Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yükseköğretim kurumundan bir yarı yıl uzaklaştırma cezası-idari dava

Yanıt
Old 03-07-2007, 13:14   #1
Av.Günar

 
Varsayılan Yükseköğretim kurumundan bir yarı yıl uzaklaştırma cezası-idari dava

Merhaba sayın meslektaşlarım,herkese iyi günler.Müvekkil üniversite öğrencisi üniversitede yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle bir yarı yıl uzaklaştırma almış.Aslında Müvekkil okulda eylem yapıldığı sırada hastanedeymiş.Ertesi gün basın açıklamasını dinlerken tutuklanmış.Üniversitenin bu işlemini iptal ettirmek için idare mahkemesinde dava açacağım.Fakat daha önce hiç idari dava açmadım.Bbu konuyla ilgili bana ışık tutacak dilekçe örneği ve karar gönderebilirseniz çok sevineceğim.Teşekkürler.
Old 03-07-2007, 14:47   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

Dilekçe örneği değil ama bir karar gönderiyorum:T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 2004/2193
K. 2004/3624
T. 5.10.2004
• ÖĞRENCİYE VERİLEN GEÇİCİ OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İzinsiz Eylem Yapmak ve Yasadışı Slogan Atmak Gerekçesiyle Verilen - Güvenlik Görevlilerinin Tuttuğu Tutanak ve Davacının Savunmasıyla Yetinilememesi/Görgü Tanıkları Dinlenerek Hüküm Kurulması Gereği )
• GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN TUTTUĞU TUTANAK VE DAVACININ SAVUNMASIYLA YETİNİLEMEMESİ ( İzinsiz Eylem Yapmak ve Yasadışı Slogan Atmak Gerekçesiyle Öğrenciye Verilen Geçici Uzaklaştırma Cezasının İptali Davasında - Görgü Tanıkları Dinlenip Olaylar Tek Tek Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
• DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İzinsiz Eylem Yapmak ve Yasadışı Slogan Atmak Gerekçesiyle Öğrenciye Verilen Geçici Uzaklaştırma Cezası - Güvenlik Görevlilerinin Tuttuğu Tutanak ve Davacının Savunmasıyla Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı/Görgü Tanıklarının Dinlenmesi ve Olayların Araştırılması Gereği )
• İZİNSİZ EYLEM YAPMAK VE YASADIŞI SLOGAN ATMAKTAN DOLAYI ÖĞRENCİYE VERİLEN GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Görgü Tanıkları Dinlenip Olaylar Araştırılmadan Sadece Güvenlik Görevlilerine Ait Tutanak ve Davacı Öğrencinin İfadesine Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
• YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Görgü Tanıkları Dinlenip Olaylar Araştırılmadan Sadece Güvenlik Görevlilerine Ait Tutanak ve Davacı Öğrencinin İfadesine Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )

ÖZET : Uyuşmazlık, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan davacının Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/b ve j maddeleri uyarınca bir yarıyıl uzaklaştırma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemden doğmuştur. Olayda, güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanak üzerine izinsiz eylem yaptıkları ve yasak slogan attıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığı ancak iddia edilen olaylar tek tek araştırılarak, görgü tanıklarının ifadelerine yer verilerek iddia edilen disiplin suçunun açık ve net olarak somut olaylar ile tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması gerekirken, sadece tutanaktaki güvenlik görevlilerinin ve davacı öğrencinin ifadesi alınarak soruşturma raporunun düzenlenmesi ve buna dayanılarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan davacının Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/b ve j maddeleri uyarınca bir yarıyıl uzaklaştırma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Üniversitesi Disiplin Kurulunun 18.7.2002 gün ve 10/3 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, soruşturma raporunun incelenmesinden, davacının üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşılması karşısında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 31.12.2003 gün ve E:2002/1408, K:2003/1844 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Leyla AKTAŞ'ın Düşüncesi : Davacının üzerine atılı eylemin sabit olup olmadığının şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulması gerekmekte olup eksik inceleme sonunda tesis edilen işlemde ve davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığından temyiz isteminin kabul edilerek mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü ERBÜK'ün Düşüncesi : İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde öğrenci olan davacının, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararına karşı açtığı davayı reddeden Mahkeme kararı temyiz edilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının da içinde bulunduğu bir grup öğrencinin kampüsü 15.5.2002 tarihinde Avcılar Kampüsü Kültür Merkezinin ön bahçesinde izinsiz toplantı düzenleyip, yasak sloganlar attıklarının üniversitenin güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanakla bildirilmesi üzerine soruşturma yapılarak davacının yetkili kurulca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/b-j maddeleri gereğince yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırma cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan disiplin yönetmeliğinin, Disiplin Soruşturması bölümünde yer alan 15, 16,17,20 ve 30. maddelerinde soruşturmanın yapılışına ilişkin hükümlerinde de belirtildiği üzere öğrenciye isnat edilen suçun delillendirilerek somut olarak tesbiti zorunludur. Yapılan soruşturmada davacı öğrenci soruşturmacıya toplantıya katılmadığını, o gün kampüste bulunmadığını beyan ettiği halde, soruşturmacı tarafından söz konusu olayla ilgili tanık dinlenmeden, başkaca bir tesbit yapılmadan güvenlik görevlisinin tuttuğu tutanağa dayanılarak soruşturmanın tamamlandığı görülmektedir.

