Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bankanın tabelası ortak yere tecavüz müdür?

Yanıt
Old 24-04-2007, 17:33   #1
avukat.ayça

 
Varsayılan bankanın tabelası ortak yere tecavüz müdür?

Müvekkilimiz banka kiracısı olduğu bağımsız bölümün bulunduğu binanın ortak yeri sayılan kısmına havalandırma tesisi ve makine dairesi yapmıştır.Bir kat maliki hem bu ortak yere yapılan havalandırma tesisi ve makine dairesine hemde dış duvara asılan bankanın tabelasına ortak yere tecavüz olduğundan bahisle eski hale getirme davası açmıştır. Öğrenmek istediğim bankanın yaptığı bu ekleme inşaatlar tecavüz oluştururmu ? havalandırma tesisi ve makine dairesi inşaat vasfında mıdır ? konuya ilişkin yargıtay kararı varsa yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.. İyi çalışmalar ..
Old 24-04-2007, 17:41   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/9256

K. 2001/9910

T. 6.11.2001

• HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Ortak Yere Müdahale - Mahkemece Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu )

• ORTAK YERE KLİMA CİHAZI TAKILMASI ( Bahçenin Münhasıran Davalının Kullanımına Özgülendiğine Dair Tapuda ve Yönetim Planında Bir Kayıt da Bulunmadığına Göre Cihazların Sökülüp Kaldırılması Gereği )

• ORTAK YERE MÜDAHALE ( Bahçenin Münhasıran Davalının Kullanımına Özgülendiğine Dair Tapuda ve Yönetim Planında Bir Kayıt da Bulunmadığına Göre Klima Cihazlarının Sökülüp Kaldırılması Gereği )

• YÖNETİM PLANINA AYKIRI TADİLAT ( Bahçenin Münhasıran Davalının Kullanımına Özgülendiğine Dair Tapuda ve Yönetim Planında Bir Kayıt da Bulunmadığına Göre Ortak Yere Müdahele Edildiğinin Kabulü Gereği )

1086/m.388

634/m.18,19


ÖZET : Dava dilekçesinde bodrumdaki sığınağın da davalı bağımsız bölüm maliki tarafından diğer davalı bankaya kiraya verilip kullanılması suretiyle bu ortak yere müdahale edildiği ileri sürülmüş olmasına rağmen bu konuda mahkemece olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş olması hükmün içeriğinde neler olması gerektiğini düzenleyen HUMK'nın 388. maddesine aykırıdır.
Davalı kat malikinin ana gayrimenkulun tamamına tek başına malik olduğu dönemde hazırlayıp onaylattırdığı tadilat projesinde arka bahçeye ayrıca bütün kat maliklerinin girip çıkmalarını sağlayacak bir kapı veya açıklık bulunmadığından davalıdan kaynaklanan bir engelleme söz konusu değildir. Ancak, bahçenin münhasıran davalının kullanımına özgülendiğine dair tapuda ve yönetim planında bir kayıt da bulunmadığına göre davalıların, bu yeri diledikleri gibi kullanmaları ve üzerinde diğer kat maliklerinin muvafakatini almadan inşaat, onarım ve tesis yapmaları da mümkün bulunmadığından bahçeye yapıldığı tespit edilen dava konusu klima cihazlarının sökülüp kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde meni müdahale ve eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili ile davalı A... Bank A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1- Dava dilekçesinde bodrumdaki sığınağın da davalı bağımsız bölüm maliki tarafından diğer davalı bankaya kiraya verilip kullanılması suretiyle bu ortak yere müdahale edildiği ileri sürülmüş olmasına karşın bu husus incelenmemiş ve bilirkişi raporunda da bu konuya yer verilmediği gibi mahkemece de olumlu veya olumsuz bir karara konu edilmemiştir. HUMK'nın 388. maddesinde mahkeme kararının hüküm sonucu kısmında, istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların birer birer açık şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi zorunlu kılınmış olmasına rağmen yukarda belirtilen hususta mahkemece bir karar verilmemiş olması doğru değildir.
2- Davalı kat maliki Mustafa'nın ana gayrimenkulun tamamına tek başına malik olduğu dönemde hazırlayıp onaylattırdığı tadilat projesinde arka bahçeye ayrıca bütün kat maliklerinin girip çıkmalarını sağlayacak bir kapı veya açıklık bulunmadığına göre onaylı projeden kaynaklanan bu durum karşısında, davalıların bahçeye giriş çıkışı engellediği yolundaki davacı talebinin yerinde bulunmayarak mahkemece red edilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak, bahçenin münhasıran davalının kullanımına özgülendiğine dair tapuda ve yönetim planında bir kayıt da bulunmadığına göre davalıların, bu yeri diledikleri gibi kullanmaları ve üzerinde diğer kat maliklerinin muvafakatini almadan inşaat, onarım ve tesis yapmaları da mümkün bulunmamaktadır.
Bu durumda, bahçeye yapıldığı tespit edilen dava konusu klima cihazlarının sökülüp kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken söz konusu bahçenin davalıların kullanımında olduğu gerekçesiyle bu konudaki talebin reddedilmiş olması da yerinde değildir.
Mahkemece, bilirkişi marifetiyle mahallinde yeniden inceleme yaptırılıp onaylı tadilat projesi uygulanmak suretiyle ortak yer olan sığınağa tecavüzün bulunup bulunmadığının da tespit ettirilip hasıl olacak sonuca göre ve yukarda iki numaralı bozma gereği de nazara alınmak suretiyle bir karar verilmelidir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 6.11.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/3650

