Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2. Deniz Sigortaları

Yanıt
Old 04-08-2007, 11:09   #1
Zeki

 
Varsayılan 2. Deniz Sigortaları

Deniz Sigortaları konu içerikleri aşağıdaki gibidir.

1.Sigorta ve Sigorta Hukuku;
1.1.Sigortanın Tanımı
1.2.Sigortanın Hukuki ve Ekonomik gereklilikleri
1.3.Sigorta Çeşitleri
1.4.Deniz Sigortaları
1.5.Sigorta Poliçeleri

2.Tekne ve Makine Sigortaları
2.1.Sigorta Kapsamı ve Koşulları
2.2.Sigorta Firmasıyla İlişkiler

3.Kulüp Sigortaları
3.1.Sigorta Kapsamı ve Koşulları
3.2.Sigorta Firmasıyla İlişkiler
Old 28-07-2008, 14:18   #2
Zeki

 
Varsayılan West of England P&I Kuralları

GİRİŞ
P and I kuruluşlarının temel taşı olan ‘Mutual Hull Underwriting Association’ deniz ticareti piyasasının her gün karşılaştığı sorunların çözüm merkezi olarak 18. Yy döneminde kar gayesi gütmeden İngiliz parlamentosu desteğiyle kurulmuştur.


KLÜPLERİN KARİNA ALDIĞI KURALLAR
-İngiliz deniz ticaret kanunları
-York Antwerp
-Hauge and Hauge Visby kuralları
-Hamburg kuralları
-Incoterms kuralları
-West of England kulübünün karine aldığı kuraların başında İngiliz hukuk kuralları gelmektedir.


WEST OF ENGLAND CALLS (PRİMLER)
Klübe üye her gemi sahibinin ödeyeceği primler, üyesi bulunduğu klübün o yıl ödeyeceği hasar ve tazminat miktarlarına bağlı olarak belirlenmesi yanı sıra uzamış mahkemelerin kararlarına istinaden klüp yönetimi tarafından yayınlanır. Primler, Kulübün toplam tazminat tutarının toplam üye gemi gros tonajına bölünüp, bulunan birim tarifenin gemi sahibi gros tonajıyla çarpılması metoduyla elde edilir. Primler, klübe girişten 30 gün sonra ödenir ve ödemeler taksitlendirilerek yapılır. Düzenlenen sigorta poliçeleri standart olarak 20 Şubatta başlar ve biter. 20 Şubat ayrıca primlerin ilk taksidinin ödenmesi gereken tarihtir. Aksi takdirde cancellation klozuna istinaden poliçe iptal edilebilir. 20 Şubat öncesi ve sonrası dönem için proforma formlar ve hesaplamalarla primler belirlenir.


GEMİ SAHİBİ ÜYENİN GÖREVLERİ
-Primler kesinlikle zamanında ödenmeli
-İddialara (Claims) mani olacak tedbirler alınmalı
-Geminin kendisine ve teferruatına özen gösterilmeli, kulübün önerdiği yüklerde ön sörvey ve yükleme sörveyi yaptırılmalı
-Beynelmilel kaidelere uyumlu operasyon yapılmalı
-Hasar ne olursa olsun derhal fotoğraf çekilmeli ve klüp avukatı çağırılmalı


KORUMA VE TAZMİNAT HÜKÜMLERİ
KURAL 1
Gemi donatanları, yük sigortacıları, tekne sigortacıları tarafından ödenmeyen gemi mürettebatını kurtarmakla ilgili masraflar geminin batışı esnasında helikopter veya arama ekipleri göndermek ve haberleşme masrafları klüp sigortası tarafından karşılanır.

KURAL 2
Üçüncü şahısların; yükleme işçileri, liman görevlileri, yakıt ikmal gemisi personeli vs. gibi kişilerin yaralanma veya diğer kazalarla alakalı masrafları klüp sigortası tarafından ödenir.

KURAL 3
Mürettebatın hastalanması, yaralanması ile ilgili hastane, ilaç, memlekete geri gönderme (Repatriation) masrafları ayrıca mürettebat için yapılan tüm tıbbi kontrol masrafları klüp sigortası tarafından ödenir. Bu kural ayrıca salgın hastalıklar ve kaza geçirmiş personelin her türlü kontrol ve masraflarını da kapsar.

