Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hasta Hakları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Yanıt
Old 11-01-2011, 23:24   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Hasta Hakları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmak üzere bir taslak hazırlamış, görüş bekliyorlarmış. Hasta Hakları Çalışma Grubu olarak tartışarak görüş oluşturabiliriz diye düşündüm. Ne dersiniz?

Sağlık Bakanlığı’ndan


HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1- 01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Tanımlar başlığını taşıyan 4 üncü maddesinin (d) bendi değiştirilmiş, (f), (g), (ğ), (h), (ı) bendleri eklenmiştir.

“MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
d) Sağlık kurum ve kuruluşu: Sağlık hizmeti verilen resmi veya özel bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmeti verilen bütün yerleri,
f) Yeterlik: Hastanın, yaş, akıl gücü gibi somut belirleyicileri ile algılama ve bilişsel işlevlerin sağlamlığını, önerilen tedavide karşılaşabileceği ya da reddettiğinde doğabilecek sonuçları, makul bir şekilde, anlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olduğunu,
g) Tıbbi Müdahale: Hastaya yapılan her türlü müdahaleyi,
ğ) Bilgilendirilmiş onay: Yapılması planlanan ve önerilen her türlü tıbbi müdahale ve/veya girişimsel tanı ve tedavi öncesinde sağlık çalışanının kapsamlı olarak yaptığı bilgilendirmenin, hasta tarafından yeterince anladığına dayanarak; hastanın, hiçbir baskı altında kalmadan serbest iradesiyle önerilen tıbbi uygulamayı bilinçli ve gönüllü olarak kabul etmesini,
h) Hasta Sorumlulukları: Genel olarak hastanın bir sağlık kurum ve kuruluşuna ya da tababet icra edilen herhangi bir yere başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükleri,
ı) Hasta Hakları Uygulaması: Sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan herkesin hasta haklarına uygun olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi, hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesi, hasta hakları uygulamalarının usul ve esaslarını belirleyerek adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile etik değerlere uygun sağlık hizmeti sunumunu,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Beşinci Bölüm başlığı ile beraber 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 inci maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“BEŞİNCİ BÖLÜM-Tıbbi Müdahale Öncesi Bilgi Verilmesi ve Onayın Alınması

Bilginin İçeriği, Bilgilendirmenin Usul ve Esasları

MADDE 24- Hastayı bilgilendirmek için verilecek bilgi;
a) Hastalığın olası sebeplerini,
b) Tanı için yapılacak gerekli girişimler kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı, ne kadar süreceği, hastanın neler hissedeceği, işleme bağlı çıkabilecek komplikasyonlar, alternatif işlemler ve maliyetinin ne kadar olduğunu,
c) Tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskleri ile hastanın sağlığı üzerindeki olası etkilerini,
ç) Tedavinin şekli, süresi, olası komplikasyonlarını,
d) Tedaviyi kabul veya reddetme durumlarında ortaya çıkabilecek fayda ve risklerini,
e) Hastalığın nasıl seyredebileceğini,
f) Kullanılacak ilaçların özellikleri, süresi, kullanım şekli, yan etkileri ve ilaçların etkileşimlerini,
g) Tedavi sonrası sağlığı için istenilen yaşam tarzı ve evde bakım şeklini,
ğ) Gerektiğinde yeniden aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşacağını içerir.

Bilgilendirmenin Usul ve Esasları
a) Bilgi, hastanın anlayabileceği şekilde, sosyal ve kültürel düzeyine uygun, tıbbi terimler kullanılmadan, mümkün olduğunca sadeleştirilerek, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın ruhi durumuna uygun ve gerektiğinde soru sormasını teşvik edecek tarzda nazik bir ifade ile verilir.
b) Hasta, sağlık durumu konusunda sözlü olarak, tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilir. Tıbbi müdahaleyi başka bir sağlık çalışanı yapacaksa -bu durumu da içeren- hususlar bilgilendirilmiş onay formuna yazılır ve şahitle birlikte imza altına alınır. Hastanın talep etmesi halinde, bizzat tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmesi ve soruların cevaplandırılması sağlanır.
c) Hasta, yapılacak tıbbi müdahale hakkında bilgilendirilerek, varsa kendisine tanınan müdahale seçenekleri arasından seçim yapabilmesine imkân tanınır.
ç) Hastaya anlatılanları anlayıp anlamadığı sorularak, kendi ifadesiyle tekrar ettirilir ve anlaşılmayan hususlar tekrar anlatılır.
d) Sağlık durumu ile ilgili gereken bilgi bizzat hasta tarafından istenebilir. Hastanın, küçük, ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı olması halinde yakını veya kanuni temsilcisi tarafından bilgi istenir.
e) Hasta, sağlık durumu hakkında bilgi almak ve tıbbi müdahaleye Onay göstermek üzere bir başkasına da yetki verebilir. Verilen yetkinin belgelendirilmesi gereklidir.
f) Hasta, tedavisi ile ilgilenen hekim dışında bir başka hekimden de sağlık durumu hakkında ikinci bir görüş talep edebilir.
g) Sağlık çalışanı, hastayı bilgilendirirken uygun ortamı sağlar ve hastanın mahremiyetine riayet eder.

