Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşme(me)si- Tespit İlamının İnfazı

Yanıt
Old 14-10-2007, 12:26   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşme(me)si- Tespit İlamının İnfazı

Bir konu hakkında değerli meslektaşlarımın görüşünü almak istiyorum:

(A), (B)'ye karşı icra takibi başlatır. (B)'de (A)'ya karşı genel mahkemelerde borçlu olmadığını iddia ederek menfi tespit davası açar. Menfi tespit davası devam ederken, (B) takip konusu borcu, icra dairesine öder.

Ancak (B), borcu ödediğini mahkemeye bildirmez. Parasını alan (A) da menfi tespit davasını takip etmemektedir, zaten. Borcun ödenmiş olduğundan haberdar olmayan mahkeme,davayı kabul eder ve (B)' nin borçlu olmadığının tespitine karar verir.

Bu tespit kararı da kesinleşir.

Şimdi soru(n) şu:

(B), ödediği parayı geri almak için

a) Ayrıca, istirdat davası mı açmalı?

Yoksa,

b) İ.İ.K.m. 72. V.c.2 uyarınca ayrı bir tahsil ilamına gerek olmaksızın tespit hükmüyle icranın eski hale iadesi ve de bu nedenle ödenen paranın iadesini mi istemelidir?

Yani Tespit İlamı yeterli mi? Yoksa tahsil ilamı mı gerekir?
Old 14-10-2007, 13:05   #2
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Korayad,

Menfi tespit davası hüküm fıkrası yalnızca tespit hükmü içerip, istirdatı içermediğinden, o kararla ödediğiniz parayı geri istemeniz mümkün değil.

Ama menfi tespit hükmünün kesinleşmesini takip eden 1 yıllık süre içinde istirdat davası açmanız mümkün.

Önerim, paranın rızaen size iade edilmesi için belirli süreli bir ihtarname gönderin, riayet edilmezse, istirdat davası açmaktan başka çare yok.


Konuyu daha önce aşağıdaki linkte de tartışmıştık:

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=13055
Saygılarımla...
Old 14-10-2007, 13:13   #3
halit pamuk

 
Varsayılan

Haklısınız orada bu konuda tartışılmış, ben bu konuyu atlamışım, konu, yöneticiler tarafından birleştirilebilir.
Özür dilerim.

Ayrıca Sayın Suat Ergin tarfından yapılan açıklamalar oldukça faydalı, yeterli.. Ben de aynı kanaatdeyim. Siz nasıl aksi kanaate ulaştınız?
Old 14-10-2007, 13:25   #4
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Siz nasıl aksi kanaate ulaştınız?


Kitap/öğreti ile uygulama arasındaki müzayakadan

Konuya son eklenen karar açık, İİK.m.40 uygulaması, yalnızca ilamlı icrada söz konusudur deniyor, ilamsız icrada m.40 uygulama alanı bulamaz sonucu çıkıyor, mefhum-u muhalifinden. Yanı sıra eğer uygulamada kabul görseydi, istirdat davası için menfi tespit kararını takip eden bir yıl içinde dava açılmalıdır, şeklinde bir yöntem ve kabul oluşmazdı.

Saygılarımla...
Old 14-10-2007, 13:42   #5
halit pamuk

 
Varsayılan

Yani İstirdat davası hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedilirdi, diyorsunuz. Yani Yargıtay, o zaman, başka bir yol varken, neden, istirdat davası yoluna gidilsin derdi, diyorsunuz.Haklısınız.

Eğer böyle bir uygulama varsa yanlış bir uygulama. Çünkü İ.İ.K.72 bent 5 c.2 çok açık. Eski hale iadesine gidilir, diyor. Eski halin iadesi de paranın geri verilmesi anlamına gelmiyor mu?

