Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karar Düzeltme Süresi

Yanıt
Old 30-09-2021, 14:33   #1
Av.mehmet.av

 
Acil Karar Düzeltme Süresi

1-Yargıtay temyiz kararına karşı karar düzeltme yoluna gitmedim.
2- Karşı taraf karar düzeltmeye gitmiş. Karar düzeltme dilekçesi bana yeni tebliğ edildi.
3- Benim karar düzeltme sürem geçti

SORU:
Benim karar düzeltme sürem geçse de karşı tarafın karar düzeltme dilekçesine cevap ile birlikte ben de karar düzeltme yoluna gidebilir miyim?(Temyizde böyle bir yol bildiğim kadarıyla. Bunun karar düzeltmede uygulanma alanı olur mu onu merak ettim.)
Old 30-09-2021, 15:21   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Karar düzeltme süresini geçiren taraf ,diğer tarafın süresinde yaptığı karar düzeltme talebi üzerine, cevap süresi içinde katılma yolu ile karar düzeltme talebinde bulunabilir.
Old 10-10-2021, 16:09   #3
Av.mehmet.av

 
Acil

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Karar düzeltme süresini geçiren taraf ,diğer tarafın süresinde yaptığı karar düzeltme talebi üzerine, cevap süresi içinde katılma yolu ile karar düzeltme talebinde bulunabilir.
Teşekkür ederim meslektaşım;
İpoteğin iptali davası açmıştım, dava kabul edildi. Lehime maktu vekalet ücretine hükmedildi. Ben nispi vekalet ücreti olmalı diye temyiz ettim kararı. Yargıtay, ilamında bu temyiz talebime cevap vermemek suretiyle reddetti. Ancak ben ipotek iptali konusunda nispi vekalet konusunda ısrarcıyım.
Bu durum sizce HUMK 440 ta düzenlenen karar düzeltme konusu içine girer mi. Bu konuda Yargıtay kararını düzeltebilir mi?
Old 11-10-2021, 11:37   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.mehmet.av
Teşekkür ederim meslektaşım;
İpoteğin iptali davası açmıştım, dava kabul edildi. Lehime maktu vekalet ücretine hükmedildi. Ben nispi vekalet ücreti olmalı diye temyiz ettim kararı. Yargıtay, ilamında bu temyiz talebime cevap vermemek suretiyle reddetti. Ancak ben ipotek iptali konusunda nispi vekalet konusunda ısrarcıyım.
Bu durum sizce HUMK 440 ta düzenlenen karar düzeltme konusu içine girer mi. Bu konuda Yargıtay kararını düzeltebilir mi?


Temyiz dilekçesi ve davalı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların değerlendirilmemiş veya cevapsız bırakılmış olması(HUMK 440/1-1)
Yargıtay kararının usul ve yasaya aykırı bulunması (HUMK 440/1-4) Karar düzeltme nedenleri arasındadır.

İpotek kaydının iptali davalarında vekalet ücreti nispi tarifeye göre hesaplanır. İpotek alacağı miktarı karar tarihindeki karar düzeltme parasal sınırının üzerine ise yukarıdaki nedenlere dayalı olarak,yargıtay onama kararı aleyhine "karar düzeltme" yoluna gidilebilir.Yargıtay kararı düzelterek onayabilir.
Old 11-10-2021, 16:35   #5
Av.mehmet.av

 
Acil

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Temyiz dilekçesi ve davalı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların değerlendirilmemiş veya cevapsız bırakılmış olması(HUMK 440/1-1)
Yargıtay kararının usul ve yasaya aykırı bulunması (HUMK 440/1-4) Karar düzeltme nedenleri arasındadır.

İpotek kaydının iptali davalarında vekalet ücreti nispi tarifeye göre hesaplanır. İpotek alacağı miktarı karar tarihindeki karar düzeltme parasal sınırının üzerine ise yukarıdaki nedenlere dayalı olarak,yargıtay onama kararı aleyhine "karar düzeltme" yoluna gidilebilir.Yargıtay kararı düzelterek onayabilir.
Yücel Bey paylaşımınız için teşekkür ederim. Ben de nispi vekalet olması gerektiğini düşünüyorum ama araştırma yaparken tam da dosyaya bakacak olan 14. HD. şöyle bir kararını buldum. "Mahkemece, aleyhine ipotek tesis edilen davacının işlem tarihinde fiil ehliyetine haiz olmadığından bahisle ipoteğin iptaline karar verilmiş olduğundan maktu harç alınarak karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir."(14.HD 2016/16424 E, 2020/5936 K.) Acaba görüş değiştirmiş olabilir mi Yargıtay?
Old 12-10-2021, 09:51   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.mehmet.av
Yücel Bey paylaşımınız için teşekkür ederim. Ben de nispi vekalet olması gerektiğini düşünüyorum ama araştırma yaparken tam da dosyaya bakacak olan 14. HD. şöyle bir kararını buldum. "Mahkemece, aleyhine ipotek tesis edilen davacının işlem tarihinde fiil ehliyetine haiz olmadığından bahisle ipoteğin iptaline karar verilmiş olduğundan maktu harç alınarak karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir."(14.HD 2016/16424 E, 2020/5936 K.) Acaba görüş değiştirmiş olabilir mi Yargıtay?