Bilgilendirilmiş Onay Formu
MADDE 25- Bu amaçla hazırlanacak bilgilendirilmiş onay formu;
a) Sağlık kurum ve kuruluşunca Bilgilendirilmiş Onay Formu formatına uygun olarak hastaya yönelik yapılan her bir tıbbi müdahale için ayrı olarak hazırlanır. Yapılacak tıbbi müdahale ile ilgili formda yer alan bilgiler; yazılı ve sözlü olarak 24 üncü ve 25 inci maddeye göre hastaya aktarılıp bilgilendirilerek anlaması sağlanır, kabul veya ret yönündeki onayı alınır. Bu form iki nüsha doldurulur. Formun bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri hasta veya yakınına verilir. İlgili formda mutlaka sağlık çalışanının ve şahidin imzası bulunur.
b) Bilgilendirilmiş Onay Formaları, sağlık kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarında yayınlanır. Formların hazırlanmasından ilgili uzmanlar ve müdahaleyi yapacak personeller hastane idaresi ile birlikte sorumludur.

Bilgilendirilmeyi İstememe, Acil Durumlar ve Tedavi Sonrası İle İlgili Bilgi Verilmesi

MADDE 26- İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir. Hastanın bilgilendirmeyi istemediğini belirtmesi durumunda bu kararın sınırı; kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesi olarak saptanabilir. Bu karar yazılı olarak kayda alınmalıdır. Hasta bilgi verilmesini istememe hakkındaki talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.
Acil durumdaki hastaya, bilgilendirme nedeniyle yaşanacak zaman kaybı zararlı sonuçlara neden olacak ise bilgilendirme yapılmaz. Ancak bu takdirde de, tıbbi müdahale sonrasında hastanın en yakını bilgilendirilir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavisi tamamlanan hastaya, tedavi planı (genel sağlık durumu, ilaçları, ne zaman ve hangi aralıklarla kontrole geleceği, diyet ve sonrasında neler yapması gerektiği) hekim tarafından iki nüsha halinde hazırlanır. Bir nüshası hastaya verilir. Diğer nüshası dosyaya kaldırılır.

Tıbbi Müdahalede Hastanın Onayı
MADDE 27- Hastanın bilgilendirilmiş onayı; bilinçli ve yazılı olarak, her müdahale için ayrı hazırlanmış Bilgilendirilmiş Onay Formuna alınır.
Hastanın, bu yönetmelik hükümlerine göre bilgilendirilmesi ve tedavisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılımı sağlanır.

Onay Ehliyeti
MADDE 28-
a) Hastanın yeterliği olmadığı durumlarda bilgilendirilmiş onayı, hasta yakınından veya kanuni temsilcisinden alınır.
b) Kanuni temsilcinin onayının gerektiği ve yeterli olduğu hallerde dahi, mümkün olduğu kadar 18 yaşın altındakilerin bilgilendirilmesi sağlanır. 7 yaşından büyük çocukların anlatılanları anlayabilecekleri ölçüde küçük veya kısıtlı olan hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye katılımı sağlanır.
c) Tedavinin sonucunu bütün yönleriyle anlamaya muktedir olan temyiz kudretine sahip (15 yaş üzeri) yetişkin çocukların onayı, zaruri hallerde uygulanacak tedavinin ailenin iznini aramayı gerektirmeyecek nitelikte düşük riskli ve standart bir tedavi olması durumunda yeterli olur.
d) Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayıcı hastalıklarda, hastadan yeterliği olduğu dönemde onu kaybettiği dönemlere ilişkin kararlar alması istenebilir. Hasta yeterliği ol-duğu dönemde geçerli bilgilendirilmiş onayını ver¬diğinde, yeterliğini kaybettiğinde kendisini temsil edecek kişiye yol gösterici ilkeler bırakarak, kendi değerleriyle tedavisini yönlendirmeyi isteyebilir.