Dediğimiz gibi Yargıtay Kararlarına İnanma, Yargıtay Kararsız da Kalma!
Old 14-10-2007, 13:56   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Doğru olan menfi tespit devam ederken mahkeme dosyasına bildirmekten ibaret. Bu yapılmadığı için sorun var zaten. Eğer bildirim yapılsa, menfi tespit kendiliğinden istirdata dönüşecek, bu şekilde devam edecek ve açılan menfi tespit davasının sonunda istirdat hükmü oluşturulacak.

Ama bildirim yapılmayınca elimizde yalnızca menfi tespit var. Başkaca karara gerek olmaksızın geri alınır uygulaması, yani 72.m.deki icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir düzenlemesi, bana kalırsa ödeme yapılmamışsa derdest takibin düzenlenmesi anlamında. Ödeme yapılmışsa istirdat gündeme gelecek ki, istirdat maddede o bentte henüz açıklanmamış bile, bir sonraki bentte istirdata geçiliyor:


Alıntı:
İİK.m.72
.....

....

(DEĞİŞİK FIKRA 09/11/1988 - 3494/6 md.) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz.

Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.


Aslında linkteki konuya eklediğim karar kadar, maddenin düzenlemesi de çelişkiye sebebiyet veriyor.

Ayrıca hükme hacet kalmadan, ilamın "MÜNDERECATINA" göre geri alınma hükmünden, menfi tespit yalnızca borçlu olunmadığının tespitini içerdiğinden ve o aşamada dosya da infazen işlemden kalkmış olduğundan, menfi tespit hükmü ile icra dairesinin karşısına çıkılıp, talepte bulunulamayacağı sonucuna varıyorum -kendi adıma-.

Zira yasa maddesi ödenme ihtimalini hemen ardındaki bentte dile getirip, bu durumda davaya istirdat olarak devam edilir diyor. (Aslında yasa koyucunun davacının ihmalini de değerlendirip, bildirmez ise ne olacağını düzenlememesini de anlayışla karşılamak gerek )

Hemen onun da devamındaki maddeye bakarsanız, esasen istirdat da değil, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre paranın iadesi istenmeli demekte -yine bence-.

Ama uygulama istirdatı , "menfi tespit hükmünün kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde açabilirsin" ile benimsemekte iken, yeni maceralara da gerek yok derim

Saygılarımla...NOT: Diğer linkteki son karardan benim anladığım, menfi tespit devam ederken istirdat ayrıca açılmaz, açılırsa, bu durumda menfi tespit derdestken ayrıca istirdat elbette hukuki yarar yokluğundan reddedilmeli. Ancak konu ilamlı icraya dayanan bir takip değil ve menfi tespit sürerken ödeme yapılmış, karar kesinleşmiş, bu aşamaya dek ödeme bildirilmemişse, bu kararı takip eden bir yıl içinde istirdat açılmalı, şeklinde... Bu kadar karışık görünmesinin nedeni kısa özet bir kararı yorumlamaya çalışmamız sanırım.
Old 14-10-2007, 14:20   #7
halit pamuk

 
Varsayılan

Peki şu içtihatı yorumlarsak:

"İ.İ.K.m. 72/5 maddesinde, menfi tespit ilmaının kesinleşmesi üzerine ayrıca hükme hacet kalmadan icranın kısmen veya tamaen eski hale iadesi öngörülmüştür. Bu durumda borçlunun ödediği paarnın istirdatı için ayrıca hükme gerek bulunmamaktadır. Somut olayda, borçlu lehine menfi tespit kararı verildiğine göre, merciice bu karaının kesinleşip kesinleşmediği araştırılıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir" ( 12. HD. 7.10.1999, 10611/11753)
Old 14-10-2007, 14:25   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Bu kararın yoruma ihtiyacı yok Ama uygulama birliği olmadığını da gözden uzak tutmamalı.

Saygılarımla...
Old 14-10-2007, 15:09   #9
halit pamuk

 
Varsayılan

Şehper Hanım,

Belki inanmazsınız ama, benim için Yargıtay kararından çok sizin görüşleriniz önemli

Bu sitede çok iyi avukatlar var. Örneğin Sayın Mehmet Saim Dikici Türkiye'nin sayılı avukatlarından.. Çünkü, Değişik fikirler ortaya atıp hukukun sınırlarını zorlayabiliyor. Olmadık yerden olmadık şeyler yapabilir. Olmaz diye bir şey yok.Tabiri caizse 90 dan gol atabilir.

