Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ecrimisil

Yanıt
Old 19-03-2005, 14:43   #1
turbo

 
Varsayılan Ecrimisil

Herkese merhaba.

Ecrimisilin hukuki dayanağı konusunda yardım istiyorum. Ne olduğunu biliyorum, ancak nerede, ne şekilde düzenlendiğini tam olarak bulamadım. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler.
Old 18-04-2005, 14:37   #2
kağanulaş

 
Varsayılan

yanlış bilmiyorsam ecrimisilin kanuni dayanağını Yeni Medeni Kanunun 995. maddesinde düzenlenen (Eski Kanunun 908. maddesi) iyiniyetli olmayan zilyede ilişkin tazminat hükmü teşkil ediyor. yargıtay kararlarında da bu maddeye atıflar var. ödencenin hesabında yargıtayın getirdiği bazı ölçütler de var.
aslında bu konuda benim de yardıma ihityacım var, üzerinde çalışıyorsanız ve sorumu okuyup bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Old 18-04-2005, 17:00   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

"DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ" 'n de de ecrimisille ilgili hükümler bulunmaktadır.
Old 19-04-2005, 17:15   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın kağanulaş,

Umarım aşağıdaki kararlar işinize yarar.

Saygılarımla

Bir Dost


T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/1232
K. 2004/1914
T. 9.3.2004
• ECRİMİSİL ( Deprem Sonrası Boşaltılan Evlere Bakanlık Tarafından Prefabrik Yapılması İçin El Atılması Nedeniyle )
• KÖTÜNİYETLİ ŞAGİL ( Ödemek Zorunda Olduğu Ecrimisil Tazminatının En Azının Kira Geliri En Çoğunun İse Tam Gelir Yoksunluğu Olması )
• KİRA GELİRİ ÜZERİNDEN ECRİMİSİL BELİRLENMESİ ( Önceki Dönem Ecrimisil Miktarına Toptan Eşya Fiat Endeksinin Tamamının Yansıtılması Suretiyle Bulunacak Miktardan Az Olmaması )
743/m.907, 908
ÖZET :Kira geliri üzerinden ecrimisilin belirlenmesinde tarafların öncelikle emsalleri istenmeli, yoksa bilirkişiler tarafından re'sen bulunacak emsal yada emsalller ile karşılaştırılmalı, yerleşmiş yargısal ilkeler doğrultusunda önceki dönemin kira geliri üzerinden ecrimisil miktarına ( ecrimisil talep edilen dönemin başlangıç tarihindeki ) Toptan Eşya Fiyat Endeksinin tamamının yansıtılması suretiyle belirlenecek miktardan az olmamak koşulu ile bulunacak ecrimisile hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 48.615.600.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 33.398.177.000-TL.nın tahsili cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, davacıya ait taşınmazlara ( 1999 yılında meydana gelen deprem nedeniyle ) davalı Bakanlık tarafından prefabrike evlerin yapılması amacıyla el atılması suretiyle toplam 48.615.600.000-TL. işgal tazminatının tahsili talep edilmektedir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalının temyizi üzerine 3.HD.nin 24.1.2002 tarih 2001/10775- 2002/733 sayılı kararı ile ( emsallere göre yeniden keşif yapılması gerektiğinden bahisle ) bozma kararı verilmiştir.

Bozma kararından sonra alınan bilirkişi raporunda takdir komisyonunca 1999 yılı için belirlenen m2 birim fiyatının 2000 yılı için % 60, 2001 yılı için yine % 60 oranında artırılmak suretiyle belirlenen ecrimisil miktarına hükmedilmiştir.

Hükmü davalı vekili temyiz etmektedir.

Ecrimisil, kötüniyetli şagilin ödemekle yükümlü olduğu tazminat olup, en azı kira geliri, en çoğu ise tam gelir yoksunluğudur.

Kira geliri üzerinden ecrimisilin belirlenmesinde ise tarafların öncelikle emsalleri istenmeli, yoksa bilirkişiler tarafından re'sen bulunacak emsal yada emsalller ile karşılaştırılmalı, yerleşmiş yargısal ilkeler doğrultusunda önceki dönemin kira geliri üzerinden ecrimisil miktarına ( ecrimisil talep edilen dönemin başlangıç tarihindeki ) Toptan Eşya Fiyat Endeksinin tamamının yansıtılması suretiyle belirlenecek miktardan az olmamak koşulu ile bulunacak ecrimisile hükmedilmesi gerekirken soyut ifadeli bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Kabule göre de; 1.1.2000 ve 1.1.2001 dönemlerine ait T.E.F.E.nin sırasıyla % 54.6 ve % 48 oranında olmasına rağmen mahkemece ard arda % 60 oranında artırılarak fazla ecrimisil bedeline hükmedilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 09.03.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/2304
K. 2004/3106
T. 1.4.2004
• KİRA GELİRİ HESABINA GÖRE ECRİMİSİL TESBİTİ ( Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Nitelikler )
• BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Talebi )
• ECRİMİSİL TALEBİ ( Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Tesbitinde Bilirkişi İncelemesi ve Emsal Karşılaştırması )
743/m.908
4721/m.995
1086/m.275,281
ÖZET : İlke olarak kira geliri üzerinden yapılan ecrimisil hesabında, taşınmazın dava konusu dönemde mevcut haliyle serbest koşullarda getirebileceği kira parasının emsallerin de değerlendirilmesi suretiyle belirlenmesi gerekir. HUMK.nun 275 ve devamı maddeleri gereğince çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde hakim bilirkişinin oy ile görüşünün alınmasına karar vermelidir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; benzer nitelikteki yerlerin işgal tarihindeki kira paraları araştırılıp, emsal kira sözleşmeleri de getirtilerek yeniden oluşturulacak bilirkişiler marifetiyle inceleme yapılmak suretiyle dava konusu taşınmazın büyüklüğü, mevcut kullanım durumu ve kullanıma elverişliliği de gözetilerek işgal tarihindeki ecrimisil miktarını belirlemek ve alınacak rapor doğrultusunda karar vermek olmalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde 5.000.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak davanın 698.065.774 lira için kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, davacıların malik oldukları taşınmazın davalı tarafından istasyon ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere işgal edilmesi nedeniyle 2000 yılı için 5.000.000.000 TL ecrimisilin tahsili talep edilmektedir.

