Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hemşirenin Başka ilçeye geçici olarak görevlendirilmesi

Yanıt
Old 12-01-2008, 13:19   #1
cesur_yürek

 
Önemli Hemşirenin Başka ilçeye geçici olarak görevlendirilmesi

Devlet hastanesinde çalışan bir hemşire bulunduğu ilin ilçesine geçici görevlendirilmeyle gönderiliyor ; Fakat bu geçici görevlendirilme yazısında herhangibir süre yok.Sözlü olarak bu sürenin 3 ay olduğu ve kursa gönderilen diğer sağlık memurlarının ilçede göreve başlaması durumunda ; Geçici görevlendirilmeyle ilçeye giden hemşirenin eski yerine döneceği kendisine söyleniyor.Kursa gönderilen sağlık memurları ilçeye döndüğü halde ve hemşirenin 3 aylık süresi bittiği halde hala hemşire eski yerine iade edilmiyor.Soru şu : GEçici görevlendirilmelerde yazılarında süre bulunması gerekmiyor mu ? Hemşirenin eski yerine gönderilmesi için neler yapılabilir? Bu konuda yorum yapacak olan meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar.
Old 12-01-2008, 14:57   #2
Av. Nurten Kozan

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
Devlet memurlarında geçici yer değişiklikleri, gerekçeli ve süreli olmalıdır. Ancak ili içi atama kararnameleriyle sürekli görev yeri değişikliği de yapılabilir.Bu durumda bence, ilgili hemşire, idareden geçici atama kararının gerekçesinin ortadan kalkmış olması nedeniyle eski yerine iadesini yazılı olarak talep etmeli, talep üzerine işlem yapılmazsa bu sefer idare mahkemesine dava açmalıdır.
Kolaylıklar dilerim..
Old 13-01-2008, 03:43   #3
cesur_yürek

 
Varsayılan

Peki , dava açma süresi geçici görevlendirilme yazısını tebliğ aldığı günden itibaren 60 gün içerisinde değil mi ?
Somut olaya bakarsak bu süre geçirilmiş.İptal davalarında süre geçtikten sonra idari makama başvurma durumu var mı sizin ifade ettiğiniz gibi ? Saygılarımla ..
Old 13-01-2008, 13:46   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın cesuryürek

Geçici görevlendirme yapmak idarenin hakkıdır ancak bu görevlendirmeyi mevzuata uygun yapmalıdır. Bu nedenle geçici görevlendirmenin yapılması hakkında dava açmak yerine, geçici görevlendirmenin mevzuata uymadığı hususta dava açmak gerekir.

Bu durumda geçici görevlendirme tarihine önem vermemek, mevzuata aykırı durumun ortaya çıktığı tarihe göre (veya bu durumun sürdüğü tarihe göre) dava açma süresini belirlemek uygun olur.

Memurun isteği dışındaki geçici görevlendirmelerin bir yıl içinde iki ayı geçmemesi gerekir. Şimdi sizin müvekkilinizin görevlendirmesi iki ayı geçtiğine göre, geçici görevlendirmenin iki aydan fazla sürmesi nedeniyle dava açmanız halinde dava açma süresi geçmemiş olacaktır.

Aşağıda sunulan 2.6.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesinin 1.maddesi gereğince ‘’geçici görevlendirmelerinin, bir yılda toplam 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir.’’ hükmü işinize yarar sanıyorum.

SaygılarımlaGenelge

Başbakanlıktan:
Konu: Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler.


GENELGE

2005/14
Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında 2004 yılı Toplu Görüşmeleri, 15-30 Eylül 2004 tarihleri arasında yapılmış bulunmaktadır. Toplu Görüşme sürecinde, personel mevzuatına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak konfederasyon temsilcilerince iletilen talepler hakkında konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulunu temsilen eşit sayıda üyenin katılımı ile oluşturulan Komisyonca hazırlanan ve üzerinde mutabık kalınan hususlar çerçevesinde aşağıdaki konularda ka­mu kurum ve kuruluşlarının azami dikkati göstermeleri gerekmektedir.
1 - Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerinin, bir yılda toplam 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir.
Old 13-01-2008, 16:01   #5
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın Av.Armağan Konyalı ,Öncelikle uygulamadaki önemi yadsınamaz olan bu konuya katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim.Zira güçlü idare karşısında zayıf bireyin bulunması ve idarenin zaman zaman ülkemizdeki keyfi davranışları da gözönünde bulundurulduğunda konunun tartışılması önem arz etmektedir. Geçici görevlendirilmelerin süresinin belirli olması gerekir Oysa Bahsettiğim yazıda herehangi bir süre yok.Geçici görev yolluğu verilmesi gerekir.Oysa verilmemiş.Sizin sunduğunuz genelgede 2 ay denilmiş Yine somut olaya baktığımız zaman 3 ay olmuş ve hala eski yere iade yapılmamış.Soru şu : Biz dava açmadan önce idareye başvurup iadesini isteyelim mi ? Yoksa doğrudan dava mı açalım ? Ayrıca memurların alınan savunmalarıyla ilgili bir soru sormak istiyorum .Bildiğim kadarıyla devlet memurları kanuna göre savunma alınıyor.peki soruşturmayı yapacak olan amir kimdir ? hemşirenin soruşturmasını kaymakamlık yüretebilir mi ? Bu konuda özel kanun var mı ?. Bildiğim kadarıyla Kaymakam en üst disiplin amiridir fakat bir hemşirenin soruşturmasını kendi kurumunun amiri yürütmesi gerekmiyor mu ? Daha açık ifadeyle somut olaydaki disiplin amiri kim olmalıdır ? . İyi çalışmalar. Saygılarımla...
Old 13-01-2008, 17:16   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın cesuryürek

