Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi Hukuk eğitimi sonrası meslek seçimi ile Avukatlık veya Hakimlik/Savcılık Stajı ile ilgili konular

Hakimlik Sınavı

Yanıt
Old 29-07-2003, 17:36   #1
tungy

 
Soru Hakimlik Sınavı

arkadaslar,
hakimlik sınavıyla ilgili detaylı bir seyler bulamiyorum. bilgisi olan varsa bana yardimcı olabilirmi. tesekkurler
Old 01-08-2003, 13:48   #2
Sibel

 
Varsayılan

Sayın tungy,
Adalet Bakanlığının açmış olduğu son sınavın duyurusu aşağıda... Umarım bilgiler yeterli gelir...
Saygılarımla....
------------------------------------------------------------------------------------
İ L Â N

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N


1-Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 5-9 uncu
dereceli kadrolara 200 Adlî yargı hâkim adayı alınacaktır.

2- Başvurular 15 Kasım 2002 Cuma günü başlayacak, 16
Aralık 2002 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3- Adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavı, Yüksek Öğretim
Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23
Şubat 2003 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da
başlayacak ve 3 saat sürecektir.

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin
sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Test usulü yapılacak sınavın,
değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış
cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı
adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, Genel Kültür Testi
ile Alan Bilgisi Testinin ham puanları ayrı ayrı olmak üzere
ortalaması 50, standart sapması 15 olan standart puan dağılımlarına
dönüştürülecektir. Adayların genel başarıları tespit edilirken
Genel Kültür Testi standart puanı 0.20, Alan Bilgisi standart puanı
0.80 ile çarpılarak toplanacaktır. Genel değerlendirme sonunda
Ağırlık Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu
bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.

5- Başvuruda bulunacakların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 31.01.2003 tarihi itibarıyla lisans ve lisans
üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını, (doğum
tarihi 31.01.1973 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini
tamamlamış olanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak (doğum tarihi
31.01.1968 ve daha sonra olanlar),
c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir
hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri
programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı
belgesi almış bulunmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Yabancı ile evli olmamak ,
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle
ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli
olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl
hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı
şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek
gibi özürlü durumları bulunmamak,
h)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya
üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet
kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç
olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren
bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında
olmamak,
ı) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum
ve davranışta bulunmamış olmak,


6- Sınava girmek isteyenler:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim
Adaylığı Bürosu ile Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin
edecekleri matbu başvurma formu,
b) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora
diplomasının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların
düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile
değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı ülkelerde
yapmış olanların diploma asılları veya noterden onanmış örnekleri ve
denkliğinin kabul edildiğine dair belge ile Türkiye’deki hukuk
fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip
almış oldukları başarı belgesi,
c) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içeren
bir adet nüfus idaresinden veya noterden onanmış nüfus cüzdan
sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus
müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,
d) Son üç ay içerisinde çekilmiş başı ve boynu
açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık
fotoğraf,
e) ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler
Şubesindeki 375352 numaralı hesabına sınav ücreti olan 35.000.000 .
(otuzbeşmilyon) TL.nin yatırıldığını gösteren banka dekontunu,

16 Aralık 2002 Cuma günü mesai saati bitimine
kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı
Bürosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlıkta bulunacak şekilde
postalamaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nazara
alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini
yatıranlar ile başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen
veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları
ücretler iade edilmeyecektir.

7- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina
ve salonda sınava gireceklerini gösteren bir fotoğraflı sınav giriş
ve kimlik belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine
postalanacaktır. Sınav giriş belgesi eline ulaşmayan adayların
ÖSYM’ye başvurmaları gerekmektedir. Sınav giriş kartını ibraz
edemeyenler sınava alınmayacaktır.

8- Yazılı sınav, 09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı
Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 13. maddesinde
belirtilen aşağıdaki konulardan yapılacaktır.
Genel Kültür, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku-İnkılâp
Tarihi, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Hukuk
Yargılama Usulü Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Ceza
Hukuku, Ceza Yargılama Usulü Hukuku .
9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından
hazırlanan fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi, nüfus cüzdanı
veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik
belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında
kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.

10- Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece
mülâkata tâbi tutulacaklardır.

11- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri,
ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak
suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin
itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalama
tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yapmaları
gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek
10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.


12- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSYM tarafından
kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine
ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde ve her hâlde mülâkat
tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna müracaat
etmeleri gerekmektedir.

a) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun
her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya
sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde
konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi
özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir
Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,
b) Askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına veya
ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,
c) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair nüfusa
kayıtlı olduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adlî Sicil ve
İstatistik Genel Müdürlüğü’nden alınacak birer adet belge,
d) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü
bulunup bulunmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe
şeklinde bildirim,
e) Yabancı ile evli olmadığına dair damga pulu
yapıştırılmış dilekçe şeklindeki bildirim,
f) 6 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun
olacak şekilde başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,
g) Damga pulu yapıştırılmış mal bildirim belgesi.


Not: 1-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası aynı zamanda
ilgilinin aday numarası olacağından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numarasını içermeyen nüfus cüzdan sureti ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir,

2-Başvuru Formu el yazısı ile diğer bütün belgeler daktilo
ile doldurulacaktır.
D U Y U R U L U R
Old 04-09-2006, 20:57   #3
fatmaulusoy

 
Mutlu

Arkadaslar ben istanbul hukuk son sınıf öğrencisiyim. Bu seneye kadar avukatlık yapmayı düşünürken su günlerde verdiğim ani kararla savcı olmayı herseyden çok istiyorum.(Bu kararımda hakim vre savcılara yapılan son zam etkili olmadı değil ) Fakat nasıl çalışmam hangi kaynaklardan yararlanmam konusunda hiçbir fikrim yok. Ayrıca mülakatta beni çok endişelendiriyor. Bu konuda bir bilgisi, tavsiyesi olanın benimle paylasmasını rica ederim
Old 14-09-2006, 00:22   #4
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Merhabalar Fatma hanım.Bende önümüzdeki yıl sınava giriceğim.Sınav için öncelikle ders kitaplarından konuları iyi öğrenmek.Sonra soru bankaları çözmek ve en sonda çıkmış soruları çözmek gerekiyor.Ders kitabı olarak Ankara hukukun kitapları yararlı oluyor.Çünkü sınavda onlardan soruyorlar.Soru bankası olarak birkaç kitap önerebilirim:
1-themis
2-yargı yayınlarının soru kitapları
3-savaş yayınevinin altınserisi
4-murat yayınları.
Bu kitapları sınavı kazananlardan öğrendim.Umarım faydalı olur.Saygılar....
Old 03-02-2007, 14:55   #5
ömer polat

 
Varsayılan

merhaba arkadaşlar marmara hukuku bitirmek üzereyim ve hakimlik sınavlarına girmeyi düşünüyorum. bildiğim kadarıyla ankara öğrencileri daha başarılı. açığı kapatmak için ankara hocalarının kitaplarını mı okumak gerek yoksa çok test mi çözmeliyim? bu sınavlarda başarı göstermiş olan arkadaşlardan pratik tavsiyeler bekliyorum. birde 2007.deki sınav tarihleri açıklandımı acaba ben bi duyuruya rastlamadım da! bütün arkadaşlara başarılar...
Old 11-02-2007, 23:56   #6
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşım.2007 hakimlik sınavı tarihleri henüz açıklanmadı.2007 Nisan ayında sınavın ne zaman yapılacağı kararlaştırılacak.Sanırım sınav 2008'e ertelenecek.Ben 2007 için sınav beklemiyorum...
Old 12-02-2007, 02:53   #7
av.sgenc