Uyarınız üzerine durumu yeniden araştırdım.
14.HD.si önceki kararlarında (aşağıda 1 ve 2 nolu kararlar) ipoteğin kaldırılması davalarında nispi vekalet ücretine hükmedilmesini öngörür iken, sonraki kararlarında maktu vekalet ücreti tayini gerektiğine işaret etmektedir. (sizin yayınladığınız karar ve aşağıdaki 3 nolu karar)

1.HD.sini kararları da maktu tarife yönündedir.(aşağıda 4 nolu karar) Buna karşın 2.HD (aşağıda 5 ve 6 nolu kararlar) ve 11 HD.sinin (aşağıda 7 numaralı karar) kararları ise nispi vekalet ücreti tayini gerekliliği doğrultusundadır.

14.HD.sinin kararlarında görüş değiştirdiğine dair bir açıklama mevcut olmayıp yayınlanan birkaç kararına bakarak görüş değiştirdiği sonucuna varmak mümkün değil ise de,karar içeriklerine göre, dairenin son kararları ile "maktu vekalet ücreti tayini gerektiği" hususunu benimsediğini söyleyebilirim.

1.Davalı ... vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir. Dava konusu ve dava değeri olan ipotek 14.08.2008 tarihli ve 11179 yevmiye no'lu resmi senette 400.000,00 TL olarak gösterilmiş ve yargılama sırasında 12.05.2015 tarihli makbuz ile resmi senet bedeli üzerinden davacı tarafından noksan harç ikmal edilmiştir. Bu nedenle davanın reddine dair verilen kararda dava değeri üzerinden davada kendisini vekil ile temsil ettiren davalı ... lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde maktu vekalet ücretine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
( 14.Hukuk Dairesi 03.04.2018 T.2017/5973 E.2018/2631 K.)

2.Dava, ipoteğin fekki istemine ilişkindir. Dava, niteliği itibarıyla nispi harca tabi davalardan olup, dava açılırken de bu ilke göz önünde bulundurularak yirmi beş milyar lira üzerinden harç hesabı yapılıp buna göre harç alınmıştır. Davanın kabulü ya da reddi halinde vekille temsil olunan taraf için nispi tarifeye göre ücreti vekalet taktiri gerekmektedir.
(14. Hukuk Dairesi 11.4.2006 T.2006/3193 E. 2006/4197 K.)

3.Somut olayda; incelenen ve ipotek aktinin çerçevesini tayin eden resmi akit tablosu içeriğinden ipoteğin, 03.11.1972'de 45.000,00ETL için tesis edildiği görülmektedir. Açıklanan bu niteliğe göre ipotek, kesin borç (karz) ipoteğidir. Türk Medeni Kanununun 875. maddesine göre kesin borç (karz) ipoteği, anapara yanında, gecikme faizini ve icra takibi yapılmışsa takip masraflarını da güvence altına alır. Alacaklı, ipoteğin fekki için anaparanın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebileceğinden, ipoteğin kaldırılmasına ancak anaparanın, gecikme faizinin, icra takibi yapılmışsa takip giderlerinin ödenmesi halinde karar verilebilir. Taşınmaz malikinin ödeme iddiası varsa bu iddianın da yazılı delille kanıtlanması zorunludur. Mahkemece icra takibi masrafları hesaplanırken 555,50TL peşin harcın hesaplamaya dahil edilmemesi, ayrıca karar tarihindeki AAÜT'nin 13/1. maddesi gereğince davacı yararına 1800TL maktu vekalet ücreti hükmedilmesi gerekirken 33,93TL nispi vekalet ücretinin hükmedilmesi doğru görülmemiş ise de, belirtilen hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nın 438/7. maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
(14. Hukuk Dairesi 5.11.2019 T.2016/11459 E. 2019/7275 K.)

