Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Eş hakkında Suç Duyurusu - Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Yanıt
Old 09-08-2007, 14:48   #1
av_memet_bey

 
Kitap Eş hakkında Suç Duyurusu - Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

mrhb saygı değer meslektaşlarım müvekkilem A, B şehrinde D isimli şahıs ile evliyken sürekli şiddete maruz kalmış ve müşterek hayat kendisi için çekilmez hale gelmiş.Kocasının dedesi tarafından cinsel tacize maruz kalmış ve en sonunda dayanamıyarak doğduğu yerolan C şehrine 3 yaşındaki kızı ile kaçmıştır.Bu arada kocası madde bağimlısıdr.Ben müvekkilem adına C.savcılığına suç duyuırusunda bulunmam için başvuruyu A şhrinemi yoksa kaçtığı ve doğduğu yer olan C şehrine mi başvuracağım.Bu arada boşanma davası için yetkili mahkeme hangisi.Şimdiden bilgileriniz için teşekkürler.
Old 09-08-2007, 15:05   #2
SPARTACUS

 
Varsayılan

-- Suç duyurusunu her hangi bir C.S yapabilirsiniz
-- Boşanma davası ortak ikametkah veya eşlerin yani A veya B nin ikametkah yerlerinde açılabilir.Yetki itirazı olmaması şartıyla herhangi bir yerde de açılabilir
Old 09-08-2007, 16:25   #3
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Suçun işlendiği yer Mahkemesi yetkilidir.

Boşanma davasının, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılması gerekir (MK m. 168). Yerleşim yeri sürekli kalma niyeti ile oturulan yerdir (MK m. 19).
Old 10-08-2007, 09:31   #4
sumeyra

 
Varsayılan

Suç duyurusunu herhangi bir savcılıkta yapabirsiniz.
Boşanma davasına gelince mk. 168 eşlerden birinin yerleşim yeri veya son 6 aydan beri beraber kaldıkları yer mahkemesi yetkilidir. Olayınızda müvekkilinizin yerleşim yeri olarak doğduğu memleketi mahkemesinde açabilirsiniz. Ayrıca nüfusa herhalde doğduğu yerde kaydedilmiştir. Yrgıtay 2. Hukuk Dairesi 26.06.2003 ve 2003/9008Es 2003/9662 Karar sayılı ilamında 'Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşime Karinedir' denmektedir. Saygılar
Old 10-08-2007, 10:31   #5
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Her yerden suç duyurusunda bulunabilirsiniz ama suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcılığına evraklar gönderilir.
Old 10-08-2007, 15:53   #6
Av.Çağlar Şener

 
Varsayılan

suç duyurusunu yetkili olan suçun işlendiği yerde yapmazsanız, yetkisizlik kararı ile evraklar yetkili c. başsavcılığına gönderilecektir.
ayrıca boşanma davasında kesin yetki kuralı yoktur. esasa cevap süresi içinde yetkisizlik itirazı olmadığı sürece davanız herhangi bir yer aile mehkemesinde görülebilir. yine de yetkili mahkeme; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
saygılarımla;
Old 14-08-2007, 19:32   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Karar ------------------------<<<<<Önemli>>>>>--------------------------

Alıntı:
Yazan sumeyra
Yrgıtay 2. Hukuk Dairesi 26.06.2003 ve 2003/9008Es 2003/9662 Karar sayılı ilamında 'Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşime Karinedir' denmektedir. Saygılar

Yargıtay yasa değişiklikleri nedeniyle bu görüşünü değiştirmiştir.

T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2006/2-687
Karar: 2006/705
Karar Tarihi: 08.11.2006
ÖZET: Taraflar 9.1.2003 tarihinde evlenmişler. 26.8.2004 tarihine kadar Hatay İli merkez Antakya ilçesinde oturmuşlardır. Davacı kadın tarafların yerleşim yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş bu davayı 10.9.2004 tarihinde Altınözü'nde açmıştır. Nüfusa kayıtlı olunan yeri yerleşim yerine karine kabul edilirken 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 28. maddesinin 21.10.2003 gün 4992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu karineden vazgeçilmiş. 29 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda da böyle bir karineye yer verilmemiştir.

