Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tehdit suçunun unsurları

Yanıt
Old 04-10-2006, 13:31   #1
Koray Ö.

 
Varsayılan tehdit suçunun unsurları

bu suçun unsurlarının olaşması için mutlaka öldürürüm, canınızı yakarım, asarım, keserim.. gibi ifadelerin mi kullanılması gerekir.
Old 04-10-2006, 18:07   #2
medenikal

 
Varsayılan

TEHDİTMadde 106 - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silâhla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
İşlenmesi hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.


T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas no :2002/28650
Karar no :2003/12073
Tebliğname no: :4/2002-63476
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; sanığın, görevi nedeniyle yakınan polis memuruna "seni buradan sürdüreceğim" demesi biçimindeki eyleminin TCY.nın 191/son,273,119.maddelerine uyan ve önödemeye bağlı tehdit suçunu oluşturması karşısında, öncelikle önödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı ve Üst C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 3.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
Y A R G I T A Y
4. Ceza Dairesi
BOZMA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas no :1997/10791
Karar no :1997/11264
Tebliğname no:4/8242
Tehdit suçundan sanık Hüseyin'in yapılan yargılaması sonunda
beraatine ilişkin HİSARCIK Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 1996/14 Esas,
1996/32 Karar sayılı ve 26.11.1996 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi
katılan Murat tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan;
Yargıtay C. Başsavcılığının 21.11.1997 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle
1.12.1997 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası, başvurunun nitelik ve
kapsamına göre görüşüldü.
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,
belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler
yerinde görülmemiştir.
Ancak; sanığın katılan polis memuruna "ben şimdi milletvekiline
telefon edip senin işini halledeceğim" demek biçimindeki eyleminin TCY.nın
önödemeye bağlı 191/son ve 273. maddelerine uyan suçu oluşturacağı
gözetilmeden ve bu sözlerin katılan üzerinde kaygı ve korku yaratmayacağı
sonucuna nasıl ulaşıldığı da açıklanıp gösterilmeden beraat hükmü kurulması,
Yasaya aykırı ve katılan Murat'ın temyiz nedenleri ile
tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın
bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın
esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.12.1997 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
Old 04-10-2006, 23:54   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Tehdit hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa, malvarlığına karşı olmalıdır. Ancak bu haller dışında kanunun ifadesi ile "...veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle..." yapılan tehdit de cezalandırılır. Buradaki özellik "kötülük etmek" ibaresidir. Bu ise olayın özelliklerine göre değişen bir kavramdır. Önemli olan gelen tehdidin kötülük etmek olarak kabul edilebilecek nitelikte olmasıdır.. Bu halde suçun takibi şikayete bağlıdır.
Old 10-12-2011, 12:21   #4
av_ayşe

 
Varsayılan

Peki sadece "İzmir'i sana dar ederim" demek tehdit sayılır mı?
Cezası ne olabilir?
Old 10-12-2011, 14:59   #5
Av. Selim MACİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ayşe
Peki sadece "İzmir'i sana dar ederim" demek tehdit sayılır mı?
Cezası ne olabilir?

Kanaatime göre tehdit suçu oluşmuştur. Ancak hakim bu ifadeyi ''vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı gerçekleştirilecek bir saldırı '' olarak mı, yoksa ''sair bir kötülük '' olarak mı değerlendirecek? Sonuç olarak her iki durumdaki fiilleri gerçekleştirerekte İzmirde yaşamayı zor hale getirebilir. Saygılar..
Old 10-12-2011, 15:26   #6
ozgurozan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ayşe
Peki sadece "İzmir'i sana dar ederim" demek tehdit sayılır mı?
Cezası ne olabilir?

Kanımca ve Ceza Hukuku derslerinden hatırladığım kadarı ile (Herhangi bir kitaba dayanmayıp Ankara Üniversitesindeki derste dinlediğimden hatırladığım kadarıyla) tehdidin yapılabilir bir şeye ilişkin olması gerekir. Kişinin o'na İzmir'i dar etmek gibi bir güce sahip olup olmadığı kanımca araştırılmalı ve gerek kendisi gerekse çevresindekileri kullanarak bu eylemi yapabilecek güçte ise tehdit suçu oluşabilmelidir. Değil ise tehdit suçunun unsurları oluşmamıştır.

