Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhtiyati Haciz - Esas Takibe Geçme Süresi Ne Zaman Başlar

Yanıt
Old 15-01-2009, 16:25   #1
alperyldrm

 
Varsayılan İhtiyati Haciz - Esas Takibe Geçme Süresi Ne Zaman Başlar

İİK`nun 264/1. maddesi uyarınca dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmış ise haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur"
denmektedir.

Acaba; esas takibe geçme süresi,

1-fiili hacizn uygulandığı tarihten itibarenmi başlar ?

2-Bu uygulama esnasında herhangi bir şey haczedilmediği için sözkonusu süre tapu, trafik ve 89/1 haciz yazılarının cevaplarının tarafımıza tebliğinden itibarenmi başlar

3 fiilin hacizn uygulanmasının yeterli olduğu, ancak aynı zamanda 89/1 gönderildiği için sözkonusu sürenin başlaması 89 /1 in cevabının bize tebliğinden itibarenmi başlar.

benim olayda; fiili haciz uygulamasında hiçbir şey haczetmedim, ve aynı zamanda tapu , trafik, 89/ 1 gönderdim ama cevapları daha gelmedi.
Old 15-01-2009, 16:38   #2
Av_Ece Altunay Önal

 
Varsayılan

Esas takibe geçme süresi, ihtiyati haciz kararından itibaren 10 gün değil midir???Bildiğimi şaştım şimdi
Old 15-01-2009, 16:46   #3
alperyldrm

 
Varsayılan

10 günlük süre ihtiyati haciz kararını aldıktan sonra uygulama için geçerli. esas takibe geçme 7 gün de bu 7 gün yukarıda belirttiğim hangi sürenden sonra başlıyor ?
Old 15-01-2009, 16:53   #4
FYLOZOF

 
Varsayılan

sayın meslektaşım, ''fiili haciz uygulamsında bir şey hazcetmedim'' derken, fiili haciz yaptnızmı, yani evine, işyerine vs.. gidipte haczedecek eşya bulamadınızmı?
İhtiyadi hacizde esas takibe geçme süresi, fiili haciz tarihinden itibaren( yani , evine , işyerine, vs.. gittiğiniz tarih)
şayet , fiili haciz yapmayıpta, sadece ilgili kurumlara müzekkere yazmış iseniz,(bu müzekkere sonucu tapu kaydına konulan haciz gıyapta yapılmış sayılıyormu) o o konuda sıkıntı olabilir.
Ama, İİK 264/1 bence sadece fiili haczi esas almış
Old 15-01-2009, 17:04   #5
alperyldrm

 
Varsayılan

şunu iyi biliyorum fiili haciz yapılmadıysa ve sadece tapu tarfiğe haciz yazısı gönderip bu haciz yazılarının cevaplarının kendine tebliği için masraf bırakıp dosyaya işletirsen, eğer o tapu veya trafik haciz yasısı alacaklı vekiline 8 ay sonra tebliğ olsa bile esas takibe geçmede ki geçmedeki 7 günlük süre 8 aydan sonra başlıyor.Bununla ilgili yargıtay kararıda var da. Benim sorum ben fiili haciz uygulaası için işyerine gittim ama hiçbişey haczetmedim.ve tapu tarfiğe yazı yazdım tebliğ masrafınıda bıraktım.şimdi burda fiiili haciz uygulaması derken birşeyin mutlaka haczedilmesi gerekiyormu, gerekmiyorsa benim tapu tarfik haciz yaılarımında bana tebliği beklenirmi sürenin başlaması için. Bence fiili hacizde birşeyin haczedilmesi gerekiyor.Çünkü bende alınan teminat karşı tarafın haciz nedeniyle uğrayacağı bir zarar için alınmıyormu.Ortada bir haciz yok
Old 16-01-2009, 13:57   #6
FYLOZOF

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım, siz haciz avansı yatırıp borçlunun işyerine gitmiş iseniz, herhangi bir menkul haczetmseniz bile, İİK 264/1 göre fiili haciz yapmışsınız demektir.
İşyerine yaprtığınız haciz tarihinden itibaren 7 gün içinde, normal takibe geçmeniz gerekir..
Old 16-01-2009, 14:01   #7
mehmet sirn

 
Varsayılan

İhtiyati haciz kararını müteakip yapılan fiili hacizden kastedilen hususun, alacağın tahsilini sağlayacak şekilde sonuç alınması olduğunu zannetmiyorum. İhtiyadi haciz kararından sonra yapılan fiili hacizde, borçlunun işyerinde menkul bulunmaması veya işyerinin bir başka kişiye ait olması nedeniye haciz yapılmaması durumunda, bu hacizi fiili haciz olarak kabul etmemeyi pek mantıklı bulmuyorum.