K. 2004/5470

T. 29.6.2004

• BİNA DIŞINA TABELA ASILMASI ( Yönetim Planı Veya Kat Malikleri Kurulu Kararıyla Konulmuş Bir Yasaklama Bulunmaması Halinde - Asılma Koşulları )

• TABELA ASILMASI KOŞULLARI ( Yönetim Planı Veya Kat Malikleri Kurulu Kararıyla Konulmuş Bir Yasaklama Bulunmaması Halinde Bina Dışına )

• TABELA BOYUTLARI ( Binanın Dış Görünümünü ve Estetiğini Bozacak Şekilde Abartılı Ebatlarda Olmaması ve Ait Olduğu Bağımsız Bölümün Dış Cephe Sınırlarını Aşmaması Gereği )

• BAĞIMSIZ BÖLÜME TABELA ASILMASI KOŞULLARI ( Binanın Dış Görünümünü ve Estetiğini Bozacak Şekilde Abartılı Ebatlarda Olmaması ve Bölümün Dış Cephe Sınırlarını Aşmaması Gereği )

• ORTAK YERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Yönetim Planı veya Kat Malikleri Kurulu Kararıyla Konulmuş Bir Yasaklama Bulunmaması Halinde İşyerini Tanıtma ve Reklam Amacıyla Bina Cephesine Tabela ve Levha Asılabildiği )

• TİCARİ İŞLE UĞRAŞANLARIN TABELA VE LEVHA ASMASI ( Yönetim Planı veya Kat Malikleri Kurulu Kararıyla Konulmuş Bir Yasaklama Bulunmaması Halinde İşyerini Tanıtma ve Reklam Amacıyla Asılabildiği )

• İŞ YERİ TANITIMI VE REKLAMI ( Amacıyla Bina Cephesine Binanın Dış Görünümünü ve Estetiğini Bozacak Şekilde Abartılı Ebatlarda Olmamak ve de Ait Olduğu Bağımsız Bölümün Dış Cephe Sınırlarını Aşmamak Kaydıyla Tabela ve Levha Asılabildiği - Ortak Yere Müdahalenin Önlenmesi )

• YARGI HARCI VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulanmasından Doğan ve Konusu Doğrudan Para Alacağı Olmayan Davalarda Maktu Tarifeler Üzerinden Hesaplanıp Hükmedilmesi Gereği )

