Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TEMYİZ SINIRININ ALTINDA KALAN KARARLARIN TEMYİZ EDİLEMEMESİ İLE İLGİLİ İNCELEME makalem

Yanıt
Old 29-07-2013, 11:07   #1
avukat 27

 
Varsayılan Temyiz Sinirinin Altinda Kalan Kararlarin Temyiz Edilememesi Ile Ilgili Inceleme

TEMYİZ SINIRININ ALTINDA KALAN KARARLARINTEMYİZ EDİLEMEMESİ İLE İLGİLİ İNCELEME
6100SAYILI Kanunun Geçici 3. Maddesi gereği yürürlüğü devam eden 1086 sayılıKanunun 428.maddesinin 1. Bendine göre2013 yılı itibariyle 1.820,00-TL yi geçmeyen kararlar temyizedilemecektir.Alacağın bir kısmı dava edilmiş ise kesinlik sınırı alacağın tamamına görebelirlenecektir.Alacağın tamamı dava edilmiş, ancak reddedilen kısım kesinliksınırının altında ise temyiz edilemeyecek; ancak karşı taraf temyiz ederse bukısımda temyiz edilebilecektir.
428. Madde
1)Miktarveya değeri beşmilyar lirayı geçmeyen davalara ilişkin kararlar,
(1)numaralı bentteki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olmasıdurumunda, beşmilyar liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda asıl istemin kabuledilmeyen bölümü beşmilyar lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak,karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceğicevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.

***Fazlaya ilişkin hak saklı tutulmuş ise bilirkişi raporu bulunupbulunmamasına göre kesinli sınırına girip girmediği tespitedilecektir.Bilirkişi raporundaki miktar kesinlik sınırının üzerinde ise ıslahyapılmasa dahi karar kesin değildir; altında ise karar kesindir.
Konuyla ilgili Yargıtay kararları konununanlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

YARGITAY HukukGenel Kurulu Esas: 2010/9-54 Karar:2010/65 Karar Tarihi: 10.02.2010 tarihli kararı” Dava, fazlayailişkin hak saklı tutularak, 100.-YTL hasar-zarar bedeli alacağının ödetilmesiistemiyle açılmış, davacının hak kazandığı toplam alacak tutarı bilirkişitarafından 3.059,23.-YTL olarak hesaplanmış, davacı talebini fazlaya ilişkinhaklarını saklı tutarak 1.245.-YTL'ye ıslah etmiş, yerel mahkeme toplamalacağın bilirkişi raporunda belirlenen miktarda olduğunu benimsemiş, taleplebağlı kalarak davanın kısmen kabulüne, 1.245.-YTL'nin tahsiline, faiz başlangıçtarihi yönünden istemin reddine karar vermiştir. Bozma ve direnme kararlarınınkapsamına göre, Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, hasar-zarar bedelialacağına ilişkin olup, davacının istemi, ıslah dilekçesine göre fazlayailişkin hak saklı kalmak kaydıyla, toplam 1.245.-YTL'dir.

1086sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427/2. maddesinde, miktar veyadeğeri belirli bir tutarın altında kalan taşınır mal ve alacak davalarınailişkin nihai kararların kesin olduğu, dolayısıyla temyizinin olanaklıbulunmadığı hükme bağlanmıştır.

21.07.2004gün ve 25529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, öngördüğü istisnalardışındaki hükümleri yayım tarihinde yürürlüğe giren, 14.07.2004 tarih ve 5219sayılı <Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun>, yürürlüktarihinden sonra yerel mahkemelerce verilen hükümler yönünden 1086 sayılı HukukUsulü Mahkemeleri Kanunu'nun 427. maddesindeki temyiz (kesinlik) sınırını birmilyar TL ye çıkarmış; yine aynı kanunla katsayı uygulaması getirilmiş olup,01.01.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar katsayı artışı sonucuuygulanması gereken kesinlik (temyiz edilebilirlik sınırı)<1.400.-YTL>dir
Eldekidavada, temyiz istemine konu direnme kararının verildiği 29.09.2009 tarihinde,5219 Sayılı Kanunun temyiz (kesinlik) sınırını 1.400.-YTL olarak değiştirenhükmünün yürürlükte bulunduğu hususu gözetildiğinde, direnme kararındahükmedilen hasar-zarar bedeli alacağı miktarı her ne kadar bu miktarın altındaise de fazlaya ilişkin haklarını saklıtutmuş olan davacının bilirkişi raporu ile belirlenen alacak miktarı3.059,23.-YTL olup; kesinlik sınırının üstünde olduğundan, müddeabihindeğeri itibariyle HUMK.'nun 5219 Sayılı Kanun ile değişik 427/2. maddesiuyarınca direnme kararı kesin değildir.