Genelgenin ilgili maddesini bir kez de diğer açıdan koyulaştırarak gönderiyorum:

'' 1 - Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerinin, bir yılda toplam 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir.''

Eğer bir soruşturma varsa iki aylık süre sınırlaması olmayacaktır.

Soruşturmayı Kaymakam yapıyorsa C.Savcılığı tarafından açılacak soruşturma nedeniyle izin istenmesi söz konusudur. TCK kapsamında suç söz konusudur.

Olayı yazarsanız belki daha ayrıntılı yanıtlamamız mümkün olur.

Saygılarımla
Old 14-01-2008, 01:23   #7
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın Av.Armağan Konyalı ,

Soruşturma nedeniyle geçici görevlendirilmenin süresinin geçmesi durumu söz konusu değil.Zira süre bittikten sonra hemşirenin savunması isteniyor ; Fakat söylenen soruşturmayı kaymakamın yürüteceği.İşin açıkçası belki de idare tarafından hemşirenin bu hususta yanlış bilgilendirilmesi durumuda söz konusu olabilir.C.Savcılığı tarafından soruşturma izni alınması durumu söz konusu olsaydı bu durum kendisine iletilirdi diye düşünüyorum.Gayet tabii Savcılığın memurun ifadesine başvurmasını kastetmiyorum
Alıntı:

.( 4483 sayılı kanun
Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler
Madde 4 - Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.
Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.)
olay şu şekilde gelişiyor : hemşire hasta olması nedeniyle rapor alıyor yalnız sevki bulnuduğu ildeki kurumundan alıyor ve geçici görevlendirildiği kurum sevkin kendisinden alınması gerektiğini iddia ediyor.Savunmasının alınmasının sebebi bu.Ben bu eylemin TCK daki herhangibir suç tipine girdiğini sanmıyorum.Yani eğer yukarda sizin ifade ettiğiniz gibi bir durum mevzubahis değilse ; Soruşturma amiri neden kaymakam ? Şu şekilde olabilir 1 ) hemşire yanlış bilgilendirilmiştir Zira bana göre bu soruşturmayı yapacak olan bu durumda kurumun başhekimi olmalı diye düşünüyorum. Daha başka bir ifadeyle C.savcılığının soruşturma izni istemediği bir durum ise disiplin amiri kim olmalıdır ?

Saygılarımla
Old 14-01-2008, 08:59   #8
Av. Nurten Kozan

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;
Disiplin soruşturmaları ve ceza soruşturmaları birbirinden ayrıdır. Memurun eylemi 657 sayılı DMK. da belirlenen disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerden birine uyuyorsa, yasada belirli süreler içerisinde disiplin soruşturmasının açılması ve sonuçlandırılması gerekir. Açıkladığınız olaya göre soruşturma nedenini "izinsiz görev yerinden ayrılma" olarak nitelendirilmiş olabileceğini tahmin ediyorum.Devlet memurları, görev yerlerinden (il hudutlarını)ancak mülki amirin izniyle ayrılabilirler. Olayda, hemşirenin görev yerinden izinsiz ayrılıp, başka bir yerde hastalanması ve buradan rapor alması söz konusu sanırım. Disiplin soruşturması, eylemin ve verilebilecek cezanın niteliğine göre belirlenir.(Disiplin amiri, disiplin kurulları veya valinin mi yetkili olduğu) Anlattığınız olay da,disiplin amiri tarafından soruşturma yapılıp, ceza verilebilir. Bu duruma göre bu soruşturmaya hemşirenin 1.derece sicil amiri yani hastahane Başhekimi yapmalıdır. Kaymakamın kendiliğinden soruşturma yapma yetkisi yoktur. Kaymakamın direk sicil amirliği niteliğide yoktur.
Olay yönünden de bir açıklamaya yapayım istedim. Eğer hemşire görev yaptığı ilde hasta sevk kağıdı alıp, rapor almışsa yani izinsiz il dışına çıkma yoksa, ortada disiplin soruşturmasını gerektiren bir eylemde yok demektir.
Kolaylıklar dilerim...
Old 14-01-2008, 11:47   #9
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın Av.Nurten Kozan öncelikle ilginize teşekkür ederim.Tahmin ettiğimiz gibi olay disiplin soruşturması ve verilen disiplin cezası uyarı cezası.Soruşturmayı yürüten de yine tahmin ettiğimiz gibi kurum başhekimi.Saygılarımla..
Old 14-01-2008, 20:40   #10
halit pamuk

