Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t

Yanıt
Old 06-11-2006, 22:18   #1
askeri hakim

 
Varsayılan Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t

Kıymetli üyeler;
Trafik kazası olayında ölen kişi tam kusurlu ise, ölenin yakınları karşı taraf araç zorunlu trafik sigorta şirketinden maddi veya manevi tazminat talep hakkı olabilir mi?
Teşekkürler, as.hakim...
Old 06-11-2006, 23:00   #2
Kayabey

 
Varsayılan

Tam kusurlu ise tazminat talebinde bulunamaz.Tam kusurlu değilse karşı tarafın kusuru oranında sigortadan sadece maddi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat sadece karşı taraftan talep edilir.
Yargıtay kararı:

HD 11, E: 2001/011249, K: 2002/002828, Tarih: 28.03.2002
[*]ZORUNLU TRAFİK SİGORTALI ARACIN KAZA YAPMASI[*]ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT[*]FAİZ

Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren 8 iş gün içinde ödeme yapmak zorundadır. Somut olayda, sigortacıya böyle bir ihbarın yapılıp yapılmadığı anlaşılamazsa, sigortacının temerrüde düşürülüp düşürülmediğinin araştırılması gerekir. Böyle bir temerrüte düşürülme olgusu yok ise, dava tarihinden sigortacının temerrüt faizinden sorumlu tutulması gerekirken, olay tarihinden faiz ile sorumlu tutulması doğru değildir. Poliçede manevi tazminat ile ilgili teminat vermeyen sigortacı yönünden, davacının manevi tazminat talep ve davası ile ilgili yargılama giderleri ayrılarak sırf, sorumlu olduğu maddi tazminat miktarı ile orantılı olarak yargılama giderlerinden sorumlu tutulması gerekirken tüm yargılama giderlerinden sorumlu tutulmuş olması hatalıdır.

(2918 s. Trafik K. m. 99)

Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 15. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09.10.2001 tarih ve 2001/202-2001/551 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı Şeker Sigorta A.Ş. vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 26.03.2002 günde davalılardan Şeker Sigorta avukatı Efrail Aydemir gelip davacılar avukatı tebligata rağmen gelmediğinden temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukat dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, davalıların malik, sürücü ve Zorunlu Trafik Sigortacısı olduğu aracın sebebiyet verdiği trafik kazası nedeniyle müvekkillerinin murisi Mahmut'un öldüğünü ileri sürerek, (4.284.928.190) lira maddi ve 7 milyar lira manevi tazminatın faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Şeker Sigorta A.Ş. vekili, müvekkili sorumluluğunun poliçedeki limit ile sınırlı olup, takibin fahiş olduğunu, temerrüt olgusunun gerçekleşmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar da davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, olayda davalı sürücünün 3/8 oranında kusurlu olup, tespit edilen zarardan davalıların sorumlu olduğu gerekçesi ile davalı sigorta sorumluluğunun 4.283.149.349 lira maddi tazminat ile sınırlı olmak üzere toplam (7.783.149.249) liranın 23.09.2000 tarihinden yürütülecek yasal faizi ile davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı Şeker Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davalı şirkete Zorunlu Trafik Sigortalı aracın sebebiyet verdiği ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminata ilişkindir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 99. maddesi gereğince, sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu,sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde ödeme yapmak zorundadır. Somut olayda, davalı sigortacıya böyle bir ihbarın yapılıp yapılmadığı anlaşılamamaktadır. Bu durumda mahkemece, davalı sigortacının anılan yasanın 99. maddesine uygun temerrüde düşürülüp düşürülmediğinin araştırılması, böyle bir temerrüte düşürülme olgusu yok ise, dava tarihinden davalı sigortacının temerrüt faizinden sorumlu tutulması gerekirken, olay tarihinden faiz ile sorumlu tutulması doğru olmadığı gibi, poliçede manevi tazminat ile ilgili teminat vermeyen sigortacı yönünden, davacının manevi tazminat talep ve davası ile ilgili yargılama giderleri ayrılarak sırf, sorumlu olduğu maddi tazminat miktarı ile orantılı olarak yargılama giderlerinden sorumlu tutulması gerekirken, tüm yargılama giderlerinden diğer davalılarla birlikte müteselsil sorumlu tutulması da isabetsiz olmuştur.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Şeker Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bu davalı yararına BOZULMASINA, takdir edilen 250.000.000.TL. vekillik ücretinin davacılardan alınarak davalı Şeker Sigorta A.Ş.ne verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 28.03.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak=C o r p u s
Old 07-11-2006, 00:57   #3
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi

manevi tazminat hiç bir sigorta poliçesi kapsamında değildir.