4721/m.683

634/m. 16, 18, 19

ÖZET : Ticari faaliyetle uğraşanların bu işlerde kullandıkları bağımsız bölümün tavan, taban ve yan duvarlarla bağlantılı ortak yerlerinde ait olduğu bağımsız bölümün dış cephe sınırlarını aşmayan uygun bir yere tanıtıcı nitelikte tabela asmasının doğal hakkı olduğu kabul edilip bu bağlamda davalının tanıtıcı levhalarının sayısının, ebatlarının ve asılabileceği uygun yerlerin bilirkişi incelemesi yaptırılarak tespit ettirilip ölçekli bir krokiye de bağlanmak suretiyle alınacak rapor doğrultusunda, kaldırılarak mevcut tabelaların yerine bunların asılması suretiyle muarazanın giderilmesine karar verilmesi gerekirken levhaların tümden kaldırılması yönünde karar verilmesi doğru değildir.
DAVA : Dava dilekçesinde ortak yerlere müdahalenin önlenmesi ve eski hale iade istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekilleri tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle, dosyadaki bütün kağıtlar okunarak gereği düşünüldü:
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak; Yargıtay uygulamalarında yönetim planı veya kat malikleri kurulu kararıyla konulmuş bir yasaklama bulunmaması halinde işyerini tanıtma ve reklam amacıyla bina cephesine binanın dış görünümünü ve estetiğini bozacak şekilde abartılı ebatlarda olmamak ve de ait olduğu bağımsız bölümün dış cephe sınırlarını aşmamak kaydıyla tabela ve levha asılabileceği kabul edilmektedir. Olayımızda, bina cephesine asılan levhaların ebatları, yapısı ve sayısı itibariyle taşınmazın asli mimari yapısı ve malzemesine aykırı, ön cephe güzelliğini bozucu nitelikte oldukları kanaatini bildiren bilirkişi raporu esas alınarak dava konusu tüm levhaların sökülüp kaldırılmasına karar verilmiştir.
Oysa, yukarıda açıklandığı üzere, ticari faaliyetle uğraşanların bu işlerde kullandıkları bağımsız bölümün tavan, taban ve yan duvarlarla bağlantılı ortak yerlerinde ait olduğu bağımsız bölümün dış cephe sınırlarını aşmayan uygun bir yere tanıtıcı nitelikte tabela asmasının doğal hakkı olduğu kabul edilip bu bağlamda davalının tanıtıcı levhalarının sayısının, ebatlarının ve asılabileceği uygun yerlerin bilirkişi incelemesi yaptırılarak tespit ettirilip ölçekli bir krokiye de bağlanmak suretiyle alınacak rapor doğrultusunda, kaldırılarak mevcut tabelaların yerine bunların asılması suretiyle muarazanın giderilmesine karar verilmesi gerekirken levhaların tümden kaldırılması yönünde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Öte yandan, Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanmasından doğan ve konusu doğrudan para alacağı olmayan davalarda, yargı harçları ile avukatlık ücretlerinin maktu tarifeler üzerinden hesaplanıp hükmedilmesi gerektiği düşünülmeden, nisbi tarifelere göre harç ve avukatlık ücretine karar verilmiş olması da doğru değildir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 29.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Av.H.Sancar KARACA Adliye Duvarı 12 21-04-2009 13:27
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - "Malikmiş gibi" Kullanma - İkrar - Beraat Nesrin D. Meslektaşların Soruları 11 28-04-2007 20:34
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu emirakif2 Meslektaşların Soruları 1 19-03-2007 17:10
Yere çöp atana 22 YTL ceza faruksa Hukuk Haberleri 1 12-01-2007 08:56
Binada Ortak Kullanım Haklarına Tecavüz. Moonlight-Shadow Hukuk Soruları Arşivi 3 01-11-2004 22:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04083800 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.