Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Üçüncü Kişilerin Durumu

Yanıt
Old 12-12-2007, 19:10   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Üçüncü Kişilerin Durumu

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2000/1-1280
K. 2000/1554
T. 25.10.2000
• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
• ESER SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
• AKİT DAİRESİNDE İŞE BAŞLAMA VE İCRA ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
• YOLSUZ TESCİL ( Yüklenici ve Ondan Pay Satın Alan Üçüncü Kişiler Üzerine Yazılan Tapu Kayıtlarının İlletten ve Sebepten Yoksun Hale Gelmesi )
818/m.355,358
743/m.932
ÖZET: Yüklenicinin kendisine devredilen paya hak kazanabilmesi için edimini yerine getirmesi gerekir. Edim ise binayı imal ve teslimidir. Yüklenici edimini yerine getirmediği takdirde arsa sahibinin sözleşmenin feshini ve tapunun iptalini isteyebilme hakkı doğar. Yüklenicinin hakkını temellük eden üçüncü kişi onun ardılı olacağından selefinin haiz olduğu hakkı arsa sahibine karşı ileri sürebilir. Arsa sahibi de, yüklenici sözleşmeden doğan edimini yerine getirmediği takdirde sözleşmenin feshi ile üçüncü kişi üzerine oluşan tapunun iptalini isteyebilir. Başka bir anlatımla, üçüncü kişinin mülkiyet hakkının doğabilmesi için kendisine pay devreden yüklenicinin edimini yerine getirmesi gerekir. Aksi halde, yüklenici ve buna bağlı olarak ondan pay satın alan üçüncü kişiler üzerine yazılan tapu kayıtları illet ve sebepten yoksun hale gelir ve yapılan işlem, yolsuz tescil durumuna düşer.
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2001/1-422
K. 2001/434
T. 23.5.2001
• TAPU KAYDINA İSTİNAT EDEN KİŞİNİN İYİNİYETLİ OLMADIĞI SAVUNMASI ( İtiraz Niteliğinde Olup Resen Dikkate Alınacağı )
• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Edimini Yerine Getirmeyen Yükleniciden Tapuda Arsa Payı Devralan Kişinin MK. 931. Maddeye Dayanıp Dayanamayacağı )
• YÜKLENİCİDEN ARSA PAYI DEVRALINMASI ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Olan Yükümlerini Yapmamış Olması Halinde İktisabın Muteber Sayılıp Sayılmayacağı )
• TAPUDAKİ KAYDA DAYANARAK TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Olan Yükümlerini Yapmamış Olan Yükleniciden Vaki Temellükün Muteber Olup Olmadığı )
• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Edimlerini Yerine Getirmeyen Yükleniciden Pay Devralınması )
743/m.931
ÖZET : Davalının henüz inşaatına başlanmamış binadan bağımsız bölüm edinmeyi amaçladığı, bunun için de bağımsız bölümle bağlantılı, arsa payı aldığı olayların cereyan tarzından tapudaki ipotek şerhinden ve yanlar arasındaki ilişkiden açıkça anlaşılmaktadır. Araya dava dışı üçüncü kişi girse dahi alıcının arsanın gerçekte, yükleniciye ait olmadığını, kat karşılığı ona bu payın verildiğini, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi halinde kendisine bırakılan bağımsız bölümler ve arsa paylarında hakkının doğmayacağını bilmekte ve dolayısı ile arsa maliki tarafından arsa payının iptal edileceği riskini göze alarak tapuyu devralmaktadır. Diğer bir deyişle yapılacak bağımsız bölüme bağlı olarak arsa payı aldığının bilincindedir. Medeni Kanunun 931. maddesinin koruyuculuğundan yararlanması söz konusu olamaz.
T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/5268
K. 2004/7383
T. 26.10.2004
• TAPU SİCİLİNE İYİNİYETLE İSTİNAT EDEREK TAŞINMAZ İKTİSABI İDDİASI ( Kolay Bir Araştırma ile Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi Mümkün Olan Kişinin İyiniyetli Sayılamayacağı )
• İYİNİYETLE TAŞINMAZ İKTİSABININ KORUNMASI ( Kolay Bir Araştırma ile Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi Mümkün Olan Kişinin İyiniyetli Sayılamayacağı )
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN DAİRENİN ARSA SAHİBİNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI ( Yükleniciden Payını Satın Alan Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil Talebi )
• YÜKLENİCİNİN PAYINI SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Payına Düşen Daireyi Arsa Sahibinin Üçüncü Kişiye Satmış Olması - Kolay Bir Araştırma ile Tapu Sicilinde Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi Mümkün Olan Kişinin İyiniyetli Sayılamayacağı )
• ARSA SAHİBİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİ YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATMASI ( Yükleniciden Bağımsız Bölümü Satın Alan Hak Sahibinin Tapu İptali ve Tescil Talebi )
4721/m.1023,1024
ÖZET : Dava, kişisel hakka ve muvazaa iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde tazminat talebine ilişkindir. Tapu siciline güvenerek iyiniyetle ayni hak iktisap edenlerin iktisapları korunur. Ancak kendisinden beklenen asgari özeni göstermeyen, kolay bir araştırma ile tapu sicilinde yolsuzluk olduğunu bilmesi mümkün kişi iyiniyetli kabul edilemez. Bu durumda yapılan tescil hukuki sebepten yoksun olduğundan yolsuz tescil söz konusu olacaktır.
Yüklenicinin açtığı tescil davalarında olduğu gibi halefi olan üçüncü kişilerin açacağı tescil davalarında da tescile hak kazanılabilmesi için, yapının arsa sahibinin reddedemiyeceği bir seviyeye getirilmesi, ayıp ve eksikler varsa bunların yüklenicinin halefi olan üçüncü kişi tarafından giderilmesi veya karşılığının arsa sahibine ödenmek üzere depo ettirilmesi ( birlikte ifa kuralı )gerekir. Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, yerinde konusunda uzman bilirkişilerle yeniden keşif yapılarak inşaatın arsa sahibinin reddedemeyeceği bir seviyeye getirilip getirilmediğini saptamak, getirilmiş ancak, inşaatta eksiklikler varsa bunları ve para olarak değerini bulup hesaplatmak, ayrıca sözleşmesi uyarınca yüklenicinin yapması gerektiği halde yerine getirmediği başkaca iş kalemleri bulunmaktaysa bunların para olarak tutarını da hesaplayarak davacıya depo ettirmek, tüm bunlardan sonra arsa sahibi ve yüklenici arasındaki sözleşmede teslim iskan alınması koşuluna bağlandığından, iskan ruhsatı alım işlerini sağlamak üzere davacıya işin mahiyetine uygun bir mehil vermek, bütün bu sayılanların sonucuna uygun bir hüküm kurmaktan ibarettir.

