Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

hacizden vazgeçme halinde takip çıkışı üzerinden harç alınması uygulaması

Yanıt
Old 16-04-2007, 22:03   #1
avturker

 
Varsayılan hacizden vazgeçme halinde takip çıkışı üzerinden harç alınması uygulaması

Üçüncü kişiye ait eşya üzerine haciz koymuşuk, bununla ilgili 3. kişi icra mahkemesine başvurdu, bizde haksız olduğumuzu farkedince hacizden vazgeçelim dedik. Bugün icra dairesine gittim müdür bunun için takip çıkışı üzerinden feragat harcı ödememiz gerektiğini söyledi.
Bir Yargıtay kararı gösterdi; alacaklı vekili dosyada tahsilat yapılmadığını gayrimenkul haczinin fekkini talep ettiğini yazmış. İcra müdürü takip çıkışı üzerinden feragat harcı ödenmediği taktirde haczin fekkedilemeyeceğine karar ermiş. İcra mahkemesi hacizden feragatin haricen tahsilata karine olduğunu söyleyerek şikayeti reddetmiş. Yargıtay kararı onamış.
Bu karara da katılmamakla beraber biz hacizlerin tamamından vazgeçmiyoruz ki niye takip çıkışı üzerinden feragat harcı yatıracağız. Ben de İcra mahkemesine başvurdum. Sizce bu uygulama dğrumu, iki halde de?
Old 16-04-2007, 22:10   #2
Av.Turan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım bence de yargıtayın bu kararı yerindedir.çünkü uygulamada genelde hacizler fek edilir ama harç ödememek için de dosya kapatılmıyordu.o nedenle de sanırım karar yerindedir.
Old 16-04-2007, 22:15   #3
avturker

 
Varsayılan

Evet bunu bende düşündüm ama bizim durum çok farklı. Alacağın çok küçük bir kısmına tekabül eden üçüncü kişiye ait mal üzerindeki hacizden vazgeçiyorum borçluya ait hacizli şeyler kalıyor. Bu halde istememeleri lazım.
Old 16-04-2007, 22:51   #4
av.murat kalkan

 
Varsayılan

Sn. turker, icra dosyalarından yapılan tahsilatlar hususunda özellikle son dönemde, icra dairelerine sürekli yeni genelgeler ve sair gelmektedir. Anladığım kadarı ile, Bu emirlere göre, adalet bakanlığı icra dosyalarının başlatıldıktan sonra icra dairesinin tarafların dışında bırakılmasından ve dosyaların haricen tahsil edilmesinden oldukça rahatsızdır. Bu nedenle de, önce icra memurlarının yolluklardan aldıkları payı kıstılar, ardınan da her türlü işlemin kaldırılması için yapılan başvurularda dosyanın tamamı üzerinden hesaplanan tahsil ve feragat harçları alınmasını talep etmeye başladılar. müsadenizle bu konuyu benim ve bir arkadaşımın başından iki örnekle tamamlamak isterim.
Örnek 1- Borçlunun üzerine kayıtlı olduğunu düşündüğümüz bir araç tesbit ettik ve icra aracılığı ile trafik tescile yazı gönderdik. Araç, borçlu adına kayıtlı olduğundan kaydına haciz kondu. Ardından, aracın trafikten men'ini istedik. Fakat o zaman icra dairesi, trafikten men yazısı yazmak için dosya başına 250,00-YTL harç yatırmamız gerektiğini söyledi ve fakat bizim aynı borçlu aleyhine 3 adet takibimiz vardı. Bunun üzerine, durumu müvekkile bildirdik. Tabii önce kendisi bize inanmadı. İcra dairesine birlikte gittik ve 3 dosya için toplam 750,00-YTL yatırmamız gerektiğini öğrenince tek bir dosyadan harç yatırarak men kararını aldık.