4.Davacı vekilinin sair temyiz itirazlarına gelince;
Somut olayda, dava, iptal tescil isteği yanında ipoteğin terkini istemiyle açılmış olup, yargılama sırasında dava konusu 5538 ada 8 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değeri olan 262.181,60 TL üzerinden ve iptal tescil isteği yönünden harç tamamlanmış, ipotek bedeli üzerinden harç tamamlanmadan yargılama sonuçlandırılmıştır. Bu durumda mahkemece davalı ... AŞ lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, harcı tamamlanmayan 500.000,00 TL tutarındaki ipotek bedeli üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil ise de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 6 numaralı bendinin çıkarılarak yerine "Davalı ... AŞ vekili lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince takdir olunan 3.400,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ... AŞ'ye verilmesine" cümlesinin yazılmasına, davacı vekilinin temyizi üzerine yapılan inceleme sonucu 6100 sayılı HMK'nin geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
( 1.Hukuk Dairesi 19.04.2021 T. 2021/867 E. 2021/2378 K.)

5.Davanın aile konutu olan bölüm üzerindeki ipoteğin kaldırılması suretiyle kabulüne karar verildiğine göre dosyada bulunan bilirkişi raporları da dikkate alınarak aile konutu olarak kullanılan ve ipoteğin kaldırılmasına karar verilen katın değeri üzerinden nispi karar ilam harcı, nispi vekalet ücreti ve yargılama giderine (oranlama yapılarak) hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
( 2.Hukuk Dairesi 04.03.2021 T. 2021/246 E.2021/1969K.)

6.İpoteğin kaldırılması davasının nispi harca tabi olduğu, yargılama sonucunda da davanın kabulüne karar verildiği dikkate alındığında, kendisini vekil ile temsil ettiren davacı yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca nispi vekalet ücreti takdiri gerekirken, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, ...
(2.Hukuk Dairesi 1.3.2021 T. 2021/653 E. 2021/1770 K.)

7.Davacı vekili taşınmaz üzerinde bulunan davalı banka lehine kayıtlı ipoteğin terkin edilmesini talep ve dava etmiştir…Davalı vekilinin ücret-i vekalete yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince dava esastan reddedilmekle asıl alacak miktarı üzerinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına nisbi vekalet ücretine hükmetmek gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HUMK'un 438/7. maddesi uyarınca hükmün, aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
(11.Hukuk Dairesi 09.01.2020 T. 2018/2899 E. 2020/217 K.)
Old 13-10-2021, 20:27   #7
Av.mehmet.av

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
Uyarınız üzerine durumu yeniden araştırdım.
14.HD.sinin kararlarında görüş değiştirdiğine dair bir açıklama mevcut olmayıp yayınlanan birkaç kararına bakarak görüş değiştirdiği sonucuna varmak mümkün değil ise de,karar içeriklerine göre, dairenin son kararları ile "maktu vekalet ücreti tayini gerektiği" hususunu benimsediğini söyleyebilirim.
[/b]
Üstadım son olarak bu kararlar ışığında siz olsaydınız karar vekalet ücreti yönüyle karar düzeltmeye gider miydiniz?
Old 13-10-2021, 21:44   #8
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan v.mehmet.av
Üstadım son olarak bu kararlar ışığında siz olsaydınız karar vekalet ücreti yönüyle karar düzeltmeye gider miydiniz?
14.HD.sin son kararları çerçevesinde ,vekalet ücreti konusunda olumlu bir sonuç çıkmayacağı gibi gözüküyor. Bu konunun değerlendirilmesi, müvekkilinizin de olurunu alarak kuşkusuz sizin takdirinizdedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
adli tatilde karar düzeltme süresi işler mi??? Av.Gamze28 Meslektaşların Soruları 2 03-08-2015 10:41
ceza kararı, karar düzeltme talebinin reddi, bireysel başvuru süresi GECE Meslektaşların Soruları 2 07-11-2014 00:12
Karar Düzeltme Harç ve Masrafları-Karar Düzeltme Talebinde Bulunabilecekler akrd61 Meslektaşların Soruları 6 17-06-2014 13:26
duruşmalı temyiz incelemesinde verilen karar karşı karar düzeltme isteminin süresi avsebnemturan Meslektaşların Soruları 1 07-08-2009 22:03
Karar düzeltme süresi adli tatilde de işler mi Av. BNK Meslektaşların Soruları 4 29-08-2007 12:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04505706 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.