KURAL 4
Kaçak veya yaralı şahısların indirilmesi için gerekli liman masrafları ve rota değiştirmeden doğan masraflar klüp tarafından karşılanır. Gemide bulunan bir kaçağın veya acil bir hastanın rotanın değiştirilmesi suretiyle limana götürülmesi masrafları kulüpçe karşılanır

KURAL 5
Geminin batması sonucu mürettebatın yurda iadesi için ilgili masraflar, iaşe masrafları, kayıp ve zayi olan eşyaları için ödenen masraflar gemi sahibi giderleri vs. Gibi yüksek boyutlara ulaşan masraflar klüp sigortası tarafından karşılanır. Mürettebatın kayıp eşyaları standartlara uyumlu olmalı ve uygunsuz rakamlara ulaşmamalıdır. Örneğin; bir gemicinin pier cardin takımı ve rolex saati olamaz.

KURAL 6
Yurt içi ve yahut dışında mürettebattan birinin yerine bir başkasının getirilmesi ile ilgili harcamalar ile mürettebattan herhangi birinin yurduna geri yollanması veya yurt dışında bir mürettebat ikamesi ile ilgili harcamalar klüp tarafından karşılanır. Bu hükmün uygulanması için denize elverişlilik ve personelin görevinin özelliği karine teşkil eder.

KURAL 7
Yardıma muhtaç bir denizciye kanuni zorunluluk altında yardım etmek için bir üyenin yaptığı ve başka bir kuruluştan kabili tahsil olmayan masraflar, zaman kayıpları, rota değiştirmeye istinaden oluşan masraflar klüp tarafından ödenir.

KURAL 8
Üye bir geminde görülen bulaşıcı hastalık nedeniyle yapılması gereken dezenfekte, karantina ve diğer masraflar klüp sigortası tarafından karşılanır. Gemide ani oluşan bir bulaşıcı hastalık dolayısıyla limana yanaşması için gerekli tüm harcamalar klüp sigortası tarafından karşılanır.

KURAL 9
Uluslar arası sularda petrol kirlenmesini engellemekle alakalı anlaşmayı (tovalop) kabul eden 3000 grt ve üzeri gemiye sahip üyelerin kapsandığı kuraldır.

KURAL 10
Liman, iskele, dalgakıran ve herhangi bir duran veya hareket eden (gemi hariç) cisme çarpma sonucu verilen hasar ile ilgili tazminatlar klüp sigortası teminatındadır. Deniz altındaki telefon kabloları, boru hatları gibi deniz altı tesislere verilen zararlar klüp teminatı altındadır.

KURAL 11
Çevredeki gemilere veya gayrimenkullere doğrudan temas olmadan verilen hasar (Wash damage) teminat altındadır. Geminin çıkardığı dalganın verdiği hasar ( yalılara, rıhtımlara bağlı gemilere ) teminat altındadır. Bu tür hadiseler genellikle boğazlarda görülmektedir.

KURAL 12
Klübe kayıtlı geminin yanması, çarpışması, karaya oturması, sudan başka bir şeyle irtibatı sonucu geçici olarak içinde yaşanamayacak hale gelmesi durumunda donatanın kaptana, zabitlere ve mürettebata sağlayacağı barınma, iaşe ve diğer masraflar teminat altındadır.

KURAL 13
Herhangi bir kontrat ve yahut anlaşma gereğince sigortalı geminin yedekte çekilmesi veya yedekte çekilmesi neticesinde gemi sahibinin mesuliyetine giren veya geminin uğradığı zarar veya ziyana mukabil çıkarılacak masraflar klüp sigortası teminatı altındadır. (oluşturulan mukavele klüp onaylı veya klüp tarafından makul bulunmalı).

KURAL 14
Kreyn, mavna, barge veya diğer tahliye ve yükleme araçlarının kabul edilmiş kira mukavelelerinden doğan sorumluluklar ve bunların işletilmesi esnasında oluşan hasarların getirdiği masraflar klüp sigortası teminatı altındadır.

KURAL 15
• Gemi enkazının zorunlu olarak kaza yerinden kaldırılış masrafları teminat altındadır.
• Ulusal ve uluslar arası kurallara göre liman ağzında ve liman içinde bulunan ve seyri tehdit eden gemi batığının derhal kaldırılması gerekir.
• Gemi sahibi batığı temizletmekle mükelleftir.
• Çıkarılama esnasında oluşabilecek petrol kirliliği
• Masrafları başka kurallarca teminat altına alınır.