Onayın Aranmayacağı Haller
MADDE 29- Hastanın onay beyanında bulunamayacağı, kanuni temsilcisinin bulunmadığı, kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek acil durumlarda, hastaya müdahalede bulunmak onaya bağlı değildir.
İntihar girişiminin olduğu durumlarda, bilinci kapalı hastaya, sağlık çalışanlarının kurtarıcı tıbbi müdahalede bulunması zorunludur.
Hastanın bilinci açılmaya başlayınca daha sonraki tıbbi işlemler için yeterlik durumuna göre Bilgilendirilmiş Onay işlemlerine başvurulur.

Onayın Zamanı, Onayın Şekli, Geçerliliği ve Onayın Kapsamı
MADDE 30- Hastanın bilgilendirilmiş onayı, girişimsel tıbbi müdahalelerde, en geç müdahaleden 24 saat önce olmak kaydıyla, makul bir süre içinde alınmalıdır.
Onay, hastaya yapılan bir tıbbi müdahale öncesi Bilgilendirilmiş Onay Formuna yazılı olarak alınır.
Aşağıda belirtilen durumlarda bilgilendirilmiş onaylar kabul edilemez, geçersizdir.
a) Birinci fıkrada belirtilen Bilgilendirilmiş Onay Formundaki standartlara aykırı olarak alınan,
b) Bilgilendirme yapılmadan alınan,
c) Hasta haklarına ve yasalara uygun olmayacak şekilde alınan,
ç) Belli bir süreyi aşmış gebeliğin, tıbbi zaruret olmadan sonlandırılması için verilen,
d) Ötenazi, DNR (Do not Resüsite = Resüsitasyon yapmayın talimatı) için verilen,
e) Baskı, tehdit, eksik bilgilendirme ya da kandırma yoluyla alınan onaylar.

Onayın Kapsamı
a) Hastanın verdiği onay, müdahalenin gerektirdiği sürecin zorunlu sayılabilecek bütün işlemlerini de kapsar.
b) Hekimin her farklı tıbbi müdahale için hastadan ayrı ayrı bilgilendirilmiş onay alması gerekir. Hastanın onayı hangi konuya ilişkin ise, yapılan müdahale verilen onayın sınırları çerçevesinde kalmalıdır.
c) Tıbbi müdahalenin genişletilmesi gereği doğduğunda, hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak ise ve gecikme hastanın hayatını kaybetmesi tehlikesi arz etmiyorsa, yeni müdahale tehir edilir, hastanın onayı beklenir.

Hekimin ve Diğer Çalışanların Sorumlulukları
MADDE 31- Bilgilendirilmiş onay alınırken hekimin ve diğer çalışanların sorumlulukları;
a) Tedaviden sorumlu hekim, hastanın bilgilendirilmiş onayının alınmasından doğrudan sorumludur.
b) Hastayı bilgilendiren hekim ile tedaviden sorumlu hekimin farklı olmasını zorunlu kılan durumlarda, bilgilendirmeyi yapan hekim bu durumu hastaya anlaşılır bir biçimde açıklar.
c) Bilgilendirme yapıldığının ve onayının alındığının ispatı sağlık çalışanının sorumluluğundadır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Dokuzuncu Bölüm (Son Hükümler) altına 50 nci madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hasta Sorumlulukları
MADDE 50- Hastanın bir sağlık kurum ve kuruluşuna, ya da tababet icra edilen herhangi bir yere başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte aşağıdaki sorumluluklarını yerine getirmiş olması gerekmektedir.
a) Başvurduğu Sağlık Kurum ve Kuruluşunun Kurallarına Uyma Sorumluluğu
1. Hasta; başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun hasta haklarına aykırı olmamak kaydıyla koyduğu kural ve uygulamalarına uymak zorundadır.
2. Hasta, varsa Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
3. Hasta; merkezi randevu sisteminden veya müstakil olarak randevulu hizmet veren bir sağlık kurum ve kuruluşundan sağlık hizmeti talep ediyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4. Hasta; sağlık kurum ve kuruluşunun donanım, araç-gereç, tıbbi cihaz ve malzemelerine gereken özeni göstermek zarar vermesi halinde verdiği zararları karşılamak zorundadır.