 
Varsayılan

Sayın Pınar Yılmaz;
Geçmiş 2006nın 9. ayında yazmış olduğunuz kaynaklara(4 nolu mesaj) çok güzel çalışmıştım. Ama olan oldu.Sınav ertelendi. Psikolojiler bozuldu. Ama ben sınavın 2008'e kalacağını pek bir ihtimal dahilinde göremiyorum. Çünkü Bölge Adliye Mahkemeleri kuruluyor ve acil olmak üzere yaklaşık 1500 hakim-savcı açığı var.Şu anda sadece yaklaşık 320 hakim-savcı stajyeri staj görmekte. Bu sene içinde mutlaka sınav olması gerekiyor. En azından bir sınav.
Saygılarımla...
Old 12-02-2007, 17:22   #8
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Teşekkür ederim, beğenmenize sevindim.Ama sınav konusunda sizinle aynı fikirde değilim ne yazıkki.Anayasa Mahkemesi kararına göre sınavın ne zaman yapılacağı nisan aynıda tartışılacak.Sonra tarih belirlenecek,sonra sorular hazırlanıcak derken 2008'i bulacak.Ayrıca İstinaf mahkemelerinin kurulmasına ilişkin tasarınında erteleneceği söyleniyor.Zaten bu yüzden hakimlik sınavını ihmal ediyorlar.Ama bende son sınıfta olduğum için temennim sınavın bu yıl olması...
Old 12-02-2007, 17:36   #9
av.sgenc

 
Varsayılan

Alıntı:
Anayasa Mahkemesi kararına göre sınavın ne zaman yapılacağı nisan aynıda tartışılacak
Yani bu konuda Anayasa Mahkemesi mi karar vermiş nisan ayında sınav tarihi tartışılacak diye? Yoksa Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre Adalet Bakanlığı mı tartışacak bu konuyu? Öncelikle Danıştayın nihai kararını beklemek gerekir. Bence bu dava hakkında Danıştay'ın vereceği kararla birlikte Adalet Bakanlığı her zaman sınav yapabilir.. Buna bir engel yok ve ben yine bu sınavın 2007 yılı içinde olacağını düşünüyorum. Düşünmekten öte bu sınavı yapmak zorundalar diyorum...
Saygılarımla
Old 12-02-2007, 18:26   #10
ocean__005

 
Soru

Sayın arkadaşlar, ben İ.Ü.H.F 3cü sınıf öğrencisiyim. Sizlere sorum şu olacak; bildiğim kadarıyla adli yargı ve idari yargı hâkimliği olmak üzere 2 çeşit sınav yapılıyor. Adli hâkimlik sınavını kazandıktan sonra hâkimlik stajının genel mahkemelerde yapılıp-yapılmadığını, iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri gibi ihtisas mahkemelerine geçişin ne şekilde olacağını merak ediyorum. Ayrıca hâkimlik stajının süresi konusunda da hiçbir fikrim yok. Aydınlatırsanız sevinirim
Old 12-02-2007, 18:45   #11
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Hakimlik stajının süresi 1 yıl,ancak diğer sorunun cevabını bende bilmiyorum maalesef..
Old 12-02-2007, 18:56   #12
av.sgenc

 
Varsayılan

Staj Mahkemelerinin Tespiti

Madde 8 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/4.mad)

Adayların stajlarını yapacakları staj mahkemeleri iki yılda bir olmak üzere Ocak ayının üçüncü haftasında asil ve yedek üyelerin katılacağı toplantıda, işlerin dağıtımı ve iş durumu göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Belirlenen staj mahkemelerinde hangi sıra ve ne kadar süreyle staj yaptırılacağına komisyonlarca karar verilir.

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları;

a) Genel stajda, ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza, asliye hukuk, sulh hukuk ve icra mahkemelerinde,

b) Görev stajında;

1) Hâkimliğe atanacaklar, üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mahkemeler yanında, adalet komisyonlarınca belirlenen diğer ihtisas mahkemelerinde,

2) Cumhuriyet savcılığına atanacaklar, ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza mahkemelerinin yanında, adalet komisyonlarınca belirlenen ve ceza yargılaması yapan diğer ihtisas mahkemelerinde