KURAL 16
Klübe kayıtlı bir gemide taşınacak, taşınan veya taşınmış olan yükün tasarlanması, çalınması, noksan tahliyesi veya kaybı neticesinde oluşan masraflar klüp tarafından karşılanır. (Klübün bu ödemeyi yapması için konşimentonun Lahey Kaidelerine göre tanzim edilmiş olması ve bu tip taleplerden, gemi kaptan ve donatanının sorumlu olmayacağının konşimentoya koydurmuş olması şartı aranır).

KURAL 17
• Çatışmalar sadece iki gemide meydana gelen hasar değildir. Aynı zamanda iki gemide mevcut yolcu, bagaj ve yükleri de içine alan bir olaydır.
• Çatışma neticesinde doğan tazminatların tekne poliçesi tarafından ödenmesi sonucu arta kalan ödemeleri kapsamaktadır.
• Petrol kirliliği oluşması durumunda ödenecek tazminatların arta kalanını teminat altına alır.
• Sonuç itibariyle eğer ödenecek bedel tekne poliçesindeki sigorta bedelini aşıyorsa, klüp bu aşan kısmı teminat altına alır.
• Can kaybı, şahıs yaralanması, hastalık masrafları klüp tarafından tanzim edilir.

KURAL 18
Müşterek avarya (General Avarage) durumunda oluşacak özel masraflar hariç yük ve gemi ile ilgili masraflar diğer kurallar tarafından kapsanmaktadır. West of England Kulübünde müşterek avarya durumunda kullanılacak olan kurallar uluslararası platformda kabul bulmuş York / Antwerp 1974 kurallarıdır.

KURAL 19
• Gümrük (Immigratition), hükümet tarafından verilen cezalar
• Eksik / fazla tahliye, yük evrakları veya yük deklaresi ile alakalı kurallara uygunsuzluk neticesinde doğan masraflar
• Kaçakçılık
• Hatalı tahliye sonucu tehlikeli maddenin denize dökülmesiyle alakalı masraflar
Klüp tarafında karşılanır. Yukarıdaki masraflar Kulübün atadığı avukatın hazırlayacağı tutanaklar nispetinde ödenir.

KURAL 20
Klübü ilgilendirebilecek bir mesuliyeti bertaraf edebilmek maksadıyla ve klüpten muvafakat almak suretiyle yapılan hukuki masraflar, halefiyet (Subrogation) masrafları ve klübün menfaatini korumak maksadıyla yapılan masraflar teminat altındadır.

KURAL 21
Klüp, üye geminin makul bir sebepten ötürü yolculuğundan ayrılması neticesinde doğan tüm masrafları teminat altına alır. Makul sebepten kasıt;
• Arama kurtarma operasyonu,
• Hasta veya yaralı mürettebat,
• Kaçak, mülteci,
• Ceset tahliyesi.
Klüp böyle durumlarda geminin yakıt, sigorta, ücret, store, kumanya ve liman masrafları başta olmak üzere diğer masraflarını karşılamaktadır.


YÜKLE ALAKALI SORUMLULUKLAR
KURAL 1
• Üye geminin taşımakta olduğu yüke istif hatası, ambar terlemesi yüzünden yükün uğradığı zarar ve ziyandan ötürü bir üyeye karşı yük sahiplerinin tazminat talepleri klüp teminatı altındadır.
• Geminin yük hasarı nedeniyle açılacak tazminat davalarında klübün bu zararı karşılaması için donatanın bazı yükümlülükleri yerine getirmesi şart koşulmaktadır.
• Klübün sirkülerlerinde belirtilen yüklerde pre-loading survey yaptırılması, lashing sörveylerinin yaptırılması, kayma ihtimaline karşı yapılan ambar perdelerinin sörveyleri donatanın sorumluluğundadır.
• Sörveylerin seyir jurnaline kaydı haricinde seyir esnasında nemin, rutubetin, havalandırmanın muntazaman not edilmeli.

KURAL 2
Klüp denize elverişsizlik, yüke elverişsizlik durumları hariç yükün taşınması, muhafazası, yüklemesi, bakımı, tahliyesinden sorumlu personelin zorunluluklarından ötürü ileri gelen hasar, masraf ve kayıpları teminat altına alır.