Bu durumda davalı idarece eksik soruşturma yapılarak disiplin cezası verildiği, olayla ilgili tanık dinlenmediği, davacı öğrencinin toplantıya katıldığına dair güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanaktan başka bir kanıtın bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan davacının Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/b ve j maddeleri uyarınca bir yarıyıl uzaklaştırma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemden doğmuştur.

Yükseköğretim Kurumları, Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. maddesinin b bendinde; tek başına veya toplu olarak yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek ve ( j ) bendinde, yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak fillerinin yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarı yıl uzaklaştırma cezasını gerektirdiği kuralına yer verilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Kültür Merkezi ön bahçesinde 15.5.2002 günü bir grup öğrencinin izinsiz toplantı düzenleyerek yasak sloganlar attığı yolunda güvenlik görevlilerinin düzenlediği tutanak üzerine açılan soruşturmada, tutanakta belirtilen öğrencilerin savunmalarının alındığı ve soruşturmacı tarafından anılan yönetmeliğin 9. maddenin b ve j bentleri uyarınca davacının da aralarında bulunduğu onbeş öğrenciye bir yarıyıl uzaklaştırma cezasının teklif edildiği ve İstanbul Üniversitesi Disiplin Kurulunca dava konusu disiplin cezasının verildiği anlaşılmaktadır.

Disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce suç sayılacak eylemlerin işlendiğinin öğrenilmesi halinde bu öğrenciler hakkında soruşturma emri verilerek, soruşturmacı görevlendirilerek başlatılacak soruşturmada varsa iddia sahipleri ile tanık ve sanık ifadeleri alınarak gerekli araştırma ve inceleme ile soruşturma sonucunda olayın değerlendirilmesi adli, idari ve disiplin yönünden sanık öğrenci hakkında soruşturmacı kanaat ve teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması, olayın şüpheye yer verilmeyecek şekilde somut delillerle ortaya konulmuş olması, öğrenci hakkında isnat edilen suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışların tek tek bildirilerek savunmasının alınması ve bunlardan sonra yetkili amir ve kurullarca yukarıdaki bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi gerekmektedir.

Olayda, güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanak üzerine soruşturma açıldığı ancak iddia edilen olaylar tek tek araştırılarak, görgü tanıklarının ifadelerine yer verilerek iddia edilen disiplin suçunun açık ve net olarak somut olaylar ile tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması gerekirken, sadece tutanaktaki güvenlik görevlilerinin ve davacı öğrencinin ifadesi alınarak soruşturma raporunun düzenlenmesi ve buna dayanılarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İdare Mahkemesince bu durum dikkate alınmaksızın davanın reddine ilişkin verilen kararda mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 5.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 23-11-2011, 15:44   #3
Av.Erbil

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,
bir davam hakkında görüşlerinize ihtiyacım var. Bir vakıf ünivesitesi tarafından müvekkile kopya çektiği iddiasıyla okuldan uzaklaştırma cezası veriliyor. Ancak yeterli inceleme yapılmadığından ve somut delillerle suç ispat edilemediğinden idari işlemin iptali için Y.D. talepli dava açtık. İdare mah.si soruşturmanın eksik yapıldığı gerekçesi ile Y.D. talebimizi haklı buldu ve yürütmeyi durdurdu, yargılama ise halen devam ediyor. Ancak davalı idare bu arada, sanki mah. idareden eksiklikleri gider öyle gel demiş gibi eksiklikleri giderdi ve soruşturmayı tamamladım diyerek, aynı nedenlerle (yargılaması devam eden kopya suçuna dayanarak) aynı suçtan müvekkilime 2. kez uzaklaştırma cezası verdi. Bu işlemin yasaya uygun olduğunu sanmıyorum ama yinede sormak isterim,
idare bu şekilde eksikliği tamamlayarak yeniden idari işlem tesis edebilir mi??
aynı suçtan 2. kez ceza verilebilir mi??
Yargılaması devam eden dosyaya bu durumu dilekçe ile bildireceğim ancak yeni bir işlem tesis edildiğinden bu işlem içinde ayrıca bir dava açmam gerekir doğru mudur??
Cevaplarsanız çok sevinirim.
İyi çalışmalar
Kolaylıklar dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
gürültü nedeniyle idari para cezası Av. Esra Elif Şener Meslektaşların Soruları 27 28-12-2009 09:50
TRT'nin bandrolsüz satış nedeniyle verdiği para cezası idari para cezası mıdır ? Selahattin Meslektaşların Soruları 20 16-01-2008 15:23
Eksik Gün Bildirimi ve idari para cezası Fatma KAPUÇAM Meslektaşların Soruları 6 12-06-2007 16:47
Okulda ceple kayıt yapana uzaklaştırma cezası geliyor Seyda Hukuk Haberleri 2 06-12-2006 15:32
Dayakçı kocalara uygulanan "evden uzaklaştırma" cezası ilk kez bir kadına verildi. ahmetsacit Hukuk Haberleri 2 02-10-2006 21:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03886795 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.