Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hoş Sözler...

Yanıt
Old 04-11-2002, 23:26   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
İnceleme Hoş Sözler...

Aşağıdaki metin AKP nin seçim bildirgesinden alınmıştır.
Kadın
Kadınlar sadece toplumumuzun yarısını oluşturdukları için değil, her şeyden önce birey ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde birinci derecede etkin oldukları için, yılların ihmali sonucu biriken her türlü sorunlarıyla ilgilenilmesi, partimizin öncelik verdiği bir konudur.

Bu nedenle;

* Kadınların kamusal yaşama katılımının özendirilmesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır.

* Kadınların partimize üye olmaları ve siyasette faal rol oynamaları özendirilecektir.
*Kadınla ilgili dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine destek sağlanacak; kadınları ilgilendiren yasal düzenlemeler yapılırken bu örgütlerle işbirliği yapılacaktır.

* Kadına yönelik şiddetin ayrıca cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesi, partimizin öncelikli politikaları arasında yer alacaktır.

* Kadın intiharlarının, töre ve namus cinayetlerinin sık görüldüğü yörelerde kadınlara ve ailelerine yönelik önleyici ve eğitici çalışmalar yapılacaktır.

* Yerel yönetimlerin kadınların sorunları ile ilgili çalışmalar yapması teşvik edilecektir. Kırsal kesimde yaşayan kız çocuklarına yönelik olarak yaşadıkları bölgelerin koşullarına uygun eğitim projeleri geliştirilecek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları desteklenecektir.

* Kız çocuklarının okullaşma oranını artıracak politikalar uygulanacak, onların eğitiminin önündeki engeller kaldırılacak, özellikle kırsal kesimlerde ailelerinin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

* “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” ile getirilen ilkelerin uygulanması sağlanacaktır.

* Ev kadınlarının sosyal güvence kazanmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ev içi emeğin saygınlığı korunarak kadınlar için yeni istihdam alanları oluşturulacaktır.

* Maddi destekten yoksun durumda olan ya da şiddete maruz bulunan kadınları koruyan programlar oluşturulacaktır.

* Mevzuatımızda kadın aleyhindeki ayrımcı hükümler ayıklanacaktır.

* Kadınların çalışma hayatı, çocuk ve aile sorumlulukları dikkate alınarak sosyal güvenlik ve çalışma koşullarında iyileştirmeler yapılacaktır.
Old 04-11-2002, 23:36   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Hoş Sözler 2...

Aşagıdaki metin CHP nin seçim bildirgesinden alınmıştır.....