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/1487
K. 2003/2356
T. 5.3.2003
• TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacıların Arsa Payı Kat Mülkiyeti Sözleşmesiyle Vekalet Verdiği Kişinin Vekaletnamaye Aykırı Davarandığından Bahisle Tescil Davası Açması )
• YOLSUZ TESCİL ( Tapu Tescilinin Sebebe Bağlı Olması )
• İTİRAZ ( Kötüniyet Def'inin Aslında İtiraz Teşkil Etmesi ve Davanın Her Aşamasında Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
818/m.358
4721/m.1023
ÖZET : Davalıların, henüz inşaat halinde bulunan ve tamamlanmamış binadan bağımsız bölüm edinmeyi amaçladığı, bunun içinde bağımsız bölümlerle bağlantılı arsa payı satın aldıkları, olayların cereyan tarzından taraflar arasındaki ilişkiden açıkça anlaşılmaktadır. "Topraktan satış", "temelden satış" şeklinde isimlendirilen bu tür satışlarda alıcı arsanın gerçekte yükleniciye ait olmadığını, kat karşılığı ona bu payın verildiğini, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi halinde kendilerine bırakılan bağımsız bölümlerde ve arsa paylarında haklarının doğmayacağını bilmekte ve dolayısıyla arsa maliki tarafından arsa payının iptal edileceği riskini göze alarak tapuyu devralmaktadırlar. Bu durumda Medeni Kanunun 931 ( Yeni 1023 ) maddesinin koruyuculuğundan yararlanılması söz konusudur.
Dosya içeriğinden dava dışı yüklenicinin inşaatı tamamlamadan işyerini terkettiği anlaşılmaktadır.
O halde, yukarıda değinilen ilke ve olgular dikkate alındığında davanın kabul edilmesi gerekir

