D U Y U R U L U R
Old 07-09-2012, 10:46   #8
SEFA ERÖNCER

 
Varsayılan

merhabalar,
hakimlik savcılık sınavı için adli tıp dersini alma gereği yoktur. bu ders zaten çoğu hukuk fakültelerinde seçmeli ders, diğer bazı hukuk fakültelerinde de yoktur. ama iyi bir hakim ya da savcı olunmak isteniyorsa bu dersin de katkısı olacaktır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
SSK'dan emekli olmak için "ssk ile davalık olmamak" gibi bir şart olabilirmi??? Av.Caglar Meslektaşların Soruları 6 10-10-2012 19:13
23 ekim 2011 tarihinde yapılan avukatlar için adli yargı hakimlik ve savcılık sınavının 86. sorusu hk. oeroglu Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 25 17-01-2012 14:31
Hakimlik, savcılık için engelleyici durumlar Emre TAŞ Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 2 22-03-2010 17:34
2009 Yılında Adli Yargı Hakimlik/Savcılık Adaylığı Sınavı Av. R. Onur ÇINAR Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 48 14-12-2009 09:01
Adli Hakimlik Savcılık Sınavına Çalışmak Için Kaynak Önerebilir misiniz? Av.İsmail Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 2 12-09-2008 10:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05323601 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.