Kadın-erkek eşitliği, evrensel insan hakları ilkelerinin ayrılmaz bir parçası, demokrasinin vazgeçilmez koşuludur.
Türkiye’de kadın-erkek eşitliği fikrinin öncüsü Atatürk ve onun önderliğinde kurulan CHP’dir. CHP, Medeni Kanunla ve seçme-seçilme hakkı ile, kadını ve erkeği eşit toplum oluşturma sürecini başlatmıştır.
Bugün bu haklara kadın-erkek eşitliğini sağlayarak yeni boyutlar kazandırılması, bu hakların kararlılıkla uygulamaya konulması zorunludur.
Kadınların sosyal ve siyasal haklarının bilincine varmaları, her alanda kararlara ve yönetimlere katılmalarının özendirilmesi, kalkınma süreci ve çağdaş toplum anlayışı ile bütünleştirilebilmeleri için etkin politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Medeni Kanun ve Türk Ceza, Ticaret, Vergi, İş Umumi Hıfzısıhha Kanunları’nda kadınlara karşı ayrımcılık anlayışı içeren veya aileyi korumada yetersiz kalan yasa hükümleri değiştirilecektir.
Ev kadınları, tarla veya evde çalışan tüm kadınlar, sosyal güvenlik sistemi koruması altına alınacaktır.
“Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi”ne ilişkin Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme, tüm boyutları ile uygulamaya geçirilecektir.
Kadınların aile içindeki durumunda eşit birey anlayışı içinde değerlendirilecek; tüm yasal düzenlemeler bu anlayış içinde yapılacaktır.
CHP, ülkeyi erkek egemen toplumun olmaktan çıkarıp, özgür bireyler topluluğuna dönüştürecektir.
CHP, aile içi mal rejiminde, eşlerin evlilik birliği sürecinde veraset dışında edindikleri “malların ortaklığı” anlayışını genel ilke, “mal ayrılığı” ise isteğe bağlı uygulama haline getirecektir.
CHP, kadınlara siyasal alanda en geniş olanakları sağlayarak, temiz, üretken, hoşgörülü siyaset anlayışına yeni boyutlar kazandıracaktır.
Kadınların, özellikle, yargı, idare, ekonominin yönetimi ile iç ve dış siyaset alanlarında daha etkin olabilmelerine özel önem verecektir.
Çalışma yaşamında kadınlara karşı mevcut her türlü ayrımcılık kaldırılacak; iş için değerlendirme ile işe girişte kadın ve erkekler arasında eşit ölçülerin kullanılması sağlanacak, işyerlerinde kreş olanaklarının yaygınlaştırılması gerçekleştirilecektir.
Kadınların meslek alanlarını çeşitlendirebilmek ve genişletebilmek için, özel amaçlı Meslek Eğitim Geliştirme Merkezleri kuracaktır.
Kadınlara, karşı, aile içi ve dışı her türlü şiddet, cinsel taciz ve onur kırıcı eylem, caydırıcı, eğitici ve koruyucu hukuki politikalarla önlenecek; yerel yönetimlerin yeterli nicelik ve nitelikle sığınma evleri açmaları desteklenecektir.
Yerel yönetimler ile ilgili kuruluş ve kademelerinde Kadın Başkanlığı ile eşgüdümlü işlev görecek “Kadın Konuları Birimleri” kurulacaktır.
CHP’nin kadını ve erkeği eşit toplum amacına yönelik politikaları, yasal ve gerçek eşitlik tam anlamıyla sağlanıncaya kadar geliştirilerek kararlı bir şekilde sürdürülecektir.
Old 04-11-2002, 23:44   #3
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Mecliste Yine Yokuz...

MECLİSTE YİNE YOKUZGeçen dönem 23 kadın aday milletvekili seçilmeyi başarırken, bu dönem bu sayı yalnızca 24’e çıktı. AK Parti’den 13, CHP’den ise 11 kadın aday milletvekili seçildi.

Böylece kadınlar, 550 kişilik parlamentoda yüzde 4.72 oranında temsil edildi. 21. Dönemde bu oran yüzde 4.18`di.
Old 17-11-2002, 00:16   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Hukuk Vaatleri

Hukuk Vaatleri

AKP, mahkemelerde yığılan dosyalara, biriken davalara çözüm getirecek değişiklikler öneriyor.

'DGM'ler kaldırılacak. YAŞ kararları dahil her türlü idari işleme yargı denetimi getirilecek. Katılımcı demokrasi için sık sık referanduma gidilecek. Afta mağdur olanın rızası aranacak'Tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), adalet ve hukuk alanında önemli reformlar yapmayı tasarlıyor. Yasakçı değil özgürlükçü bir Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) tam uyumlu hukuk vaadinde bulunan AKP, yargı bağımsızlığını engelleyen hükümleri değiştirme iddiasında.
AKP'nin tek başına iktidarında dikkatlerin çevrileceği en önemli alanlardan biri de yargı olacak. Aynı zamanda MGK'ya üye olan Adalet Bakanı'nın kim olacağından başlanarak AKP iktidarınca atılacak adımlar, Türkiye'nin demokratikleşmesi, tam bir hukuk devleti olması ve bu nitelikleriyle AB'ye tam üye olması hedefini de çok yakından etkileyecek.