b) Çalışanlara Karşı Sorumlulukları
1. Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşundaki tüm çalışanlara karşı saygılı olmak zorundadır.
2. Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun güvenliğinden sorumlu personelin talimat ve yönlendirmelerine uymak, genel güvenliği aksatacak hareketlerden uzak durmak zorundadır.
3. Hasta, kayıt kabul vb idari işlemler sırasında diğer hastaların da haklarını gözetmek zorundadır.
4. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
5. Hasta; bilgilendirilmiş onayı alındıktan sonra tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince kendisine yapılacak her türlü işlem ve müdahalede sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.
6. Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun genel temizlik ve hijyen şartlarına uymak, temizlikten sorumlu çalışana gereken kolaylıkları göstermek zorundadır.
7. Hasta, acil servise başvurması halinde hastalığının hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı veya daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında sağlık çalışanınca verilen karara ve belirlenen aciliyet sırasına uymak zorundadır.
8. Hasta, hasta hakları veya sosyal hizmet birimlerine başvurması halinde gerçeğe aykırı beyan vermemekle yükümlüdür.

c. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma Sorumluluğu
1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
5. Hastalar, sağlık çalışanlarından tıp mesleğinin etiğine, ilgili mevzuata ve toplum ahlakına aykırı taleplerde bulunamazlar.

ç. Diğer Sorumluluklar
1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2. Hastalar somut olay ve belgelere dayanmaksızın sağlık çalışanlarını ve kurumlarını yıpratacak şekilde kamuoyu önünde hakaret ve suçlayıcı beyanatta bulunamazlar.
3. Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
4. Hastalar genel sorumlulukları kapsamında; kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalı, basit durumlarda kendi bakımlarını yapmalı ve uygunsa kan ya da organ bağışında bulunmalıdır.”


MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin Dokuzuncu Bölümüne 51 ve 52 inci maddeler eklenmiştir.

“MADDE 51 -Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta hakları birimleri ve kurulları oluşturulur. Sağlık kurum ve kuruluşları hakkında hasta hakları ihlali iddiasıyla ilgili yapılan başvurular il hasta hakları kurullarında ve hastane hasta hakları kurullarında değerlendirilir. İl hasta hakları kurullarına katılan sivil üyelere, mer’i mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde huzur hakkı ödenir. Bu birim ve kurullarda görev alacak personel ve nitelikleri ile birim ve kurulların çalışma usül ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.”

“MADDE 52 – Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumunun hasta haklarına uygunluğunun sağlanması ve geliştirilmesi için öneri, proje ve bilimsel çalışma yapmak amacıyla Hasta Hakları Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulur. Kurul başkanı aynı zamanda Bakanlıkça Hasta Hakları Türkiye Koordinatörü olarak görevlendirilir. Kurul en çok 6 üyeden oluşur ve ilgili genel müdürün başkanlığında ya da görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir idari amiri başkanlığında yılda 2 kez rutin olarak veya Bakanlığın çağrısıyla olağanüstü olarak toplanır. Kurul üyeliğinin süresi 1 yıl olup süre bitiminde üyeler tekrar seçilebilir. Kurul üyelerinin ulaşım, toplantı ve konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanır. Kurulun çalışma usül ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.”


MADDE 5- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY FORMUHasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket
TC Kimlik No :
Protokol/Dosya No:
Cinsiyeti :
Adı ve Soyadı :
Doğum Tarihi :

Hekimin Adı Soyadı:
Ünvanı :
(varsa kaşesi)

Hastanın durumu, hastalığı (mümkün olduğunca teknik olmayan bir dille):
Düşünülen müdahalenin türü ve hedefi (mümkün olduğunca teknik olmayan bir dille):
Müdahalenin bütün bedensel rizikoları:

Müdahalenin alternatifleri ve müdahale edilmemesinin sonuçları:

Alternatif yöntemlerin prognoz (süresi, seyri ve tahmini sonucu ) ve rizikoları:

Başarıya yönelik bir taahhüt veya garantinin bulunmadığının belirtilmesi:
Rızayı alan hekimden farklıysa, müdahaleyi yapacak hekimin kimliği:


Hastanın Özel Durumu Nedeniyle Belirtilmesi Gereken Hususlar:Hastanın Beyanı

Sormak istediğiniz başka şeyler varsa sorun. Ne zaman isterseniz, hatta bu formu imzaladıktan sonra bile fikrinizi değiştirme hakkınız vardır.