görevlendirilirler.
Old 28-02-2007, 14:49   #14
bilge özmen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ocean__005
Sayın arkadaşlar, ben İ.Ü.H.F 3cü sınıf öğrencisiyim. Sizlere sorum şu olacak; bildiğim kadarıyla adli yargı ve idari yargı hâkimliği olmak üzere 2 çeşit sınav yapılıyor. Adli hâkimlik sınavını kazandıktan sonra hâkimlik stajının genel mahkemelerde yapılıp-yapılmadığını, iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri gibi ihtisas mahkemelerine geçişin ne şekilde olacağını merak ediyorum. Ayrıca hâkimlik stajının süresi konusunda da hiçbir fikrim yok. Aydınlatırsanız sevinirim
sayın ocean,
hakimlik stajının süresi 2 yıl. iki yıl boyunca mahkemelerde geçireceksin. geçişlerde kolay oluyor. adalet komisyonları sana yardımcı oluyor. büyğklerden tavsiyelere göre küçük şehirlerde staj yapmak daha iyi oluyor, çünkü daha çok şey öğreniyorsun.
Old 28-02-2007, 19:53   #15
av.sgenc

 
Varsayılan

Staj süresi daha önce 2 yıl idi ancak şu anda uygulanan staj süresinin 1 yıl olduğunu sanıyorum.
Saygılarımla
Old 28-02-2007, 21:58   #16
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Staj süresi daha önce 2 yıl idi ancak şu anda uygulanan staj süresinin 1 yıl olduğunu sanıyorum.
Saygılarımla
Evet Daha önce 11 numaralı mesajda belirttiğim gibi hakimlik ve avukatlık stajının süresi bir yıl.
Old 02-03-2007, 11:24   #17
bilge özmen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sgenc
Sayın Pınar Yılmaz;
Geçmiş 2006nın 9. ayında yazmış olduğunuz kaynaklara(4 nolu mesaj) çok güzel çalışmıştım. Ama olan oldu.Sınav ertelendi. Psikolojiler bozuldu. Ama ben sınavın 2008'e kalacağını pek bir ihtimal dahilinde göremiyorum. Çünkü Bölge Adliye Mahkemeleri kuruluyor ve acil olmak üzere yaklaşık 1500 hakim-savcı açığı var.Şu anda sadece yaklaşık 320 hakim-savcı stajyeri staj görmekte. Bu sene içinde mutlaka sınav olması gerekiyor. En azından bir sınav.
Saygılarımla...
hakimlik stajının iki yıl olduğunu biliyordum. Sizin mesajdan sonra arkadaşlarlada konuştuk, onlar da stajın bir yıla indirildiğini söyledi. teşekkür ederim.
Old 10-03-2007, 16:11   #18
serkandeu

 
Varsayılan Sınav tarihi duyuruldu.

Adalet Bakanlığı' nın resmi internet sitesinden.
ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI HAKKINDA DUYURU


