Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı

Yanıt
Old 28-10-2009, 11:51   #1
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı

Meslektaşlarımızın sıklıkla tereddüte düştüğü bu konu hakkında güncel örnek yargıtay kararının bağımsız olarak bulunmasının yararlı olacağını düşündüm.

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2008/22474
Karar: 2009/2647
Karar Tarihi: 16.02.2009

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinde daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

HUMK’un 423-6. maddesinde; <avukatlık ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır.> Aynı Yasanın 424. maddesinde; <yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak (Yargılamanın tarafları) arasında geçerli olacağı belirtilmiştir.> Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son maddesinde; <dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.> hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. (HGK’nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E.-2004/215 K. Sayılı kararı)

Somut olayda, alacaklı vekili vasıtasıyla lehine ilamda hükmedilen 39.500.-TL. vekalet ücreti alacağının tahsili için takip yapılmış ve icra vekalet ücreti de talep edilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. ve 11. maddelerine göre; avukat vasıtasıyla takip edilen icra işlemlerinde tarifeye göre, vekil lehine icra vekalet ücreti ödenir.

Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler nazara alınarak, icra vekalet ücreti talebinde bir usulsüzlük bulunmadığından şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 336 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 23-01-2012, 18:31   #2
üye7160

 
Varsayılan Vekalet Ücretİnİn Vekalet Ücretİ

VEKALET ÜCRETİNE VEKALET ÜCRETİ OLUR MU SORUSUNUN YANITI BİR EMSAL KARAR..

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/33266
Karar: 2011/14524
Karar Tarihi: 04.07.2011


ŞİKAYET DAVASI - İCRA VEKALET ÜCRETİ - VEKALET ÜCRETİNİN VEKİL VASITASIYLA TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİ - İCRA VEKALET ÜCRETİ TALEBİNE YÖNELİK ŞİKAYETİN REDDİ YERİNE KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata ait olduğu tartışmasız ise de, ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir, icra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 138) (1086 S. K. m. 423, 424) (1136 S. K. m. 164) (3095 S. K. m. 1) (YHGK 07.04.2004 T. 2004/12-213 E. 2004/215 K.)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK’nun 138/3. maddesi gereğince (vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir).

HUMK’nun 423/6. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin, ancak yargılamanın tarafları arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde, &lt;dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir&gt; hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür.(HGK’nun 7.4.2004 tarih ve 2004/12-213 Esas, 2004/215 Karar sayılı kararı)

Somut olayda ilamın davacısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata ait olduğu tartışmasız ise de, yukarda açıklanan gerekçelerle ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili, ancak asil adına takibe konabilir, icra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına İİK’nun 138. maddesi uyarınca avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin vekil vasıtasıyla tahsili için yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler karşısında, mahkemece icra vekalet ücreti talebine yönelik şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir. Öte yandan Mahkemece icra emrinde asıl alacağın işlemiş faizine faiz (faize faiz) talep edilmediği için bu yöne ilişkin şikayetin de reddine karar verilmeli, ancak faiz dışındaki alacaklar için takip tarihinden sonra %9 orandan az olmamak üzere istenen yasal faizin 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmüne göre %9 ve değişen oranlarda yasal faiz oranlarının uygulanması gerektiğine işaret edilerek icra emrinin düzeltilmesi ile yetinilmelidir. O halde mahkemece, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 04.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Kaynak : MEVZUAT PROGRAMI
Old 07-11-2014, 16:41   #3
av.leventuysal

 
Varsayılan İlama Dayalı Vekalet Ücretinin İcrasında İcra Vekalet ücreti Alınır mı?

Değerli meslektaşlarım Yargıtay Hukuk Dairelerinin, Vekalet Ücretlerinin tahsili Amacıyla Yapılan ilamlı İcra Takiplerinde, İcra vekalet ücretinin İstenip İstenmeyeceğine İlişkin Bir Kısım çelişkili Kararları mevcuttu. Hatta 12.HD. bir kararında istenebileceğini belirtmişken, Başka bir kararında istenmeyeceğine ilişkin verilen Yerel Mahkeme Kararını Onamıştı(E.2009/21102, K.2010/2813,11.2.2010 / E.2010/33266
K.2011/14524) TÜM BU ÇELİŞİKLERE YARGITAY HUKUK GENEL KURULU SON NOKTAYI KOYDU.
İLAMDAKİ VEKALET ÜCRETİ İÇİN BAŞLATILAN İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İCRA VEKALET ÜCRETİ İSTENEBİLİR.

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/12-1470

K. 2013/563

T. 17.4.2013

• İCRA EMRİNE İTİRAZ ( İlamların Yerine Getirilmesine İlişkin İcra Takibi İcra Emrine Konu İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Başlatılmış Olduğundan Söz Konusu İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı )

• İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İcra Emrine Konu İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Başlatılmış Olduğundan Söz Konusu İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı - İcra Emrine İtiraz )

• İCRA VEKALET ÜCRETİ ( Yargılama Gideri Olarak Hükmolunan Vekâlet Ücretinin Ancak İki Taraf Arasında Geçerli Olacağı - İcra Takibi İcra Emrine Konu İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Başlatılmış Olduğundan İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilebileceği )

• AVUKATLIK ÜCRETİ ( İcra Emrine İtiraz - İlamın Alacaklısı Taraf Lehine Takip Başlatılmış Olduğundan Söz Konusu İlamda Yer Alan ve Yargılama Gideri Sayılan Vekâlet Ücreti İçin İcra Aşamasında İcra Vekâlet Ücreti Talep Edilmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı )

1086/m.423,424

6100/m.330,323/1/ğ

ÖZET : Dava, icra emrine itiraz istemine ilişkindir. 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( HUMK )'nın 423 maddesinde vekâlet ücretinin bir yargılama gideri olduğu belirtilmiştir. Sonradan yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) 323/1- ( ğ ) maddesinde de benzer düzenleme yer almaktadır. 1086 sayılı HUMK'nın 424. maddesindeki düzenleme uyarınca, yargılama gideri olarak hükmolunan vekâlet ücreti, ancak iki taraf arasında geçerli olacaktır. ( 6100 sayılı HMK m.330 ). Somut olaydaki ilamların yerine getirilmesine ilişkin icra takibi, icra emrine konu ilamın alacaklısı taraf lehine başlatılmış olduğundan, söz konusu ilamda yer alan ve yargılama gideri sayılan vekâlet ücreti için, icra aşamasında icra vekâlet ücreti talep edilmesinde açıklanan yasal düzenleme uyarınca bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki “icra emrine itiraz” başvurusundan dolayı yapılan yargılama sonunda; Kocaeli 3. İcra Hukuk Mahkeme'since davanın kabulüne dair verilen 23.12.2010 gün ve 2010/325-747 sayılı kararın incelenmesi davalı/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 24.11.2011 gün ve 2011/6501-24093 sayılı ilamı ile;

( ... HUMK'nın 423-6.maddesinde; 'avukatlık ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır'. Aynı Yasanın 424.maddesinde; "yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak ( yargılamanın tarafları ) arasında geçerli olacağı belirtilmiştir." Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164 /son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. ( HGK'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E. - 2004/215 K. Sayılı kararı )

Somut olayda, 412.000,00 TL asıl alacak, 6.057,92 TL yargılama gideri ile 24.880,00 TL vekâlet ücreti alacağının tahsili için takip yapılmış ve icra vekâlet ücreti de talep edilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca; avukat vasıtasıyla takip edilen icra işlemlerinde nispi tarife üzerinden, vekil lehine icra vekâlet ücreti ödenir.

Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak, icra vekâlet ücreti talebinde bir usulsüzlük bulunmadığından şikâyetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir... ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, icra emrine itiraz istemine ilişkindir.

Davacı/borçlu vekili, müvekkili hakkında alacaklı tarafından Kocaeli 3. İcra Müdürlüğü'nün 2010/6176 E. sayılı dosyasıyla yürütülen takip sırasında, takip öncesi faiz adı altında istenen faizin oranı ve hangi tarihten itibaren başlatıldığının icra emrinde belirtilmediğini, faizin bilirkişi vasıtasıyla hesaplattırılmasının gerektiğini ve ayrıca takip konusu yapılan 24.880,00 TL alacağın vekâlet ücreti olup, vekâlet ücretine yeniden vekâlet ücreti talep edilmesinin yasaya aykırılık teşkil ettiğinden bahisle bu miktar açısından da icra vekâlet ücreti talep edilmesinin yanlış olduğunu ileri sürerek, bu iki yönden icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı/alacaklı vekili, vekâlet ücretinin bir yargılama gideri olduğunu, tahsili için icra takibinde icra vekâlet ücreti talep edilmesinin yasal olduğunu ve takipte talep edilen faiz oranının “yasal faiz” olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, mahkeme ilamında yer alan vekâlet ücretine icra aşamasında yeniden vekâlet ücreti talep edilmesinin yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı/alacaklı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı/alacaklı vekili getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; icra takibine konu ilamda yer alan vekâlet ücretinin icra yolu ile talep edilmesi nedeniyle icra vekâlet ücreti talep edilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( HUMK )'nın 423 maddesinde vekâlet ücretinin bir yargılama gideri olduğu belirtilmiştir. Sonradan yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) 323/1- ( ğ ) maddesinde de benzer düzenleme yer almaktadır.

Mülga 1086 sayılı HUMK'nın 424. maddesindeki düzenleme uyarınca, yargılama gideri olarak hükmolunan vekâlet ücreti, ancak iki taraf arasında geçerli olacaktır. ( 6100 sayılı HMK m.330 ).

Somut olaydaki ilamların yerine getirilmesine ilişkin icra takibi, icra emrine konu ilamın alacaklısı taraf lehine başlatılmış olduğundan, söz konusu ilamda yer alan ve yargılama gideri sayılan vekâlet ücreti için, icra aşamasında icra vekâlet ücreti talep edilmesinde yukarıda açıklanan yasal düzenleme uyarınca bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'na 5311 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile eklenen Geçici 7. madde atfıyla aynı Kanun'un 366/III. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 01:43
Yargıtay Kararı- Vekalet Ücreti Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 10 31-10-2011 19:16
vekalet ücreti davalarında görevli mahkeme av.aler Meslektaşların Soruları 5 27-10-2008 17:19
İcra Vekalet Ücreti Av.Olcay Pehlivanlıoğlu Meslektaşların Soruları 8 12-08-2008 22:48
İcra vekalet ücreti Av.Barış Meslektaşların Soruları 6 14-03-2007 14:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04092407 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.