Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Üçüncü kişi 89/1 den sonra paranın varlığını kabul ettiği takdirde

Yanıt
Old 03-04-2008, 10:48   #1
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan Üçüncü kişi 89/1 den sonra paranın varlığını kabul ettiği takdirde

Üçüncü kişi 89/1 den sonra paranın varlığını kabul ettiği takdirde 89/2 gönderilmeden müzekkere ile paranın gönderilmesi istenebilir mi??
Old 03-04-2008, 11:25   #2
sultanisik

 
Varsayılan

"Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki .............................. lira alacağı (malı) üzerine ..../..../...... tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ödemeniz gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur." demekle alacak bulunması halinde dosyaya ödenmesi aslında açık olarak ortadadır.Alacağın varlığı kabul edilmişşe paranın istemeye gerek kalmadan gönderilmesi gerekir.Ancak varlığı kabul edilmesine rağmen gönderilmemişse ve itiraz da edilmemişse istenilebilir.
Old 03-04-2008, 14:12   #3
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım Yargıtay'ın iki farklı kararı var.O yüzden tereddütte kaldım.Bir kararında açıkça gerek yok derken başka bir kararında ÇOK AÇIK OLMASA DA sanki ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir şeklinde bir karar var.
Old 03-04-2008, 15:03   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

haciz ihbarnamesi ile değilde...sorun (hatta elden takipli) haciz müzekkeresi ile daha kısa yoldan çözümlenirmi acaba...

ayrıca bugun bir icra dairesinde duydugum bana ilginç ve güzel gelen bir notuda aktarayım...

İcra dairesine Anadoludan haciz talimatı gelir ...talimatta aynen şu şekildedir...Bankasındaki borçluya ait borca yeter miktardaki .......YTL alacağın/paranın FİİLEN haczine şeklinde...müdür beyde bankaya gittiklerini ve paranında fiilen haczedildiğini söyledi...belki sizin olayınızda da uygulama şansı olabilir..saygılarımla...
Old 03-04-2008, 15:22   #5
Memin

 
Varsayılan

İİK 89/3 içeriğinden anlaşılan, üçüncü şahıs I nci haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibsaren yedi gün içinde itiraz etmemesi halinde, II haciz ihbarnamesi genderilmesi gerekliliğine işaret eder.İtiraz yok ve paranın mevcudiyetinin bildirilmesi karşısında, mevcudun bir müzekkere ile üçüncü şahıstan istenmesi dışında İcra Hukukunda bir tarifat bulunmamaktadır.
Old 03-04-2008, 16:58   #6
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

SİZİNLE AYNI FİKİRDEYİM AMA,
T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/12338

K. 2006/15074

T. 7.7.2006

• HACİZ İHBARNAMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Sonra Muhtıra İle Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İkinci Haciz İhbarnamesi Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesi İstemi )

• İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )

2004/m. 89/3


ÖZET : Borçlu aleyhindeki icra takibinde, üçüncü kişi durumundaki bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Yasal süre içinde itiraz edilmediği gibi paranın bloke edildiği bildirilmiştir. Bu durumda ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesi ve bu ihbarnameye de itiraz edilmediği takdirde borcun ödenmesi için üçüncü kez bildirim yapılması gerekir. İcra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekir.
DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3. kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 3. kişi şikayetçi bankaya 25.10.2005 tarihinde tebliğ olunan 89/1 haciz müzekkeresine yasal süresi içerisinde ilgili bankaca itiraz olunmadığı gibi, paranın bloke edildiği de ayrıca bildirilmiştir. Bu durumda, 4949 Sayılı Yasa İle değişik İİK.'nun 89/3. maddesi gereğince 3. şahsa usulüne uygun 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmesi, bu haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemesi halinde zimmetinde sayılan borcun ödenmesi için 3. kez İcra dairesince bildirim yapılması zorunlu olduğundan icra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : 3. kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-04-2008, 17:34   #7
KARİNE

 
Varsayılan

iyi günler, geçenlerde başıma gelen bir olayı paylaşmak isterim. Dosya borçlusunun x bankasında hesabı olduğunu tespit edildi ve sonrası gönderilen 89/1 tebliğ edilmesinden 3 gün sonra dosyamıza para banka tarafından gönderildi. Muhattap banka olduğunda uygulamada 89/2 gerek kalmadan para gönderiliyor ancak sahıs olursa memine katılıyorum çünkü 89/2 tebliği ile birlikte karşı tarafın menfi tespit davası açmak gibi bir hakkı var. Yani kesinleşmeden paranın gönderilmesine ilişkin müzekkere yazılmayacağı kanısındayım ayrıca bu işlem icra müdürlüğünce yerine getirilmez.
Old 03-04-2008, 17:48   #8
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