“Bilgilendirilmiş Onay Formu”nun ne anlama geldiğini biliyorum.

Bana verilen bilgilerin tamamını anladım ve bunu ifade edebilirim.

Yapılacak işlemden önce anestezinin ayrıntıları konusunda bir anestezi uzmanıyla konuşma fırsatına sahip olacağımı biliyorum.( Bu yalnızca genel veya bölgesel anestezi yapılacak hastalar için geçerlidir)


Önceden öngörülemeyen nedenlerle şu aşamada bilinmeyen bir tıbbi müdahalenin hayatımın kurtarılması veya sağlığıma gelebilecek ağır bir zararı önlemek amacıyla gerekli olması halinde bu tıbbi müdahaleye
-Müsaade ediyorum.
-Yakınlarımdan rıza alınması halinde müsaade ediyorum. Müsaade etmiyorum


Tedavim sırasında uygulanması gerekebilecek ek işlemler hakkında bana bilgi verildi.

Bu formda tanımlanan işlemi veya tedavi biçimini kabul ediyorum / kabul etmiyorum.
(Hasta hangisini kabul etti ise yuvarlak içine alınacak.)


Hastanın imzası:
Tarih (gün/ay/yıl ve saat):
Hastanın Adı ve Soyadı:

(Hasta imzalayamayacak durumdaysa ve kabul ettiğini belirttiyse aşağıdaki yeri bir yakınının imzalaması gerekir. Veli ve vasisi de buraya imzalamalıdır.)

İmza :
Tarih (gün/ay/yıl ve saat):
Adı ve Soyadı:

Şahidin imzası:
Tarih (gün/ay/yıl ve saat):
Adı ve Soyadı:

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklar...onetmeligi.htm
Old 12-01-2011, 12:12   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

İLK İZLENİMLERİM:
1-Yeterlik kavramından anlaşılması gerekenlerin yeterince açık olmadığı kanısındayım.
2-Tıbbi müdahaleye onay verebilmek için 24/2/e'ye göre bir başkasına yetki verilebilecek olmasını son derece tehlikeli ve yanlış buluyorum. Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların niteliğine aykırıdır.
3-Onay ehliyeti konusunda çocuklar için getirilen yeni düzenlemeleri olumlu buluyorum, örneğin 15 yaşından büyük ayırt etme gücüne sahip küçüklerin onayı düşük riskli ve standart müdahaleler için yeterli olabilecek. Küçüğün onayının yeterli olmadığı durumlarda dahi küçük mümkün olduğu kadar bilgilendirilecek ve 7 yaşından büyükse tıbbi müdahaleye katılımı sağlanacak.
4-"Hasta Sorumlulukları" bölümünün yasa, yönetmelik yapma tekniğine uygun olmadığı kanısındayım. Saygılı olmak zorundadır gibi bir kuralın koyulmasının hukuksal gerekçesi ne olabilir, zaten bu olağan bir davranış kuralıdır, bunun gibi kuralların yönetmelikte ne aradığını çözemedim. Bu kuralların çoğu bu nitelikte, bu nedenle bu bölümün yeniden düşünülmesi gerektiği kanısındayım.
5-50/ç/4'te yer alan sorumluluklar arasında "uygunsa kan ya da organ bağışında bulunmalıdırlar" ifadesini anlayamadım. Kan ya da organ bağışı nasıl bir sorumluluk olarak yönetmelikte öngörülebilir, hukuksal gerekçesi ne olabilir? Bağış ancak önerilebilir, ancak öneriler yönetmelikte sorumluluk adıyla yer alamaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hüseyin Kılıç Hukuk Haberleri 2 07-07-2010 17:22
Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yaman Hukuk Haberleri 3 02-01-2009 20:10
İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı süleyman zengin Hukuk Haberleri 0 27-02-2007 22:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04069209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.