saygılar
Old 07-11-2006, 13:54   #4
oz_zy35

 
Varsayılan

ZMMS ile maddi tazminat talepleri karşılanır. Eğer zarara sebep olan aracın kasko poliçesi kapsamında ihtiyari mesuliyet klozu varsa buradan da manevi tazminat talep edilebilir.
Old 11-09-2007, 13:50   #5
av_sibelll

 
Karar

Bildiğim kadarıyla zorunlu mali sorumluluk sigortasında ölenin kusurunun olup olmaması sadece tazminat miktarının tayini açısından önemlidir. Yoksa ortada bir ölüm var ve bu ölüm dolayısıyla desteğinden yoksun kalanlar var. Destekten yoksun kalanlar, karşı tarafın sigorta şirketinden yanlızca maddi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat sorumluluk kapsamında olup manevi tazminatı karşı tarafın sürücüsünden istenebilir. saygılar
Old 22-03-2008, 22:57   #6
Devrim Kırlangıç

 
Varsayılan sigorta kapsamına dahil edilmek kaydı ile manevi tazminatta sigortalanabilir.

Alıntı:
Yazan Av. Muzaffer ERDOĞAN
manevi tazminat hiç bir sigorta poliçesi kapsamında değildir.

saygılar

Mali mesuliyet sigortası kapsamında değildir.
Old 24-03-2008, 21:32   #7
avfatih

 
Varsayılan

Tam kusurlu aracın ZMMS sigortasından yeni Yargıtay İçtihatları çerçevesinde destek tazminatı talep etmenizi tavsiye ederim.
Old 25-03-2008, 16:49   #8
Av.Mustafa yağan

 
Varsayılan Mirasçılar destek zararı alır

ZMMS da ölen tam kusurlu olsa dahi ölenin mirasçıları sigorta limiti dahilinde ki sigorta bedelini destek zararı olarak isteyebilirler,tam kusurun önemi yok 2005 ten beri yarğıtay uyugulaması böyle,hatta bu sitede bununla ilgili yargıtay kararı var.Manevi zarar sigorta kapsamında değildir.
Old 26-03-2008, 13:04   #9
TRINITY

 
Varsayılan

Alıntı:
T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/13243
Karar: 2007/265
Karar Tarihi: 15.01.2007

ÖZET: Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, sürücü murisin 8/8 oranında kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davacıların talep ettikleri miktar, poliçe limitinin altında olması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

(2918 S. K. m. 85, 91, 92)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Beyoğlu Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 07.07.2005 tarih ve 2004/355 - 2005/236 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İhsan A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin, davalıya zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı aracın sürücüsü iken, tek taraflı kaza sonucu vefat ettiğini, bu nedenle müvekkillerinin destekten yoksun kaldıklarını ileri sürerek, ıslah ile artırılmış olarak toplam 36.749,17 YTL tazminatın temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, meydana gelen kazada araç sürücüsü olan davacıların murisinin 8/8 oranında kusurlu olduğunu, bu nedenle davacıların tazminat talep hakkının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre; meydana gelen kazada sürücü olan davacıların murisinin 8/8 oranında kusurlu olduğu, davalı şirketin zorunlu mali sorumluluk sigortası gereği işletenin hukuki sorumluluğunu üzerine aldığı ve sürücünün tam kusurlu olması nedeniyle işletenden, dolayısıyla sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunamayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

1- Dava, destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacıların tazminat istemi, muris sürücünün 8/8 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olup, uyuşmazlık, murisin meydana gelen trafik kazası neticesinde ölümü sonucu onun desteğinden yoksun kalanların aracın işleteninden, dolayısıyla onun hukuki sorumluluğunu üzerine alan davalı sigortacıdan tazminat isteyip, isteyemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere, zorunlu trafik sigortasında sigortacı, işletenin 2918 sayılı KTK. nun 85/1. madde hükmünde yazılı hukuki sorumluluğunu aynı Kanun'un 91/1. maddesi uyarınca üstlenmiş olup, gerek 85/1. madde hükmü ve gerekse zorunlu trafik sigortası poliçesi genel şartlarının 1. madde hükmü, ölüm veya cismani zararlar yanında bir şeyin zarara uğraması halinin teminat kapsamında olduğunu öngörmüştür. Aynı Kanun'un 92/b ve poliçe genel şartlarının 2/3-c bent hükümlerinde, işletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleplerin teminat dışı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm, ZMSS'nın asıl amacının üçüncü kişilere verilecek zararların güvence altına alınması ilkesinin bir tekrarı olmaktadır.

Ne var ki, sözü edilen maddede bedeni zararlardan söz edilmemiş, sadece mal zararlarının güvence dışı olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu tarz düzenleme nedeniyle, işletenin yasada sayılan yakınlarının uğramış oldukları bedensel zararların ZMSS güvencesi içinde kaldığı kabul edilmektedir.