İş bulamamanı sağlarım demek "sair kötülük" arasına girebilir ama İş dünyasında etkili biri değil iseniz tehdit suçunu oluşturmaz.

Mesela bu şartlarda kanımca "Cinlerim var seni çarptırıtım" gibi doğa üstü bir güç kullanımı ima edildiği zaman karşı tarafın eğitim durumu, korkması vs'ye bakılmaksızın bunun tehdit suçunu oluşturmayacağı kabul edilmelidir.

Bu durumlarda "işlenemez suç" sözkonusu olduğundan tehdit suçunun diğer unsurları varolsa bile suç oluşamaz.
Old 10-12-2011, 21:15   #7
Av. Selim MACİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ozgurozan
Kanımca ve Ceza Hukuku derslerinden hatırladığım kadarı ile (Herhangi bir kitaba dayanmayıp Ankara Üniversitesindeki derste dinlediğimden hatırladığım kadarıyla) tehdidin yapılabilir bir şeye ilişkin olması gerekir. Kişinin o'na İzmir'i dar etmek gibi bir güce sahip olup olmadığı kanımca araştırılmalı ve gerek kendisi gerekse çevresindekileri kullanarak bu eylemi yapabilecek güçte ise
tehdit suçu oluşabilmelidir. Değil ise tehdit suçunun unsurları oluşmamıstir..

Sayın Ozgurozan ;
Bir insanın bir insana "bir sehri dar etmesi"nden ne anlam çıkardığımız önemli diye düşünüyorum. Benim çıkardığım anlam, o sehirde huzurlu bir sekilde yasamasını engellemesi durumudur. Bu fiili de çok kolay ulaşılabilecek araçlarla(çakı,bıçak vs ) gerçekleştirebileceği kanaatindeyim. Bu sebeple sucun oluştuğu kanaatindeyim.Saygılar..
Old 10-12-2011, 22:12   #8
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ayşe
Peki sadece "İzmir'i sana dar ederim" demek tehdit sayılır mı?
Cezası ne olabilir?

Tehdit suçunun oluşabilmesi için, tehdit teşkil eden sözlerin objektif bir ağırlık ve ciddiyete ulaşmış olması gerekir. Failin söz ve davranışlarının muhatabı üzerinde ciddî şekilde korku ve endişe yaratacak uygunluk ve yeterlilik içerip içermediğinin her somut olayda araştırılması gerekir. Bütünüyle failin imkan ve kabiliyetinin dışında olan bir husus tehdit suçuna vücut vermez. Yine tehdit suçunda, suçun oluşması için de pasif süjenin (mağdur) fiilen korkmuş olması, tehdidin mağdur üzerinde sonuç doğurması genel olarak aranmamaktadır.

Buradan hareketle, somut olayda objektif ağırlık şartları oluşup oluşmadığına dair verilen bilgi yeterli değildir. Taraflar kimdir, söz nasıl bir ortamda söylenmiştir, bir hengame ve kızgınlık anında mı söylenmiştir, esas konu nedir, ticari midir, rekabet midir? Bunlar bilinirse, daha iyi yanıt verebileceğiz.

Saygılar.
Old 12-12-2011, 10:15   #9
Av. Hakan VARAN

 
Varsayılan

sadece bu cümleye göre suç oluşmamıştır. ciddi olguların bulunması gerekmektedir. söz konusu cümlenin nerede ve nasıl soylendiği önemlidir taraflar arasıdaki hukukun boyutu nedir bunlar açıklanmalıdır ki olay üzerinden giderek suçun oluşup oluşmadığına karar verelim...
Old 12-12-2011, 12:18   #10
av_ayşe

 
Varsayılan

Öncelikle cevap veren tüm meslektaşlarıma teşekkürler,

Olay kısaca şöyle gerçekleşmiştir." Her iki tarafta doktordur. Şikayetçi bayan evlidir. Şikayet olunan bey ise bekardır. Aralarında bir ilişki yaşanmıştır. Beyefendi ilişkiyi bitirmek istediğinde de , şikayetçi zorlamalara başlamış mail üstüne mail atmış, en sonunda şikayet olunanın mail adresini hackletmek yoluna kadar gitmiştir. Artık can sıkıcı bir hal alan kadının ısrarı üzerine , şikayet olunan bir mail yazmış ve bu mailinde izmiri sana dar ederim ibaresi yer almıştır. Tabi bunun yanında başka şeyler de vardır.Zaten şikayet konusu sadece tehdit değil, hakaret te var ."