Örnek 2- Bir arkadaşım 10.000,00-YTL'lik bir dosyada borçlu için bir bankaya 89/1 göndermiş. Gelen cevaba göre, borçlunun hesabında 15,00-YTL para çıkmış. Ardından borçlu, haczi kaldırın ve ben de çeklerimi ödeyeyim, yoksa sizin parayı da ödeyemem demiş. Haciz ihbarnamesinin iptali için dosyaya giden arkadaşa icra dosyasının cevabı; dosyanın tamamının hesabı üzerinden tahsil harcı yatırman gerekiyor olmuş.

Saygılarımla,
Old 16-04-2007, 22:57   #5
avturker

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım anlattığınız konularda hep borçluya ait veya borçlunun üçüncü kişideki hak ve alacağı söz konusu. 3. kişiye ait malın hacziden vazgeçmek istiyorum ben, anı şey olmaması gerekir diye düşünüyorum. Murat bey yazdığınız 2. örneği benim anlattığım konuyu karşılar nitelikte olduğunu düündüğünüz içinmi yazdınız? Ama o 15,00YTL de dosya borçlusuna ait yani gene bizim durum çok farklı
Old 16-04-2007, 23:32   #6
av.murat kalkan

 
Varsayılan

Sn. turker, yazınızda, 3. kişinin icra mahkemesine başvurduğunu belirtmiştiniz. Anladığım kadarı ile halihazırda siz borçlunun mahcuz koymuş olarak gözükmektesiniz. 3.kişinin istihkaka ilişkin elinde bir mahkeme kararı yoksa ortada halen borçluya ait bir mal var demektir. O halde, benim verdiğim ikinci örnek ile bu durum arasında ne gibi bir fark vardır ki?? sonuçta borçlunun bankadaki parası veya borçlunun mahcuz malı
Old 16-04-2007, 23:39   #7
avturker

 
Varsayılan

Hayır işte öyle değil. Ben eksik anlattım galiba. Benden önceki alacaklı vekili banka teminat mektubuna haciz koymuş, banka bişey dememiş ama süresiz şikayet sebebi olduğundan (ki ben bundan bir türlü emin olamadım) bedel istenince mahkemeye başvurulmuş, açık açık 3. kişiye ait yani kötüniyetli konumdayız, mahkemede bi türlü karar veremedi dava çok uzadı. Süreye ilişkin itirazımız üzerine onuda araştırdı ama karar vermedi.
Old 17-04-2007, 00:54   #9
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı ne kadar genelge yayınlarsa yayınlasın mevcut yasal düzenlemelere aykırıdır. Aşağıdaki linkte Sn. Mustafa Ozogul'un sunduğu Yargıtay kararı işe yarayacaktır. Buna göre değil 3. kişinin malı üzerindeki haczi, borçlunun malları üzerindeki haczi dahi kaldırsanız. Harç ödenmez.. Adalet Bakanlığı harç tahsil etmek istiyorsa, başka yollar aramalıdır.

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...0458#post40458
Old 17-04-2007, 10:04   #10
radikal

 
Varsayılan

Sn. Av.Murat Kalkan,kayden haczedilen vasıtanın trafikten men'i için icra dairesince 250,00-YTL harç istenildiğini yazmış ise de, böyle bir harç yok,yanlış anlama var heralde.. istenilen masraf vasıtanın trafikten men edildiği icra dairesine bildirildiğinde yakalandığı yer icra dairesince fiili haciz için gerekli olan masraf avansıdır, icra dairesi bu avansı alarak vasıta nerde yakalandı ise fiilen haczi için ora icra dairesine talimat yazarak avans gönderiyor.Aynı uygulamayı bizde yapıyoruz, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü yakalanan araçlarla ilgili icra dailerine yazı yazıldığını fakat araçlar hakkında icra dairelerince herhangibir işlem yapılmadığından problem yaşandığını bildirmiş, bunun üzerine Adalet Bakanlığı icra dairelerine tamim göndermiştir.
Old 17-04-2007, 10:35   #11
tiyerianri