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/6241
K. 2004/3055
T. 1.6.2004
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Arsa Sahiplerinin Devir Ettiği Paydan Satın Alan 3. Kişi - Yüklenici Eser Bedeline Hak Kazanamadığından Ayni Bir Hak Sağlamayacağı/İyiniyet İddiasında Bulunamayacakları )
• ESER BEDELİNE HAK KAZANMA ( Arsa Sahiplerinin Devir Ettiği Paydan Satın Alan 3. Kişi - Yüklenici Bedele Hak Kazanamadığından Ayni Bir Hak Sağlamayacağı/İyiniyet İddiasında Bulunamayacakları )
• ARSA PAYI DEVRİ ( Avans Niteliği - Yükleniciden Satın Alan 3. Kişilere Yüklenici Eser Bedeline Hak Kazanamadığından Ayni Bir Hak Sağlamayacağı )
• YÜKLENİCİYE DEVRİ YAPILAN PAYLAR ( Devir Sebebi Ortadan Kalkınca Avans Niteliğindeki Bu Payların Geri Verilmesi Arsa Sahipleri Tarafından Her Zaman İstenebileceği )
• TESLİM EDİLEMEYEN ESER ( Teslim Tarihi Dolmasına Rağmen Eserin Teslim Edilememesi Nedeniyle Yüklenicinin Teslim Borcundan Temerrüde Düştüğü - Arsa Sahiplerinin Sözleşmenin Feshini Dolayısıyla Avans Niteliğinde Devrettikleri Tapuları Geri İsteyebileceği )
• TESLİM BORCUNDAN TEMERRÜD ( Arsa Sahiplerinin Sözleşmenin Feshini Dolayısıyla Avans Niteliğinde Devrettikleri Tapuları Geri İsteyebileceği )
818/m. 364
4721/m. 3, 692
ÖZET : Yüklenici eser bedeline ancak inşaatı tamamlayıp teslim etmekle hak kazanır. Arsa sahipleri teslimden evvel işin finansında kolaylık sağlamak üzere yükleniciye bir kısım pay devri yapmışsa bu devir "avans" niteliğindedir. Bu payın devredilmiş olması ne yükleniciye ve ne de yükleniciden bu payları satın alan 3. kişilere eser bedeline hak kazanılmadığından ayni bir hak sağlamaz. Üçüncü kişiler burada, MK.'nun 3. maddesi hükmünce iyiniyet iddiasında bulunamaz. Yükleniciye devri yapılan payların devir sebebi ortadan kalkınca avans niteliğindeki bu payların geri verilmesi arsa sahipleri tarafından her zaman istenebilir.
T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/492
K. 2003/1152
T. 10.3.2003
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Geriye etkili olarak )
• SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ
• SÖZLEŞMESİNİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( İnşaatın Getirildiği Seviyenin Çok Olmasının Feshin İleriye Etkili Yapılmasını Haklı Kılmaması )
• İNŞAATIN GETİRİLDİĞİ SEVİYE ( Sözleşmelerinin ileri veya geriye etkili olarak feshi )
• YÜKLENİCİDEN TAPU DEVRALAN 3. KİŞİLER ( Sözleşmenin geriye etkili olarak feshi )
• CEZAİ ŞART ( Sözleşmenin geriye etkili olarak feshi )
818/m.162,163,213
743/m.931
ÖZET : 1. İfa ile sonuçlanmayan sözleşmenin feshi ve bu sözleşme uyarınca gerek yüklenicilere gerekse yüklenicilerden 3. kişilere geçirilen tapuların iptali davasında; inşaatın getirildiği seviye %82.03 olup bu seviye feshin ileriye etkili yapılmasını haklı kılmaz.
2. Sözleşmenin geriye etkili olarak feshinde, tarafların hukuki durumu ve mal varlıkları akit tarihine dönecek, benzetmek gerekirse yanlar hiç sözleşme yapılmamış gibi bir işleme tabi tutulacaktır.
Somut olayda yükleniciden tapu devralan 3. kişilerin kaderi de arsa sahibi ve yüklenici arasındaki ilişkinin sonucuna bağlıdır. 3. kişinin iyiniyetinden bahisle tapu iptali davasının reddi isabetsizdir.
3. Sözleşme ilişkisine fesih suretiyle son verildiğinden ve aksi sözleşmede kararlaştırılmadığından, cezai şarta ilişkin istemlerin reddi gerekirken hüküm altına alınması isabetsizdir.
T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/375
K. 2005/5775
T. 27.10.2005
• ARSA SAHİBİ TARAFINDAN YÜKLENİCİYE TAPUDA DEVİR YETKİSİ İÇEREN VEKALETNAME VERİLMESİ ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Kendi Edimi Olan İnşaatı Tamamlaması ve Teslim Etmesi Gereği )
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Talebi - Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Borçlar Kanununun 358. Maddesi Uyarınca Arsa Sahibi Sözleşmenin ve Tapunun İptalini İsteyebildiği )
• SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ TALEBİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Borçlar Kanununun 358. Maddesi Uyarınca Arsa Sahibi Sözleşmenin ve Tapunun İptalini İsteyebildiği )
• TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği Takdirde Borçlar Kanununun 358. Maddesi Uyarınca Arsa Sahibi Sözleşmenin ve Tapunun İptalini İsteyebildiği )
• YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Kendisine Devredilen Paya Hak Kazanabilmesi İçin Tapuda Pay Devrini Arsa Sahibinden Almış Olduğu Vekaletnameye Dayanarak Yapmış Olması veya Tapuda Kendi Adına Önceden Devralmış Olduğu Payı Devretmiş Olması Gereği )
818/m.358
ÖZET : Davacı arsa sahibi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği inşaat yapımını üstlenen yüklenicinin, tapuda devir yetkisini içeren vekaletnameye dayanarak sözleşme konusu taşınmazın tapu kaydını davalı üçüncü kişilere devrettiği, hiçbir iş yapmadan işi terk ettiği iddiasıyla, sözleşmenin geriye etkili olarak feshini ve davalılar adına olan tapu kaydının iptal edilerek kendi adına tescilini talep etmiştir.
Yüklenicinin kendisine devredilen paya hak kazanabilmesi için kendi edimi olan inşaatı tamamlaması ve teslim etmesi gerekir. Yüklenici edimini yerine getirmediği takdirde, Borçlar Kanununun 358. maddesi uyarınca, arsa sahibi, sözleşmenin ve tapunun iptalini isteyebilir. Üçüncü kişinin mülkiyeti kazanabilmesi için kendisine pay devreden yüklenicinin edimini yerine getirmesi gerekir. Aksi halde, yüklenici ve ondan pay satın alan üçüncü kişiler üzerindeki tapu kayıtları illet ve sebepten yoksun hale gelir ve yapılan işlem yolsuz tescil durumuna düşer. İnşaattan daire satın alanlar iyiniyet iddiasında bulunamazlar. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, yüklenicinin tapuda pay devrini arsa sahibinden almış olduğu vekaletnameye dayanarak yapmış olması veya tapuda kendi adına önceden devralmış olduğu payı devretmiş olması, sonucu değiştirmez. Mahkemece, paya yönelik tapu iptali ve tescil talebinin kabulüne karar verilmelidir.
T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/12433
K. 2000/13094
T. 26.10.2000
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye Göre Kendisine İsabet Eden Paya Hak Kazanabilmesi için Binayı İmal ve Teslim Şeklindeki Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
• EDİMİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmediği Taktirde Borçlar Kanununa Göre Arsa Sahibinin Sözleşmenin Feshini ve Tapunun İptalini İsteyebilme Hakkının Doğması )
• BİNAYI İMAL VE TESLİM ( Yüklenicinin Sözleşmeye Göre Kendisine İsabet Eden Paya Hak Kazanabilmesi için Binayı İmal ve Teslim Şeklindeki Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
• TAPU SİCİLİ ( Tapu Kayıtlarının İllet ve Sebepten Yoksun Hale Gelmesi ile Yapılan İşlemin Yolsuz Tescil Durumuna Düşmesi )
• İYİNİYET ( Tamamlanmamış Binadan Bağımsız Bölümlerle İrtibatlı Arsa Payı Satın Alan Taraf Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmemesi Riskini Göze Aldığından İyiniyetten İstifade Edememesi )
818/m.358
743/m.931
ÖZET : Davalının henüz inşaat halinde bulunan ve tamamlanmamış binadan bağımsız bölüm edinmeyi amaçladığı bunun içinde bağımsız bölümlerle bağlantılı arsa payı satın aldığı taraflar arasındaki ilişkiden açıkça anlaşılmaktadır. "Topraktan satış, temelden satış"şeklinde isimlendirilen bu tür satışlarda alıcı arsanın gerçekte yükleniciye ait olmadığını, kat karşılığı ona bu payın verildiğini, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi halinde kendisine bırakılan bağımsız bölümlerde ve arsa paylarında hakkının doğmayacağını bilmekte ve dolayısı ile arsa maliki tarafından arsa payının iptal edileceği riskini göze alarak tapuyu devralmaktadır. Bu durumda, Medeni Kanunun 931.maddesinin koruyuculuğundan yararlanılması söz konusu olamaz.