Bu nedenle, oluşan bu sonucun işleten sıfatı olmayan sürücünün aynı derecedeki yakınları için de geçerli olduğunun kabulü gerekir. Zira, sigortacının bu kapsamdaki sorumluluğunu sınırlayan aynı Kanun'un 92. maddesinde araç sürücüsünün aynı derecedeki yakınlarının bu kapsamın dışında kaldığına ilişkin hüküm bulunmadığı gibi, sigorta poliçesi genel şartlarında da bu yolda bir sınırlama getirilmemiştir. O halde, sürücünün aynı derecedeki yakınlarının da murislerinin ölümü nedeniyle bedensel zararlar kapsamında olan destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin trafik sigortacısından istemde bulunabileceği ilke olarak benimsenmelidir.

İşletenin ve sürücünün aynı derecedeki yakınları trafik sigortası karşısında, bedensel zararlar bakımından üçüncü kişi durumunda olduklarına göre, sürücü murisin kusuru ile işletenin varsa ayrıca oluşan kusuru toplamı kadar hukuki sorumluluk üstlenen trafik sigortacısından bu toplam kusur oranına isabet eden destek tazminat miktarından, poliçe limitini geçmemek kaydı ile sigortacı sorumlu tutulmalıdır. Zira, işleten ve sürücü yakınlarının murisin ölümünden doğan zararlarına ilişkin istemleri, üçüncü kişi olmaları nedeniyle, miras hukuku ilişkisinden bağımsız istemler olup, sigorta hukuku ilkeleri çerçevesinde ele alınması gerekeceğinden, murisin kusuru oranından yararlanmamaları gerektiği artık söylenemeyecektir. Bir başka deyişle, muris sürücünün kazadaki kusur oranı ile bu kusurun dışında kalan işletenin ayrıca oluşabilen varsa kusur oranının belirlenmesi, olaya neden olan başka bir davalı yada dava dışı bir başka araç varsa, müteselsilen tahsil isteminin varlığı halinde, bunların kusurunun da toplanması, poliçe limiti aşılmadan tahsile karar verilmesi gerekecektir.

Bu ilkeler ışığında somut olay incelendiğinde, ölen sürücünün mirasçıları olan davacılar, 36.749,17 YTL'nin tahsilini istemişlerdir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, sürücü murisin 8/8 oranında kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davacıların talep ettikleri miktar, poliçe limitinin altında olması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA; ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 15.01.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sayın Meslektaşım,
Diğer meslektaşlarımın dediği gibi sigorta şirketi teminat kapsamındaki maddi zararları karşılamakla birlikte, İMMS 'de manevi tazminat klozu varsa manevi tazminatı da ödeyebilir.
Old 09-09-2008, 22:59   #10
Kerem Özgündüz

 
Dikkat Bükül ve eğril

Bükülmek ve eğilmek ancak bir çıkar, tayin terfi makam için olurki
İnsan onuru ile asla bağdaşmaz

Osmanlı döneminde sivri dillilere önce bir katiplik önerilir susarsa ne alaa
Susmaz ise akibeti meçhule


Şairin Sivri hisara Tayini çıkar
Orayı hiç beğenmez hiç bir sosyal tarafı yoktur.
Padişaha yazar
"Padişahım tayinim mutlaka iktiza ediyorsa bir hisara,Başı ya ak olsun ya da kara"
Old 10-09-2008, 11:22   #11
TRINITY

 
Varsayılan İmzaya cevap:

Sayın Özgündüz,
Sanırım üye imzama karşı bu mesajı yazma gereği duydunuz. Hayatta insan illa bir çıkar için bükülüp,eğrilmez zira insanın ruhunun dümdüz olmaması hatta kıvrımları olması güzeldir ki; bilge kırılmamak için bükül, düz olmamamak için eğril demiştir. Sizin çıkardığınız manaya göre "ODUN" BİR İNSANA YAPILACAK EN GÜZEL İLTİFATTIR.
Old 29-05-2013, 14:00   #12
pehlivan

 
Varsayılan kayınvalide??

Kayınvalide ve/veya kayınpeder de "yakınları" statüsüne dahil midir???
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik Kazasında Araç İşletenin Sorumluluğu nedir. özspartaküs Meslektaşların Soruları 10 18-08-2016 10:26
trafik kazasında dava açılması lawyer_denizsari Meslektaşların Soruları 6 05-09-2008 23:40
Emekli İşçinin Karıştığı Trafik Kazasında Ssk Nın Rucu Hakkı Var Mıdır? Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 6 25-12-2003 12:36
Zorunlu Trafik Sigortası s yılmaz Meslektaşların Soruları 3 26-06-2002 20:25
Zorunlu Trafik Sigortası kemal öncü Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 19:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04906392 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.