İlginize tekrar teşekkürler...Saygılarımla,
Old 12-12-2011, 12:26   #11
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_ayşe
Öncelikle cevap veren tüm meslektaşlarıma teşekkürler,

Olay kısaca şöyle gerçekleşmiştir." Her iki tarafta doktordur. Şikayetçi bayan evlidir. Şikayet olunan bey ise bekardır. Aralarında bir ilişki yaşanmıştır. Beyefendi ilişkiyi bitirmek istediğinde de , şikayetçi zorlamalara başlamış mail üstüne mail atmış, en sonunda şikayet olunanın mail adresini hackletmek yoluna kadar gitmiştir. Artık can sıkıcı bir hal alan kadının ısrarı üzerine , şikayet olunan bir mail yazmış ve bu mailinde izmiri sana dar ederim ibaresi yer almıştır. Tabi bunun yanında başka şeyler de vardır.Zaten şikayet konusu sadece tehdit değil, hakaret te var ."

İlginize tekrar teşekkürler...Saygılarımla,

Bu halden ibaret ise tehdit suçunun oluşmadığı (malen tehdit ve can güvenliği yönünden tehdit) kanı ve görüşündeyim.
Şikayet edenin fiili açısından ise TCK.m.244 değerlendirilmelidir.
Saygılar.
Old 13-12-2011, 09:55   #12
Av. Selim MACİT

 
Varsayılan

2. Ceza Dairesi 2007/6485 E.N , 2007/9889 K.N.
Özet

ÖFKENİN SUÇ KASTINI KALDIRAN BİR ETKİSİNİN BULUNMADIĞI, BİR TEHLİKE SUÇU OLAN TEHDİDİN BU SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARARI İHLAL ETMEYE OBJEKTİF OLARAK ELVERİŞLİ (CİDDİ) OLMASININ YETERLİ OLDUĞU, AYRICA MAĞDUR ÜZERİNDE KORKUTUCU ETKİ YARATMASININ ARANMADIĞI GÖZETİLEREK OLAYA ÖZGÜ KOŞULLARA, TARAFLARIN BEDENSEL RUHSAL DURUMLARINA GÖRE, TEHDİT EDİCİ SÖZÜN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI VE MAĞDURUN İRADESİNİ ETKİLEME DERECESİ TARTIŞILARAK BİR KARAR VERİLMELİDİ

Faydalı olabilir. Saygıyla..
Old 13-12-2011, 11:19   #13
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Tehdit suçu ile ilgili olarak;
Eski TCK'da kabahat nevinden "kavgada silah çekmek" ve kavgada silah boşaltmak" suçları yeni yasada yer almamakta ve 5237 Sayılı TCK uygulamasında bu suçlar tehdit suçu olarak değerlendirilmektedir.
Fakat bu suçları "silahlı tehdit" olarak kabul eden Yargıtay kararlarına katılamıyorum. Çünkü bir suçun unsuru (silah) aynı suçun ağırlaştırıcı sebebi olamaz. Bu durumda silahı birine doğrultan kişi ile silahı doğrultup "seni öldüreceğim" diyen kişi aynı madde fıkradan yargılanmaktadır.
Soruya dönersek bugünkü uygulamada hiçbir şey söylemeden silah göstererek tehdit suçu işlenebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik Suçunun işlendiği Tarihle Tebliğin Yapılığı Tarih arasındaki Zaman oguzhand0 Hukuk Soruları Arşivi 19 16-03-2007 15:25
İhaleye 2 teklif mektubu sunulması,teklif mektubunun zorunlu unsurları taşımaması av.cemile Meslektaşların Soruları 2 11-11-2006 11:37
mal beyanında bulunmamak suçunun şikayet süresi ne kadar? av.selcukacar Meslektaşların Soruları 4 18-10-2006 12:19
Kapkaç Suçunun Hukuki Niteliği Nedir? aristo Meslektaşların Soruları 0 01-06-2002 01:53
Tehdit ALI EREN Hukuk Soruları Arşivi 2 27-02-2002 17:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05757689 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.