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/492
K. 2003/1152
T. 10.3.2003
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Geriye etkili olarak )
• SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ
• SÖZLEŞMESİNİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ ( İnşaatın Getirildiği Seviyenin Çok Olmasının Feshin İleriye Etkili Yapılmasını Haklı Kılmaması )
• İNŞAATIN GETİRİLDİĞİ SEVİYE ( Sözleşmelerinin ileri veya geriye etkili olarak feshi )
• YÜKLENİCİDEN TAPU DEVRALAN 3. KİŞİLER ( Sözleşmenin geriye etkili olarak feshi )
• CEZAİ ŞART ( Sözleşmenin geriye etkili olarak feshi )
818/m.162,163,213
743/m.931
ÖZET : 1. İfa ile sonuçlanmayan sözleşmenin feshi ve bu sözleşme uyarınca gerek yüklenicilere gerekse yüklenicilerden 3. kişilere geçirilen tapuların iptali davasında; inşaatın getirildiği seviye %82.03 olup bu seviye feshin ileriye etkili yapılmasını haklı kılmaz.
2. Sözleşmenin geriye etkili olarak feshinde, tarafların hukuki durumu ve mal varlıkları akit tarihine dönecek, benzetmek gerekirse yanlar hiç sözleşme yapılmamış gibi bir işleme tabi tutulacaktır.
Somut olayda yükleniciden tapu devralan 3. kişilerin kaderi de arsa sahibi ve yüklenici arasındaki ilişkinin sonucuna bağlıdır. 3. kişinin iyiniyetinden bahisle tapu iptali davasının reddi isabetsizdir.
3. Sözleşme ilişkisine fesih suretiyle son verildiğinden ve aksi sözleşmede kararlaştırılmadığından, cezai şarta ilişkin istemlerin reddi gerekirken hüküm altına alınması isabetsizdir.
T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/367
K. 2002/1946
T. 18.4.2002
• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü Tarih )
• TEMERRÜT ( Bağımsız Bölümlerin Davacı Arsa Sahiplerine Teslimi Gereken Tarihte İfa Gerçekleşmediğinden Davalı Yüklenicinin Kendiliğinden Temerrüde Düşmesi )
• SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri Zamanında Teslim Etmemesi Nedeniyle Arsa Sahiplerinin Sözleşmeden Dönme Haklarının Olması )
• TAPU KAYDINA DUYULAN GÜVEN ( Sözleşmede İmzaları Olan Kooperatif Sahibi ve Yüklenicinin Gerçek Durumu En İyi Bilen Olmaları Nedeniyle Güven Korumasından Yararlanamamaları )
• İYİNİYET ( Tapu Kaydına Dayanarak Bir Parseli Kayden İktisap Eden Kişilerin İyiniyetinin Korunması )
818/m.102,106,107,108
4721/m.1023
743/m.931
ÖZET : 1- Taraflarca imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre inşa edilecek binadaki bağımsız bölümlerin davacı arsa sahiplerine teslimi gereken tarihte ifa gerçekleşmediği için davalı yüklenici kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılır. Bundan sonra verilecek mehil de tesirsizdir. Davacı arsa sahiplerinin BK.nun 106/II. ve 107. maddeleri uyarınca sözleşmeden dönme hakları doğmuş olup, sözleşmenin geriye etkili feshini ve tapuların da iadesini dava edebilirler.
2- Tapu kaydına dayanarak, bir parseli kayden iktisap eden kişilerin iyiniyetleri korunsa da sözleşmede imzaları bulunan kooperatif sahibi ve yüklenici gerçek durumu en iyi bilenler olduklarından bu korumadan yararlanamazlar.
Old 12-12-2007, 19:12   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