*** Bilirkişi raporu olmadığından asıl alacak miktarı belirlenmezyani mahkeme tarafından yapılan tespit bulunmazsa veya davacının bağlayıcı beyanı yoksa temyizedilebilir karar olduğunda şüphe bulunmayacaktır.


YARGITAY 9.HukukDairesi Esas: 2007/36599,Karar:2008/35213 Karar Tarihi: 23.12.2008 tarihli kararı “Davadilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak fazla çalışma alacağıistenmiştir. Karara esas alınan bilirkişi raporunda hak kazanması halindedavacının isteyebileceği fazla çalışma ücreti alacağı belirlenmemiştir. HUMK.nun 427/3. maddesinde göre alacağın bir kısmının dava edildiği durumlardakesinlik sının, alacağın tamına göre belirlenir. Dolaysıyla bir davada verilen hükmün kesin olup olmadığı konusundadeğerlendirme yapılabilmesi için alacağın tamamının ne miktarda olduğunun yadavacının bağlayıcı bir beyanına dayalı olarak bilinmesi ya da mahkemece buyönde bir belirleme yapılmış olması gerekir. Somut olayda davacının alacakmiktarının tamamı konusunda bir beyanının olmadığı ve mahkemenin de bu konudabir belirlemesinin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple hükmüntemyizinin mümkün olduğu kabul edilmelidir. (HGK 2005/9-117 E-2005 /151)

***Fazlaya ilişkin hak saklı tutulmamış ve kesinlik sınırınınaltında ise asıl alacak miktarı daha fazla da olsa karar kesin olacaktır.

YARGITAYHukuk Genel Kurulu Esas: 2012/9-840 Karar:2012/814 Karar Tarihi: 21.11.2012 tarihli kararı” Direnme kararının verildiği07.12.2010 tarihinde bu miktar 1.430.TL'dir. 16.07.1981 gün ve 2494 sayılıKanun'un geçici maddesi ile temyiz ve karar düzeltme sınırlarına ilişkindeğişikliklerin, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra verilecek nihai kararlarayönelik temyiz ve karar düzeltme istemleri hakkında uygulanacağı belirtilmiş;dolayısıyla, dava hangi tarihte açılmışolursa olsun, temyiz ve karar düzeltme sınırlarının saptanmasında, hakkında buyollara başvurulan hükmün verildiği tarihteki yasal durumun esas alınacağıkabul edilmiştir. Bir mahkeme kararının temyiz edilip edilemeyeceğibelirlenirken, temyiz hakkının doğduğu(kararın verildiği) tarihteki hukuksaldurum esas alınmalı; karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü temyizsınırı yönünden hangi düzenlemeyi içeriyor ise, ona bağlı kalınmalıdır.Buradaki <karar> teriminin, Yerel Mahkemenin, Özel Daire bozmasına karşıverdiği direnme kararını da kapsayacağında duraksama bulunmamaktadır. Yerigelmişken eldeki davada temyize konu alacak miktarının ne olduğununaçıklanmasında yarar vardır: Davacı-karşı davalı eldeki asıl dava ile; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmaksızın1.200,00 TL ihbar tazminatı istemiş; mahkemece asıl davanın reddine kararverilmiştir. Mahkemece verilen karar, Özel Dairece, asıl davaya konu ihbartazminatına yönelik olarak bozulmuş, karşı dava yönünden bir bozma nedeniyapılmadığından, hükmün bu kısmı kesinleşmiştir. Direnme kararının verildiği07.12.2010 tarihinde, temyiz (kesinlik) sınırı 1.430,00- TL. olmakla, direnmekararına konu miktar (1.200,00-TL) açık biçimde temyiz edilebilirlik sınırıaltında olduğundan, anılan karara karşı temyiz yoluna gidilmesi, miktaritibariyle mümkün değildir.

*** Yine yukarıda ki kararda da hüküm altına alındığı üzere davahangi tarihte açılmış olursa olsun, temyiz ve karar düzeltme sınırlarınınsaptanmasında, hakkında bu yollara başvurulan hükmün verildiği tarihteki yasaldurumun esas alınacağı hususuna da dikkat edilmesi gerekmektedir.YARGITAY Hukuk GenelKurulu Esas: 2012/9-849
Karar: 2012/704 Karar Tarihi: 10.10.2012 tarihli kararı da aynıyöndedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temyİz Sinirinin Tespİtİ avyusuf Meslektaşların Soruları 1 22-03-2011 14:29
Temyİz SÜresİ Dolmadan 2.kez Temyİz Layİhasi Verİlebİlİr Mİ? krizantem Meslektaşların Soruları 4 19-05-2010 17:24
temyız Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 03-08-2008 23:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03065205 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.