Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Tek İmzalı Da Olsa Banka Hesap Cüzdanının Bağlayıcılığı

Yanıt
Old 09-04-2002, 14:01   #1
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Yargıtay 19.H.D. 25.10.1994 T., 94/1038 E. 94/9954 K. sayılı Kararı:

Özet:

Bankalar, devletin ve yasaların güvencesinde kurulmuş bir ticari müessese olup, bu kuruluşa mevduat yatırdığını iddia eden müşterinin bu iddiasını usulüne uygun delillerle kanıtlaması gerekir. Bankanın imza yetkililerinden birisinin imzasını içeren banka cüzdanının, /içerdiği para tutarı banka kayıtlarında kayıtlı bulunmasa dahi/ kanıt olarak kabulü gerekir...


Diğer Bir karar:

Yargıtay 19 H.D. 1.11.1994 T. 94/4700 E, 94/10259 K. sayılı kararı:

Özet:

usulünce düzenlenmiş ve yetkilisinin imzasını taşıyan banka hesap cüzdanı müşterinin banka nezdindeki mevduatının kanıtlayıcı belgesidir.Banka bu nitelikte olan bir hesap cüzdanındaki mevduatı mudiye borçlu ve ödemekle mükelleftir. Yetkilisinin imzasını taşımayan hesap cüzdanında yazılı mevduatın banka defter kayıtlarında da bulunmaması halinde bankanın sorumluluğu kabul edilemez.


Başka bir karar:

Yargıtay 19 H.D. 1.11.1994 T. 94/3608 E. 94/10257 K.

Özet:

Bankaya yatırdığı vadeli mevduat hesabının vadesi sonunda iade edilmediğinden bahisle banka aleyhine yapılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında, banka müşterisi alacaklının bankada mevduatı bulunduğunu ispatlaması gerekir.


Mevduatı olduğunu iddia eden davacının bu iddiasını, bankada birinci derece imza yetkilisinin her işlem karşısında imzası olması koşulu ile banka mevduat cüzdanı veya banka defter kayıtları ile ispatlayabilir. Yetkili İmzayı içermeyen mevduat cüzdanındaki işlem kayıtları yeterli delil olarak kabul edilemez.

1 hafta arayla aynı dairece verilen tamamen zıt kararları yorumlamak çok zor ama, yorumlamak zorundayız.

Old 14-07-2010, 21:43   #3
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Yargıtay 19.H.D. 25.10.1994 T., 94/1038 E. 94/9954 K. sayılı Kararı:

Özet:

Bankalar, devletin ve yasaların güvencesinde kurulmuş bir ticari müessese olup, bu kuruluşa mevduat yatırdığını iddia eden müşterinin bu iddiasını usulüne uygun delillerle kanıtlaması gerekir. Bankanın imza yetkililerinden birisinin imzasını içeren banka cüzdanının, /içerdiği para tutarı banka kayıtlarında kayıtlı bulunmasa dahi/ kanıt olarak kabulü gerekir...


Diğer Bir karar:

Yargıtay 19 H.D. 1.11.1994 T. 94/4700 E, 94/10259 K. sayılı kararı:

Özet:

usulünce düzenlenmiş ve yetkilisinin imzasını taşıyan banka hesap cüzdanı müşterinin banka nezdindeki mevduatının kanıtlayıcı belgesidir.Banka bu nitelikte olan bir hesap cüzdanındaki mevduatı mudiye borçlu ve ödemekle mükelleftir. Yetkilisinin imzasını taşımayan hesap cüzdanında yazılı mevduatın banka defter kayıtlarında da bulunmaması halinde bankanın sorumluluğu kabul edilemez.


Başka bir karar:

Yargıtay 19 H.D. 1.11.1994 T. 94/3608 E. 94/10257 K.

Özet:

Bankaya yatırdığı vadeli mevduat hesabının vadesi sonunda iade edilmediğinden bahisle banka aleyhine yapılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında, banka müşterisi alacaklının bankada mevduatı bulunduğunu ispatlaması gerekir.


Mevduatı olduğunu iddia eden davacının bu iddiasını, bankada birinci derece imza yetkilisinin her işlem karşısında imzası olması koşulu ile banka mevduat cüzdanı veya banka defter kayıtları ile ispatlayabilir. Yetkili İmzayı içermeyen mevduat cüzdanındaki işlem kayıtları yeterli delil olarak kabul edilemez.

1 hafta arayla aynı dairece verilen tamamen zıt kararları yorumlamak çok zor ama, yorumlamak zorundayız.

Netice:
1- Banka yetkilisinin imzasını havi banka cüzdanı kanıttır. Bu kanıta ek olarak (mevduat hesabının ayrıca) banka kayıtlarında da kayıtlı olması gerekmez.
2- Banka cüzdanında banka yetkilisinin imzası yoksa banka defter kayıtlarında bulunup bulunmadığına bakılır.

3. eklediğiniz karardaki "1.derece imza yetkilisi" ibaresinin (tamamını bilmemekle birlikte) karara etkili bir ibare olmadığı kanaatindeyim; dosya muhtevasındaki bir özellik sebebiyle yazılmış olabileceğini düşünüyorum .

Saygılar...
Old 14-07-2010, 22:41   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu madde 3:

Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı...,

İfade eder.

4389 sayılı Bankalar Kanununun 10. maddesi de aynı içerikteydi.

Diğer yandan senetle ispat kuralını düzenleyen...

