Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adliye Duvarı Staj ve mesleki dayanışma ilanları, hukuk panel, konferans, toplantı haberleri ve hukukla ilgili her türlü ticari nitelik TAŞIMAYAN duyurular. Tarih içeren aktiviteleri ayrıca Hukuk Takvimize de işleyebilirsiniz.

En Az Ücret Çizelgesi -İstanbul Barosu

Yanıt
Old 23-08-2002, 22:45   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan En Az Ücret Çizelgesi -İstanbul Barosu

01.07.2002-31.12.2002 DÖNEMİ

AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ

EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 04.07.2002 gün ve 27/86 sayılı kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.


Avukatlık ücreti sözleşmesi yazılı olarak yapılır.

Avukatlık ücreti peşin ödenir ve KDV ayrıca eklenir.Masraflar müvekkile aittir.

İlamların icrası için, davacı veya davalı vekiline C/5 bendindeki ücret ayrıca ödenir.


A- SULH HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Mirasçılık belgesinin alınması
300.000.000 TL

2 Tahliye Davası
850.000.000 TL
’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u

3 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası
950.000.000 TL
' den az olmamak üzere dava konusumalın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %10’u

4 Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılması, Eş tarafından koca lehine yapılacak işlemlerde izin alınmasına ilişkin Davalar
400.000.000 TL

5 Evlat edinmeye izin Davası
900.000.000 TL

6 Vesayet ve Kayyım Davaları
600.000.000 TL

7 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar
850.000.000 TL

8 Mirasçılık belgesinin iptali Davası
850.000.000 TL

9 Mirasta defter tutulması
850.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
10 Kira tespiti ve Kira bedelinin arttırımı Davaları
850.000.000 TL
’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
Davalı Vekilliğinde
600.000.000 TL
' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i
11 Delil tespit istemi
450.000.000 TL

12 Alacak, Maddi ve Manevi tazminat Davalar
700.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
13
Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)
300.000.000 TL

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme,Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları
900.000.000 TL


2 Nişan bozulmasından doğan Davalara (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)
900.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3 Boşanma Davaları

a) Anlaşmalı
700.000.000 TL


b) Çekişmeli
1.200.000.000 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4 Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları
1.200.000.000 TL


5 Nafaka Davası
700.000.000 TL


6 Tenkis Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

7 Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

8 Vasiyetnamenin iptali Davası
1.450.000.000 TL


9 Mirasta iade Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

10 Men’i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11 Tapu iptali ve Tescili Davaları
1.200.000.000 TL
’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

12 Şuf’a Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

13 Geçit Hakkı Davası
1.200.000.000 TL


14
Ecrimisil Davası
900.000.000 TL
'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

15
Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

16
Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

17
Tespit Davası
900.000.000 TL

18
Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava
1.200.000.000 TL

19
Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava
1.200.000.000 TL

20
Tenfiz ve Tanıma Davaları
1.200.000.000 TL

21
Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları
900.000.000 TL

22 Tüketici mahkemeler
600.000.000 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I
22
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
700.000.000 TL
den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I
C- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1 Menfi tespit ve İstirdat Davaları
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 İstihkak Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3 İcra Tetkik Mercii’nin görevini giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
600.000.000 TL

4 İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları
1.200.000.000 TL
'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5 İcra Takipleri

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri
600.000.000 TL
Takip konusu alacağın % 10’u

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri
600.000.000 TL


6
İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
600.000.000 TL
D- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar
600.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar
600.000.000 TL

E- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 İptal Davası
1.200.000.000 TL


2 Tam yargı Davası
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar
1.200.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
F- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi

a) Sanık Vekilliği
1.800.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği
1.500.000.000 TL

2 Asliye Ceza Mahkemesi

a) Sanık Vekilliği
1.200.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği
950.000.000 TL

3
Sulh Ceza Mahkemesi
600.000.000 TL

4 Askeri Ceza Mahkemesi
a) Sanık Vekilliği 1.200.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği 950.000.000 TL

4
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi


a) Sanık Vekilliği
1.200.000.000 TL

b) Müdahil Vekilliği
950.000.000 TL
G- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1 Büroda sözlü danışma (ilk bir saat için)

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için
120.000.000 TL
25.000.000 TL

2 Yazılı danışma
250.000.000 TL

3
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için
250.000.000 TL

50.000.000 TL

4
Harcanan zamana göre yapılan Huk.Yard.

Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için
120.000.000 TL

25.000.000 TL

5
İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme
170.000.000 TL

6 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler
300.000.000 TL

7 Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri
350.000.000 TL

8 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler
1.200.000.000 TL

9 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi
350.000.000 TL

10 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştayda Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)
700.000.000 TL

11 Şirket Anasözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, vasiyetname vb. Düzenlemeler
1.200.000.000 TL

12 Hazırlık soruştumasında bulunma
350.000.000 TL

13
Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler
600.000.000 TL

b) Kooperatif

ba) 100'den az üyeli

bb) 100'den yukarı üyeli


600.000.000 TL

900.000.000 TL

c) Anonim Şirket

ca) 25 milyardan az sermayeli

cb) 25 milyar ve yukarı sermayeli


900.000.000 TL

1.200.000.000 TL

14
Anasözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler
600.000.000 TL

b) Kooperatif
900.000.000 TL

c) Anonim Şirket
1.200.000.000 TL

15
Şirket Genel Kurul İşlemleri

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.
600.000.000 TL

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş.
700.000.000 TL

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.
900.000.000 TL

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.
1.200.000.000 TL

16
Şirket Pay Devri
600.000.000 TL

17
Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri
1.500.000.000 TL

18
Sayıştay Davaları
1.500.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

19
Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri
700.000.000 TL


20
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

a) Duruşmalı
3.600.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız
2.400.000.000 TL
’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

21 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri
700.000.000 TL
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
En Az Ücret Çizelgesi Gelecegin Hukukcusu Hukuk Soruları Arşivi 1 02-11-2005 15:12
1999 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Çizelgesi gunergok Meslektaşların Soruları 3 28-03-2005 16:59
Avukat-Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi -2004-istanbul Barosu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 6 30-04-2004 17:22
İstanbul Barosu Ve Alman Vakiflari levent öge Hukuk Sohbetleri 7 16-02-2003 13:32
Sempozyum-İstanbul Barosu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 03-09-2002 22:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05686903 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.