ÖSYM tarafından 25.11.2006 tarihinde yapılacağı duyurulan adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavı ve bu sınavın dayanağı olan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülâkat ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin iptali istemiyle Yargıçlar ve Savcılar Birliği adlı dernek tarafından açılan davada, Danıştay 12 nci Dairesi’nce yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden anılan kararın uygulanmasını teminen, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavının belirtilen tarihte yapılamayacağı 20 Kasım 2006 tarihinde internet sitemizden ilgililere duyurulmuştur.
Danıştay 12 nci Dairesinin kararına karşı Bakanlığımızca yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemiyle Danıştay İdarî Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiştir. Kurulun 2006/1332 İtiraz Nolu Kararıyla; itirazın kabulü ile Adalet Bakanlığının 2802 sayılı Kanunda belirtilen hâkim ve savcı adaylarının alımına ilişkin yazılı yarışma sınavı ile mülâkatı yapma ve bu konulara ilişkin hususları düzenleme yetkisinin olduğu, ancak bu yetkinin Anayasanın 2, 138, 139, 140 ve 159 uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvuruda bulunulduğu belirtilerek, 500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alımına yönelik olarak 25.11.2006 tarihinde yapılması öngörülen yazılı sınav ile mülâkatının ve bunların dayanağı olan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin, Anayasa Mahkemesince bir karar verilinceye kadar veya Anayasa Mahkemesince beş ay içinde karar verilmemesi halinde bu süre sonunda dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak İdarî Dava Daireleri Kurulunca yeniden bir karar verilmek üzere yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi 07.02.2007 tarihli, 2006/162 Esas, 2007/15 sayılı Kararıyla, dava konusu yasal düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine hükmetmiştir. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 15.02.2007 tarihinde dosyanın Danıştay 12 nci Dairesine gönderilmesi yönünde karar ittihaz etmiştir.
Danıştay 12 nci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırılması, İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen yürütmenin durdurulması kararının ise Anayasa Mahkemesince davanın sonuçlandırılması sebebiyle ortadan kalkması dikkate alınarak adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavının ÖSYM ile yapılan protokol gereği 24.03.2007 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu itibarla;
1) ÖSYM tarafından 25.11.2006 tarihinde yapılacağı belirtilen 500 adlî yargı hâkim ve savcı adayının alınmasına ilişkin yazılı sınav 24 Mart 2007 Cumartesi günü saat 09.30’da Ankara’da yapılacak olup, 13 Ağustos 2006 tarihli Hürriyet Gazetesinde ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan ilanın (Ek:1) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart 2007 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecektir.”
2) ÖSYM tarafından 25.11.2006 tarihinde yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen yazılı sınav için gönderilen Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi geçerliliğini yitirdiğinden, başvuruları daha önce kabul edilen her aday için, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ÖSYM tarafından yeniden hazırlanarak “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Başvuru Formunda” belirttikleri adreslerine postalanacaktır. Sınava girebilmek için adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz etmesi gerektiğinden, belgesi kendisine ulaşmayan aday sınav tarihinden önce ÖSYM’ye başvurduğu takdirde yenisi verilecektir.
3) Söz konusu sınavla ilgili olarak 13 Ağustos 2006 tarihinde Hürriyet gazetesinde ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan ilânın 2 ve 6 ncı maddeleri hariç olmak üzere 3 üncü maddesi yukarıda düzenlendiği şekilde, diğer maddeler ise aynen uygulanacaktır. (Ek:2)
Yapılacak sınav, ertelenen sınav olduğundan yeni başvuru kabul edilmeyecektir.
İlgililere önemle duyurulur.
Old 11-03-2007, 13:12   #19
Canavar Avukat

 
Varsayılan

2007 yilinda alim olacak mi 2007 icin basvurular yeni basvuru alinacak mi duyum alan bilen dedikodu duyan vs var midir ? bu yapilacak sinav 2006 itibariyle basvuranlar icin, bana 2007 lazim
Old 12-03-2007, 19:15   #20
faruksa

 
Varsayılan

3000 küsür olması lazım,yeni başvuru alınmayacak
Old 12-03-2007, 19:25   #21
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan faruksa
3000 küsür olması lazım,yeni başvuru alınmayacak

nasil yani 2007'de hakim adayi alinmayacak mi ?
2008'e mi sarkacak ?
Old 13-03-2007, 12:38   #22
rana yıldız

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Batur77
2007 yilinda alim olacak mi 2007 icin basvurular yeni basvuru alinacak mi duyum alan bilen dedikodu duyan vs var midir ?
hala hakim açığı var ve yeni başvuru yapılacağına kuvvetle inanıyorum.
Old 14-03-2007, 16:39   #23
faruksa

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan rana yıldız
nasıl bu kadar eminsin arkadaşım.bu kadar net nerden öğrendiniz..lütfen emin olmadığınız şeylere kanaatimdir diye belirtin.
Sayın Yıldız bu sınav ertelenen bir sınav bu nedenle sınav koşulları başvuru sayısı v.saire koşullar değişmeyecek.Yeni başvuru alınmayacağı bu sınavın yeni bir sınav olmadığından çıkarılabilecek bir durumdur.Yoksa benim kanaatim olup olmaması önemli değildir.Sınava giremeyecek arkadaşlarımızın üzüntüsünü anlıyorum ve saygı duyuyorum.
Ortada bir yanlış anlaşılma var.yeni bir sınavın yapılacağını bende duydum.Fakat ne zaman bunu bilmek zor sizlere kolaylıklar ve başarılar dilerim.
Old 14-03-2007, 16:46   #24
faruksa

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Batur77
nasil yani 2007'de hakim adayi alinmayacak mi ?
2008'e mi sarkacak ?
Kusuruma bakmayın yazdığım mesaj eksik olduğundan yanlış anlaşılmış.24 marttaki sınavda yeni başvuru alınmayacak.Fakat bu sınavdan sonra yeni bir sınav açılacağı benimde duyduğum ama net bilgimin olmadığımı bir durumdur.saygılarımla
Old 15-03-2007, 10:13   #25
rana yıldız