 
Varsayılan

Şöyle bir yol izlemeniz mümkün olabilir mi sayın Türker.Bilmiyorum haciz konulalı ne kadar bir süre, ama iki yıla yaklaştıysa zaten satış istemediğinize göre haciz kalkacaktır.Böylelikle bence de yasal olmayan bir harcı ödememiş olacaksınız.
Old 18-04-2007, 13:39   #12
PINAR000

 
Varsayılan

HD 12
Esas : 2004/009189
Karar: 2004/013126
Tarih: 24.05.2004
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME/TAHSİL HARCI ALINMASI

Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu başvuruda sadece hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır.

(492 s. Harçlar K. m. 23)

YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı asil, icra dairesine yapmış olduğu 30.3.2004 tarihli başvuruda sadece hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş olup, takipten vazgeçtiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörülmüş olup, anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından icra müdürlüğünce tahsil harcı alınması doğru değildir. Ayrıca; alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadır. İcra müdürünün anılan durumun aksine yaptığı işlem yerinde olmadığından mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi
Old 18-04-2007, 13:43   #13
PINAR000

 
Varsayılan

Manisa İcra Tetkik Mercii’ nin (Manisa İTM’nin 06/06/2003 Tarihli 2003/347 E., 2003345 K. sayılı ilamı) “tahsilat olmadığı halde, haczin kaldırılmasının istenmesi halinde tahsil harcının alınmasına” ilişkin kararı Yargıtay 12 . H.D. ‘nin 2004/ 3868E.,2004/8142K. ve 05.04.2004 tarihli ONAMA kararı ile kesinleşmiş ve söz konusu karar emsal gösterilerek İcra müdürlükleri nezdinde uygulamaya devam edilmiştir. Ancak; icra dosyasında hiçbir tahsilat olmadığı halde HACZİN kaldırılmasını istemiş olmayı “Alacağın tahsil edildiğine KARİNE saymak” kanunun öngörmediği bir karineyi yorum yoluyla getirmek anlamına gelir ki; bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu itibarla uygulamada Manisa İTM’nin verdiği ve Yargıtay’ın onadığı bu yanlış kararı uygulamakta ısrar eden İcra Müdürlüklerinin yaptıkları işlemler meslektaşlarımız tarafından şikayete konu edilmektedir.
Tahminen bu şikayetlerin yoğunluğu ve haklılığı karşısında Yargıtay ilgili dairesi daha yeni tarihli bir kararında önceki görüşüne zıt başka bir karar vermiştir. Yargıtay 12. H.D.’nin 24/05/2004 tarihli ve 2004/9189 E. ; 2004/13126 K. sayılı kararı ile bu uygulamanın yerinde olmadığı vurgulanmıştır. Anılan kararda; 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağının öngörülmüş olduğu, alacaklının icra dairesine yapmış olduğu başvuruda ise yalnızca ‘HACİZLERİN’ kaldırılmasını talep etmesi halinde hiçbir surette bu harcın alınamayacağı belirtilmiştir.Ayrıca alacağını tahsil edemeyen alacaklının (takipten vazgeçmediği için) yeniden haciz talebinde bulunabileceği de belirtilmiştir.
Old 18-04-2007, 21:39   #14
avturker

 
Varsayılan

Bizim olayda mahkeme müdürlüğün işlemini iptal etti ama müdürlüğün dayandığı karar 2006 tarihli numarasını hatırlarsam eklicem
Old 26-04-2007, 15:34   #15
av.medine

 
Varsayılan

rkadaşlar adı üstünde TAHSİL HARCI; ancak dosyada tahsilat ver ise alınması gerekli bir harçtır. Bizler icra dairemizde bu şekilde bir problemle karşılaşmıyoruz. Alacaklı vekili biziz. Gerek gördüğümüz anda haciz koyar gerke gördüğümüz anda haciz kaldırırız. Belki borçlu icra dosyasına TAAAHHÜT verdi ve bende insiyatifimi kullanarak mahcuz mal üzerindeki haczi kaldırdım.Buna kim karışabilir. Bu durumda icra dairesi ancak haczi kaldırmak için şayet bir masraf yapacak ise ( yolluk vs. ) amcak o zaman bunun masrafını talep edebilir. Lütfen bu türden yaklaşmılar karşı tavrımızı kayalım yoksa icrada yapacağımız herv işlemde tahsil harcı ödemekten kurtulamyız .
Old 30-04-2007, 15:20   #16
TTT