ÜÇÜncÜ Şahis AlacaĞin VarliĞini AÇikÇa Kabul Edİyorsa...
Old 03-04-2008, 23:07   #9
Av.Kemal

 
Varsayılan

yargıtay kararının doğru olduğu anlaşılıyor, birinci haciz ihb.nden sonra borçluya 103 tebligatı da yapılması gerekiyor,çünki para borçlunun yokluğunda haczedilmiştir. ve 2.haciz ihbarnamesine 3.şahıs itiraz etmezse paranın/malın yedinde olduğu kesinleşiyor.bundan sonra muhtıra ile istenmeli.
Old 04-04-2008, 08:29   #10
Memin

 
Varsayılan

Haczedilen paradır ve bu durumda borçlunun nerede parası olduğunu bilmesi lazım gereken bir para haczedildiğinden, 103 davet kağıdının tebliğine lüzum yoktur. Tüm İcra Müdürlerinin içtihada uyumlu bu uygulamasıda istisna hariç bu yöndedir. Saygılar.
Old 04-04-2008, 08:34   #11
Memin

 
Varsayılan

Gösterdiğiniz içtihat, madde lafzı ile çelişiyor. Yani durumunuza uygun bir içtihat değil sanırım. Şöyleki, ...yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır.... kelime dizelerinde ifade edilen itiraz edilmeme halidir. Yani durumunuzdaki gibi üçüncü şahıs paranın yedinde olduğunu bildirdiği durumdan bahsetmemektedir. 89/1 gönderilmiş süresinde cevap verilmiş, paranın yedinde olduğu bildirilmiş bulunmakla paranın celbi için bir müzekkere yazılmasının şartları oluşmuştur. Kanaatindeyim. Saygılar
Old 04-04-2008, 11:05   #12
sultanisik

 
Varsayılan

Muhatabın banka olması ile şahıs olması arasındaki farkı kabullenemediğim gibi varolduğu bilinen bir paranın ödenmesi için 3 kez ihtar göndermenin de hem zaman hemde ekonomik açıdan bir değer kaybı olduğunu düşünüyorum
Kanun birincisinde haczi koyduğunu ve paranın ödenmesini istiyor karşı taraf bunu kabul ediyor ama yinede üç kez aynı ihtarı göndermek zorundasın Bence biraz yorumumu farklılaştırmak gerek ve hatta yargıtayın kararlarını değiştirmek için uğraşmak gerek.Sırf Yargıtay kararı diye uygulamaya o şekilde devam etmek doğrumu sizce?Bildiğimiz ve bildiğiniz gibi Yargıtay kararlarıda değıişebilmektedir....
Saygılarımla...
Old 04-04-2008, 12:21   #13
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım aslında aşağıdaki kararda her şey açıkça ifade edilmiş ama,yukarıda eklediğim kararı mahkemeler yanlış yorumluyor kanaatindeyim.İyi Çalışmalar...


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 1989/12936
Karar : 1990/6497
Tarih : 29.05.1990

ÖZET : Borçlu şirket, İİK. 89/1 ihbarı üzerine itiraz etmemiş, ayrıca borcun şirketin zimmetinde olduğunu kabul ve ikrar etmiş olmakla, artık ikinci haciz ihbarının çıkarılması gerekmez.

(2004 s. İİK. m. 89)

KARAR METNİ :
Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki T...... Yatırım Holding A.Ş. vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 7.12.1989 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Üçüncü kişi T........ Holding A.Ş., 89/1. ihbarı üzerine maddenin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde itiraz etmemiş, mal yedinde ve borç zimmetinde sayılmıştır. Tetkik konusu olayda üçüncü kişi şirket vekili itiraz etmemekle kalmamış borcun şirketin zimmetinde olduğunu kabul ve ikrar etmiştir. Bu durumda artık 2. haciz ihbarının çıkarılmasına gerek yoktur.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddi ile usul ve kanuna uygun merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), peşin alınan 3500 TL. harcın mahsubuna, bakiye 1500 TL.nin temyiz edenden alınmasına, 29.5.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 04-04-2008, 14:04   #14
sultanisik

 
Varsayılan

Sayın Avcı;
Eklediğiniz son kararın daha açık olduğu ve itiraza mahal bırakmadığı açıktır.Uygulamanın bu şekilde olması gerektiği kanaatindeyim.
Kolaylıklar dilerim...
Old 07-04-2008, 14:33   #15
Av.Kemal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mesut AVCI
Sayın Meslektaşlarım aslında aşağıdaki kararda her şey açıkça ifade edilmiş ama,yukarıda eklediğim kararı mahkemeler yanlış yorumluyor kanaatindeyim.İyi Çalışmalar...