 
Varsayılan

Sayın Cesur Yürek,

Sayın Kozan'a katılıyorum, ek olarak

Danıştay'ın süreklilik kazanan içtihatlarına göre, Geçici görevlendirmenin belli süreli olmalı ve bir hizmetin geçiçi olarak yürütülmesi amaçlanmalıdır.

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bi kamu kurumunun, görev alanı içinde yer alan bir hizmeti yürütmek amacı ile, o hizmetle ilgili konuda uzmanlaşmış kamu görevlilerini, kadroları üzerinde kalmak üzere belli bir süre ile görevlendirmesi mümkün bulunmakta olup, geçici görevlendirmenin ilgilinin kadro görevinden fiilen uzaklaştırması niteliğinde olmaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle geçici görevlendirmenin belli süreli ve bir hizmetin geçici olarak yürütülmesi amacına yönelik olması gerekirken, uygulamada davacıda olduğu gibi sürekli bir nitelik kazandığı ve geçici görevlendirme ile hedeflenen amacın dışına çıkıldığı görülmektedir" (5. DAİRE E. 1996/2070 K. 1997/419 T. 26.2.1997)

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 19.11.2003 gün ve E:2003/402, K:2003/1668 sayılı kararınında belittiği üzere "belli bir süreyle sınırlı olmaksızın naklen atama işlemi etkisi yaratacak şekilde yapılan geçici görevlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle iptal kararı
Danıştay ca da onanmıştır.

Yani bahsettiğiniz şekilde yapılan idari işlem hukuka aykırıdır. Bu durumda İYUK.m. 10 kapsamında İdareye başvurularak idarenin yeniden işlem tesis ederek, asıl görev yaptığı yere atamasının yapılması için başvurulur. Başvurunun reddi halinde, red işleminin iptali amaçlı idare mahkemesinde dava açılabilir, diye düşünüyorum.
Old 15-01-2008, 01:22   #11
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın adnan koray eklemiş olduğunuz yüksek mahkeme kararları geçici görevlendirilme durumunu açık bir şekilde izah etmiş.İlgili yönetmelik ,genelge ve sizin de eklemiş olduğunuz kararlardan anlaşıldığı üzere somut olaydaki idarenin işlemi açık açık hukuka aykırıdır.Bu kadar açık hukuka aykırı işleme tanık olunca ve bu işlemler nedeniyle mağdur insanları görünce hele ki bazen bu tür hukuka aykırı işlemler nedeniyle sevdiğimiz insanlardan ayrı kalma korkusu yaşadıkça bir nevi dolaylı mağdur durumuna düşünce bu tür somut olaylar hiç olmasa da biz uğraşmasak demek geliyor içimden.Katkınız için Teşekkürler.Saygılarımla..
Old 22-01-2008, 19:05   #12
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım , geçici görevlendirilmeyle ilgili yüksek mahkeme kararlarını ekleyip katkıda bulunursanız memnun olurum.Şimdiden teşekkürler.

Sygılarımla..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
istanbul barosuna kayıtlıyken başka bir şehirde sigortalı olarak çalışabilirmiyim? yyyasemin Meslektaşların Soruları 6 28-04-2008 12:04
kayıtlı olduğumuz baronun dışında başka bir ilde maaşlı olarak çalışma konusunda av.aysil Meslektaşların Soruları 4 30-04-2007 21:24
geçici işçinin çalıştığı kurumdan başka ile tayini - yetkili mahkeme bsdbsdbsd97 Meslektaşların Soruları 1 15-02-2007 14:02
Sadece Benim Memleketim Bir Başka Değil, Başka Memleketlerde Bir Başka Gemici Hukuk Sohbetleri 2 01-06-2004 09:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05961490 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.