KURAL 3
Konteynır gemileri veya ro-ro gemilerinde konteynırların veya benzeri teçhizatın uğradığı maddi hasar ve ziyan, konteynır bağlama teçhizatları, klima bağlantı soket ve plug masrafları klüp teminatı altındadır.

KURAL 4
İnceleme masrafları herhangi bir hadise ve hasarda gönderilecek eksperler, dalgıçlar ve müşavirlik ücretleri gibi masraflar klüp teminatı altındadır.
Klüpler son zamanlarda her olayda davalar sonuçlansın veya sonuçlanmasın gemi sahiplerinden deductible yani gemi sahibinin hasar ve tazminatlarda ödemesi gereken iştirak payını peşinen istemektedirler. Bu iştirak payı ödenmediği takdirde klüp teminat vermemektedir. Bu iştirak payları yıllık hazırlanan klüp kitapçıklarında istatistiklere istinaden yükseltilir. Bu konunun bizi ilgilendiren kısmı, ufak hasarların deductible yüzünden klübe bildirilmeden halledilmesi gerektiğidir. Örneğin; ağır denizlerde seyrederken yangın dolapları ve hortumları kaybolan geminin bu durumu klübe intikal ettirmeden kendi bünyesinde halletmesi deductible kaybını önleyecektir.


DEDUCTIBLES AND LIMITATIONS ( İŞTİRAK PAYLARI )
KURAL 1
Mürettebatın hastalanması ve diğer durumlarda (ölüm ve yaralanma hariç) donatan klübe 1000 $ tutarında iştirak payı vermekle mükelleftir.

KURAL 2
Mürettebat eşyalarının (Crew Effects) kaybı veya zayii dolayısıyla gemi sahibinden istenen iştirak payı 1000 $ olarak tespit edilmiştir.

KURAL 3
Kargo hasarı veya müşterek avarya yük nispeti belirlenirken dispece yansıyan tazminat bedeli için donatanın iştirak payı 3000 $ olarak belirlenmiştir.
3000 $ olarak tespit edilen bedel dökme yükler için 2000 $ olarak tespit edilmiştir.

KURAL 4
Donatanların gümrük, hükümet veya liman otoriteleri tarafından verilen cezalara iştirak payları 1000 $ olarak tespit edilmiştir.

KURAL 5
Klübün petrol kirliliğine karşı teminat olarak verdiği tutar 10.000.000 $ lık bedel CLC (Civil Liability Convention) da belirtilen tutara tekabül etmektedir. Bu teminata istinaden klüp, gemi sahibine hükümetler tarafından limana girmek için zorunlu tutulan sertifikayı vermektedirler.

KURAL 6
Tüm haklar saklı kalmak şartıyla ilgili klüp teminatlarının zamanında ve tam olarak ödenmesi için üye veya vekilinin ilgili prim borcunu poliçede belirtilen tarihlerde ödemek zorundadır. Aksi takdirde Cancellation Clause ‘a istinaden geminin teminat kapsamından terkini söz konusu olabilir.

KURAL 7
Klüp sigortasına bağlı üyelerin aşağıdaki nedenlere bağlı olarak hasar, yaralanma, hastalık, ölüm ve sorumluluk içerisindeki diğer hasarlar teminat altına alınır; Savaş, iç savaş, devrim, isyan, hükümetler arası anlaşmazlık, vs.

KURAL 8
Herhangi bir gemi, mevcut klüp haricinde diğer bir klüp ile ayrıca mukavele imzalamışsa, oluşacak veya oluşmuş tazminatlara karşı teminat isteyemez.