(4721 S. K. m. 19, 20, 168) (1587 S. K. m. 4, 28)
Dava: Taraflar arasındaki <boşanma> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Altınözü Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 04.05.2005 gün ve 2004/222 E. 2005/97 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 13.03.2006 gün ve 2006/2338 E. 2006/3343 K. sayılı ilamı ile;
(... Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (TMK.168.md) Taraflar 9.1.2003 tarihinde evlenmişler, bu dava 10.9.2004 tarihinde açılmıştır. Tarafların 26.8.2004 tarihine kadar Hatay'da oturdukları anlaşılmaktadır. Davacı kadının yerleşim yerinin Altınözü olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Yetki itirazının kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır...),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Karar: Dava boşanma istemine ilişkindir.
Davacı vekili; davalının evlilikten kısa bir süre sonra evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluktan uzak davrandığını, evini ve eşini yok sayan bir yaşam tarzına girdiğini, eşini sürekli aşağıladığını ve hakaret ettiğini, davalının evin kilidini değiştirdiğini ve davacının eve girmesini engellediğini, eve 5-6 kişi getirerek onları yerleştirdiğini, davacının şahsi eşyalarını ancak polis nezaretinde alabildiğini, davalının Suudiarabistan'da çalıştığını Türkiye'ye geldiğinde ise zamanını Antalya ve İstanbul'da geçirdiğini ileri sürerek tarafların boşanmalarına, 750.000.000 TL. nafakaya, 25 milyar maddi 25 milyar manevi tazminatın davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davacının Altınözü'nde ikamet etmediği gibi tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yerin de Altınözü olmadığını, davacının son ikametgahının Antakya olduğunu ileri sürerek yetkisizlik itirazında bulunmuştur.
Mahkemenin; <davanın kabulüne> dair verdiği karar, Özel Daire'ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mahkeme TMK. nun 19. ve 20. maddelerinde yerleşim yerinin kişinin sürekli kalma niyeti ile oturduğu yer olduğunun ve yerleşim yerinin değiştirilmesinin yenisinin edinilmesine bağlı olduğunun belirtildiği bu durumda davacının yeni bir yerleşim yeri edinebileceği ve bu yerin de ayrılık sonrası ana babasının adresi ve nüfusa kayıtlı olan yer Altınözü ilçesi Keskincik köyü olduğu, TMK. nun 168. maddesinde yetkili mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi olduğunun belirtildiği, tüm bunlar nazara alındığında Altınözü Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin yetkili olduğu> gerekçesi ile direnme kararı vermiştir.
Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık; davacının yerleşim yerinin Altınözü mü? yoksa Hatay mı? olduğu noktasındadır.
TMK. nun 19. maddesinde <Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz> hükmünü taşımakta.
TMK. nun 20. maddesi ise, <Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır> hükmünü içermektedir.
TMK. nun 168. maddesi ise;<Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir> hükmünü getirmiştir.
Somut olayda taraflar 9.1.2003 tarihinde evlenmişler. 26.8.2004 tarihine kadar Hatay İli merkez Antakya ilçesinde oturmuşlardır. Davacı kadın tarafların yerleşim yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş bu davayı 10.9.2004 tarihinde Altınözü'nde açmıştır.
Davacı kadın, 26.8.2004 tarihinde Antakya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde yerleşim yeri adresini Ürgen Paşa Mahallesi 31. Sok. Kapan Apartmanı No:1 Antakya olarak göstermiştir.
Bu nedenle davacı kadın TMK 19, 20 ve 168. maddeleri gereğince yerleşim yerinin Altınözü olduğunu kanıtlayamadığı gibi, delil listesinde belirttiği tanıkların adresi de Antakya'dır.
Yargıtay Yüksek 2. Hukuk Dairesi önceleri 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 4 ve 28. maddeleri gereğince nüfusa kayıtlı olunan yeri yerleşim yerine karine kabul ederken 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 28. maddesinin 21.10.2003 gün 4992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu karineden vazgeçilmiş. 29 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda da böyle bir karineye yer verilmemiştir.
Hal böyle olunca; Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK. nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 08.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 04-02-2008, 12:33   #8
Av.bozkara

 
Varsayılan

Sayın Doğanel,

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararından sonra Yargıtayın nüfus kaydını ikametgah hususunda karine olarak kabul ettiği yönündeki görüşünü değiştirdiğ,ni gösteren yargıtay dairesi kararına rastladınız mı?ben arıyorum fakat içtihat programım da olmadığı için bulamadım.varsa yazabilirseniz çok memnun olurum.

Saygılarımla
Old 04-02-2008, 12:42   #9
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/21518
Karar: 2006/5959
Karar Tarihi: 20.04.2006
ÖZET: Davacı kadın taraflar arasında meydana gelen olaylardan sonra Erzurum'a ailesinin yanına dönerek boşanma davası açmıştır. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Davacı kadın sürekli kalma niyetiyle ailesi yanına döndüğü ve kendi yerleşim yerinde boşanma davası açtığı gözetilmeden işin esasinin incelenmesi gerekir.
(4721 S. K. m. 19/1, 168)
Dava: Taraflar aras
ındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (TMK.m.168)
Davacı kadın taraflar arasında meydana gelen olaylardan sonra Erzurum'a ailesinin yanına dönerek Erzurum Aile Mahkemesinde boşanma davası açmıştır. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. (TMK.m.19/1) Davacı kadın sürekli kalma niyetiyle Erzurum'a ailesi yanına döndüğü ve kendi yerleşim yerinde boşanma davası açtığı gözetilmeden işin esasinin incelenmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davasında yetkili mahkeme ve boşanma sebebi ile takıların iadesi askeri hakim Meslektaşların Soruları 18 03-05-2011 12:17
Boşanma davasında yetkili mahkeme askeri hakim Meslektaşların Soruları 5 17-01-2008 14:09
tsmf tarafından gerçekleştirilen ihalelerin feshi davasında yetkili mahkeme av.bahar61 Meslektaşların Soruları 3 21-06-2007 09:07
Milli Eğitim Bakanlığı Aleyhine Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme üye15184 Meslektaşların Soruları 3 02-05-2007 12:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04946899 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.