 
Varsayılan

Avtürker arkadaşımız kendisinden feragat harcı ödemesinin istenildiğini söylemiş.

Sayın AvTuran ise uygulamanın yerinde olduğunu ( galiba haczin fekkini alacağın tahsil edildiğinin kanıtı olarak gördüğünden ) söylemiş.

Öncelikle bu durumda feragat harcı ödenecek ise, alacaklının takipten feragat etmiş olması gerekmez mi? Yahut feragat ( ya da tahsil ) harcını ödediğimiz zaman, dosyadan feragat etmiş ya da dosya alacağını tahsil etmiş olduğumuz kabul edilmektedir. Bu durumda aynı dosyadan yeniden haciz istemenin de mümkün olmaması gerekir. Yeniden haciz talep ettiğimizde İcra Müdürü nün, harç alma kararı ile tutarlı olması açısından haciz talebini reddetmesi gerekmez mi? Çünkü onlara göre alacak tahsil edilmiş veyahut feragat edilmiş ve harcı ödenmiştir. Bu durumda takibin sona erdiğinin de kabulü gerekir ki ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum.

Zaten uygulamada da haciz fekki her zaman alacağın tahsili sonucu yapılmamaktadır. Çoğunlukla borçlu ile yapılan anlaşmalar ve protokoller neticesinde hacizleri kaldırmamız gerekiyor. Ayrıca borçlunun mahcuz mallarının dışında daha değerli ve likiditesi yüksek yeni mallarını tespit ettiğimiz zaman da mevcut hacizleri ( mesela ev eşyaları üzerine koymuş olduğumuz hacizleri ) fekkederek yeni haciz talebinde bulunmaktayız. Bu durumlarda tarafımızdan tahsil harcı ya da feragat harcı alınması hem hukuka hem de gerçeğe uygun değildir.

İcra Müdürlüğü haczin fekkini alacağın tahsil edildiğinin karinesi olarak görmektedir kanımca. Yani " haczi fekkediyorsa alacağını tahsil etmiştir" şeklinde bir varsayımda bulunmaktadır. Bir varsayıma dayanarak harç ödenmesi zorunluluğu bence mantıklı değildir.

Ama bence en önemlisi ilk belirttiğim gibi, tahsil harcı ya da feragat harcı öder isek, bu durumda alacağı tahsil ettiğimiz ya da takipten feragat ettiğimiz gibi bir durumu biz de kabul etmiş olmuyormuyuz ? Böyle bir durumda aynı dosyadan yeniden haciz istenilmesi mümkün olabilir mi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
teminat mektubunun iadesi halinde harç alınır mı? Emin GÜNEŞ Meslektaşların Soruları 20 13-05-2015 11:18
Atiye Terk Ettiğimiz Davayı Tekrar Takip Etmek İstersek Yeniden Harç Gerekir Mi? av.suleyman Meslektaşların Soruları 21 30-09-2014 16:18
Siyasi Parti'nin alacaklı olduğu icra takip dosyasında harç olurmu? ares139 Meslektaşların Soruları 7 14-04-2007 14:47
Arşivden gelen takip dosyasına yeniden harç yatırmak gerekir mi? mehmetseyrek Meslektaşların Soruları 5 02-03-2007 00:12
Eski Mal Rejimindeki Malın Satılıp Yenisinin Alınması Halinde Benim Malım Nolacak? hulusibelge Hukuk Soruları Arşivi 2 04-06-2002 18:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05165410 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.