Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

haksız azil halinde vekalet ücreti

Yanıt
Old 15-04-2011, 11:39   #1
günseligonca

 
Varsayılan haksız azil halinde vekalet ücreti

merhaba arkadaşlar,
avukat ile müvekkil arasında mahkemece hükmedilecek bedelin %10' u oranında ücret belirlemesi yapılmış bir sözleşme var.
Dava avukat tarafından 10.000TL üzerinden açılıyor, dava değeri 10.000TL iken müvekkili tarafından haksız olarak azlediliyor.
Mahkeme 58000TL tazminata hükmediyor.
Bu durumda avukatın vekalet ücreti alacağı hükme göre mi belirlenir yoksa azil tarihindeki müddeabihe göre mi?
Bu konuda kararı olan varsa sevinirim.
BAna taraflar açıkça mahkeme tarafından hükmedilecek bedel dediğinden 5800 hak eder gibi geliyor ancak ücret belirlemesinde azil tarihinin esas alınması gerektiğine dair içtihatlar da var. Kolay gelsin şimdiden teşekkürler
Old 15-04-2011, 13:32   #2
kezzy

 
Varsayılan

Forum alanlarında daha önce paylaşılan kararlar ve bilgi paylaşımı var sayın meslektaşım aşağıda ki linke göz atmanızı tavsiye ederim.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6396
Old 15-04-2011, 13:39   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan günseligonca
merhaba arkadaşlar,
avukat ile müvekkil arasında mahkemece hükmedilecek bedelin %10' u oranında ücret belirlemesi yapılmış bir sözleşme var.
Dava avukat tarafından 10.000TL üzerinden açılıyor, dava değeri 10.000TL iken müvekkili tarafından haksız olarak azlediliyor.
Mahkeme 58000TL tazminata hükmediyor.
Bu durumda avukatın vekalet ücreti alacağı hükme göre mi belirlenir yoksa azil tarihindeki müddeabihe göre mi?
Bu konuda kararı olan varsa sevinirim.
BAna taraflar açıkça mahkeme tarafından hükmedilecek bedel dediğinden 5800 hak eder gibi geliyor ancak ücret belirlemesinde azil tarihinin esas alınması gerektiğine dair içtihatlar da var. Kolay gelsin şimdiden teşekkürler

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/2106
Karar: 2007/7296
Karar Tarihi: 23.05.2007
 
HAKSIZ AZ
İL NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI - TARAFLARIN AMAÇLADIKLARININ MAKTU ÜCRET OLMASI - AVUKATIN EDİMİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLMASI
ÖZET: Davacı ile davalı maktu ücrete tabi davanın takibi için sözleşmede maktu vekalet ücretini kesin ve net olarak kararlaştırmışlardır.sözleşmeyi geçersiz saymak tarafların amacına aykırı düşer.Tarafların amaçladıkları da maktu ücrettir. Sözleşme belli bir miktarı kapsadığı için geçerli olup, maktu vekalet ücreti anlaşmaları için bir sınır konmadığından, sınır yüzde olarak yapılan anlaşmalara ilişkindir. Davacı avukat sözleşmede kararlaştırılan yükümlülüğünü yerine getirerek davalının eşi adına açtığı izale-i şüyu davasını da sonuçlandırmıştır. Esasen vekalet ücreti sözleşmesi şahsi hak doğuran sözleşme olduğundan maktu olarak düzenlendiğinden gerek davacı gerekse davalı sözleşmede belirlenen yükümlülüklerden sorumludur. Davacı avukatın edimini yerine getirdiği ve ücrete hak kazandığının kabulü gerekir. Mahkemece, sözleşme ve yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek ve eksik soruşturma ile yazılı şekilde sözleşmenin geçersiz olduğunun kabul edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(1136 S. K. m. 163/1, 163/2, 163/3, 164/1, 164/2, 164/3)
Taraflar aras
ındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de dava miktar itibariyle duruşmaya tabi olmadığından bu isteğin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı avukat, haksız azil nedeniyle, sözleşmelerinde kararlaştırılan 10.000.000.000 TL. vekalet ücreti alacağının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, ücret sözleşmesi geçersiz kabul edilerek tarife hükümleri esas alındığı gerekçesiyle 17.000.000 TL. maktu ücreti vekaletin davalıdan faiziyle tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı avukatın, davalının taksim ve izalei şuyu davasının takibini üstlendiği uyuşmazlık konusu değildir. Avukatlık ücret tarifesinde taksim ve izale-i şüyu davaları için maktu ücreti vekalet öngörülmüştür. Avukatlık ücreti avukatın vekalet hizmetine karşılık olarak avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılabilir ise de, ücret tarifesindeki asgari miktarın altında kalan bir ücret karşılığında iş ve dava kabulü de ayrıca yasaklanmıştır. (Av. Kanunu md. 163/1, 2, 3) Öte yandan avukatlık ücreti belli bir miktarı da kapsamalıdır. Şu kadar ki hasılı davaya iştirak olmamak, davada gösterilen başarıya göre değişmek ve yüzde yirmibeşi aşmamak kaydıyla dava olunan veya hükmolunan şeyin belli bir yüzdesinin de avukatlık ücreti olarak kararlaştırılması mümkündür. (Av. Kanunu md. 164/1, 2, 3) Bu durumda dava olunan veya hüküm altına alınan şeyin değeri ile avukatlık ücreti arasında herhangi bir bağlantı kurulmamaktadır. Bu koşullar altında avukatlık ücreti belli bir miktarı kapsamak üzere serbestçe kararlaştırılabilir.
Somut olayda 25.3.1999 tarihli <avukatlık ücret sözleşmesi> başlıklı sözleşmede yazılıdır. Anılan bu sözleşme hükümleri ancak genel hükümlere göre geçersizliği ileri sürülebilir veya iptali istenebilir. BK.nun 18. maddesi hükmü uyarınca yorumlandığında; dava kazanılsın veya kaybedilsin vekalet hizmetine karşılık avukata 10.000.000.000 TL vekalet ücretinin ödeneceğinin taraflarca kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu nitelikteki bir ücret sözleşmesinin geçersiz kabul edilmesi için gerçekten avukatlık yasasının az yukarda değinilen amir hükümlerine aykırılığın kesin olarak saptanması gerekir. Hukuk sistemimizde, BK.nun 19. maddesindeki buyurucu hükümlere aykırı olmamak koşuluyla irade hürriyeti ve akit serbestisi sınırları içinde taraflar diledikleri gibi sözleşme yapabilirler. Sözleşme ilkesine egemen olan ve öncelikle uyulması ve uygulaması gereken hükümler sırasıyla, amir hükümler ve amir hükümlere aykırı olmamak kaydıyla tarafların kendi kararlaştırmalarıdır. Maktu ücrete tabi olan davalarda da vekalet ücreti sözleşmesi yapılabilir, sözleşmeye bağlılık ve sözleşme serbestisi ilkeleri uyarınca tarafların kararlaştırdıkları sözleşmeye itibar edilir.
Davacı ile davalı maktu ücrete tabi davanın takibi için sözleşmede maktu vekalet ücretini kesin ve net olarak kararlaştırmışlardır.sözleşmeyi geçersiz saymak tarafların amacına aykırı düşer.Tarafların amaçladıkları da maktu ücrettir.Avukatlık kanunun 164. maddesi uyarınca sözleşme belli bir miktarı kapsadığı için geçerli olup,maktu vekalet ücreti anlaşmaları için bir sınır konmadığından, sınır yüzde olarak yapılan anlaşmalara ilişkin olduğundan, Av. Kan.164/2 nin olayda uygulama yeri yoktur. Davacı avukat sözleşmede kararlaştırılan yükümlülüğünü yerine getirerek davalının eşi adına açtığı izale-i şüyu davasını da sonuçlandırmıştır. Esasen vekalet ücreti sözleşmesi şahsi hak doğuran sözleşme olduğundan maktu olarak düzenlendiğinden gerek davacı gerekse davalı sözleşmede belirlenen yükümlülüklerden sorumludur. Yukarıda açıklanan hususlar ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davacı avukatın edimini yerine getirdiği ve ücrete hak kazandığının kabulü gerekir. Mahkemece, sözleşme ve yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek ve eksik soruşturma ile yazılı şekilde sözleşmenin geçersiz olduğunun kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 23.05.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 16-04-2011, 20:19   #4
wellan