Mahkemece; bilirkişi raporunda dava konusu yerin m2 sinin 54.206. TL dan hesaplanması suretiyle davanın kısmen kabulüne ( 4.452.013.543 lira ) karar verilmiş ancak 3. HD. nin 23.01.2003 tarih 2003/398 E - 2003/394 K. sayılı ilamı ile ( yeniden bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğinden bahisle ) bozma kararı verilmiştir.

Yeniden alınan bilirkişi raporunda taşınmazın m2 sinin aylık 48.000 TL kira getirebileceği belirtilmiş ancak mahkemece bu rapor yeterli görülmeyerek re'sen m2'sinin 8.500 TL'dan kira esasına göre ecrimisil bedeli hesaplamak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü taraf vekilleri tamyiz etmektedir.

Medeni Kanunun 908. maddesine göre ve 8.3.1950 gün ve 22/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da kabul edildiği gibi, başkasının taşınmazını haksız olarak kullanmış olan kötüniyetli kimse, o taşınmazı haksız olarak elinde tutmuş olmasından doğan zararları ve malikin elde ettiği ya da elde etmeyi ihmal eylediği semereleri tazmin ile yükümlüdür. Zira işgal zararı gelir getirebilecek bir yerin haksız işgali nedeniyle malikin o yerden olağan biçimde yararlanmaması yüzünden malvarlığındaki artışa engel olmaktır. Bu engel olmanın sağladığı malvarlığına girmeyen çoğalma en az kira en çok da tam gelir yoksunluğu olarak değişebilir. Tazminatın amacı elatma olmasaydı malikin mal varlığı ne durumda olacak idi ise o durumun sağlanmasıdır.

İlke olarak kira gelirinin hesabında ise, taşınmazın dava konusu dönemde mevcut haliyle serbest koşullarda getirebileceği kira parasının emsallerin de değerlendirilmesi suretiyle belirlenmesi gerekir.

Bilirkişi raporunda soyut bir takım belirlemelerle ecrimisil hesaplaması yapılmış Ancak, mahkemece yeni bir bilirkişi ( veya bilirkişiler ) ile yeniden keşif yapılmadan re'sen belirlenen miktar ile ecrimisile karar verilmiştir.

Oysa, HUMK. nun 275 ve devamı maddeleri gereğince çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde hakim bilirkişinin oy ile görüşünün alınmasına karar vermelidir.

Bilirkişi raporunu hazırlarken, raporun dayanağı olan somut ve özel nedenleri bilimsel verilere uygun olarak göstermek zorundadır. HUMK.nun 281. maddesine göre, bilirkişi raporu Yargıtay denetimine de elverişli olacak şekilde bilgi ve belgeye dayanan gerekçe ihtiva etmelidir. Ancak bu şekilde hazırlanmış raporun denetimi mümkün olup hüküm kurmaya dayanak yapılmalıdır.

Bu durumda mahkemece yapılacak iş; benzer nitelikteki yerlerin işgal tarihindeki kira paraları araştırılıp, emsal kira sözleşmeleri de getirtilerek yeniden oluşturulacak bilirkişiler marifetiyle inceleme yapılmak suretiyle dava konusu taşınmazın büyüklüğü, mevcut kullanım durumu ve kullanıma elverişliliği de gözetilerek işgal tarihindeki ecrimisil miktarını belirlemek ve alınacak rapor doğrultusunda karar vermek olmalıdır.

Yukarıda açıklanan hususlarda araştırma yapılmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-04-2005, 11:49   #5
kağanulaş

 
Varsayılan

sevgili bir dost,
ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Ancak benim ecrimisil konusundaki problemim biraz daha farklı; "mesleki dayanışma" alanında "ecrimisil, kötü niyet, tapuya kayıtlı intifa hakkı" başlıklı bir sorum var. Oraya bakma fırsatınız olursa sorunumu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Gönderdiğiniz kararlar için tekrar teşekkür ediyorum ama ben bu kararlara ulaşmıştım.
saygılarımla
Old 20-04-2005, 19:53   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın kağanulaş,

Bulduğum iki kararı verdiğiniz aşağıdaki adrese gönderdim :

http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...?threadid=4127

Saygılarımla

Bir Dost
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ecrimisil Talebi nefise Meslektaşların Soruları 58 24-10-2019 15:26
Kamulaştırma-Ecrimisil-Men-i Müdahale advokat34 Meslektaşların Soruları 14 07-09-2011 14:04
ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil sim Meslektaşların Soruları 10 15-10-2008 18:12
Kamulaştırmasız El Atma-Ecrimisil arif0275 Meslektaşların Soruları 2 04-06-2006 21:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05249810 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.