KURAL 9
• Sigortalanacak gemi poliçe süresi boyunca klüp tarafından tanınmış bir klas kuruluşu kapsamı altında kalmalıdır.
• Klüp sigortaları bir gemiyi klübe kayıt etmeden önce klas onaylı Condition Survey raporu isterler, şayet ufak eksiklikler mevcutsa bunların giderilmesini şart koşarlar.
• Üye herhangi bir kaza durumunda onarım ve diğer tespit işlemleri için klas sörveylerini çağırmalı ve rapor tutturmalı.
• Kayıtlı gemiler klas kuruluşu tarafından yayınlanan tavsiyeleri, gereklilikleri uygulamakla mükelleftir.
• Üye gemi, sigorta süresi içerisinde klas kuruşunu değiştirir ise bu durumu ilgili klas kuruluşunun tüm tavsiye ve gerekliliklerini gerçekleştirerek klübe bildirmekle mükelleftir.
• Üye gemi mevcut klas kuruluşlarının sertifikalrında belirtilen tekne, kazan, makine ve teçhizat sörveylerini zamanında yapmakla mükelleftir.
• Bir filoya sahip şirket gemilerinin herhangi birinin prim borcu varsa şirketin diğer gemilerine teminat verilmez.
• Şayet kayıtlı gemilere verilen klas sertifikalarının geçersizliği durumunda klüp tarafından verilen teminatlar hükümsüzdür.
• Üye gemi, kayıtlı olduğu bayrak devletinin ilgili tüm kanun gerekliliklerini uygulamakla mükelleftir.

KURAL 10
Üye gemiye uygulanan sigorta kuralları, ingiliz deniz sigortacılık kanunu (1906, Marine Insurance Act) ile klüp kuralları birleştirilerek uygulanmaktadır.

KURAL 11
Klübe girişte uygulanan başlangıç formalitelerinin tekrar uygulanmaması için müteakip senenin poliçe tarihine 30 gün kala mukavele yenilenmelidir.


CLAIMS ( İDDİALAR )
KURAL 1
• Üye, klüp tarafından belirtilen tazminatları alabilmek için her kaza olay ve tehlikeyi klüp yönetimine veyahut en yakın acentesine bildirmekle görevlidir.
• Üye, tüm sörvey ve olaylarla alakalı sörveyleri klüp yönetimine bildirmekle görevlidir.
• Üye, olayla alakalı tüm bilgi, doküman ve raporları (Photo, Sea protest, Log book) klüp yönetimine ve ya acentesine bildirmekle mükelleftir.

KURAL 2
Üye gemi, olayla alakalı tüm bilgi, doküman ve raporları müteakip 1 sene içerisinde klübe bildirmez ise hükmünü yitirir. Olayla alakalı avukat ve sörveyler ihbara müteakip zaman içerisinde klüp tarafından temin edilir.


ENTRY FOR INSURANCE ( KLÜBE GİRİŞ )
KURAL 1
• Klüp namına yönetici, gemiyle alakalı kiracı, işletmeci, inşaat firması, donatan, ipotek alacaklısı, donatma iştiraki ortakları ile ya da yöneticilerin kabul ettiği yukarıda sayılanların herhangi biriyle kontrat imzalayabilir. Yukarıdaki paragrafın anlamı, isimsiz bir gemi kiracı ve ya benzeri taraflarca işletilmeye başlandığında ismi konur konmaz mukavele imzalanacaktır.
• Herhangi bir şahıs gemisini sigortalatmak istediğinde klüp yöneticisi tarafından gerekli görülen şart koşulan başvuru giriş formunu doldurmakla mükelleftir.
• Geminin ilgili prosedürleri tamamlanır tamamlanmaz (Klas Sorvey, Condiition Sorvey) sigorta periyodu giriş sertifikası verilerek başlatılır.
• Sigortalı gemiyle alakalı teminatların değiştirilmesi istendiğinde, klüp namına yönetici bu değişiklerinin matbu halini kendi belirlediği tarihten sonra geçerli kılar.

KURAL 2
Yazılı halde belirtilmedikçe sigortalı geminin klübe girişi 20 şubat öğlesinde başlar ve müteakip poliçe yılının 20 şubat öğlesinde sona erer.


CALLS AND FINANCE ( PRİMLER VE FİNANS )
KURAL 1
Gemisini klübe kaydetmek isteyen bir donatan aksi hükümde yazılı olarak anlaşmadıkça avans prim (Advance call), ek prim (Additional call), petrol kirliliği primi (Overspill call), release call (Ayrılma primi) istemektedir. Ayrıca donatanın ödeme gücünü gösterir (Solvency Margin) belgesini ister.

Avans Prim
Her bir gemiye tonajı nispetinde birim tarifeyle çarpılması sonucu bulunan tutardır. Tarafların almış oldukları tazminatların tüm üye gemi gross tonajına bölünmesiyle tespit edilen birim tarifenin donatan gemisinin gross tonajıyla çarpılması sonucu bulunur. Bu tutar, klüp sirkülerlerinde açık şekilde şirket menfaati göz önüne alınarak açıklanır.