 
Varsayılan

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2011'i incelediniz mi?Avukatlık sözleşmesi yapılmışsa azil halinde avukat mahkemece hükmedilen ücretin tümünü hakeder.SAYGILARIMLA.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Old 18-04-2011, 00:17   #5
Av.Serkan DAĞDEVİREN

 
Varsayılan

avukatın azlini gerektiren haklı sebepler yoksa bu durumda
haksız yere azledilen avukat ücretin tamamına hak kazanır.
Old 19-04-2011, 13:50   #6
günseligonca

 
Varsayılan

arkadaşlar, söyledikleriniz tamamen haklı, ancak benim merak ettiğim

avukatın hak edeceği ücret azil tarihine göre mi yoksa davanın karara çıkma tarihine göre mi hesaplanır yoksa tüm ücrete hak kazanacağında şüphe yok.
Old 22-04-2011, 13:04   #7
Av.Ömer Erlat

 
Varsayılan

Değerli Meslekdaşım,
Avukatlık ücreti azil ile muaccel hale gelir. (Av.K'nu 174/2.)
Sizin azledildiğiniz tarihte azil haklı değil ise ücret alacağınız iş sahibinin azil iradesini yönelttiği tarihte Av.K'nun 174/2. Madde 1. cümlesi gereğince muaccel olacaktır. Bir başka ifade ile siz üstlendiğiniz davaya ilişkin sözleşmeye dayalı avukatlık ücretine müvekkilinizin sizi azlettiği tarihte müstehak olacaksınız. Ücretin miktarına gelince Av.K'nun 163-164/4. Maddesine göre ücret aranızdaki sözleşmeye göre belirlenecek siz sözleşme ile hükmedilecek miktara nispetle ücret belirlediğinize göre evet 5800.TL.ye nispetle ücretin miktarı belirlenecek. Ancak yazılı sözleşme yapmasaydınız ücretin miktarı Av.K'nun 164/4 3. cümlesi gereğince müddeabihe göre belirlenecekti.
Selamlar.
Old 04-08-2011, 15:39   #8
Av. Fatma B

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlar,
Avukatlık ücreti azil ile muaccel oluyor, peki avukatlık ücreti talebi için zaman aşımı 5 yıl mı ve azilden itibaren mi başlar ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haksız azil durumunda vekalet ücreti ismailonder Meslektaşların Soruları 26 16-10-2014 15:27
Azil Halinde Vekalet Ücreti SUCCEED Meslektaşların Soruları 2 22-05-2008 13:35
haksız azil, feragat, karşı vekalet ücreti Av.Camokay Yorgancılar Meslektaşların Soruları 1 12-05-2008 19:13
vekalet ücreti, haksız azil, içtihat ihtiyacı üye14072 Meslektaşların Soruları 8 17-11-2007 22:24
haksız azil durumunda vekalet ücreti ersen Meslektaşların Soruları 5 04-05-2007 10:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10429811 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.