Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kambiyo takibi-yetki

Yanıt
Old 21-06-2011, 15:52   #1
akrd61

 
Varsayılan Kambiyo takibi-yetki

Takip :Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
Alacaklının ikemetgahı: A şehri
Borçlunun ikemaetgahı: B şehri
Kombiyo takiplerinde yetkili icra dariesinin borçlunun ikemetgahı olduğunu biliyorum.Ancak senet bedeli az olduğunudan müvekkil alacaklı bulunduğu A şehrinden takip yapmak istiyor.Bu nedenle takibi talebini ve devam eden takip işlemlerini ve her türlü taleplerimizi B şehri icra müdürlüğüne gönderilmek üzere A şehrinden yapa bilirmiyiz ?
Old 21-06-2011, 16:15   #2
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Takip :Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
Alacaklının ikemetgahı: A şehri
Borçlunun ikemaetgahı: B şehri
Kombiyo takiplerinde yetkili icra dariesinin borçlunun ikemetgahı olduğunu biliyorum.Ancak senet bedeli az olduğunudan müvekkil alacaklı bulunduğu A şehrinden takip yapmak istiyor.Bu nedenle takibi talebini ve devam eden takip işlemlerini ve her türlü taleplerimizi B şehri icra müdürlüğüne gönderilmek üzere A şehrinden yapa bilirmiyiz ?

Bonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipler bakımından yetkili icra daireleri sadece borçlunun ikametgahının bulunduğu icra dairesi değildir ayrıca bonoda kararlaştırılmış olan yetkili icra dairesi ; bonoda öngörülen ödeme yeri veya ödeme yeri yoksa bononun düzenlendiği yer icra dairesidir.
B Şehrinden takip açılması durumunda A şehri nöbetçi icra müdürlüğü aracılığyla (muhabereyle) B Şehri icra müdürlüğüne talep gönderebilirsiniz tabiki ama iş takibi zor olur diye düşünüyorum.
Old 21-06-2011, 16:15   #3
şahika

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan akrd61
Takip :Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
Alacaklının ikemetgahı: A şehri
Borçlunun ikemaetgahı: B şehri
Kombiyo takiplerinde yetkili icra dariesinin borçlunun ikemetgahı olduğunu biliyorum.Ancak senet bedeli az olduğunudan müvekkil alacaklı bulunduğu A şehrinden takip yapmak istiyor.Bu nedenle takibi talebini ve devam eden takip işlemlerini ve her türlü taleplerimizi B şehri icra müdürlüğüne gönderilmek üzere A şehrinden yapa bilirmiyiz ?

Asıl olan kambiyo senedinde senedin düzenlenme tarihinin altına yazılan yer, düzenlenme tarihinin bulunduğu yer belirtilmemeişse senet borçlususunun adres kısmında gösterdiği yer ve senet içeriğinde yetkiye ilişkin düzenleme var ise o yer mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğudur. Kambiyo senedinden doğan alacaklar, aranacak alacaklar niteliğini haiz olduğundan kambiyo senedi alacaklısı kendi yerleşim yerinde kambiyo senedine mahsus takip yapamaz. Ancak sizin takibinizi B şehri icra müdürlüğüne gönderilmek üzere A şehri nöbetçi icra müdürlüğü kanalıyla yapabileceğiniz kanaatindeyim. Ancak bu süreç biraz uzun olacaktır.

Aşağıda, işinize yarayacağını düşündüğüm bir Yargıtay kararını da ekliyorum.

<H4>T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3445

K. 2009/11103

T. 26.5.2009

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( İcra Müdürlüğünün Yetkili Olmadığını İddia Eden Borçlunun Yetkili Olarak Gösterdiği Yerlerin de Yetkili Olmadığı - Geçerli Bir Yetki İtirazından Söz Edilemeyeceği/Yetki İtirazının Reddine Karar Verileceği )

• YETKİ İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Yoluyla Takibe Karşı - Borçlunun Yetkili Olarak Gösterdiği İcra Müdürlüklerinin de Yetkili Olmadığı/İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )

• BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA YETKİLİ YER BİLDİRMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Yoluyla Takibe Karşı Yapılan Yetki İtirazlarında Birden Çok Yetkili İcra Dairesi Belirtilmiş Olsa Dahi Yetkili Yeri Bildirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmiş Sayılacağı )

• ALACAKLININ TERCİH HAKKI ( Borçlunun Yetki İtirazı İle Birlikte Birden Fazla Yetkili İcra Dairesi Bildirmesi Durumunda Alacaklıya Tercih Hakkının Sorulacağı )