Alacaklı, borçlusu hakkında bir icra ve iflas takibinde bulunmadan veya onun hakkında bir alacak davası açmadan önce, ihtiyati haciz kararı almış ve bunu uygulatmışsa kendisi (varsa vekili) haciz sırasında hazır bulunmuşsa, haciz tarhinden, haciz yokluğunda (gıyabında) yapılmışsa, haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesine başvurarak ya haciz veya iflas yolu ile takip talebinde bulunmak ya da borçluya karşı bir dava açmak zorundadır. Aksi takdirde, ihtiyadi haciz hükümsüz kalır. (İİK.md.264/1)
(İcra Hukukunda Haciz-Av.Talih Uyar 2. Basım Sayfa:83-84)

Özet:Alacaklı (ya da vekiline), yokluğunda uygulanan ihtiyati hacizin mutlaka tebliği gerekeceği ve İİY.264/1'deki 7 günlik sürenin, bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı

İhtiyati haciz kararında, menkullerin de haczine karar verilmiş, banka mevduatı da menkl hükmünde bulunmuştur. Borçlunun bankalardaki mevduatına 22.05.1986 ve 23.05.1986 tarihlerinde alacaklının gıyabında haciz vazedilmiştir. İİK'nun 264. maddesi 1. fıkrasında açıklandığı gibi, haczin uygulandığının kendisine tebliğ tarihinden itibaren alacaklının 7 gün içinde takip talebinde bulunması gerekir, ıttıla kafi değildir. Kaldı ki, alacaklı 27.051986 tarihinde takibe geçmiş, ödeme emri de tanzim edimiştir. 28.05.1986 tarihinde de harç yatırılmıştır. 02.06.1986 tarihinde de ödeme emri tebliğ edilmiştir. Bu durumda İİK'nun 264 maddesindeki ihtiyati haczin hükümsüz kalmasını icap ettiren bir cihet bulunmadığı nazara alınmadan, ihtiyati hacizleri hükümsüz kılar şekilde şikayetin kabul olunması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK. 366 e HUMK'nun 428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA 05.02.1988 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (12.HD 5.2.1988 T. E:1987/3268, K:1003)
(İcra Hukukunda Haciz-Av.Talih Uyar 2. Basım Sayfa:97)

Borçlu hakında alınan ihtiyati haciz kararı , Adana 3. İcra Müdürlüğünce 982/3345 itiyati haciz sayılı takip dosyası ile 25.08.1982 tarihinde alacaklı vekili de hazırolduğu halde infaz edilmiş olup, bu işlemi müteakip alacaklı tarafından 7 günlük yasal süre içinde cra takibine geçilmemiştir.
İİK'nun 264/1 maddesi uyarınca, dava açılmaan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptıröış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmış ise haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. Aynı maddenin 4. fıkrasına göre, alacaklı b u müddeti geçirirse htiyati haciz hükümsüz kalır.
Alacaklının borçlu hakkında aldığı ve infaz ettirdiği ihtiyati haciz anılan maddeye göre hükümsüz kaldığı halde ; mercii hakimliğince bu husus nazara alınmaksızın konusu bulunmayan davanın esasına girilerek hüküm tesisi, usul ve kanuna uygun bulunmadığından kararın bozulması gerekmektedir.
...
(15.HD. 19.1.1984 T. E:1983/3634, K:85)

(İcra Hukukunda Haciz-Av.Talih Uyar 2. Basım Sayfa:105-106)
Old 16-01-2009, 14:28   #8
avensis

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/8157
Karar: 2005/12325
Karar Tarihi: 08.12.2005

ÖZET: Dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz zabtının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde takip talebinde bulunması veya dava açması gerekir. Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmediğinden davalının ihtiyati haczi düşmemiştir.

(2004 S. K. m. 257, 261, 262, 264)

Dava: Taraflar arasındaki şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: İİK. nun 264/1 maddesine göre dava açılmadan veya icra takibine başlamadan önce ihtiyati haciz yaptırmış alacaklı haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz zabtının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunması veya dava açması gerekir. Yokluğunda yapılan ihtiyati haciz tutanağı tebliğ edilmediğinden davalının ihtiyati haczi düşmemiştir. Kıymet takdir raporunun tebliği hacizlerin tebliğ edildiği anlamına gelmez.

İcra mahkemesince bu yönler gözetilerek yazılı biçimde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Sonuç: Yukarda açıklanan sebeplerle kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 08.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Bunların yanında tapu ve trafik göndermişsiniz.Tapu ve trafik müzekkereleri neticesinde haciz konulmaması durumunda ihtiyati haciz düşmez.Ancak haciz koyulmuşsa haciz tarihi olarak müzekkerenin gidiş tarihi konulmaktadır.Dolayısıyla yedi günlük süre o tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Müzekkereleri gönderme tarihinden itibaren icrai takibe geçmenizde fayda vardır.
Old 16-01-2009, 14:40   #9
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avensis

Bunların yanında tapu ve trafik göndermişsiniz.Tapu ve trafik müzekkereleri neticesinde haciz konulmaması durumunda ihtiyati haciz düşmez.Ancak haciz koyulmuşsa haciz tarihi olarak müzekkerenin gidiş tarihi konulmaktadır.Dolayısıyla yedi günlük süre o tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Müzekkereleri gönderme tarihinden itibaren icrai takibe geçmenizde fayda vardır.şayet tapuya ve trafiğe haciz talep ettiniz ve bunun la ilgili masrfaları ( haciz konulduktan sonra haczin size tebliğ edilmesi için gereken masraflar dahil ) dosyaya işletirseniz. esas takibe geçme süresi tapuya hacizn konulduğu tarihten itibaren değil. Sözkonusu haczin size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Bununla ilgili yargıtay kararı bulunmaktadır. Müdür kabul etmişti buna benzer bi durumda
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İhtiyati haciz kararı uygulanmadan icrai takibe geçilmesi ad-hoc Meslektaşların Soruları 15 06-12-2017 05:07
Teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Mümkün mü? turbo Meslektaşların Soruları 1 31-12-2008 15:50
İhtiyati haciz esas takibe geçilmesi avukat1980 Meslektaşların Soruları 2 08-04-2008 11:51
İhtiyati Tedbir Ve Haciz ali Hukuk Sohbetleri 3 01-05-2004 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04819703 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.