Ek Prim
Klüp mevcut poliçe yılı kapanmadan üyelerinde mevcut sene sonu veya önceki seneler için ek prim isteyebilir. Bu primin amacı geçmiş yıllarda açılmış fakat bu poliçe yılında kapatılmış ve sirkülerlerde hesaba katılmamış dava sonuçları için uygulanır.

Overspill Calls
Karşı taraflarca açılan tazminat davalarının mevcut sigorta teminatını aşması durumunda üyelerden istenen ek kirlilik primidir. Zaten klüp kirlilik için ek fonu oluşturmuştur (CLC)

Release call (Ayrılma Primi )
• Bir gemi klüpten hangi sebeple çıkarılırsa çıkarılsın veya bir başka şirkete satılsın veya kendi isteğiyle çıksın ileriki 18 ay sonraki hesaplara göre ek prim ödemeyeceği için ayrılırken release call ödemek zorundadır.
• Üye gemi şayet ayrılış primini vermez ise diğer primleri vermeye devam etmek zorundadır. Bu durumu donatan bankadan teminat mektubu alma yoluyla da halledebilir.
• Klüp yöneticileri üyenin poliçe yılı içerisinde ödemesi gereken primler için gemiyi ipotek veya haciz altına alabilirler, şayet gemi bir filoya ait ise bu ipotek diğer gemileri de kapsar.
• Klüp acil durumlar ve amaçlar için rezerv fon kurabilir. Bu rezerv fon eğer kullanılmaz ise gelecek yılın ek primlerinden düşülerek paylaştırılır.


FREIGHT, DEMURRAGE AND DEFENCE ( NAVLUN, DEMURAJ VE SAVUNMA )
• Klüplerin, navlun, demuraj ve müdafaa olarak isimlendirilen konularda üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için kurdukları bir bölümdür.
• Klüpler bu tür teminat ve yardımlar için üyelerinden ekstra prim talep ederler. Bu bölümün amacı; değişik ülkelerde değişik kanunlarla karşı karşıya kalındığında uğraşılması gereken problemlerin, avukatlık masraflarının daha kolay ve çabuk halledilmesini sağlamaktır


TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ DURUMLAR
1. Sigortalı geminin işletimi esnasında doğan hukuki olaylar
2. Navlun, ölü-navlun, demuraj, alıkoyma ve ya kira mukavelesi Bill of Lading neticesinde doğan ihtilafların üyeyi ilgilendiren kısımlarında
3. İpotekli durumla ilgili ihtilaflarda
4. Sigortalı gemi sahibinin diğer taraflarla yapmış olduğu mukavelelerden doğan ihtilaflarda
5. Arama kurtarma operasyonlarında oluşan hukuki ihtilaflarda

Yukarıdaki vb. durumlarda klüb tazminat ödemeyi taahhüt etmektedir.

• Üye, herhangi bir kaza ihtilaf veya olay esnasında durumun tüm kanıt ve kayıtlarını oluşabilecek masrafları minimize etmek için klübe bildirmekle mükelleftir.
• Üye, klas kuruluşunun yapmış olduğu tüm sörveyleri klübe bildirmelidir.
• Üye, klüp adına çalışan avukat, acente ve diğer görevlilere gerekli bilgi, doküman ve kayıtları göstermekle mükelleftir.
• Üye tarafından yazılması gereken bildirim klübe yazılı olarak iletilmezse, ortaya çıkan masraflar klüp teminatı altında değildir. Bu tür bildirimlerin geçerliliği 3 yıldır. Olay üzerinden 3 yıl sonra yapılan bildirimler muteber değildir.
• Klüp yöneticileri duruma göre atadığı avukat, sörvey ve diğer görevlileri yine durumun önemine göre çekebilirler.
• Üye, klübe navlun dispeç ve savunma ile ilgili intikal ettirdiği her olay için 5000 $ ek ücret ödemekle mükelleftir. Eğer çıkacak masraflar 5000 $ dan daha az ise aradaki fark donatana verilecektir.
• Eğer üye gemisini Uluslar arası kaidelere ve teamüllere uygun işletmiyorsa, ileride oluşabilecek rizikolara karşı tazminat ödemeyeceğini beyan etmektedir. Solas, Marpol, Flag regulations, Ilo Standarts, Tonnage 69, Loadline sözleşmeleri uluslar arası kurallar olarak kabul görür.
• Sigorta poliçelerinde İngiliz Hukukuna uygun deniz sigorta kanunu 1906 karine teşkil etmektedir. (Marine Insurance Act)