İlk mesajımda hukuk ilkelerine uyulmadan devlet korunmuş, ikincisinde de hukuk ilkelerine uyulmayarak arsa sahipleri korunmuştur.
Old 12-12-2007, 19:21   #3
SNOW

 
Varsayılan

Hangi hukuk ilkelerine uyulmamış acaba kritiğini, değerlendirilmesini bahşetseniz.
Old 08-12-2010, 21:21   #4
sailor1981

 
Varsayılan Geriye etkili fesih 3.kişinin ipotek alacağı?

Yukarıda verilen emsal kararlarla bire bir örtüşen bir davam var. Arsa sahipleri vekiliyim.Geriye etkili olarak sözleşmenın feshı ve tapu iptal kararı verilmesi şeklinde bilirkişi raporu verildi. Sorun şu mütehitten daire alan 3.kişilerden biri arsa hissesinin üzerine ipotek tesis etttirmiştir. Mahkeme tapu iptal tescil kararı verirse bu 3.kişinin ipoteği ne olacak ?
Old 29-11-2014, 08:20   #5
advokat34

 
Varsayılan

Sayın sailor1981, ben de şimdi benzer bir dava açmaya hazırlanıyorum. Sizin davanızın akıbeti ne oldu? bilgi verirseniz memnun olurum.
Old 29-11-2014, 13:09   #6
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan advokat34
Sayın sailor1981, ben de şimdi benzer bir dava açmaya hazırlanıyorum. Sizin davanızın akıbeti ne oldu? bilgi verirseniz memnun olurum.
İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=15600
Old 30-11-2016, 09:39   #7
didem kunal