Alıntı:
Yazan HUMK
MADDE 288. (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/20)
Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.07.2004 RG NO: 25529 KANUN NO: 5219/2) (YÜR. TAR.: 01.01.2005) dörtyüz milyon lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir.

Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.07.2004 RG NO: 25529 KANUN NO: 5219/2) (YÜR. TAR.: 01.01.2005) dörtyüz milyon liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.

Alıntı:
Yazan HUMK.293
Aşağıdaki hallerde her halde şahit ikame olunabilir;

1- Usul ve füru, birader ve hemşire veya karı koca ve kayınpeder ve valide ile damat ve gelin arasındaki muameleler,

2- Cürümden mütevellit olsun olmasın tazminatı müstelzim fiiller,

3- Yangın veya kazayı bahri veyahut düşman istilası gibi senet alınması gayrimümkün veya fevkalade müşkül hallerde yapılan muameleler,

4- Halin icabına ve iki tarafın vaziyetlerine nazaran senede raptı müteamil olmıyan muameleler,

5- Akitlerde hata, hile, gabin, cebir ve ikrah vukuu.

Peki: Sözlü olarak, istendiğinde ödenmek üzere Banka tarafından kabul edilen para (mevduat) varsa bunu tanıkla ispatlayabilir miyiz? Evet ise cevabınız sizce, HUMK.288'in bir istisnası mıdır bu hüküm?
Old 14-07-2010, 23:22   #5
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

5411 S.K.:

m.60/2: “Karşılığında hesap cüzdanı yerine makbuz, katılma belgesi, senet ve benzeri belgelerin verilmesi, alınan paraların mevduat veya katılım fonu kabulü sayılmasına engel değildir.”

m.61: “4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

m.3: “…Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, …ifade eder.”

m.76/2: “Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgari hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.”

m.151: “Bu Kanunun 61 inci maddesi hükmüne aykırı davrananlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:

m.4:Mevduat ve Katılım Fonu Kabulü “…(3) Kredi kuruluşları müşterileri ile, kabul ettikleri mevduatın veya katılım fonunun Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında sigortalanan tutarını, 8 inci maddede belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak zamanaşımına uğraması halinde yapılacak uygulamaları, mevduat veya katılım fonu sahibi tarafından doğrudan veya vereceği talimat ile bir başkası tarafından çekilmesi veya Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendilerinin ya da bir başkasının Türkiye'de veya yurtdışında kurulu bir başka banka nezdindeki hesabına aktarılmasına ve bu kapsamdaki elektronik bankacılık uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içerecek çerçeve bir sözleşme düzenlemekle yükümlüdürler.
(4) Çerçeve sözleşmelerde üçüncü fıkrada belirtilen hususlara ilaveten,
a) Vadesiz mevduat hesabı ve özel cari hesap sözleşmelerinde hesap sahibinin talebi halinde mevcudunu geri alma hakkının bulunduğuna,
b) Vadeli mevduat hesabı ve katılma hesabı sözleşmelerinde, hesabın türüne göre Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak faiz veya kar ve zarara katılma oranının Kanunun anılan maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar değiştirilemeyeceği, vadesinde kapatılmayan hesapların hesap sahibinin yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın verilmemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz veya kar ve zarara katılma oranı üzerinden yenilenmiş sayılacağı ve hesap sahibinin kredi kuruluşundan talep hakkının hesabın vadesinin bittiği tarihteki birim hesap değeri veya faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda olacağına,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hesapların yenilenmesi halinde hesap sahibi tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe sözleşmenin de yenilenmiş sayılacağına,
ilişkin hususların da yer alması zorunludur.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar dikkate alınarak akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde, belirtilen hususlara ilaveten yer alacak diğer asgari hususlar Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir.
(6) Düzenlenecek sözleşmelerin bir nüshası ile hesap sahipleri adına kredi kuruluşlarının düzenleyecekleri hesap cüzdanlarının müşterilere verilmesi zorunludur. Hesap cüzdanlarında, hesap sahibinin açık isim ve unvanı, hesap açılan şubeyi tanımlayan kod numarası ve şube adı, hesabın açılış tarihi, hesap ve cüzdan numarası, hesabın tutarı ile birlikte, üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca çerçeve sözleşmelerde yer alan hükümlere aynen yer verilmesi ya da tarihi belirtilmek suretiyle hesap sahibiyle düzenlenen çerçeve sözleşmesinin bu kapsamdaki ilgili hükümlerinin madde numaralarına atıf yapılarak bunların uygulanacağına ilişkin ibarelerin konulması zorunludur. Vadeli mevduat hesabı ve katılma hesabı cüzdanlarında hesabın türüne göre Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak faiz veya kar ve zarara katılma oranı ile vade ve ihbar süresinin yer alması zaruridir…”

Sanırım çerçeve sözleşme ve kurallarına ihtiyacımız var Üstadım

Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ayakların Dili Olsa Av. Adil Giray ÇELİK Hukuk Sohbetleri 1 23-05-2013 15:31
eser sözleşmesi bağlayıcılığı balturk Meslektaşların Soruları 4 05-11-2009 20:11
Belediyenin yaptığı sözleşmenin bağlayıcılığı Viyola Meslektaşların Soruları 2 29-04-2006 14:01
Özel Bir Banka Şubesinde Şirketim Adına Hesap Açılıp Bu Hesap Üzerinden Dolandırıcılı Oktay Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 20:00
Banka Mevduat Hesap Hatası regatax Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 21:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05139995 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.