Belki Yargıtay kararı varsa işimiz kolay ama Ama bu kendimizi kararlarla sınırlayacağımız anlamına gelmiyor.

Son içtihata rastlamasaydım bile, Ben eski hale iade yolunu önerecektim. Bunu bana soranlara..
Old 14-10-2007, 17:08   #10
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşme(me)si- Tespit İlamının İnfazı

Tartışma oldukça boyutlanmış.

Ben geçenlerde bir karar aldım. İcra takibi yapılmıştı. Açılan menfi tespit davası sürerken Tahsilat yapıldı ve dosya kapandı.

Alınan karardaki hüküm fıkras özetle:

Takibin iptaline, icranın durdurulmasına, karar kesinleştikten sonra icranın eski hale iadesine şeklinde.

Diğer linkte verilen kararda SENET İPTALİ davasından söz edilmiş.

Yani burada 3 durumla karşı karşıyayız. 1-İcra takibi yapılmadan açılan menfi tespit/senedin bedelsizliğinin tespiti, 2- İcra takibinden sonra açılan menfi tespit, ödemenin mahkemeye bildirilmemesi, 3- İcra takibinden sonra açılan menfi tespit, ödemenin mahkemeye bildirilmesi.

1- Henüz bir icre takibi yok. Bu senet nedeni ile borçlu olunmadığının tespiti ile bir senedin iptali için dava açılmış. Bu durumda iptal edilen bir icra takibi olmadığından icranın eski hale iadesi de söz konusu olamayacaktır. Bu durumda istirdat davası açılması gerekir.

2- Bir icra takibi var. Açtığınız menfi tespit davası sonucu İCRA TAKİBİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ. Bunun doğal sonucu karar kesinleştikten sonra icranın eski hale getirilmesidir. Bu 72 gereğidir. Burada mahkemeye tahsilatın haber verilip verilmemesinin çok önemli olmadığını düşünüyorum.

Gerekçem:
Yasa gereği menfi tespit davası KENDİLİĞİNDEN istirdat davasına dönüşmektedir. Hakimin bedelin geri alınmasına ilişkin (istirdat) hükmüne ilişkin boşluğu da İİK 72 icranın eski hale getirilmesine ilişkin hükümleri ile doldurmuştur. Yani borçlu olunmadığına ve takibin iptaline ilişkin hüküm daireye/dosyaya ibraz edildiğinde kesinleşmeden sonra daire takibin açılmadığı durumu yeniden sağlamakla görevlidir. Bunun için ayrı bir hükme gerek olduğunu düşünmüyorum.

Diğer bir ifade ile her ne kadar menfi tespit davası bir hukuki durumun tespiti niteliğinde olup, eda hükmü içermese bile, takibin iptali nedeni ile İİK 72 nedeni ile icra eski hale iade edilecektir. Bunun için yeni bir istirdat davası açmaya gerek yoktur. Bu çerçevede sayın Ergin in görüşlerine katılıyorum. Ayrıca bir istirdat davası açılmasına gerek yoktur. Hatta böyle bir davada hukuki menfaat de yoktur.

Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kira Tespit Davası İlamının icraya koyulabilmesi için kesinleşme şartı aranması. Av. Levent Kıray Meslektaşların Soruları 16 11-02-2010 13:53
menfi tespit av.ibrahimardıç Meslektaşların Soruları 2 06-04-2008 12:49
menfi tespit Nuriye Değer Meslektaşların Soruları 2 16-05-2007 12:11
menfi tespit davasının borçlu lehine sonuçlanması mineöge Hukuk Soruları Arşivi 2 07-11-2006 15:28
çek iptali ve menfi tespit davasına karşı dava açmak Av. Gülden Meslektaşların Soruları 4 04-10-2006 23:20


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05044889 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.