Aşağıda bahsi geçen dokümanlar şirket tarafından olaydan hemen sonra kaptandan talep edilebilir:
1. Yapılacak sefer ile ilgili tüm haberleşme ve yazışmalar kayıt altına tutulmalı
2. Kiracının verdiği tüm talimatlar, seyre tesir edecek draft, akıntılar vs. Sefer dosyasında muhafaza edilmeli
3. Seferde kullanılan haritalar üzerindeki rotalar silinmemeli
4. Sefer haritasında kullanılan müspette notlar
5. Güverte jurnaline kaydedilmiş ilgili limana ait pilot, mooring boat ve civar gemilerin isimleri
6. Olaya şahit olmuş personelin isimleri
7. Raporu tertiplerken referans alınan kitapların isimleri
8. Jurnal ve vardiya saatlerinin makine ile senkronize olmasına dikkat edilmeli
9. Hava raporları, weather fax kağıtarı
10. Seyir ekipmalarının yazıcılarından çıkan tüm kağıtlar
11. Vhf, mf, hf görüşme kayıtları
12. Kaptanın daimi ve gece emirleri
13. Fotoğraflar
14. Deniz ve normal protestolar
15. Üçüncü şahısların verdiği hizmetleri gösterir dokümanlar
16. Kaza raporu (Accident report, Claim report)

Talep dosyaları (Claim file) tertiplenirken sigorta departmanları ve müşavirleri gemilerden bir takım dokümanlar istemektedir. Delil olarak kullanılacak dokümanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Seyir jurnalleri (Log Book)
Resmi seyir jurnalleri, kaptan ve başmühendislerin tuttuğu günlükler, stabilite kayıtları, manevra kayıtları ve bakım kayıt defterleri muntazaman saklanmalıdır.
2) Print Out (Çıktılar)
Kayıt kâğıtları gemideki cihazların kayıt ettiği kâğıtlardır. Bu kâğıtların ilgili sefer dosyasında gemide ve ofiste bulundurulması gerekir.
3) Şirket haberleşmeleri
Gemideki teleks, faks ve ya acente kanalı ile gelen tüm talimatlar muntazaman dosyalanmalıdır.
4) Notice of Protest (Protesto Mektupları):
Yazışılan her türlü protesto ( bu tür notlarda hukuki hakların saklı tutulduğu not edilmeli ) dosya içinde tutulmalıdır. Protesto mektuplarının kopyaları şirketin hukuk müşavirliği bölümüne gönderilmelidir.
5) Bildiriler:
bildiri mektuplarında gemi sahibini ve gemiyi mesuliyet altında tutacak notlardan sakının. Şayet davaya gelmeniz isteniyorsa davaya gitmeden önce ilgili limandaki klüp avukatıyla birlikte hareket edin.
6) Fotoğraflar:
Günümüz ticaret gemilerinde fotoğraf makinesi bulunmaktadır. Delil olarak kullanılması için olayla alakalı tüm verileri fotoğraflayın.

Hazırlayan:Gökhan BAHTİYAR (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 Mezunu)
Old 14-11-2008, 08:48   #3
Av.Aslı

 
Varsayılan

Deniz kazası sonucu yaralanan yolcuya ( kulüp sigortası ) kapsamında ödeme yapıldığında;
kulüp sigortası şirketi kusuru olan gemi personeline rücu edebilir mi ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Deniz Hukuku ve Deniz Ticareti Hukuku Çalışma Grubu Hakkında Görüşler Admin Hukuk Çalışma Grupları Hakkında 23 22-08-2007 11:59
Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu Planlama Toplantısı Admin Site Haberleri 10 21-07-2007 10:56
Kredi Sigortaları mertsonmezsoy Meslektaşların Soruları 1 14-03-2007 16:01
Kasko Sigortaları fantom Hukuk Soruları Arşivi 0 10-04-2005 15:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05209899 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.