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 1989/12936
Karar : 1990/6497
Tarih : 29.05.1990

.

bu karar eski değilmi ? değişiklikten önceki bir tarih, şimdi 89/1,2,3,4 var
Old 07-04-2008, 14:54   #16
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Kemal Bey o zamanda 89/2 vardı.89/2 gönderilmesine gerek yoksa 3'e de gerek yoktur.Öyle değl mi??
Old 07-04-2008, 15:45   #17
sultanisik

 
Varsayılan

Sayın Av.Mesut Avcı kesinlikle size katılıyorum.89/2 varken gerek görülmediyse şimdi 89/3 var diye gerek görüleceği anlamına gelmemeli.
Old 07-04-2008, 17:11   #18
Av.Kemal

 
Varsayılan

bende sizin arzunuza katılıyorum ancak,ielden yasanın açık hükmü karşısında bir şey gelmiyor: İİK md 89
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/22 md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen .............
Old 07-04-2008, 17:56   #19
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Kemal Bey ikinci haciz ihbarnamesine itiraz etmeyene BORCUN ZİMMETİNDE SAYILDIĞI bildirilir diyor ya BORCUN VARLIĞINI AÇIKÇA KABUL EDENE tekrar bunu bildirmene gerek yok diyor Yargıtay Kararı'da.Yasa'da öngörülen husus itiraz edilmemesi yani SUSULMASI, karadaki olayda ise EVET BENDE diyor.PARA bende diye parayı sende sayıyorum demenin mantığı??
Bir de yukarıda da belirttiğim gibi 2003'te yapılan değişiklikte kanun metnine 89/3 eklendi.89/1'e para var diyen üçüncü kişiye 89/2 gönderilmez diyen Yargıtay Kararı karşısında 89.maddeye 89/3 eklenmesinin ne gibi bir etkisi var??
Old 07-04-2008, 23:12   #20
Av.Kemal

 
Varsayılan

değişiklik ile,3.şahsa fazladan bir hak daha tanın ış bulunmakta,1.ihbarnameye verilen cevapta veya cevap verilememesi halinde,hatadan yanlıştan dönme şansı tanınmış,3.şahsın hukuki mesuliyet altına girmesi ancak 2.defa kararlı bir şekilde evet demesi veya cevap vermemesi halinde malın yedinde sayılması hali düzenlenmiş.3.şahsa 1.ihbara cevap verememesi halinde uyması gereken şartlar hafifletilmiştir.dava açma bir külfet getirecektir.teyid eden 2.ihbar halinde kanaat daha kuvvetli olacaktır. bu nedenle yargıtayın değişiklik sonrası kararı yasa gereğincedir.
--değişik 3.fıkrada bu husus özellikle belirtilmiştir zaten.'' İkinci haciz ihbarnamesi '' lafzı açıkça vurgulanmıştır.( kırmızı ile öne çkardığım bölüm)
--ayrıca açıkça '' teslim etmesi istenir '' diyerek vurgulanmıştır.
Old 08-04-2008, 09:02   #21
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

Kemal Bey Baki Kuru'nun makalesi internette de var.2004 yılında çıkardığı kitapta da var ve özellikle belirtiyorum ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ İBARESİ DE GEÇİYOR.Özeti:Birinci VEYA ikinci haciz ihbarnamesini alan banka yedi gün içinde kendisinden istenilen alacağı takip borçlusuna borçlu olduğunu icra dairesine bildirir ise artık İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ gönderilmesine gerek yoktur.Demek ki ikinci haciz ihbarnamesinin amacı BAK PARA VAR DEDİN AMA Bİ DAHA DÜŞÜN DEĞİLMİŞ...
Old 08-04-2008, 09:56   #22
sultanisik

 
Varsayılan

Kesinlikle bu konuda Av.Mesut Avcı ile himfikirim 89/2 ve89/3 paranın varlığının açıkca kabul edilmediği yani bir ikrarın olmadığı durumlar için vardır.Susma halinde uygulanması gereken yol budur.Ancak paranın varlığını kabul edilmesine karşın bu yola devam edilmesi alacaklı açısından da bir hak kaybı oluşturmazmı sizce?..
Old 08-04-2008, 12:20   #23
Av.Kemal