'Önce adalet'
AKP'nin, birçoğu diğer partilerce ve sivil toplum örgütlerinin özlemleriyle de örtüşen ancak bazı konularda (DGM, YAŞ'a yargı vb.) konularda etkili kurumların tepkisine neden olması beklenen vaatleri
'Hukuk ve Adalet Reformu' 'Bağımsız ve Tarafsız Yargı' ve 'Tam-Zamanında Adalet' sloganlarıyla formüle edildi.
Seçim bildirgesinde, "Partimizin adından da anlaşılacağı gibi, adaletin tesisi kalkınmadan önce gelir. Demokratik hukuk devletini uygulayamayan ve adalete güveni sağlayamayan ülkeler, ekonomik yönden de kalkınamaz. Adalet reformu öncelikli hedefimiz" diyen AKP, işe yeni Anayasa yaparak başlayacağını duyurmuştu.


Sıkıntı yaratabilir
Bireyi devlete karşı koruyacak bu Anayasa'nın kısa, açık, öz olması ve erkler arasındaki ilişkiyi net belirlemesi gerektiğinin altını çizen AKP, şu çarpıcı öneriyi gündeme getirdi: "Katılımcı demokrasiye geçişi sağlamak için referandum yolu yaygınlaştırılacak, idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında bırakılmayacak."
AKP bu vaadiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararları ve OHAL kararnamelerinin yanı sıra, halen yargıya götürülemeyen ve sık sık tartışılan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarını da kapsama alıyor.
AKP'nin 'yeteri kadar bütçe' sözüyle başlayan adalet reformu kapsamında, bir kısmı uygulamada yeni sıkıntı kaynağı olabilecek diğer iddialı vaatleri şöyle:


Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırılarak, bunların görev ve yetkileri örgütlü suçlarla terör konusunda ihtisaslaşmış ceza mahkemelerine devredilecek.

Anayasa ve yasalarda bulunan yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatıyla bağdaşmayan hükümler ayıklanacak, hukukun siyasallaşması engellenecek.

Yargı hataları mağdurlarının zararları için bütçeye kaynak konacak, maddi imkânsızlıkla hak arama özgürlüğünden yararlanamayanlar için adli yardım kurumuna işlerlik kazandırılacak.

Vatandaşların devletle olan anlaşmazlıklarının yargıya gitmeden çözülmesi için idari ve yasal düzenlemeler yapılacak. Çekişmesiz yargı işleri davalıktan çıkarılacak. 'Kabahatler' adli suç olmaktan çıkarılıp 'ön ödeme' yoluna gitme olanakları genişletilecek.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi yeniden düzenlenecek, TBMM'ye de üye seçme hakkı tanınacak. Hâkim ve savcıların terfi sistemi değiştirilecek.

Sansür mü?


Basın ve kamuoyundaki etkin kişi ve organların yargıyı etkileyerek, adaleti yanıltmaya yönelik faaliyetlerini engelleyici yayın yasakları gereği gibi uygulanacak.

Adli sicil kayıtlarının tutulmasında düzenli sisteme geçilecek, sabıka kayıtlarının silinmesindeki ihmallerin hak mahrumiyeti doğurması engellenecek. Kişilerin idari kararla haklarından mahrum bırakılmaları önlenecek.

TBMM'nin af yetkisi devlete karşı suçlarla sınırlı tutulacak, kişilere ve mallara karşı suçlarda ise mağdurların rızası aranacak.

Avukatların statüsü savcılarla denkleştirilecek. Hukuk fakültesi öğretim üyeleriyle akademisyenler hâkimlik yapabilecek.

Zamanaşımına süre


Mevzuattaki zamanaşımı, temyiz, dava açma, şikâyet gibi süreler basitleştirilecek, davaların uzamasının önüne geçilecek.

Ceza hukukundaki gelişmelere göre cürüm kabul edilmeyen sosyal davranışlar suç olmayacak.

Radikal Gazetesi 15 Kasım 2002
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dünyayı değiştiren sözler.. NİLGÜN SEYMEN Kitap 31 28-11-2012 23:02
Özlü Sözler zafert Site Lokali 3 21-06-2009 00:03
Hayatın Çelişkisini Yakalayan Sözler... Merhaba Site Lokali 16 11-01-2008 17:12
Atasözleri /Deyimler/Güzel Sözler... Mustafa USTA Site Lokali 11 24-09-2007 14:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04698300 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.