 
Varsayılan

birebir aynı konuda bir davam var. yükleniciden tapu alan ve parasını ödediği içinde oturduğu halde tapusunu alamayan 3. kişilerin avukatıyım.
Arsa sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşme geriye etkili fesh edilmiş.Buna dayanılarakta arsa sahibinde tapu iptal davaları açılmış durumda. Şİmdi, tapu shaibi kişilerin tapuları iptal edildiğinde ödedikleri parayı kimden tahsil edecekler? yüklenici firma kayıp kaçak.arsa sahibine direk gidemiyorum sözleşmenin geriye etkili feshinden dolayı. burada iyi niyet niçin korunmuyor? bu adamların tek suçu güvenmek ve para ödemek mi? bu durum yüklenici firma sahipleri için nitelikli dolandırıcılık değil mi? ben kime karşı dava açaçağım arkadaşlar?
Old 19-04-2017, 17:08   #8
hissikablelvukuuu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan didem kunal
birebir aynı konuda bir davam var. yükleniciden tapu alan ve parasını ödediği içinde oturduğu halde tapusunu alamayan 3. kişilerin avukatıyım.
Arsa sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşme geriye etkili fesh edilmiş.Buna dayanılarakta arsa sahibinde tapu iptal davaları açılmış durumda. Şİmdi, tapu shaibi kişilerin tapuları iptal edildiğinde ödedikleri parayı kimden tahsil edecekler? yüklenici firma kayıp kaçak.arsa sahibine direk gidemiyorum sözleşmenin geriye etkili feshinden dolayı. burada iyi niyet niçin korunmuyor? bu adamların tek suçu güvenmek ve para ödemek mi? bu durum yüklenici firma sahipleri için nitelikli dolandırıcılık değil mi? ben kime karşı dava açaçağım arkadaşlar?

Didem Hanım, şu an aynı konuya ilişkin bir dava elime geldi ve ben de onca araştırmaya rağmen net bir fikir edinemedim. Siz ne yaptınız acaba dava açtınız mı açtınızsa dava ne şekilde ilerledi???
Old 22-04-2017, 19:22   #9
didem kunal

 
Varsayılan

O kadar karisik bir mevzu ki uzun uzun yazmak zor.Ancak, muteaahitten daire satın alan 3. Kisi ne kadar iyi niyetli de olsa tescil tek basina hak iddiasi icin maalesef yeterli olmuyor. Özetle ben şöyle yaptim;arsa sahiplerine ulastim. 5 tanesini ikna ederek tarafimiza çektik. Kalan 7 pay sahibi ile birbirlerinin karsisina cikartiyorum
Old 20-11-2017, 11:43   #10
ibrahimakkus

 
Varsayılan

Merhaba. Sorunu henüz çözmedi iseniz yardım edebilirim. (ibrahimakkus@gmail.com
Old 20-11-2017, 11:43   #11
ibrahimakkus

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hissikablelvukuuu
Didem Hanım, şu an aynı konuya ilişkin bir dava elime geldi ve ben de onca araştırmaya rağmen net bir fikir edinemedim. Siz ne yaptınız acaba dava açtınız mı açtınızsa dava ne şekilde ilerledi???


Merhaba. Sorunu henüz çözmedi iseniz yardım edebilirim. (ibrahimakkus@gmail.com
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshi İle İlgili Bir Soru. Dilge Meslektaşların Soruları 4 05-12-2014 08:54
kiralayanın sözleşmeyi devretmesi Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 5 12-05-2010 13:24
emekli olup başka şehire taşınma kira akdini erken sona erdirme nedeni midir? Deniz Karakaş Meslektaşların Soruları 2 28-04-2009 12:54
İş Akdinin Sona Ermesi durumunda Avukatın Vekalet Akdi de Kendiğinden sona erer mi? Adli Tip Meslektaşların Soruları 4 23-01-2007 21:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05048394 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.