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mesut AVCI
....................Demek ki ikinci haciz ihbarnamesinin amacı BAK PARA VAR DEDİN AMA Bİ DAHA DÜŞÜN DEĞİLMİŞ...........
peki dediğiniz gibi olsun, ancak:
--3.fıkrada vazedilen ''........... teslim etmesi ikinci ihbarnamede istenir '' ... lafzı nedeniyle,2.ihbarname gönderilmesi veya muhtıra ile istenmesi arasında zaman ve masraf yönünden fark olmayacak..
--hukuki açıdan ise itiraz etme şansı olacak (ihbarname gönderilmesi halinde )
--muhtıra gönderilmesi halinde bu Yargıtay ilamı ile karşımıza çıkarlarsa,davada geçen zaman ve birde davanın kazanılması mevzubahis olabilecek..
--buna ne dersiniz
--ayrıca sn.Memin'in de itirazı olduğu bir konu: 1.ihbarnameden sonra borçluya 103 gönderilmesi yazım idi. borçlu haricen bu parayı temlik etmiş veya rehin gibi bir işlem yapmış ise istihkak iddiaları söz konusu olacaktır.bu nedenle ,bu hususta bir kez daha fikirlerinizi yazarsanız memnun olurum.ben 103 çıkarılması gerekir diye düşünüyorum.
sevgi ve saygılar..
Old 07-09-2009, 17:15   #24
Av.HandeSahici

 
Varsayılan

merhaba,borçlu aleyhindeki icra takibimizde, üçüncü kişi durumundaki bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Yasal süre içinde bankada borçluya ait hesaplar olduğu ve bu hesaplardaki paralar miktarları ile bildirilerek paranın bloke edildiği bildirilmiştir.Bizde paranın gönderilmesini talep ettik.Ancak borçlu şirket yetkilisi arayarak bankanın para gönderemeyeceğini çünkü bankanın rehin hakkı olduğunu söyledi.Cevabi yazısında sadece hesap numaraları ile bakiye bilgilerini gönderip haczin tatbik edildiğini bildiren bankanın bu aşamada ne gibi itirazı olabilir ve bu itirazlara karşı yapılması gereken hukuki işlem nedir?cevaplarınızı acil olarak bekliyorum.şimdiden teşekkürler.
Old 06-09-2013, 18:25   #25
ekinheval

 
Varsayılan

89/1 haciz ihbarnamesine cevabında borcun bir kısmının zimmetinde olduğunu kabul eden borçluya 89/2 gönderilmesini istedik, icra müdürü 89/2 gönderilemez, muhtıra göndermeniz gerek dedi talebimizi reddetti. Bunun üzerine muhtıra gönderdik, ardından borçlu 89/2 gönderilmeliydi muhtıra gönderilemez diye şikayette bulundu, icra hakimliği; "İİK 89/3 fıkrası uyarınca 89/2 yerine, muhtıra gönderilmesinin hatalı olduğunu" belirterek muhtırayı iptal etti.
Old 07-09-2013, 15:45   #26
msahinparlak

 
Varsayılan

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmemiş olması, ikinci haciz ihbarnamesine itiraz etmeyeceği anlamına gelmez. Ancak cevabi yazısında borçluya ait paranın yedinde olduğu şeklinde bir yazı yazılmış ise, bankaya elden haciz müzekkeresi götürebileceğiniz gibi, (mutlaka imzalatıp bir örneğini yanınıza alınız) bir muhtıra ile de paranın derhal dosyaya yatırılmasını isteyebilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ortaklığın giderilmesi davasında üçüncü kişi müdahalesi neticesi sebepsiz zenginleşme Av.Öznur A. Arabacı Meslektaşların Soruları 5 09-10-2015 11:25
borçlu üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunursa nizar Meslektaşların Soruları 5 31-10-2007 18:46
borca itirazdan sonra borcu kabul Av. m.zümrüt Meslektaşların Soruları 5 15-10-2007 10:52
çekin bankaya ibrazından sonra ciro yoluyla bir üçüncü kişiye devir levent baştan Meslektaşların Soruları 7 31-07-2007 15:28
Üçüncü Kişi Yararına Şartlı Sözleşme duru şehir Hukuk Soruları Arşivi 0 15-09-2003 23:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06653905 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.