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan faruksa
Ortada bir yanlış anlaşılma var.yeni bir sınavın yapılacağını bende duydum.Fakat ne zaman bunu bilmek zor sizlere kolaylıklar ve başarılar dilerim.
tamam bizde şimdi sizi anladık teşekkürler.ben yeni sınavın yapılacağını söz konusu ihtiyaçtan biliyorum.sanırım 4000 kişilik bir kadro açığı vardı.2500 kişi alındı,bu sınavla da 3000 kişi alınmış olacak.ama hala açık var. ve sınav olur.ama dilerim arayı çok açmazlar.işte en çok istediğimiz bu.haziran,temmuz da sınav olsa ne iyi olur. çünkü 2007 sınavı önceki sınav tarihlerine göre gecikmiş bir sınav.
Old 15-03-2007, 14:41   #26
şirin

 
Soru

arkadaşlar ,hakimlik sınavı için tarih konularına hangi kaynaktan çalışabilirim.bir iki öss kitabına baktım ama çok yetersiz.çogu sornun cevabını kitaplarda bile bulamıyorum.bildğiniz iyi konu ve soru kitabı varsa lütfen yazarmısınız..ve coğrafya .cevaplarınızı bekliyorum. iyi çalşmalar.
Old 15-03-2007, 19:42   #27
rana yıldız

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan şirin
arkadaşlar ,hakimlik sınavı için tarih konularına hangi kaynaktan çalışabilirim.bir iki öss kitabına baktım ama çok yetersiz.çogu sornun cevabını kitaplarda bile bulamıyorum.bildğiniz iyi konu ve soru kitabı varsa lütfen yazarmısınız..ve coğrafya ..
şirin kpss güvender bu konuda yeterli.ama inkılap tarihi için murat ilkumut kaynaklarına da bakın.başarılar!
Old 17-03-2007, 14:22   #28
haci

 
Varsayılan

Arkadaşlar ben ktü işletme 2.sınıf öğrencisiyim biliyorum benim için çok zor olacak ama ben yapacağıma inanıyorum. bende idari hakimlik sınavına girmeyi istiyorum ama bunun için nerden nasıl çalışacağımı daha tam olarak bilmiyorum. zor olacağını bildiğim için sınava şimdiden hazırlanmayı düşünüyorum. ilerki dönemlerde acaba iibf lilerin girmelerini engelleyeceklermi böyle bir duyumda aldım.. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum
Old 18-03-2007, 00:48   #29
tan_tunali

 
Varsayılan

Hakimlik sınavında inkilap tarihi ve genel kültür alanında 60 soru soruluyor(Adli hakimlikte böyle idariden emin değilim). Adliyi kazandım ordan biliyorum. Ben hukuk konuları dışındakilere konu olarak çalışmadım. Testleri bulup çözdüm. KPSS genel kültür testleri mesala bu şekilde yapılan bir çalışmada yeterle oldu arkadaşlar. 15 Türkçe, 1o kadar Coğrafya, 15 Tarih(İnkilap Tarihi dahil) soru vardı ama kalan 20 sorunun alanını hatırlamıyorum. Önemli olan hukuk testleri.Başarılar arkadaşlar...
Old 18-03-2007, 13:29   #30
haci

 
Varsayılan

sayın tan_tunali bilgilendirmeniz için tşkrler önereceğiniz kaynak varmı???
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hakimlik sınavı mervemge Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 4 11-10-2008 12:05
Hakimlik Sınavı Sıla Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 4 12-01-2008 14:35
Adli Hakimlik Sınavı/İdari Hakimlik Mülakatı Ertelendi!! Av. Bülent Sabri Akpunar Hukuk Haberleri 12 03-03-2007 12:47
Adli Hakimlik Sınavı Av.MuratOzan Hukuk Haberleri 0 24-08-2006 21:09
Hakimlik Sınavı MEDET Hukuk Soruları Arşivi 2 27-02-2002 20:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08379102 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.