2004/m.50

1086 /m. 9, 23

818/m. 73


ÖZET : Borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlanmıştır. Mahkemenin ( icra dairesinin ) yetkili olmadığını iddia eden taraf yetkili mahkemeyi beyan etmeye mecburdur. Yetkili olmaları koşulu ile birden çok yetkili mahkeme ( icra dairesi ) belirtilmiş olsa dahi, yetkili yeri bildirme yükümlülüğü yerine getirilmiş olur. Somut olayda birden fazla yetkili yer bildiren borçlunun bildirdiği her iki yer de yetkili olmadığından geçerli bir yetki itirazından söz edilemez. O halde mahkemece itirazın reddi gerekir.
Borçlu terditli olarak yetkili yeri belirttiğinden bu durumda yetkili yerin belirlenmesi için alacaklıya tercih hakkının sorularak sonuca gidilmesi gerekir.
DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı vekili tarafında borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, adı geçene örnek 10 nolu ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede icra mahkemesine verdiği dilekçe ile yetkili yerin Görele veya Trabzon İcra Dairesi olduğunu belirterek Zile İcra Dairesi'nin yetkisine İtiraz ettiği anlaşılmıştır.
Takip dayanağı bononun tanzim yeri Çanakçı olup, borçluya ödeme emri de Çanakçı'da tebliğ edilmiştir. Çanakçı ilçesi ise Giresun yargı alanı içinde yer almaktadır.
Bonoya dayalı olarak, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde ( HUMK, 9. md. ), bonoda öngörülen ödeme yerinde, ancak TTK'nun 689/3. maddesine göre ödeme yeri gösterilmeyen bonoda, ödeme yerinin ( keşide yeri ) olduğunun kabulü gerekeceğinden, bononun tanzim yerinde icra takibi yapılabilir.
TTK'nun 620 ve 667. maddeleri gereğince bononun ödenmek üzere borçlunun işyerinde veya ikametgahında ibraz edilmesi zorunludur. Bu itibarla, kambiyo senetlerinden doğan alacaklar, aranacak alacaklar niteliğinde olduğundan bu nevi para alacağında BK. 73. maddesi hükümleri uygulanmaz. Yani kambiyo senedi alacaklısı, kendi yerleşim yerinde takip yapamaz.
Bu durumda Giresun İcra Müdürlüğü yetkili olup, Zile İcra Müdürlüğü yetkisizdir. Öte yandan borçlunun bildirdiği Görele ve Trabzon İcra Müdürlükleri de yetkili değildir.
HUMK'nun 23. maddesi son cümlesi hükmüne göre mahkemenin yetkili olmadığını iddia eden taraf yetkili mahkemeyi beyan etmeye mecburdur. HGK'nun 22.09.1976 gün ve 10/1957-2554 sayılı ve 25.12.1987 tarih ve 1987/506-1103 sayılı kararında benimsendiği gibi, anılan hükümde yetki itirazında bulunana birden fazla yetkili mahkemeyi ( icra dairesini ) gösterme olanağı yasaklanmamıştır. Yetkili olmaları koşulu ile birden çok yetkili mahkeme ( icra dairesi ) belirtilmiş olsa dahi, yetkili yeri bildirme yükümlülüğü yerine getirilmiş olur.
Somut olayda birden fazla yetkili yer bildiren borçlunun bildirdiği her iki yer de yetkili olmadığından geçerli bir yetki itirazından söz edilemez. O halde mahkemece İtirazın reddi yerine yazılı şekilde Görele İcra Müdürlüğü'nün yetkili olduğu yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Kabule göre de, borçlu terditli olarak yetkili yeri belirttiğinden bu durumda yetkili yerin belirlenmesi için alacaklıya tercih hakkının sorularak sonuca gidilmesi gerekirken bu hususun göz ardı edilerek hüküm tesisi doğru değildir. SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 26.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. (Kaynak: Kazancı)
</H4>
Old 21-06-2011, 16:16   #4
üye32062

 
Varsayılan

Borçlunun ikametgahında, bonoda kararlaştırılan yerde ve ödeme yerinde ( yoksa düzenlendiği yerde ) icra takibi yapılabilir. Muhabere yolu ile takibinizi yetkili daireye gönderebilirsiniz. İyi çalışmalar
Old 24-05-2012, 17:22   #5
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan

Muhabere icra dairesi kanalıyla...

muhabere(iletişim,haberleşme)
Old 25-01-2013, 20:15   #6
incapita

 
Varsayılan

muhabere yoluyla kambiyo takibi yapmak istiyorum ancak süre yönünden muhabere ile dosyanın gönderildiği tarih mi esas alınır yoksa gönderildiği yer icra dairesinin kayıt tarihi mi esas alınır? İşlemler UYAP üzerinden yapılacağına göre bu şekilde takip açan meslektaşlarım benimle tecrübelerini paylaşabilirler mi? Teşekkürler.
Old 25-01-2013, 20:30   #7
olgu

 
Varsayılan

Takip tarihi muhabere defterine işlenip harçların yatırıldığı gündür.
Old 10-08-2015, 15:46   #9
Av.Gamze28

 
Varsayılan

Merhaba Meslektaşlarım,

Alacaklı vekili olarak İzmir icra dairelerinde açtığımız kambiyo senetlerine mahsus takibe karşı borçlu vekili yetki itirazında bulunmuş. Senedin üzerinde Kula Mahkemeleri yazmakta fakat borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki (yani İzmir) icra daireleri de yetkili değil midir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Old 11-08-2015, 18:23   #10
olgu

 
Varsayılan

Borçlunun ikameti yetkilidir. Eğer alacaklı ve borçlu tacir veya tüzel kişilik değilse senet üzerindeki yetki sözlemesi hükmü hmk 10. Madde gereği geçersizdir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kambiyo senetlerinde yetki itirazı ve mal beyanı avukatzd Meslektaşların Soruları 8 01-02-2010 19:57
kambiyo senetlerine mahsus takipte yetki Gürkan Çalışkan Meslektaşların Soruları 1 17-08-2007 16:41
Kambiyo senet takibinde yetki itirazı? avangardea Meslektaşların Soruları 3 12-07-2007 22:38
kambiyo senedi takibi-ticari defter mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 2 05-04-2007 12:22
kambiyo senedi takibi mevzu hukuk Meslektaşların Soruları 2 19-03-2007 11:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04891896 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.